Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N2 (Дію призупинено) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Изменение N2 (Действие приостановлено))
ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 4 ( А.2.3-1-99 ) (ДБН А.2.3-1-99. Изменение N 4)
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка ( Б В.2.8-10-98 )
ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних ( Г.1-8-2000 ) (ДБН Г.1-8-2000. Нормы расчета расходов топлива, тепловой и электрической энергии при производстве извести, кирпича и камней силикатных)
Щодо визначення і оформлення раціоналізаторських пропозицій у капітальному будівництві та заходів по здешевленню будівництва ( 7/7-440 ) (Относительно определения и оформления рационализаторских предложений в капитальном строительстве и мероприятий по удешевлению строительства)
Щодо визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/177 ) (Относительно определения стоимости проектно-изыскательских работ)
Щодо Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві ( 8/7-696 ) (Относительно Норм безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
Про порядок відшкодування витрат по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом ( 9/193 ) (О порядке возмещения затрат по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом)
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робі ( 81 ) (Методические рекомендации из формирования себестоимости строительно-монтажных робе)
ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 3 ( А.2.3-1-99 ) (ДБН А.2.3-1-99. Изменение N 3)
ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань ( Б В.2.7-118-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамические. Методы испытаний)
Роз"яснення щодо ліцензування виконання функцій генерального підрядника (Разъяснение относительно лицензирования выполнения функций генерального подрядчика)
Щодо відшкодування витрат генпідрядника за послуги, що надаються субпідрядним організаціям ( 7/133 ) (Относительно возмещения затрат генподрядчика за услуги, которые предоставляются субподрядным организациям)
Щодо здійснення технічного нагляду ( 22/7-1588 ) (Относительно осуществления технического наблюдения)
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення ( 7 ) (Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения)
Про правила забудови історичного центру м. Полтави ( 17 ) (О правилах застройки исторического центра г. Полтавы)
ДСТУ Б В.2.7-81-98. Бітуми нафтові дорожні грузлі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам"яних матеріалів. Зміна N1 ( Б В.2.7-81-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов. Изменение N1)
Про віднесення до об"єктів соціально-побутового призначення підземних гаражів, вбудованих у житлові будинки ( 6/302 ) (Об отнесении к объектам социально-бытового назначения подземных гаражей, встроенных в жилые дома)
Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001 року ( 7/7-1259 ) (Временные методические рекомендации относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии в 2001 году)
ДБН Д.2.3-99. Зміна №1 ( Д.2.3-99 ) (ДБН Д.2.3-99. Изменение №1)
ДБН Д.2.2-45-99. Збірник 45. Промислові печі і труби ( Д.2.2-45-99 ) (ДБН Д.2.2-45-99. Сборник 45. Промышленные печи и трубы)
Про затвердження Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві ( 66 ) (Об утверждении Положения о Главной организации по нормированию труда в строительстве)
Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов"язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій ( 214 ) (Об утверждении Порядка определение нормативных затрат жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с удержанием домов и прибудинкових территорий)
Про визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці у складі комплексної державної експертизи проектів будівництва ( 7/8-194 ) (Об определении стоимости проведение государственной экспертизы по вопросам охраны работы в составе комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів ( 7/7-401 ) (Относительно отнесения ремонтно-строительных работ к капитального и текущего ремонтов)
Про зниження енергоспоживання і зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів в будівництві ( 173 ) (О снижении энергопотребления и уменьшении расходов топливно-энергетических ресурсов в строительстве)
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації ( 32/288 ) (Положение о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизации существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
Про затвердження Виробничих показників часу з поточного ремонту та обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення ( 82 ) (Об утверждении Производственных показателей времени из текущего ремонта и обслуживания объектов внешнего освещения)
ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків ( Б В.2.1-8-2001 ) (ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунты. Изымания, упаковка, транспортирования и сохранения образцов)
Щодо визначення витрат на виконання будівельного контракту ( 8/4-471 ) (Относительно определения затрат на выполнение строительного контракта)
ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови ( Б В.2.7-77-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия)
СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано) ( 2.08.02-89 ) (СНиП 2.08.02-89. Изменение N 1 (отменено))
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки ( Б В.2.8-10-98 )
ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-72-2000 ) (ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Экологические характеристики строительных материалов. Сроки и определения)
ГОСТ 20429-84 Зміна N 2 (міждержавна) ( 20429-84 ) (ГОСТ 20429-84 Изменение N 2 (межгосударственная))
ДСТУ Б В.2.6-16-2000. (ГОСТ 30109-94). Двері дерев"яні. Методи випробувань на опір злому ( Б В.2.6-16-00 ) (ДСТУ Б В.2.6-16-2000. (ГОСТ 30109-94). Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлома)
Щодо можливості складання інвесторської кошторисної документації за однорівневою системою ціноутворення без застосування програмних комплексів ( 7/7-119 ) (Относительно возможности складывания інвесторської сметной документации за однорівневою системой ценообразования без применения программных комплексов)
Правила та порядок розподілу території житлового кварталові (мікрорайону)(Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N146 від 26.08.2005) (Правила и порядок распределения территории жилого квартала (микрорайона)( отм. - приказ Минрегионстроя Украины N146 от 26.08.2005))
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями ( 4 ) (Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подстрочников с субподрядными организациями)
ДБН Д.2.5-2-2001. Збірник 2. Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю ( Д.2.5-2-2001 ) (ДБН Д.2.5-2-2001. Сборник 2. Реставрация и воссоздание конструкций из бытового камня)
ДБН Д.2.7-2000. Доповнення ( Д.2.7-2000 ) (ДБН Д.2.7-2000. Дополнение)
ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Цементи сульфатостійкі. Технічні умови. ( Б В.2.7-85-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Цементы сульфатостойкие. Технические условия.)
Про затвердження Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них ( 124 ) (Об утверждении Правил обследований, оценки технического состояния, паспортизации и проведения планово-предупредительных ремонтов газопроводов и сооружений на них)
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації ( 32/288 ) (Положение о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизаци существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
Щодо застосування інженерного обладнання ( 2/8-170 ) (Относительно применения инженерного оснащения)
ДБН Д.2.5-5-2001. Збірник 5. Реставрація і заміна дерев"яних деталей і конструктивних елементів ( Д.2.5-5-2001 ) (ДБН Д.2.5-5-2001. Сборник 5. Реставрация и замена деревянных деталей и конструктивных элементов)
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 5 ( 2.08.01-89 ) (СНиП 2.08.01-89. Изменение N 5)
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів ( 54 ) (Об утверждении Правил предоставления услуг из сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов)
ДБН Д.2.3-14-99. Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв ( Д.2.3-14-99 ) (ДБН Д.2.3-14-99. Сборник 14. Оборудование прокатных производств)
Про погодження змін та доповнень до кошторисно-нормативних документів на ремонт основних фондів підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України ( 7/3-536 ) (О согласовании изменений и дополнений к кошторисно-нормативних документам на ремонт основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины)
ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів ( Д.2.5-1-2001 ) (ДБН Д.2.5-1-2001. Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов)
Зміни до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) ( Д.2.4-2000 ) (Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000))
ДБН Д.2.3-25-99. Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості ( Д.2.3-25-99 ) (ДБН Д.2.3-25-99. Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности)
ДБН Д.2.2-44-99. Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи ( Д.2.2-44-99 ) (ДБН Д.2.2-44-99. Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы)
ДБН Д.2.5-20-2001. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти ( Д.2.5-20-2001 ) (ДБН Д.2.5-20-2001. Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты)
Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки ( 243 ) (Программа создания и постоянного обновления отраслевой нормативной базы из труда и профессиональной классификации в строительстве на 2005-2010 годы)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
ДБН Д.2.3-27-99. Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості ( Д.2.3-27-99 ) (ДБН Д.2.3-27-99. Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности)
ДБН Д.2.3-33-99. Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості ( Д.2.3-33-99 ) (ДБН Д.2.3-33-99. Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности)
ДБН Д.2.3-2-99. Збірник 2. Деревообробне устаткування ( Д.2.3-2-99 ) (ДБН Д.2.3-2-99. Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование)
Про призупинення дії Зміни N 2 ДБН В.2.6-14-97 ( 3 ) (О приостановлении действия Изменения N 2 ДБН В.2.6-14-97)
ДБН Д.2.2-40-99. Збірник 40. Дерев"яні конструкції гідротехнічних споруд ( Д.2.2-40-99 ) (ДБН Д.2.2-40-99. Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений)
ДБН Д.2.2-43-99. Збірник 43. Судовозні шляхи стапелів і зливів ( Д.2.2-43-99 ) (ДБН Д.2.2-43-99. Сборник 43. Судовозные пути стапелей и сливов)
ДБН Д.2.3-29-99. Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств ( Д.2.3-29-99 ) (ДБН Д.2.3-29-99. Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий)
Щодо внесення змін та доповнень до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 7/7-350 ) (Относительно внесения изменений и дополнений к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
Про вартість проектних та дослідницьких робіт ( 9/84 ) (О стоимости проектных и исследовательских работ)
ДБН Д.2.3-4-99. Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне і агломераційне устаткування ( Д.2.3-4-99 ) (ДБН Д.2.3-4-99. Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование)
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 9/162 ) (Об определении стоимости проектно-изыскательских работ)
ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.) ( 10832-91 ) (ГОСТ 10832-91. Изменение N 1 (Вводится в действие с 1 января 2004 г.))
ЕРУ-97, СНУ-93. Збірник 10. Доповнення (відмінений) ( Збірник 10 ) (ЕРУ-97, СНА-93. Сборник 10. Дополнения (отменен))
Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України ( 226 ) (Об утверждении Инструкции из инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів ( 211 ) (Базовые расценки определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов)
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" ( 208 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.3-4-2000 'Автомобильные дороги')
Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" ( 86 ) (Об утверждении Изменения N 3 ДБН В.2.3-4-2000 'Автомобильные дороги')
Про затвердження Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99 ( 48 ) (Об утверждении Дополнения N 1 к ДБН Д.1.1-2-99, Дополнение N 1 к ДБН Д.1.1-3-99, Дополнение N 2 к ДБН Д.2.2-99, Дополнение N 3 к ДБН Д.2.3-99)