Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання ( 215 ) (Об утверждении Единого классификатора жилых домов в зависимости от качества жилья и имеющегося инженерного оснащения)
Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об"єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації ( 22/4-3750 ) (Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для последующей эксплуатации)
Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини ( 42/94 ) (Об утверждении Типичного положения о Консультативном совете по вопросам охраны культурного наследства местных органов охраны культурного наследства)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 N 421 ( 39 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 31.03.2003 N 421)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 227 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження державних стандартів технічного захисту інформації ( 58 ) (Об утверждении государственных стандартов технической защиты информации)
Про організацію виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" ( 81 ) (Об организации выполнения заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины "Навстречу людям")
"Про організацію виконання противопаводкових заходів з підготовки до пропуску льодоходу, повені і паводків у весняний період 2000 року" ( 36 ) ("Об организации выполнения противопаводкових мероприятий по подготовке к пропуску ледоплава, наводнения и паводков в весенний период в 2000 году")
Про створення робочої групи з розроблення нової редакції проекту Житлового кодексу України ( 43 ) (О создании рабочей группы из разработки новой редакции проекта Жилищного кодекса Украины)
Про скасування наказу від 26.02.2001 N 41 "Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам"яток" ( 79 ) (Об отмене приказа от 26.02.2001 N 41 'Об утверждении Порядка определение границ зон охраны памяток')
Щодо терміну притягнення до адміністративної відповідальності ( 22/7-2350 ) (Относительно срока привлечения к административной ответственности)
"Про підготовку й відзначення Дня пам"яток історії та культури" ( 14 ) ("О подготовке и праздновании Дня достопримечательностей истории и культуры")
Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України ( 7 ) (О признании таким, что утратил действие, Порядка определения стоимости проектно-изыскательских работ для ремонта, который осуществляется на территории Украины)
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 171 ) (Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников)
Щодо показника будівельного об'єму при розподілі загальної вартості будівництва ( 7/10-200 ) (Относительно показателя строительного объема при распределении общей стоимости строительства)
Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.3-11-2004 та ДСТУ Б В.2.3-12-2004 ( 142 ) (Об утверждение национальных стандартов ДСТУ Б В.2.3-11-2004 и ДСТУ Б В.2.3-12-2004)
Про досвід ТОВ "НВП "Елетер" (м. Київ) із впровадження сучасних енергозберігаючих інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві ( 76 ) (Об опыте ООО "НВП "Елетер" (г. Киев) из внедрения современных энергосберегающих инженерных систем и технологий в житлово-цивільному строительстве)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 17 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 15 ) (О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні ( 48 ) (Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов жилищно-гражданского и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
Про встановлення цін у доларовому еквіваленті ( 27-32/227 ) (Об установлении цен в долларовом эквиваленте)
Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98), яке враховує особливості визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що здійснюються підприємствами ДАК "Укррудпром" та тресту "Кривбасшахтопроходка" ( 169 ) (Дополнение к Порядку определения стоимости строительства (ДБН IV-16-98), которое учитывает особенности определения стоимости горных и монтажных работ, которые осуществляются предприятиями ДАК 'Укррудпром' и треста 'Кривбасшахтопроходка')
Про проведення всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий проект Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій ( 47/12/48 ) (О проведении всеукраинского открытого конкурса на лучший проект Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов и политических репрессий)
Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року ( 78 ) (Об утверждении Временного положения из рассмотрения обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начато до 1 июля в 1995 году)
Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президента України до Верховної Ради України "Європейськ... ( 7 ) (Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задачи, которые вытекают из послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Європейськ...)
Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2004 р. N 100-р ( 4/6-161 ) (Относительно выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 1 марта 2004 г. N 100-р)
Щодо проведення підвищення кваліфікації працівників фінансово-економічних служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держбуду України ( 122 ) (Относительно проведения повышения квалификации работников финансово-экономических служб предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Про уповноваження Донецького обласного експертно-дозвільного технічного будівельного центру на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 4 ) (О полномочии Донецкого областного экспертно-разрешительного технического строительного центра на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
ДСТУ Б В.2.7-73-98. Виправлення зміни ( Б В.2.7-73-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправка изменения)
Про перерахування кошторисної документації на ремонт об"єктів житла та соцкультпобуту в базисні ціни 1997 року ( 6/2 ) (О перечислении сметной документации на ремонт объектов жилья и соцкультпобуту в базисные цены 1997 года)
Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік ( 1 ) (Об основных направлениях деятельности и задача Держбуду Украины на 2002 год)
Про узгодження проектів технічних умов та змін до технічних умов ( 77 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений в технические условия)
Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду ( 80 ) (Об утверждении Положения о научно-техническом совете Держбуду, структуру и состав секций научно-технического совета Держбуду)
Про дозволи на оренду нерухомого майна, яке є державною власністю ( 5/15-338 ) (О разрешениях на аренду недвижимого имущества, которое есть государственной собственностью)
Про організацію виконання рішень Урядової наради з питань розвитку житлового будівництва від 20.02.2004 ( 40 ) (Об организации выполнения решений Правительственного совещания по вопросам развития жилищного строительства от 20.02.2004)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 36 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки ( 13 ) (Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики)
Щодо коефіцієнту зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90 ( 7/864 ) (Относительно коэффициенту изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
Про хід реалізації доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд ( 27 ) (О ходу реализации поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины относительно модернизации (ликвидаци) аварійно опасных зданий и сооружений)
Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні ( 4 ) (Об активизации выставочной деятельности строительной области в Украине)
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи ( 149 ) (Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
ГОСТ 26604-85. Зміна N 1 ( 26604-85 ) (ГОСТ 26604-85. Изменение N 1)
Про складові прямих витрат по галузях господарства, що наведені у додатку 8 до Порядку ( 6/10 ) (Про составные прямых затрат по областям хозяйства, которые приведенные в прибавлении 8 к Порядку)
Про врахування в договірній ціні на будівництво та ремонт об"єктів в гірських районах, підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам підрядних та ремонтно-будівельних організацій ( 7/252 ) (Об учете в договорной цене на строительство и ремонт объектов в горных районах, повышение тарифных ставок и должностных окладов работникам подчинительных и ремонтно-строительных организаций)
Про виконання протоколу наради у Прем"єр-міністра України ( 201 ) (О выполнении протокола совещания у Премьер-министра Украины)
Про створення Координаційної ради з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні ( 129 ) (О создании Координационного совета по вопросам развития и реструктуризаци домостроительных предприятий в Украине)
Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення" ( 45 ) ("О проекте ДБН ""Электрическая кабельная система отопления""")
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1093 "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету у III і IV кварталах 2003 року" ( 127 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 N 1093 "О мероприятиях по мобилизации доходов в государственный бюджет в ІІІ и ІV кварталах 2003 года")
Про затвердження ДБН "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції" ( 178 ) (Об утверждении ДБН "Здания и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции")
Стосовно введення в експлуатацію новобудов житлових будинків, будинків та споруд соціальної сфери без приєднання їх до мережі державного проводового мовлення ( 2/2-689 ) (Относительно введения в эксплуатацию новостроек жилых домов, домов и сооружений социальной сферы без присоединения их к сети государственного проводового речь)
Про індекс до вартості робіт, пов'язаних з наданням АПЗ та ТУ ( 1/28-188 ) (Об индексе к стоимости работ, связанных с предоставлением АПЗ и ТУ)
Стосовно достовірності оцінки кінцевого фінансового результату за будівельним контрактом, точності оцінки кінцевого результату та методу оцінки імовірності відшкодування витрат ( 8/8-686 ) (Относительно достоверности оценки конечного финансового результата по строительному контракту, точности оценки конечного результата и метода оценки вероятности возмещение затрат)
Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж ДБН В.2.5-16-99 ( 179 ) (Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей ДБН В.2.5-16-99)
Про необхідність надання звіту щодо цільового використання коштів, виділених у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України за рахунок його резервного фонду ( 7/4-837 ) (О необходимости предоставления отчета относительно целевого использования средства, выделенных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины за счет его резервного фонда)
Про зазначення результатів обчислення в зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва ( 7/7-924 ) (Об указании результатов вычисления в сведенных сметных расчетах стоимости строительства)
Щодо рівня заробітної плати на 2004 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів ( 7/8-323 ) (Относительно уровня заработной платы на 2004 год при определении стоимости строительства, которое осуществляется с привлечением бюджетного средства)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 225 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про затвердження заходів Держархбудінспекції з виконання рекомендацій за результатами проведених слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ( 103 ) (Об утверждении мероприятий Держархбудинспекции из выполнения рекомендаций за результатами проведенных слушаний в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности)
Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ( 9 ) (Об утверждении состава рабочей группы из разработки проекта технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
Щодо врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями ( 4/6-123 ) (Относительно учета потребностей людей с ограниченными физическими возможностями)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 9 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 67 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб ( 121 ) (Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, что находятся в собственности юридических и физических лиц)
Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 липня 1996 року по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів (без урахування податку на добавлену вартість) для виз... ( 17-6/315 ) (О коэффициентах изменения стоимости строительства (без учета расходов по оборудованию), что сложились на 1 июль в 1996 году по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) для виз...)
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на IV квартал 2004 р. ( 187 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Госстроя Украины на IV квартал 2004 г.)
Про закріплення працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за територіальними органами ( 107 ) (О закреплении работников Государственной архитектурно-строительной инспекции за территориальными органами)
Про уповноваження ТОВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 189 ) (О полномочии ООО "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо індексів для визначення базисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт ( 9/119 ) (Относительно индексов для определения базисной стоимости основных пусконаладочных работ)
Про сплату відрахувань на будівництво, реконструкцію і утримання автомобільних доріг загального користування управліннями капітального будівництва облвиконкомів ( 9/65 ) (Об уплате отчислений на строительство, реконструкцию и удержание автомобильных дорог общего пользования управлениями капитального строительства облисполкомов)
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій ( 54 ) (Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных задач и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширение, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
Про кошти на преміювання за введення в дію виробничих потужностей і об"єктів будівництва ( 6/591 ) (О средствах на премирование за введение в действие производственных мощностей и объектов строительства)
Про оплату простоїв будівельних машин та механізмів, які виникають з вини замовника ( 7/96 ) (Об оплате простоев строительных машин и механизмов, которые возникают по вине заказчика)
Про затвердження Регламенту розгляду та погодження Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України ( 52 ) (Об утверждении Регламента рассмотрения и согласование Держбудом Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины)
Щодо Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно- монтажних робіт ( 8/8-634 ) (Относительно Методических рекомендаций из формирования себестоимости будівельно- монтажных работ)
Про організацію виконання рішень Протоколу робочої зустрічі членів Кабінету Міністрів України і Координаційної ради постійно діючої парламентської більшості у Верховній Раді України від 21 травня 2003 року ( 76 ) (Об организации выполнения решений Протокола рабочей встречи членов Кабинета Министров Украины и Координационного совета постоянно действующего парламентского большинства в Верховной Раде Украины от 21 мая 2003 года)