Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про уповноваження Кіровоградського наукового технічно-лабораторного центру спеціальних видів робіт у будівництві на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 3 ) (О полномочии Кировоградского научного техническо-лабораторного центра специальных видов работ в строительстве на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про досвід роботи СП "УКРІНТЕРМ" (м. Біла Церква) з виробництва та впровадження автономних систем опалення ( 25 ) (Об опыте работы СП "УКРІНТЕРМ" (г. Белая Церковь) по производству и внедрению автономных систем отопления)
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОбудполімер" ( 203 ) (О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепробудполімер')
Про підвищення відповідальності будівельних організацій за техніку безпеки та охорону праці при виконанні будівельних робіт ( 107 ) (О повышении ответственности строительных организаций за технику безопасности и охрану работы при выполнении строительных работ)
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту ( 158/61 ) (Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
Про відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам ( 7/250 ) (О возмещении убытков собственникам земли и землепользователям)
"Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Центральна служба "Української державної інвестиційної експертизи" ( 236 ) ("Об утверждении новой редакции устава государственного предприятия "Центральная служба "Украинской государственной инвестиционной экспертизы")
"До наказу від 11.05.2000 р. N 94" ( 276 ) ("К приказу от 11.05.2000 г. N 94")
СН 227-82. Зміна N1 ( 227-82 ) (СН 227-82. Изменение N1)
Про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні, будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів ( 33 ) (О состоянии и перспективах применения полиэтиленовых труб при проектировании, строительстве и эксплуатации распределительных газопроводов)
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 року N 934" ( 132 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 7 июня 2000 года N 934")
"Про внесення змін до складу Ради директорів проектно-вишукувальних організацій" ( 128 ) ("О внесении изменений в состав Совета директоров проектно-изыскательных организаций")
Про державний історико-культурний заповідник "Буша" у Вінницькій області ( 178 ) (Про государственный историко-культурный заповедник 'Буша' в Винницкой области)
Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції як органу ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 119 ) (Об утверждении Регламента работы Держархбудинспекции как органа лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
Коефіцієнти змін вартості будівництва (без врахування витрат з обладнання), що склалися на 1 липня 1997 року відносно вартості будівництва в поточних цінах відповідних періодів (без врахування податку на додану вартість) ( 6/386 ) (Коэффициенты изменений стоимости строительства (без учета затрат из оснащения), которые сложились на 1 июля 1997 года относительно стоимости строительства в текущих ценах соответствующих периодов (без учета налога на добавленную стоимость))
Про обчислення прибутку на стадії формування ціни тендерної пропозиції претендента та узгодження договірної ціни на будівництво державним коштом ( 7/7-787 ) (О вычислении прибыли на стадии формирования цены тендерного предложения претендента и согласование договорной цены на строительство государственным средством)
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 957 "Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів..." ( 133 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 13.06.2000 N 957 "Об утверждении порядка образования структурных подразделений...")
Про структуру накладних витрат ( 7/15 ) (О структуре накладных затрат)
Про державний історико-архітектурний заповідник у м.Бережанах ( 4 ) (Про государственный историко-архитектурный заповедник в г.Бережанах)
Про внесення змін до складу Тендерного комітету Держбуду України ( 94 ) (О внесении изменений в состав Тендерного комитета Держбуду Украины)
Про затвердження Плану організаційно-технічних заходів щодо організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" ( 156 ) (Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 30.09.2009 N 1104 "Деякі вопрос предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных робіт")
Щодо необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт при розвідці газових родовищ ( 3026 ) (Относительно необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ при разведке газовых месторождений)
Про уповноваження асоціації "Будівельні підприємства Львівщини" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 56 ) (О полномочии ассоциации "Будівельні предприятия Львівщини" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про підготовку проекту Державного бюджету України на 2001 рік" ( 136 ) ("О подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2001 год")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 181 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 846 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража" ( 123 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2000 г. N 846 "О Комплексной программе сохранения исторической застройки центральной части г. Збаража")
Про затвердження Інструкції про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форм облікових документів N 1 (разові квитки), N 2 (абонементні квитк... ( 116 ) (Об утверждении Инструкции о порядке учета разовых билетов на проезд в городском электротранспорте и абонементных билетов на проезд в городском общественном транспорте Украины и форм учетных документов N 1 (разовые билеты), N 2 (абонементные квитк...)
Щодо застосування кошторисних норм на будівництво тимчасових будівель і споруд при будівництві автомобільних доріг ( 7/166 ) (Относительно применения сметных норм на строительство временных зданий и сооружений при строительстве автомобильных дорог)
Про уповноваження ТОВ "Будкомсервіс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 149 ) (О полномочии ООО "Будкомсервіс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 112 ) (Об утверждении Примерного перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об"єктів промислового призначення ( 2 ) (О состоянии нормативного обеспечения контроля за строительством объектов промышленного назначения)
Щодо порядку відшкодування відрахувань на обов'язкове пенсійне страхування при особливому способі оподаткування ( 7/8-817 ) (Относительно порядка возмещения отчислений на обязательное пенсионное страхование при особом способе налогообложения)
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2000/2001 року" ( 148 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 16 июня 2000 г. N 976 "О подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к постоянной работе в осенне-зимний период в 2000/2001 году")
Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, які видаються забудовникам місцевими органами містобудування і архітектури" ( 119 ) (Об утверждении 'Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые выдаются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры')
Стосовно метрологічного забезпечення виробництва та підвищення якості житлово-комунальних послуг ( 4/2-176 ) (Относительно метрологического обеспечения производства и повышение качества жилищно-коммунальных услуг)
Щодо нормативних актів, які регулюють стосунки між суб"єктами інвестиційної діяльності (газового кооперативу та управлінням експлуатації газового господарства) ( 8/8-458 ) (Относительно нормативных актов, которые регулируют отношения между субъектами инвестиционной деятельности (газового кооператива и управлением эксплуатации газового хозяйства))
Про проведення атестації керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України ( 113"ОС" ) (О проведении аттестации руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Про організацію виконання Закону України "Про природні монополії" ( 153 ) (Об организации выполнения Закона Украины 'Об естественных монополиях')
Про вдосконалення організації правової роботи підприємств, що належать до сфери управління Держбуду України ( 48 ) (Об усовершенствовании организации правовой работы предприятий, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Щодо ліцензування робіт з капітального ремонту ( 22/9-281 ) (Относительно лицензирования работ из капитального ремонта)
Додаткова одинична розцінка N 1 Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплавлення рулонних матеріалів типу "Гласбіт" газополум"яними пальниками з частковою заміною окремих пошкоджених ділянок існуючого рулонного покриття ( 52 ) (Дополнительная единичная расценка N 1 Восстановление кровель по существующему рулонному покрытию методом підплавлення рулонных материалов типа 'Гласбіт' газополум'яними горелками с частичной заменой отдельных поврежденных участков существующего рулонного покрытия)
ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-71-2000 ) (ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технология трудных бетонов и железобетонных изделий. Оснащения для производства бетонных и железобетонных изделий. Сроки и определения)
Щодо доповнення до Тимчасового переліку об"єктів, які відносяться до соціальної сфери ( 9/4-4 ) (Относительно дополнения к Временному перечню объектов, которые относятся к социальной сфере)
Про Порядок застосування норм накладних витрат у будівництві, скоригований в зв"язку з введенням нової нормативної бази України 1997 року ( 6/476 ) (О Порядке применения норм накладных затрат в строительстве, скорректированный в связи с введением новой нормативной базы Украины 1997 года)
Про виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 111 ) (О выполнении Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности")
ГОСТ 26150-84 Зміна N 1 (міждержавна) ( 26150-84 ) (ГОСТ 26150-84 Изменение N 1 (межгосударственная))
"Про затвердження Заходів Держбуду України, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року" ( 231 ) ("Об утверждении Мероприятий Госстроя Украины, направленных на реализацию в 2001 году Основных направлений социальной политики на период до 2004 года")
Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті Держбуду в I півріччі 2004 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду, підприємств, установ і організацій, що належать до сф... ( 116 ) (О состоянии исполнительской дисциплины в центральном аппарате Держбуду в І полугодии 2004 года и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности руководителей структурных подразделов Держбуду, предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сф...)
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1693" ( 265 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 г. N 1693")
Про визначення вартості робіт ( 7/10-626 ) (Об определении стоимости работ)
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1757" ( 281 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2000 г. N 1757")
Щодо впорядкування оплати праці керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держбуду України ( 226 ) (Относительно благоустройства оплаты труда руководителей предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 58 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про стан та ефективність використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві установами та організаціями, що належать до сфери управління Держбуду ( 1 ) (О состоянии и эффективности использования нежилых домов и помещений в г. Киеве учреждениями и организациями, которые належат к сфере управления Держбуду)
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт, пов"язаних з державним технічним оглядом чотиривісних трамвайних вагонів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту" ( 78 ) ("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром четырехосных трамвайных вагонов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна ( 127 ) (Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
Про визначення вартості ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення ( 7/31 ) (Об определении стоимости ремонтно-строительных работ по заказу населения)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури ( 206 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры)
Щодо проведення взаєморозрахунків за виконані субпідрядні роботи ( 7/5-742 ) (Относительно проведения взаиморасчетов за выполненные субподрядные работы)
Про структуру прямих витрат вартості машино-години, врахованих у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт у цінах 1993 р. ( 6/324 ) (О структуре прямых затрат стоимости машино-години, учтенных в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1993 г.)
Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві ( 120 ) (О неотложных мероприятиях по завершению погашения задолженности из выплаты заработной платы в строительстве)
Про внесення змін до Тимчасового положення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.06.95 N 24 ( 172 ) (О внесении изменений в Временное положение, утвержденного приказом Госжилкоммунхоза Украины от 01.06.95 N 24)
Про затвердження ДСТУ "Вікна і двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови" ( 291 ) (Об утверждении ДСТУ "Вікна и двери поливинилхлоридные. Общие технические умови")
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( 210 ) (Об утверждении Типичного положения об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры)
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 28.04.2000 N 86" ( 157 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 28.04.2000 N 86")
"Про підсумки роботи державних регіональних технічних інспекцій з проведення державного технічного огляду об"єктів міського електротранспорту у І півріччі 2000 року" ( 177 ) ("Об итогах работы государственных региональных технических инспекций по проведению государственного технического осмотра объектов городского электротранспорта в I полугодии 2000 года")
Про внесення змін і доповнень до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса ( 111 ) (О внесении изменений и дополнений в Правила эксплуатации трамвая и троллейбуса)
Про організацію роботи з нормативно-правовими актами Держбуду України, що підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України ( 117 ) (Об организации работы с нормативно-правовыми актами Держбуду Украины, которые подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины)
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України ( 7/8-412 ) (Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків ( 19 ) (Об экспериментальном строительстве в г. Киеве высотных (высшее 25 этажей) монолитно-каркасных жилых домов и создания в Украине нормативной базы для проектирования и строительства высотных домов)
Про передачу у користування комплексу споруд Почаївської лаври ( 198 ) (О передаче в пользование комплекса сооружений Почаевской лавры)
ГОСТ 2697-83 Зміна N 1 (міждержавна) ( 2697-83 ) (ГОСТ 2697-83 Изменение N 1 (межгосударственная))
Про затвердження переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень використанні бюджетних коштів та державного майна ( 57 ) (Об утверждении перечня финансово-хозяйственных операций с повышенным риском возникновения нарушений использовании бюджетных средств и государственного имущества)
"Про розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на виконання розпорядження КМУ від 17.01.2000 N 30-р" ( 84 ) ("О разработке проектов законодательных и нормативно-правовых актов на выполнение распоряжения КМУ от 17.01.2000 N 30-р")
Про затвердження складу президії науково-технічної ради Держбуду ( 9 ) (Об утверждении состава президиума научно-технического совета Держбуду)