Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією регіональних програм реконструкції житлових будинків ( 242 ) (О мероприятиях по усилению контроля за реализацией региональных программ реконструкции жилых домов)
Про структуру центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 1 ) (О структуре центрального аппарата Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" ( 20 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 N 1760 "Об утверждении Порядка определение категорий памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
Щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках ( 2/4-612 ) (Относительно устройства газового оснащения для поквартирного отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах)
Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України ( 207 ) (Об утверждении официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов Держбуду Украины)
Про проведення перевірки в м. Києві стосовно дотримання порядку введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери, оформлення документів на реконструкцію і переобладнання квартир під офіси та надбудову мансард ( 128/1 ) (О проведении проверки в г. Киеве относительно соблюдения порядка введение в эксплуатацию объектов социальной сферы, оформление документов на реконструкцию и переоборудование квартир под офисы и надстройку мансард)
Щодо рівня заробітної плати на 2005 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів ( 7/8-222 ) (Относительно уровня заработной платы на 2005 год при определении стоимости строительства, что осуществляется с привлечением бюджетных средств)
Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій ( 86 ) (О состоянии выполнения мероприятий по ликвидации убыточности предприятий сферы управления Госстроя Украины и предприятий, что входят в состав строительных корпораций)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Про податок на добавлену вартість на роботи по монтажу газових лічильників ( 6/415 ) (О налоге на добавленную стоимость на работы по монтажу газовых счетчиков)
Щодо визначення вартості будівництва (ремонту) та проведення взаєморозрахунків в 1999 році ( 7/678 ) (Относительно определения стоимости строительства (ремонта) и проведение взаиморасчетов в 1999 году)
Про заходи щодо недопущення подання до Кабінету Міністрів України проектів урядових рішень з розв"язання проблем розвитку регіонів, не погоджених з відповідними центральними та місцевими органами влади ( 243 ) (О мероприятиях по недопущению представления к Кабинету Министров Украины проектов правительственных решений из решения проблем развития регионов, не согласованных с соответствующими центральными и местными органами власти)
Про проект ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві" ( 14 ) (О проекте ДБН А.1.1- -2002 'Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве')
Про проект "Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України" ( 16 ) (О проекте 'Концепции создания корпоративной информационной сети строительного комплекса Украины')
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року ( 30 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
Про узгодження проектів змін технічних умов ( 39 ) (О согласовании проектов изменений технических условий)
Про аналіз показників контрольно-ревізійної роботи внутрішнього фінансового контролю Держбуду України за підсумками 2003 року ( 2 ) (Об анализе показателей контрольно-ревизионной работы внутреннего финансового контроля Держбуду Украины по итогам 2003 года)
Про проведення Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту 2004" ( 5/17-306 ) (О проведении Международного выставочного форума "Технологии защиты 2004")
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 9/166 ) (Об определении стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про уповноваження ПП "Подільська будівельно-ліцензійна експертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 9 ) (О полномочии ПП "Подільська строительно-лицензионная експертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Роз"яснення щодо ліцензування функцій генпідрядчика (Разъяснение относительно лицензирования функций генподрядчика)
Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт у четвертому кварталі 1996 року ( 6/414 ) (О взаиморасчетах за объемы выполненных работ в четвертом квартале 1996 года)
Про затвердження індексів зміни вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 1999 року ( 41 ) (Об утверждении индексов изменения стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 1999 года)
Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 81 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про призначення керівного складу центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 7-к ) (О назначении руководящего состава центрального аппарата Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року ( 78 ) (Об утверждении Временного положения из рассмотрения обращений относительно завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начат до 1 июля 1995 года)
Про проект ДСТУ Б В.2.7-...-2003 "Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови" ( 51 ) ("О проекте ДСТУ Б В.2.7-...-2003 ""Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия""")
Про стан науково-дослідної, культурно-просвітницької діяльності Державного історико-культурного заповідника в місті Глухові та стан охорони пам'яток, розташованих на його території ( 115 ) (О состоянии научно-исследовательской, культурно-просветительской деятельности Государственного историко-культурного заповедника в городе Глухове и состояние охраны памяток, расположенных на его территории)
Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ( 160 ) (О проекте технического регламента из подтверждения соответствия "Будівельні вироби")
Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 211 ) (О реализации пункта 3 Заключительных положений Закона Украины 'Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности')
Про проведення експертизи технічних умов ( 5/11-94 ) (О проведении экспертизы технических условий)
Про організацію відкритого всеукраїнського конкурсу на створення монумента українсько-польського примирення ( 104 ) (Об организации открытого всеукраинского конкурса на создание монумента украинско-польского примирения)
Про оголошення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проект монумента українсько-польського примирення у м. Луцьку ( 4 ) (Об объявлении всеукраинского открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект монумента украинско-польского примирения в г. Луцку)
Про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві ( 167 ) (О формировании главных основ Программы содействия развитию инновационной деятельности в строительстве)
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2001 року ( 30 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2001 года)
Про визнання такою, що втратила чинність Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб ( 36 ) (О признании такой, что утратила действие Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
Про організацію здійснення заходів щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні ( 68 ) (Об организации осуществления мероприятий по выполнению Программы государственной поддержки развития местного самоуправления в Украине)
Про роботу із зверненнями громадян ( 41 ) (О работе с обращениями граждан)
Щодо надання роз'яснень до Закону України від 19.06.2003 р. N 978-IV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 8/8-997 ) (Относительно предоставления разъяснений к Закону Украины от 19.06.2003 г. N 978-І "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
Про уповноваження приватного підприємства "Тернобудтехексперт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 18 ) (О полномочии частного предприятия "Тернобудтехексперт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про розподіл обов"язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 159 ) (О распределении обязанностей между руководством Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про скасування дозволів на виконання будівельних робіт ( 9 ) (Об отмене разрешений на выполнение строительных работ)
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні ( 48 ) (Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов жилищно-гражданского и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
Про визначення витрат по складанню бізнес-планів ( 6/304 ) (Об определении затрат по складыванию бизнес-планов)
Щодо пенсійного забезпечення працівників науково-дослідних та проектних установ і організацій ( 5/7-274 ) (Относительно пенсионного обеспечения работников научно-исследовательских и проектных учреждений и организаций)
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 36 ) (О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень, Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем"є... ( 43 )
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії, президії науково- технічної та науково-методичної рад Держбуду України на другий квартал 2003 року ( 35 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии, президиума научно- технической и научно-методической советов Держбуду Украины на второй квартал 2003 года)
Щодо надання роз'яснень з питань застосування у будівельній діяльності норм податкового законодавства ( 8/4-351 ) (Относительно предоставления разъяснений по вопросам применения в строительной деятельности норм налогового законодательства)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 684 ( 166 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 26 мая 2004 г. N 684)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 року N 51-р щодо організації взаємодії Держбуду України з Верховною Радою України ( 53 ) (Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 марта в 2005 году N 51-р относительно организации взаимодействия Госстроя Украины с Верховной Радой Украины)
Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 30 ) (Об утверждении Временного регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
Щодо врахування у вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва відрахувань в державний інноваційний фонд, на виконання робіт і послуг по розвитку доріг загального користування, комунального податку та гербового збору ( 7/265 ) (Относительно учета в стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства отчислений в государственный инновационный фонд, на выполнение работ и услуг по развитию дорог общего пользования, коммунального налога и гербового сбора)
Доповнення N 2 до ДБН IV-16-98, частина II ( 290 ) (Дополнение N 2 к ДБН IV-16-98, часть II)
Про виконання постанови КМУ від 20.06.2000 N 996 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови у центральній частині м.Одеси" ( 144 ) (О выполнении постановления КМУ от 20.06.2000 N 996 'О Комплексной программе сохранения исторической застройки в центральной части г.Одессы')
Про проект положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 13 ) (О проекте положения о базовой организации из научно-технической деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 168 "Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, об... ( 2 ) (Относительно выполнения решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 N 168 "Про состояние выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Про утверждение порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, о...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ-330 кВ Аджаликська - Усатове" ( 21 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении рабочего проекта "ПЛ-330 кВ Аджаликска - Усатове")
Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури ( 77 ) (Об утверждении Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1801 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" ( 31 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 28.12.2001 N 1801 'Об утверждении Программы развития инвестиционной деятельности на 2002-2010 года')
Щодо єдиних методичних основ формування собівартості будівельно- монтажних робіт ( 8/8-589 ) (Относительно единых методических основ формирования себестоимости будівельно- монтажных работ)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2003 N 557 "Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та ( 49 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22.04.2003 N 557 ""О нормативе и порядке отчисления к специальному фонду Государственного бюджета Украины части прибыли (дохода) государственными некорпоратизированными, казенными предприятиями и")
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де... ( 7 ) (О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
Про затвердження Зміни N 3 до Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 ( 217 ) (Об утверждении Изменения N 3 к Государственным строительным нормам ДБН Д.1.1-1-2000)
Про стан формування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції та організацію роботи з покладених на них функцій ( 1 ) (О состоянии формирования территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции и организации работы из положенных на них функций)
Про створення аналітичної групи для здійснення моніторингу соціально-економічного становища та аналізу реалізації урядової політики в сфері житлової політики, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального госп... ( 165 ) (О создании аналитической группы для осуществления мониторинга социально-экономического положения и анализа реализации правительственной политики в сфере жилой политики, строительства, архитектуры, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального госп...)
Про затвердження орієнтовного плану проведення засідань науково- технічної ради Держбуду України на третій квартал 2002 року ( 26 ) (Об утверждении ориентировочного плана проведения заседаний научно- технического совета Держбуду Украины на третий квартал 2002 года)
Про погодження відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт устаткування ( 7/3-801 ) (О согласовании ведомственных ресурсных элементных сметных норм на ремонт оборудования)
Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів ( 59 ) (О назначении официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов)
Про затвердження державних будівельних норм ( 184 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування ( 84 ) (О внедрении механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства на всех стадіях инвестирования)
Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки ( 2/6-710 ) (О мероприятиях по выполнению задач Национальной программы профессиональной реабилитации и занятост лиц с ограниченными возможностями на 2001 - 2005 года)
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 71 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про погодження проектів технічних умов ( 66 ) (О согласовании проектов технических условий)
Аналіз стану роботи з підвищення кваліфікації працівників центрального апарату та директорів підприємств, установ та організацій сфери управління Держбуду України ( 23 ) (Анализ состояния работы по повышению квалификации работников центрального аппарата и директоров предприятий, учреждений и организаций сферы управления Госстроя Украины)