Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки" ( 41 ) ("О проекте Государственной программы ""Развитие производства ноздреватобетонных изделий и их использование в массовом строительстве Украины на 2003-2011 года""")
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.03 N 352-р "Про підготовку та опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України" ( 88 ) ("Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.06.03 N 352-р ""О подготовке и опубликовании для обсуждения общественностью ежеквартального доклада о работе Кабинета Министров Украины""")
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 60 ) (Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
Про приєднання Одеського державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток (ОДП ДНТЦ "Конрест") до Всеукраїнського науково-методичного та дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини ( 21 ) (О присоединении Одесского государственного научно-технологического центра консервации и реставраци памяток (ОДП ДНТЦ "Конрест") к Всеукраинскому научно-методическому и опытно-информационному центру архитектурного наследства)
Про встановлення з 1 вересня 2004 р. мінімальної заробітної плати в розмірі 237 гривень працівникам бюджетної сфери ( 168 ) (Об установлении с 1 сентября 2004 г. минимальной заработной платы в размере 237 гривен работникам бюджетной сферы)
Про окремі питання вдосконалення системи централізованого теплопостачання м. Києва ( 62 ) (Об отдельных вопросах совершенствования системы централизованного теплоснабжения г. Киева)
Про уповноваження асоціації "Кривбасбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 48 ) (О полномочии ассоциации "Кривбасбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження Науково-технічного центру Придніпров"я "Будстандарт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 36 ) (О полномочии Научно-технического центра приднепровья "Будстандарт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 136 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про уповноваження ПП "Ліцстройекспертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 107 ) (О полномочии ПП "Ліцстройекспертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 86 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про виконання рішення колегії від 26.03.2004 N 33 "Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві ( 64 ) (О выполнении решения коллегии от 26.03.2004 N 33 "О работе Управления ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве)
Про проект ДСТУ "Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку" ( 24 ) (О проекте ДСТУ "Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении")
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 ( 87 ) (О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 71 ) (О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про погодження проекту "Розкриття та підготовка пластів C(6) і C (в ступені 1)(6) східного крила поля шахти "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля" ( 106 ) (О согласовании проекта "Раскрытие и подготовка пластов C(6) и C (в степени 1)(6) восточного крыла поля шахты "Юбилейная" ДХК "Павлоградвугілля")
Про роботу комісії з проведення комплексного аналізу порядку надання ліцензій на будівельну діяльність ( 116 ) (О работе комиссии по проведению комплексного анализа порядка предоставление лицензий на строительную деятельность)
Про зміни та доповнення до наказу Держбуду від 21.10.99 N 255 "Про реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів у системі Держбуду України" ( 93 ) (Об изменениях и дополнении к приказу Держбуду от 21.10.99 N 255 "О реформировании системы бухгалтерского учета с применением международных стандартов в системе Держбуду Украины")
Про пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування ( 60 ) (О предложениях относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования)
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій ( 43 ) (Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
Про заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС ( 71 ) (О мероприятиях по выполнению в 2005 году Плана действий Украина - ЕС)
Про уповноваження ТОВ "Автотехпром-2002" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 40 ) (О полномочии ООО "Автотехпром-2002" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження Асоціації "Кривбасбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 77 ) (О полномочии Ассоциации "Кривбасбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ПП "Експерт-2002" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 114 ) (О полномочии ПП "Експерт-2002" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Рішення Держбуду N 36 від 05.07.2000. Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування цінотворення у будівництві ( 36 ) (Решение Госстроя N 36 от 05.07.2000. Об экономических основах и нормативном обеспечении реформирования ценообразования в строительстве)
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за I півріччя 2003 року ( 56 ) (О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за І полугодие 2003 года)
Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 1 ( 85 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Держбуду Украины от 19.07.02 N 1)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 26.03.2004 N 35 "Про діяльність ВАТ "УкрНДІінжпроект" з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків" ( 75 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 26.03.2004 N 35 "О деятельности ВАТТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" по вопросам инженерного обеспечения жилых и общественных домов")
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій ( 11 ) (Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
Про уповноваження Рівненської обласної Творчої науково-технічної спілки будівельників України на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 25 ) (О полномочии Ровенского областного Творческого научно-технического союза строителей Украины на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 ( 158 ) (О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 180 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 8 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономі... ( 125 ) (Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставление выводов относительно обоснованности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины 'О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте', за зовнішньоекономі...)
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, у 2002 році та основні завдання... ( 91 ) (О подготовке к проведению заседания коллегии Держбуду Украины по вопросу 'Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций, которые належат к сфере его управления, в 2002 году и основные задачи...)
Про виконання рішення колегії Держбуду від 24 жовтня 2003 р. N 82 "Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, депутатських запитів і звернень, власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року ( 182 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду от 24 октября 2003 г. N 82 "О состоянии обработки актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины, депутатских запросов и обращений, собственных решений Комитета за 9 месяцев 2003 года)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 70 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту ( 247 ) (Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования средств на финансирование домостроения и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
Про уповноваження ТОВ "КЕТ-Центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 55 ) (О полномочии ООО "КЕТ-Центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо затвердження індексів до вартості робіт, що виконуються госпрозрахунковими підрозділами при місцевих органах містобудування та архітектури ( 130 ) (Относительно утверждения индексов к стоимости работ, которые выполняются хозрасчетными подразделами при местных органах градостроительства и архитектуры)
Про проект "Положення з організації нормування праці у будівництві" ( 40 ) (О проекте "Положение из организации нормирования работы в строительстве")
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2005 року ( 8 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда состоянием на 1 январь в 2005 году)
Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року ( 246 ) (О рассмотрении обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством до 1 июля в 1995 году)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 86 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об"єктів промислового призначення ( 2 ) (О состоянии нормативного обеспечения контроля за строительством объектов промышленного назначения)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 130 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про стан виконання Угоди про співпрацю міждержавним комітетом України з будівництва та архітектури та Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо реалізації державної містобудівної політики на території області на 2003 рік ( 5 ) (О состоянии выполнения Соглашения о сотрудничестве межгосударственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Кировоградской областной государственной администрацией относительно реализации государственной градостроительной политики на территории области на 2003 год)
Про внесення змін до складу координаційної Ради директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України ( 33 ) (О внесении изменений в состав координационного Совета директоров проектных, научно-исследовательских и вишукувальних организаций при Госстрое Украины)
Про уповноваження Київської обласної організації ТНТС Будівельників України на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 79 ) (О полномочии Киевской областной организации ТНТС Строителей Украины на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні ( 120 ) (Об активизации выставочной деятельности строительной области в Украине)
Про проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту ( 12 ) (О проекте Типичных местных правил застройки населенного пункта)
Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури ( 77 ) (Об утверждении Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Щодо єдиних умовних позначок при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми ( 7/7-190 ) (Относительно единых условных пометок при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы)
Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово- цивільному будівництві ( 28 ) (О состоянии производства термоізоляційних материалов в системе корпорации 'Укрстройматериалы' и перспективы расширения их применение в житлово- гражданском строительстве)
Про внесення змін до наказу Держбуду від 26 липня 2002 р. N 16 ( 2 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду от 26 июля 2002 г. N 16)
Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки ( 62 ) (Об утверждении Среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности в строительной области Украины на 2003-2007 года)
Про схвалення техніко-економічного обгрунтування (концептуального проекту) нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС ( 22 ) (Об одобрении технико-экономического обгрунтування (концептуального проекта) нового безопасного конфайнменту Чернобыльской АЭС)
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 22 ) (Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
Про уповноваження ТОВ "Кримбудекспертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 11 ) (О полномочии ООО "Кримбудекспертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 23 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про уповноваження ПП "Експерт 2002" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 54 ) (О полномочии ПП "Експерт 2002" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Експертбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 33 ) (О полномочии ООО "Експертбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування наказу Держархбудінспекції від 19.12.2007 N 77 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську ... ( 226 ) (Об отмене приказа Держархбудинспекции от 19.12.2007 N 77 "Про утверждение Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную ...)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 125 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо роз"яснення терміна "кошти інвестора" ( 6/596 ) (Относительно разъяснения термина 'средства инвестора')
Про затвердження Порядку врахування у кошторисній документації на будівництво вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств, пов"язаних з наданням безоплатного вугілля категоріям осіб, визначених законодавством України ( 56 ) (Об утверждении Порядка учет в сметной документации на строительство угольных шахт средств на покрытие затрат вуглебудівних предприятий, связанных с предоставлением безвозмездного угля категориям лиц, определенных законодательством Украины)
Про внесення змін до наказу N 95 від 10 грудня 2002 року ( 56 ) (О внесении изменений в приказ N 95 от 10 декабря 2002 года)
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури" ( 33 )
Про виконання рішення колегії Держбуду від 28 січня 2005 р. N 1 "Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві" ( 40 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя от 28 января 2005 г. N 1 "Про ход выполнения решений Кабинета Министров Украины относительно усовершенствования разрешительной системы в будівництві")
Про уповноваження Відділу з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 12 ) (О полномочии Отдела из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження ТОВ "Стройекспертиза" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 145 ) (О полномочии ООО "Стройекспертиза" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 186 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв"язку та колегії Держбуду України від 11 квітня 2001 р. N 34. Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 N 64. (Решение общего заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи и коллегии Госстроя Украины от 11 апреля 2001 г. N 34. О состоянии выполнения решения коллегии от 12.10.2000 N 64.)
Про внесення доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Держбуду від 09.06.98 N 121 ( 8 ) (О внесении дополнений в Инструкцию о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц, утвержденной приказом Держбуду от 09.06.98 N 121)
Про уповноваження ВТФ "Славенія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 35 ) (О полномочии ВТФ "Славенія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)