Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Щодо порядку відчуження основних засобів, що є державною власністю ( 12/5-240 ) (Относительно порядка отчуждения основных средств, которое есть государственной собственностью)
Щодо підсумків проведення конкурсу підприємств комунальної теплоенергетики України на звання "Краще підприємство комунальної теплоенергетики України" ( 11-22/4 ) (Относительно итогов проведения конкурса предприятий коммунальной теплоэнергетики Украины на звание 'Лучшее предприятие коммунальной теплоэнергетики Украины')
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1- 2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1- 2000))
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції, його першим заступником та заступниками ( 162 ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между начальником Государственной архитектурно-строительной инспекции, его первым заместителем и заместителями)
Про "Порядок інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держбуду України" та підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників будівництва ( 45 ) (Про "Порядок информационного наполнения, технической поддержки и сопровождения веб-сайту Держбуду Украины" и повышения уровня информационного обеспечения участников строительства)
Щодо роз"яснення Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності ( 9/2-121 )
"Про передачу державного підприємства "Рівнебудрозвідування" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів" ( 105 ) ("О передаче государственного предприятия "Ривнестройразведование" к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов")
"Про заходи щодо забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів" ( 161 ) ("О мероприятиях по обеспечению соблюдения требований экологической безопасности во время трансграничных перевозок опасных отходов")
Про особливості організації будівництва соціального житла та визначення його вартості ( 7/8-535 ) (Об особенностях организации строительства социального жилья и определение его стоимости)
"Про внесення змін та доповнень до статуту державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект" ( 72 ) ("О внесении изменений и дополнений к уставу государственного проектного института "Запорижцивильпроект")
"Про створення технічної комісії для обстеження споруд НСК "Олімпійський" ( 74 ) ("О создании технической комиссии для обследования сооружений НСК "Олимпийский")
"Про розподіл приміщень будівлі по вул. Леніна, 21-а у м. Чернігові" ( 139 ) ("О распределении помещений здания по вул. Ленина, 21-я в г. Чернигове")
Про Порядок укладання та переукладання контрактів з керівниками підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду України ( 246 ) (О Порядке заключения и перезаключение контрактов с руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управление Держбуду Украины)
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні ( 20 ) (Об итогах конкурса на лучшие дома и комплексы житлово-цивільного и промышленного назначения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2001 году в Украине)
"На виконання п. 5 окремого доручення засідання Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу від 20.07.2000 р. ( 168 ) ("На выполнение п. 5 отдельного поручения заседания Кабинета Министров Украины (выдержка из протокола от 20.07.2000 г.)
"Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв"язку з прийняттям Закону України "Про планування територій" ( 118 ) ("Об организации разработки нормативно-правовых документов в связи с принятием Закона Украины "О планировании территорий")
Щодо утворення Управлінь капітального будівництва в структурі місцевих державних адміністрацій ( 8/6-365 ) (Относительно образования Управлений капитального строительства в структуре местных государственных администраций)
Про організацію виконання Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 44 ) (Об организации выполнения Закона Украины 'О питьевой воде и питьевом водоснабжении')
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" ( 32/288 ) (О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 N 409 "Про обеспечения надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных мереж")
Щодо встановлення норм накладних витрат корпорації "Укртрансбуд" ( 7/348 ) (Относительно установления норм накладных затрат корпорации 'Укртрансбуд')
"Про затвердження Положення про Тендерний Комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів держ. бюджету" ( 28 ) ("Об утверждении Положения о Тендерном Комитете Госстроя Украины по организации и проведению торгов (тендеров) при осуществлении закупок научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ за счет средств гос. бюджета")
Про уповноваження ТОВ "Східно-український експертний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 151 ) (О полномочии ООО "Східно-український экспертный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про розподіл обов"язків між керівництвом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики" ( 94 ) ("О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики")
Перелік спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж ( 32/288 ) (Перечень специализированных организаций, что имеют право на обследование и паспортизацию существующих зданий, сооружений и инженерных сетей)
Про Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник ( 136 ) (Про Кременецько-Почаївський государственный историко-архитектурный заповедник)
ДБН В.2.8-1-96. Поправка ( В.2.8-1-96 )
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 13.12.99 р. N 299 "Про реорганізацію державного підприємства "Едельвейс" ( 141 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 13.12.99 г. N 299 "О реорганизации государственного предприятия "Эдельвейс")
Щодо особливостей формування фонду оплати праці згідно з положеннями Інструкції зі статистики заробітної плати ( 9/164 ) (Относительно особенностей формирования фонда оплаты работы в соответствии с положениями Инструкции с статистики заработной платы)
Щодо отримання ліцензії на виконання функцій генпідрядника німецької фірми "СХВ Хьольтер Вассертехник ГмбХ" ( 14/12-57 ) (Относительно получения лицензии на выполнение функций генподрядчика немецкой фирмы 'СХВ Хьольтер Вассертехник Гмбх')
"Щодо підготовки 13-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності краї СНД" ( 140 ) ("Относительно подготовки 13-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности края СНД")
Щодо особливостей визначення маси прибутку при розрахунку вартості будівництва за однорівневою системою ціноутворення ( 7/7-1254 ) (Относительно особенностей определения массы прибыли при расчете стоимости строительства за однорівневою системой ценообразования)
Про врахування коштів на оплату перших п"яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов"язаної з нещасним випадком на виробництві, у інвесторській документації, тендерній пропозиції та розрахунках за виконані роботи у ... ( 7/3-731 ) (Об учете средств на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, в інвесторській документации, тендерному предложению и расчетах за выполненные работы у ...)
Роз"яснення щодо належності окремих ділянок прибудинкових інженерних мереж (Разъяснение относительно принадлежности отдельных участков придомовых инженерных сетей)
Щодо оподаткування єдиним податком генпідрядних будівельних організацій ( 8/4-277 ) (Относительно налогообложения единым налогом генпідрядних строительных организаций)
"Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи" ( 221 ) ("О дополнительных мероприятиях по преодолению платежного кризиса")
Про особливості оподаткування при будівництві берегоукріпних, гідротехнічних об"єктів та при капітальному ремонті об"єктів соціальної сфери ( 9/142 ) (Об особенностях налогообложения при строительстве берегоукріпних, гидротехнических объектов и при капитальном ремонте объектов социальной сферы)
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні ( 122 ) (Об итогах конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине)
Про погодження проекту будівництва "Відновлення екологічної рівноваги та рекультивація порушених гірничими роботами земель Яворівського ДГХП "Сірка" ( 7 ) (О согласовании проекта строительства 'Восстановление экологического равновесия и рекультивация затронутых горными роботами земель Яворивского ДГХП 'Сірка')
Про зміни щодо складання форм N КБ-3, N КБ-2в у зв"язку з введенням Закону України "Про систему оподаткування" ( 6/498 ) (Об изменениях относительно складывания форм N КБ-3, N КБ-2в в связи с введением Закона Украины 'О системе налогообложения')
Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам"ятних дат і ювілеїв ( 312 ) (О дополнительных мерах относительно приведения в порядок отметки памятных дат и юбилеев)
Щодо визначення терміну "тимчасова відсутність" ( 5-18/4-677 ) (Относительно определения срока 'временное отсутствие')
Про дотримання вимог природоохоронного законодавства і забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища ( 7/5-1152 ) (О соблюдении требований природоохранного законодательства и обеспечения эффективной защиты окружающей естественной среды)
"Про реорганізацію Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ", м. Харків" ( 137 ) ("О реорганизации Украинского государственного главного научно-исследовательского и производственного института инженерно-технических и экологических изысков "УкрНДИИНТВ", г. Харькове")
Про уповноваження ПП "АРХБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 215 ) (О полномочии ПП "АРХБУДЕКСПЕРТИЗА" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про посилення контролю за виконанням Указу Президента України від 19.10.99 N 1351" ( 169 ) ("Об усилении контроля за выполнением Указа Президента Украины от 19.10.99 N 1351")
Про відрахування на обов'язкове пенсійне страхування суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки) ( 7/5-477 ) (Об отчислении на обязательное пенсионное страхование субъектов предпринимательской деятельности, которые избрало особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги))
Про порядок включення до щомісячних типових форм "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (КБ-2в) вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та видів будівельних робіт або їх частин ( 7/7-473 ) (О порядке включения в ежемесячные типичные формы 'Акт приемки выполненных подчинительных работ' (КБ-2в) стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам id видов строительных работ или их частей)
"Про заходи щодо запровадження ліцензії єдиного зразка" ( 264 ) ("О мероприятиях по вводу лицензии единого образца")
Щодо проведення державної атестації наукових установ ( 89 ) (Относительно проведения государственной аттестации научных учреждений)
Щодо сплати податку на додану вартість при передачі функцій замовника по припинених будівництвом житлових будинках ( 8/6-298 ) (Относительно уплаты налога на добавленную стоимость при передаче функций заказчика по прекращенных строительством жилых домах)
"Про державну статистичну звітність з питань науково-технічного прогресу" ( 269 ) ("О государственной статистической отчетности по вопросам научно-технического прогресса")
Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій ( 32 ) (О состоянии выполнения мероприятий из ликвидации убыточности предприятий сферы управления Госстроя Украины и предприятий, которые входят в состав строительных корпораций)
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2000 р. N 790" ( 106 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 14 мая 2000 г. N 790")
Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків ( 26 ) (О современных системах сміттєвидалення для многоквартирных жилых и общественных домов)
"Стосовно удосконалення порядку надання підприємствами міського електротранспорту звіту про дорожньо-транспортні пригоди по формі N 1-МЕТ (авар)" ( 103 ) ("Относительно усовершенствования порядка предоставления предприятиями городского электротранспорта отчета о дорожно-транспортых приключениях по форме N 1-МЕТ (авар)")
Про діяльність Управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації ( 33 ) (О деятельности Управления градостроения и архитектуры Николаевской областной государственной администрации)
Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду ( 80 ) (Об утверждении Положения о научно-техническом совете Держбуду, структуру и состав секций научно-технического совета Держбуду)
"Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між Держбудом та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва" ( 145 ) ("Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госстроем и Министерством общественных работ и государственной службы Канады относительно сотрудничества в вопросах домостроения")
Щодо застосування норм Закону України "Про інвестиційну діяльність" при фінансуванні будівництва житла ( 8/2-47 ) (Относительно применения норм Закона Украины "О инвестиционной деятельности" при финансировании строительства жилья)
Індекси зміни вартості об"єктів житлового фонду ( 56 ) (Индексы изменения стоимости объектов жилого фонда)
Про граничні ціни на матеріали, вироби та конструкції ( 9/13-12 ) (О предельных ценах на материалы, изделия и конструкции)
Про затвердження Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ( 200 ) (Об утверждении Временного положения о порядке завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов из энергосбережения)
Щодо запровадження системи електронного обігу документів ( 12/5-210 ) (Относительно внедрения системы электронного оборота документов)
"Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. N 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання.. ( 146 ) ("Об организации выполнения поручения Кабинета Министров Украины от 12.05.2000 р. N 7951/1 к Закону Украины от 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подотряда (контракта) о выполнении..)
Про узгодження проектів технічних умов ( 52 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ( 66 ) (О первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов)
Щодо порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/252 ) (Относительно порядка определения стоимости проектно-изыскательских работ)
"Про виконання Указу Президента України від 20.12.2000 N 1356" ( 296 ) ("О выполнении Указа Президента Украины от 20.12.2000 N 1356")
"Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. N 197-р" ( 175 ) ("Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 24.04.2000 г. N 197-р")
Щодо роз'яснення законодавства (щодо приросту (убутку) балансової вартості запасів та стягнення нарахованих штрафних санкцій на підставі подань органів контрольно-ревізійної служби) ( 8/8-437 ) (Относительно разъяснения законодательства (относительно прироста (убытка) балансовой стоимости запасов и взыскание начисленных штрафных санкций на основании представлений органов контрольно-ревизионной службы))
Щодо обліку матеріалів та робіт з розбирання будівель і споруд ( 7/2-216 ) (Относительно учета материалов и работ по разборке зданий и сооружений)
Про організацію виконання наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури" ( 50 ) (Об организации выполнения приказа Минрегионбуду от 27.01.2009 N 47 "Про утверждение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архітектури")
Про внесення змін до деяких наказів Держбуду з питань ліцензування будівельної діяльності ( 96 ) (О внесении изменений в некоторые приказы Держбуду по вопросам лицензирования строительной деятельности)
Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових порушень ( 14 ) (Об осуществлении мероприятий по обеспечению законного и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, предупреждения и устранения финансовых нарушений)
"Стосовно головного редактора Інформаційного бюлетеня Держбуду" ( 119 ) ("Относительно главного редактора Информационного бюллетеня Госстроя")