Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про надання роз"яснення щодо складання форми N КБ-2в ( 7/5-446 )
Про погодження Галузевих комунальних норм ( 20/1-229 ) (О согласовании Отраслевых коммунальных норм)
ДБН А.3.1-3-94. Зміна (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191) ( А.3.1-3-94 ) (ДБН А.3.1-3-94. Изменение (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 18.10.2004 г. N 191))
Щодо складу та визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонти житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою ( 7/469 ) (Относительно состава и определения стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства)
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 81 ) (Методические рекомендации из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-346 ) (Об определении стоимости проектно-изыскательных работ)
Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт ( 7/8-366 ) (Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ)
Перелік спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж ( 32/288 ) (Перечень специализированных организаций, которые имеют право на обследование и паспортизацию существующих зданий, сооружений и инженерных сетей)
ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Строительные материалы. Цемент для строительных растворов. Технические условия)
ДБН IV-16-98, частина I. Правила складання кошторисної документації і визначення базисної розрахункової кошторисної вартості будівництва (з внесеними змінами N1) (відмінений) ( IV-16-98 ) (ДБН IV-16-98, часть I. Правила составления сметной документации и определения базисной расчетной сметной стоимости строительства (с внесенными изменениями N1) (отменен))
Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону) ( 228 ) (Правила и порядок распределения территории жилищного квартала (микрорайона))
Щодо здійснення технічного нагляду ( 22/7-195 ) (Относительно осуществления технического наблюдения)
Про вартість проектних та вишукувальних робіт ( 6/329 ) (О стоимости проектных и изыскательских работ)
ДСТУ Б В.2.7-61-97. Зміна ( Б В.2.7-61-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-61-97. Изменение)
Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок уведення його в дію ( 88 ) (Об утверждении ДБН 'Пожарная безопасность объектов строительства' и порядок введения его в действие)
ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги ( В.2.8-9-98 ) (ДБН В.2.8-9-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Эксплуатация строительных машин. Общие требования)
ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови. Зміна N 1 ( Б В.2.7-46-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цемент общестроительного назначения. Технические условия. Изменение N 1)
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97 ( 117 ) (Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
ДСТУ Б В.2.7-80-98. Цегла та камені силікатні. Технічні умови ( Б В.2.7-80-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-80-98. Кирпич и камни силикатные. Технические условия)
ДБН Д.2.3-35-99. Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв ( Д.2.3-35-99 ) (ДБН Д.2.3-35-99. Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств)
ДБН Д.2.2-14-99. Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві ( Д.2.2-14-99 ) (ДБН Д.2.2-14-99. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве)
ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Зміна N 1 (міждержавна) ( Б В.2.7-101-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Изменение N 1 (межгосударственная))
ДСТУ Б В.2.7-17-95. Поправки ( Б В.2.7-17-95 )
ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови ( Б В.2.7-34-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебень для строительных работ из скальных горных пород и отходов сухого магнитного обогащения железистых кварцитов горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби із структурованого поліетилену для сітей холодного, гарячого водопостачання і опалювання. Технічні умови (Відменено - наказ Мінрегіонбуд України N 25 від 21.01.2008 р.) ( Б В.2.5-17-2001 ) (ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины N 25 от 21.01.2008 г.))
Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97 ( 164 ) (Государственные строительные нормы Украины. Система градостроительной документации. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктов ДБН Б.1-3-97)
Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.2.2-4-2003 ( 84 ) (Об утверждении государственных строительных норм ДБН А.2.2-4-2003)
ДБН Д.2.3-30-99. Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств по переробці зерна ( Д.2.3-30-99 ) (ДБН Д.2.3-30-99. Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна)
ДБН Д.2.3-36-99. Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства ( Д.2.3-36-99 ) (ДБН Д.2.3-36-99. Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства)
ДБН Д.2.3-17-99. Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії ( Д.2.3-17-99 ) (ДБН Д.2.3-17-99. Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии)
ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови ( Б В.2.7-107-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия)
ДБН Д.2.3-15-99. Збірник 15. Устаткування для очищення газів ( Д.2.3-15-99 ) (ДБН Д.2.3-15-99. Сборник 15. Оборудование для очистки газов)
ДБН Д.2.3-16-99. Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії ( Д.2.3-16-99 ) (ДБН Д.2.3-16-99. Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии)
Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000 ( 124 ) (Об утверждении изменений и дополнений к ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000)
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 ( 48 ) (Об Изменении N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 и Изменение N 1 ДБН Д.1.1-7-2000)
Про проект НАПБ "Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах" ( 95 ) (О проекте НАПБ "Правила обустройство и применение лифтов для транспортирования пожарных подразделов в домах и сооружениях")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 79 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про надання роз"яснення щодо заповнення типових форм N КБ-2в ( 7/2/447 )
Про впровадження реформованої системи ціноутворення у будівництві ( 233 ) (О внедрении реформированной системы ценообразования в строительстве)
Щодо повторної експертизи проектів будівництва службами Укрінвестекспертизи ( 7/4-266 ) (Относительно повторной экспертизы проектов строительства службами Укрінвестекспертизи)
Про перелік об"єктів соціальної сфери та житла ( 9/268 ) (О перечне объектов социальной сферы и жилья)
Щодо визначення розміру витрат з надання послуг генпідрядними будівельно-монтажними організаціями субпідрядним ( 7/7-161 ) (Относительно определения размера затрат из предоставления услуг генпідрядними строительно-монтажными организациями субподрядным)
Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам"яток архітектури і містобудування ДБН IV-16-98 частина II ( 35 ) (Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памяток архитектуры и градостроительство ДБН IV-16-98 часть II)
Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги ( 78 ) (Методические рекомендации относительно расчетов экономически обгрунтованих тарифов на жилищно-коммунальные услуги)
Перелік (кодифікатор) робіт, пов"язаних із створенням об"єктів архітектури ( 24 ) (Перечень (кодификатор) работ, связанных с созданием объектов архитектуры)
"Про внесення змін і доповнень до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)" ( 256 ) ("О внесении изменений и дополнений в Положение о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)")
ДБН В.2.8-12-2000. Поправка ( В.2.8-12-00 )
ДСТУ Б В.2.7-73-98. Зміна ( Б В.2.7-73-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-73-98. Изменение)
Щодо отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами ( 24/4-396 ) (Относительно получения разрешения на строительство временных сооружений и размещения рекламы)
Про проект Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкової території ( 39 ) (О проекте Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и придомовой территории)
Щодо площі приміщень аптечних закладів (Относительно площади помещений аптечных учреждений)
Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 119 ) (О проекте окончательной редакции ДБН А.2.2-3-2003 "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
"Про затвердження Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)" ( 6 ) ("Об утверждении Положения о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)")
ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. Зміна N 1 ( А.1.1-2-93 ) (ДБН А.1.1-2-93. Порядок разработки, требования к построению, изложения и оформления нормативных документов. Изменение N 1)
Про затвердження ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування" ( 24 ) (Об утверждении ДБН "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного обоснования")
ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287) ( Б.1.1-4-2002 ) (ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования. Изменение N1 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 13.07.09 N 287))
Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения ДБН В.2.2-15-2005)
ДБН Д.2.2-39-99. Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд ( Д.2.2-39-99 ) (ДБН Д.2.2-39-99. Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений)
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97 ( 117 ) (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
Про затвердження нормативних актів: "Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації" та "Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й канал... ( 69 ) (Об утверждении нормативных актов: 'Правила обследований, оценки технического состояния и паспортизаци внешних сетей и сооружений водоснабжения и канализаци' и 'Положение про безопасную и надежную эксплуатацию внешних сетей и сооружений водоснабжения и канал...)
ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1 ( Б В.2.7-61-97 )
ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Зміна N 1 ( Б В.2.7-89-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.7-104-2000. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в"яжучих матеріалів. Технічні умови. ( Б В.2.7-104-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-104-2000. Камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые для производства вяжущих материалов. Технические условия.)
"Про затвердження Зміни N 2 ДБН А.1.1-1-93" ( 262 ) ("Об утверждении Изменения N 2 ДБН А.1.1-1-93")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4) ( 249 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
ДСТУ Б.В.2.7-20-95. Поправка ( Б.В.2.7-20-95 )
ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Труби із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для сітей холодного, гарячого водопостачання і водяного опалювання. Технічні умови ( Б В.2.5-21-2002 ) (ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия)
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 1 ( Б А.3.1-6-96 ) (ДСТУ Б А.3.1-6-96 Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство. Изменение N 1)
Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна ( 127 ) (Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
ДБН Д.2.2-2-99. Збірник 2. Горновскришні роботи ( 2.2-2-99 ) (ДБН Д.2.2-2-99. Сборник 2. Горновскрышные работы)
ДБН Д.2.5-3-2001. Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок ( Д.2.5-3-2001 ) (ДБН Д.2.5-3-2001. Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок)
ДБН Д.2.2-41-99. Збірник 41. Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах ( Д.2.2-41-99 ) (ДБН Д.2.2-41-99. Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях)
ДСТУ Б В.2.6-18-2000. (ГОСТ 26602.2-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро-та водопроникності. ( Б В.2.6-18-00 ) (ДСТУ Б В.2.6-18-2000. (ГОСТ 26602.2-99). Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости.)
ДБН Д.2.2-32-99. Збірник 32. Трамвайні шляхи ( Д.2.2-32-99 ) (ДБН Д.2.2-32-99. Сборник 32. Трамвайные пути)
Щодо проектування об"єктів соціальної інфраструктури, доступних для маломобільних груп населення ( 22/4-3207 ) (Относительно проектирования объектов социальной инфраструктуры, доступных для маломобільних групп населения)