Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про уповноваження ТОВ "Будексперт 2008" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 43 ) (О полномочии ООО "Будексперт 2008" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження Національної спілки архітекторів України на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 47 ) (О полномочии Национального союза архитекторов Украины на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 132 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 183 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ( 91 ) (О концептуальных основах разработки Технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
Про проект середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки ( 49 ) (О проекте среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности в строительной области Украины на 2004-2007 года)
Про виконання рішення спільного засідання науково-технічних рад Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 січня 2005 N 7/1 ( 39 ) (О выполнении решения общего заседания научно-технических советов Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре и Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 21 января 2005 N 7/1)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 27 ) (О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про відзначення у 2006 році 50-річчя створення будівельного комплексу України ( 34 ) (Об отметке в 2006 году 50-летия создание строительного комплекса Украины)
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 2003 рік ( 74 ) (О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за 2003 год)
Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, на 2005 рік ( 16 ) (Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению коррупционным и неправомерным деяниям в центральном аппарате Комитета и на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины, на 2005 год)
Про уповноваження Дніпропетровської обласної громадської організації "Науково-технічне товариство будівельників "Придніпров"я" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 16 ) (О полномочии Днепропетровской областной общественной организации "Науково-технічне общество строителей "Придніпров"я" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ПП "НТВП Ініціатива" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 46 ) (О полномочии ПП "НТВП Ініціатива" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Приклад визначення базисної вартості пусконалагоджувальних робіт в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року ( 9/68 ) (Пример определения базисной стоимости пусконаладочных работ в ценах 1993 года с учетом рыночных условий I квартала 1996 года)
Про внесення доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 ( 10 ) (О внесении дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 13 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 5 ) (О проекте новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про скасування наказу на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 223 ) (Об отмене приказа на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 13 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
"Про виконання розпорядження Президента України від 12.02.2000 р. N 83/2000-рп "Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) в м. Києві" ( 40 ) ("О выполнении распоряжения Президента Украины от 12.02.2000 г. N 83/2000-рп "О первоочередных мерах относительно возрождения церкви Богородицы (Десятинной) в г. Киеве")
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2001 N 1206 "Про першочергові заходи щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення" ( 194 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 18.09.2001 N 1206 'О первоочередных мероприятиях по выполнению в 2001 - 2005 годах Комплексной программы социально-экономического развития Большой Ялты как курорта общегосударственного значения')
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 р. N 158 "Про часткове зняття обмежень щодо розпорядження об'єктами права державної власності" ( 49 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2005 р. N 158 "Про частичное снятие ограничений относительно распоряжения объектами права государственной власності")
Про виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року N 985 з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель ( 73 ) (О выполнении распоряжения Президента Украины от 20 апреля в 2005 году N 985 по проверке соблюдения требований законодательства, реализации государственной политики в сфере регуляции земельных отношений, использования и охран земель)
Про уповноваження керівника Держархбудінспекції ( 174 ) (О полномочии руководителя Держархбудинспекции)
Про уповноваження Чернігівської обласної організації Національної спілки архітекторів України на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 29 ) (О полномочии Черниговской областной организации Национального союза архитекторов Украины на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Будексперт 2008" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 91 ) (О полномочии ООО "Будексперт 2008" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 4 ) (Об образовании рабочей группы из рассмотрения заявлений и подготовки предложений относительно назначения базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 81 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про внесення доповнення до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки" ( 213 ) (О внесении дополнения к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики")
Про введення в дію рішення колегії Держархбудінспекції від 14.03.2008 р. N 2 "Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об"єктів промислового призначення" ( 51 ) (О введении в действие решения коллегии Держархбудинспекции от 14.03.2008 р. N 2 "Про состояние нормативного обеспечения контроля за строительством объектов промышленного призначення")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 68 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про введення в дію рішення колегії Держархбудінспекції від 14.03.2008 N 3 "Про підтвердження уповноваження організацій на проведення ліцензійної експертизи" ( 45 ) (О введении в действие решения коллегии Держархбудинспекции от 14.03.2008 N 3 "Про подтверждение полномочия организаций на проведение лицензионной експертизи")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 141 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 143 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій ( 11 ) (Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
Про внесення змін до наказу Держбуду від 30 січня 2002 р. N 20 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до... ( 167 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду от 30 января 2002 г. N 20 "Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 N 1760 "Об утверждении Порядка определение категорий памяток для занесения объектов культурного наследства к...)
Про пропозиції щодо законодавчого врегулювання процедури здійснення комплексної державної експертизи однією організацією ( 115 ) (О предложениях относительно законодательного урегулирования процедуры осуществление комплексной государственной экспертизы одной организацией)
Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України ( 6 ) (О рассмотрении проектов постановлений Кабинета Министров Украины)
Про забезпечення виконання рішення колегії Держбуду України від 23.04.2004 N 46 "Про організаційні заходи щодо удосконалення взаємодії з місцевими органами влади" ( 101 ) (Об обеспечении выполнения решение коллегии Держбуду Украины от 23.04.2004 N 46 "Об организационных мероприятиях по усовершенствованию взаимодействия с местными органами власти")
Про внесення доповнення до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки" ( 27 ) (О внесении дополнения к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 131 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту ( 247 ) (Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования средств на финансирование домостроения и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 168 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 року N 4 "Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України" ( 29 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23 января 2004 года N 4 "О состоянии осуществления мониторинга реализации Генеральной схемы планирование территории Украины")
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року ( 84 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2005 году)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" ( 75 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 11.04.2002 N 483 'О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы')
Щодо порядку врахування вартістю робіт, виконаних будівельними організаціями, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки), відрахувань на обов'язкове пенсійне страхування починаючи з 1 січня 2004 року ( 7/5-1083 ) (Относительно порядка учета стоимостью работ, выполненных строительными организациями, которые избрало особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги), отчислений на обязательное пенсионное страхование начиная с 1 января 2004 года)
Про стан виконання ХК АТ "Київміськбуд" рішення колегії Держбуду N 19 від 19 березня 2003 р. щодо розроблення Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні висотних монолітно-каркасних житлових будинків ... ( 125 ) (О состоянии выполнения ХК АО "Київміськбуд" решение коллегии Держбуду N 19 от 19 марта 2003 г. относительно разработки Комплексной программы проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ при сооружении высотных монолитно-каркасных жилых домов ...)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. N 759-р щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації ( 210 ) (Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 18 октября 2004 г. N 759-р относительно обеспечения открытости в своей деятельности, связей с общественностью и взаимодействия со средствами массовой информации)
Про виконання рішення спільного засідання науково-технічних рад Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 січня 2005 N 7/1 ( 39 ) (О выполнении решения общего заседания научно-технических советов Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре и Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 21 января 2005 N 7/1)
Про уповноваження ПП "Замовник-Забудовник" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 41 ) (О полномочии ПП "Замовник-Забудовник" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 157 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 р. N 3 ( 22 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23 января 2004 г. N 3)
Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13 ( 7 ) (О внесении изменений и дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.02 N 13)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на II квартал 2005 р. ( 60 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре на II квартал 2005 г.)
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 ( 31 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13)
Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держбуду за 9 місяців 2003 року ( 97 ) (О работе с обращениями граждан, которые поступили к Держбуду за 9 месяцев 2003 года)
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 2003 рік ( 74 ) (О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за 2003 год)
Про проект зміни національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови" ( 48 ) (О проекте изменения национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плиты гипсу для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 79 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо рівня заробітної плати в 2001 році на будовах (об"єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності ( 7/7-399 ) (Относительно уровня заработной платы в 2001 году на строениях (объектах), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности)
Про результати атестації керівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держбуду України, які за результатами атестації у 2003 році відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії з повторною атестац... ( 9 ) (О результатах аттестации руководителей предприятий, учреждений и организаций сферы управления Госстроя Украины, которые за результатами аттестации в 2003 году отвечают занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии с повторной атестац...)
Про стан виконавської дисципліни у 2003 р. та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності структурних підрозділів Держбуду за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів У... ( 3 ) (О состоянии исполнительской дисциплины в 2003 г. и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности структурных подразделов Держбуду за своевременное и безусловное выполнения законов Украины, актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров У...)
Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки" ( 193 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики")
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект" ( 8 ) (О предоставлении функций территориальной организации ВАТТ 'Сумской Промпроект')
Про виконання рішення колегії від 26.03.2004 N 34 "Про відзначення у 2006 році 50-річчя створення будівельного комплексу України" ( 74 ) (О выполнении решения коллегии от 26.03.2004 N 34 "Об отметке в 2006 году 50-летия создание строительного комплекса Украины")
Про введення в дію рішення колегії Держархбудінспекції від 14.03.2008 р. N 1 "Про стан формування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції та організацію роботи з покладених на них функцій" ( 50 ) (О введении в действие решения коллегии Держархбудинспекции от 14.03.2008 р. N 1 "Про состояние формирования территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции и организацию работы из положенных на них функцій")
Про проект національного стандарту ( 17 ) (О проекте национального стандарта)
Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції від 25.02.2009 N 30 ( 88 ) (О внесении изменений в добавление 3 к приказу Держархбудинспекции от 25.02.2009 N 30)
Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономі... ( 125 ) (Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставления выводов относительно обоснованности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины "Про порядок осуществления расчетов в иностранной валюті", за зовнішньоекономі...)
"Щодо надання висновків з обґрунтованості причин перевищення термінів за зовнішньо- економічними договорами" ( 85 ) ("Относительно предоставления выводов из обоснованности причин превышения сроков за внешне- экономическими договорами")
Про визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність ( 78 ) (О признании нормативно-правового акта таким, что утратил действие)
Про організацію виконання Указу Президента України від 20 серпня 2002 року N 725 ( 37 ) (Об организации выполнения Указа Президента Украины от 20 августа 2002 года N 725)
Про внесення змін до наказу від 06.02.2008 N 12 ( 53 ) (О внесении изменений к приказу от 06.02.2008 N 12)
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 28.02.2008 N 35 ( 202 ) (О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 28.02.2008 N 35)