Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання ( 56 ) (О состоянии использования проектной документации массового применения и мероприятиях по его улучшению)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2005 року N 157 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 50" ( 50 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля в 2005 году N 157 "Про внесение изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 15 января в 2005 году N 50")
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 44 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 49 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
ДСТ 10832-91. Зміна (Втрачає чинність з 1 січня 2004 р. згідно наказові Держбуду N 176 від 22.10.03) ( 10832-91 ) (ГОСТ 10832-91. Изменение (Теряет действие с 1 января 2004 г. согласно приказу Госстроя N 176 от 22.10.03))
Щодо визнання таким, що втратило чинність, Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт ( 193 ) (Относительно признания таким, что утратило действие, Типичного положения из планирования, учета и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1212 ( 140 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 6 августа 2003 г. N 1212)
Про проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об'єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування" ( 68 ) (О проекте Указа Президента Украины "Об усовершенствовании разрешительной системы на строительство об"єктів и порядка осуществления государственного контроля в сфере градостроительства")
Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України від 04 вересня 2003 р. N 51207 до Указу Президента України від 28.08.2003 N 944 "Про відповідальність керівників органів виконавчої влади та прокуратур в забезпеченні законності і правопоря... ( 156 ) (Об организации выполнения поручение Премьер-министра Украины от 04 сентября 2003 г. N 51207 к Указу Президента Украины от 28.08.2003 N 944 "Об ответственности руководителей органов исполнительной власти и прокуратур в обеспечении законности и правопоря...)
Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови" ( 20 ) (Об одобрении Изменения N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Общие технические условия")
Щодо порядку відшкодування відрахувань на обов'язкове пенсійне страхування при особливому способі оподаткування ( 7/5-735 ) (Относительно порядка возмещения отчислений на обязательное пенсионное страхование при особом способе налогообложения)
Про виконання рішення колегії Держбуду N 125 від 24 вересня 2004 р. ( 196 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду N 125 от 24 сентября 2004 г.)
Про організацію надання послуг громадянам та юридичним особам Держбудом України через мережу Інтернет ( 5 ) (Об организации предоставления услуг гражданам и юридическим лицам Госстроем Украины через сеть Интернет)
Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів ( 165 ) (О внесении изменений и дополнений к Методике обследования и паспортизации гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирования промышленных отходов и хвостов)
Про уповноваження ТОВ "КЕТ-Центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 55 ) (О полномочии ООО "КЕТ-Центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 166 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 115 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Стосовно накладних витрат підрядних організацій ( 9/135 ) (Относительно накладных затрат подчинительных организаций)
Про організацію виконання постанови КМУ від 26.01.99 N 85 ( 40 ) (Об организации выполнения постановления КМУ от 26.01.99 N 85)
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОбудматеріали" ( 205 ) (О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепробудматеріали')
Про захисне покриття за технологією "Thermo-shield" ( 47 ) ("О защитном покрытии по технологии ""Thermo-shіeld""")
Про проект Зміни N 4 ТУ "Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний "Рубемаст" ( 29 ) (О проекте Изменения N 4 ТУ "Материал рулонный кровельный наплавляющийся "Рубемаст")
Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності ( 227 ) (Об утверждении Типичных правил размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Р.А. Лотта Плюс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 8 ) (О полномочии ООО "Р.А. Лотта Плюс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 "Про утворення Ліцензійної комісії" ( 75 ) (О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39 "Про образование Лицензионной комісії")
"Про виконання Указу Президента України від 23.02.2000 N 276 "Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної ради України "Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального... ( 39 ) ("О выполнении Указа Президента Украины от 23.02.2000 N 276 "О первоочередных мерах относительно реализации Послания Президента Украины в Верховную раду Украины "Украина: продвижение в ХХІ столетие. Стратегия экономического и социального...)
Про надбавки до базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт ( 9/67 ) (О надбавках к базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ)
Щодо визначення з 01.01.2001 вартості проведення комплексної державної експертизи ( 7/7-15 ) (Относительно определения с 01.01.2001 стоимости проведения комплексной государственной экспертизы)
Про введення до складу Координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України Антонюка А.Є. ( 77 ) (О введении в состав Координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций при Держбуді Украины Антонюка А.Е.)
Про склад коштів на споживання при будівництві об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( 403 ) (О составе средств на потребление при строительстве объектов за программой ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
Про завершення комплексу відновлювальних робіт з ліквідації наслідків березневого 2001 р. паводка у Закарпатській області ( 203 ) (О завершении комплекса возобновительных работ по ликвидации последствий мартовского 2001 г. паводка в Закарпатской области)
Про результати проведення обговорення проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України" в трудових колективах будівельного комплексу" ( 80 ) ("О результатах проведения обсуждение проекта Закона ""О внесении изменений в Конституцию Украины"" в трудовых коллективах строительного комплекса""")
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 N 360 "Про ліквідацію Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів" ( 82 ) (Относительно постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2004 N 360 "О ликвидации Украинской государственной корпорации промышленности строительных материалов")
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 8 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 162 ) (Об утверждении Положения о лицензионной комиссии Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури ( 206 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что предоставляются застройщикам местными органами градостроения и архитектуры)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 117 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про погодження проекту будівництва комплексу Посольства України в Грузії ( 105 ) (О согласовании проекта строительства комплекса Посольства Украины в Грузи)
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій ( 67 ) (Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича від 17 липня 2003 р. N 40432 до Указу Президента України від 07.07.2003 р. N 580 "Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України" ( 125 ) (Об организации выполнения поручение Прем"єр-міністра Украины В.Ф.Януковича от 17 июля 2003 г. N 40432 к Указу Президента Украины от 07.07.2003 г. N 580 "О дополнительных мерах относительно привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины")
Про затвердження державного стандарту ( 135 ) (Об утверждении государственного стандарта)
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради ( 62 ) (Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета)
Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-...2004 "Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування" ( 46 ) (О проекте ведомственных строительных норм ВБН В.3.1-...2004 "Удержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования")
Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово-цивільному будівництві ( 28 ) (О состоянии производства термоизоляционных материалов в системе корпорации "Укрбудматеріали" и перспективы расширения их применения в жилищно-гражданском строительстве)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 84 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 31.03.2008 р. N 55 ( 225 ) (О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 31.03.2008 р. N 55)
Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 30 ) (Об утверждении Временного регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
Щодо визначення вартості виконаних пусконалагоджувальних робіт в I кварталі 2001 року ( 7/7-115 ) (Относительно определения стоимости выполненных пусконаладочных работ в I квартале 2001 года)
Про виконання рішення колегії N 12 від 19.03.2003 про проведення обговорення проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України" ( 31 ) (О выполнении решения коллегии N 12 от 19.03.2003 о проведении обсуждения проекта Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины")
Про доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 90 ) (О дополнении к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про затвердження державних будівельних норм ( 153 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження проекту "Розкриття та підготовка пластів C (в ступені B)(10) і C(9) в блоці N 2 ДВАТ "Шахти ім. Героїв космосу" ДХК "Павлоградвугілля ( 107 ) (О согласовании проекта "Раскрытие и подготовка пластов C (в степени B)(10) и C(9) в блоке N 2 ДВАТ "Шахты им. Героев космоса" ДХК "Павлоградвугілля)
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.03.2004 N 179-р "Деякі питання стимулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції" ( 69 ) (О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 26.03.2004 N 179-р "Некоторые вопросы стимулирования развития внутреннего рынка металопродукції")
Про дотримання обласною службою Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Дніпропетровській області ( 148 ) (О соблюдении областной службой Укринвестекспертизи требований законодательных и нормативных документов в отрасли строительства при проведении комплексной государственной экспертизы проектов строительства в Днепропетровской области)
Про уповноваження Чернігівської обласної організації ТНТС будівельників України на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 63 ) (О полномочии Черниговской областной организации ТНТС строителей Украины на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 36 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 ( 158 ) (О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
Про затвердження Переліку об"єктів, затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 197 ) (Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов которых в границах законодательства не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 N 1347 "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки" ( 203 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 N 1347 'Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000-2004 года')
Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду України у IV кварталі 2003 року ( 6 ) (О результатах командировок за границу работников Держбуду Украины в ІV квартале 2003 года)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 N 609 ( 121 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 12.05.2004 N 609)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 59 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про введення в дію рішення колегії від 22 квітня 2005 р. N 22 ( 85 ) (О введении в действие решения коллегии от 22 апреля 2005 г. N 22)
Про погодження проекту "Розкриття та підготовка пластів C(6) і C (в ступені 1)(6) східного крила поля шахти "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля" ( 106 ) (О согласовании проекта "Розкриття та подготовка пластов C(6) и C (в степени 1)(6) восточного крыла поля шахты "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля")
Про уповноваження ТОВ "Архінформ-проект" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 5 ) (О полномочии ООО "Архінформ-проект" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Експертно-консалтингова група" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 31 ) (О полномочии ООО "Експертно-консалтингова група" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про структуру планових нагромаджень ( 9/87 ) (О структуре плановых накоплений)
Про організацію виконання постанови КМУ від 18.05.2000 N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії" ( 127 ) (Об организации выполнения постановления КМУ от 18.05.2000 N 826 'О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии')
Про Зміну N 1 ДБН Д.2.3-99, Зміну N 2 ДБН Д.2.2-99 ( 8 ) (Об Изменении N 1 ДБН Д.2.3-99, Изменение N 2 ДБН Д.2.2-99)
Про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області ( 75 ) (О соблюдении областными службами Укрінвестекспертизи требований законодательных и нормативных документов в области строительства при проведении комплексной государственной экспертизы проектов строительства в Хмельницкой области)
Про проект Закону України "Про нормування у будівництві" ( 126 ) (О проекте Закона Украины "О нормировании в строительстве")
Про уповноваження Дніпропетровського регіонального центру з ліцензування, атестації та сертифікації у будівництві на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 2 ) (О полномочии Днепропетровского регионального центра из лицензирования, аттестации и сертификации в строительстве на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 85 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо здійснення технічного нагляду ( 22/4-3181 ) (Относительно осуществления технического наблюдения)
Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки ( 175 ) (О мероприятиях по выполнению задач Национальной программы профессиональной реабилитации и занятост лиц с ограниченными возможностями на 2001 - 2005 года)