Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про результати контрольно-ревізійної роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету за підсумками II півріччя 2004 року ( 3 ) (О результатах контрольно-ревизионной работы подразделов внутреннего финансового контроля Комитета по итогам II полугодия в 2004 году)
Про результати експлуатації нормативно-правової бібліотеки "Строй-Информ" ( 5/11-1071 ) (О результатах эксплуатации нормативно-правовой библиотеки "Строй-Информ")
Про Доповнення N 1 до "Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України" ( 2 ) (О Дополнении N 1 к 'Временным методическим рекомендациям относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилого и коммунального хозяйства Украины')
Про забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій ( 60 ) (Об обеспечении выполнения перспективного плана неотложных мероприятий по окончательному преодолению отрицательных следствий политики бывшего Союза ССР относительно религии и восстановления затронутых прав церквей и религиозных организаций)
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури на 1 квартал 2003 р. ( 105 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры на 1 квартал 2003 г.)
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 149 ) (Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.8-12-2000 ( 194 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.8-12-2000)
Про створення рівних умов конкуренції для провадження підприємницької діяльності, усунення негативних факторів у сфері регулювання природних монополі ( 2 ) (О создании равных условий конкуренции для проведения предпринимательской деятельности, устранение отрицательных факторов в сфере регулирования естественных монополе)
Про скасування наказів Державної архітектурно-будівельної інспекції від 25.02.2009 N 30 та від 19.05.2009 N 88 ( 100 ) (Об отмене приказов Государственной архитектурно-строительной инспекции от 25.02.2009 N 30 и от 19.05.2009 N 88)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2001 N 1635 "Про комплексну програму розвитку внутрішнього ринку" ( 11 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 04.12.2001 N 1635 'О комплексной программе развития внутреннего рынка')
Про Доповнення N 1 до Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України ( 7/7-796 ) (О Дополнении N 1 к Временным методическим рекомендациям относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилого и коммунального хозяйства Украины)
Про проект національного стандарту ДСТУ ... (ГОСТ 111-2001) "Скло листове" ( 55 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ ... (ГОСТ 111-2001) "Стекло листовое")
Щодо здійснення державної експертизи з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення проектів будівництва як складової частини комплексної державної експертизи ( 7/7-991 ) (Относительно осуществления государственной экспертизы по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения проектов строительства как составной части комплексной государственной экспертизы)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 315 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України" ( 56 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2004 г. N 315 "Об итогах социально-экономического развития Украины в 2003 году и ход выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины")
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 N 207-р "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету в 2004 році" ( 72 ) (Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 31.03.2004 N 207-р "О мероприятиях по мобилизации доходов в государственный бюджет в 2004 году")
Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ( 35 ) (О проекте технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року N 904 "Про схвалення Комплексної програми розвитку футболу на 2004-2008 роки" ( 156 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13 июля 2004 года N 904 "Об одобрении Комплексной программы развития футбола на 2004-2008 года")
Про затвердження Державних будівельних норм ( 173 ) (Об утверждении Государственных строительных норм)
Про створення Громадської колегії при Голові Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 86 ) (О создании Общественной коллегии при Председателе Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре)
Про уповноваження Вінницької обласної служби Української державної інвестиційної експертизи на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 21 ) (О полномочии Винницкой областной службы Украинской государственной инвестиционной экспертизы на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 ( 87 ) (О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39)
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва ( 197 ) (Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 204 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 20 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про внесення змін до додатків наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції від 13.05.2009 N 77 ( 116 ) (О внесении изменений к добавлениям приказа Государственной архитектурно-строительной инспекции от 13.05.2009 N 77)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 83 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про Комплексну програму науково-дослідної, науково-методичної та культурно-освітньої діяльності Національного заповідника "Софія Київська", пошукових, проектних, реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до 2010 року ( 26 ) (О Комплексной программе научно-исследовательской, научно-методической и культурно-образовательной деятельности Национального заповедника 'Софья Киевская', поисковых, проектных, реставрационных работ на 2003-2005 года и на период до 2010 года)
Про затвердження Статуту державного підприємства Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" ( 83 ) ("Об утверждении Устава государственного предприятия Украинского государственного научно-исследовательского института проектирование мост ""Дипрогород""")
Про пріоритетні заходи на 2003 рік до галузевої програми Держбуду України "Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки" ( 121 ) (О приоритетных мероприятиях на 2003 год к отраслевой программе Держбуду Украины "Улучшение состояния безопасности, гигиены работы и производственной среды на 2001-2005 года")
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 124 ) (О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 187 ) (Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Про застосування полівінілхлоридних труб при улаштуванні водопровідних систем у тунелях Харківського метрополітену ( 39 ) (О применении полівінілхлоридних труб при устроении водопроводных систем в туннелях Харьковского метрополитена)
Про заходи Держбуду щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки ( 179 ) (О мероприятиях Держбуду относительно реализации положений Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями на 2004-2005 года)
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови" ( 203 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плиты гипсу для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия")
Про підготовку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади обґрунтовуючих матеріалів щодо розміру необхідних... ( 31 ) (О подготовке Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями, министерствами и другими центральными органами исполнительной власти обосновательных материалов относительно размера необходимых...)
Про проекти першочергових документів, необхідних для запровадження нового порядку ліцензування ( 7 ) (О проектах первоочередных документов, необходимых для ввода нового порядка лицензирования)
Про розподіл обов"язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 73 ) (О распределении обязанностей между руководством Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 207 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про уповноваження Асоціації "Кривбасбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 77 ) (О полномочии Ассоциации "Кривбасбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо матеріально-технічного забезпечення державної пожежної охорони на будівництві ( 6/426 ) (Относительно материально-технического обеспечения государственной пожарной охраны на строительстве)
Щодо затвердження переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи ( 7/594 ) (Относительно утверждения перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укрінвестекспертизи)
Про оголошення Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий проект Державного історико-меморіального комплексу жертв голодомору, політичних репресій та насильницьких депортацій ( 66/309/925 ) (Об объявлении Всеукраинского открытого конкурса на лучший проект Государственного историко-мемориального комплекса жертв голодомора, политических репрессий т насильнических депортаций)
Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення ( 35 ) (О предложениях Главного контрольно-ревизионного управления Украины относительно организации контроля за использованием средства государственного бюджета, направленных на капитальные вложения)
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури" ( 59 )
Про проект державного стандарту ( 96 ) (О проекте государственного стандарта)
Про внесення змін до складу Тендерного комітету Держбуду України ( 127 ) (О внесении изменений в состав Тендерного комитета Держбуду Украины)
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України ( 91 ) (Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
Про хід виконання Закону України від 16.05.2007 р. N 1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві" щодо реформування сист... ( 9 ) (О ходу выполнения Закона Украины от 16.05.2007 р. N 1026 "Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в будівництві" относительно реформирования сист...)
Про уповноваження асоціації "Кривбасбуд" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 48 ) (О полномочии ассоциации "Кривбасбуд" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про врахування у вартості будівництва коштів на ліцензії або "ноу-хау", що використовуються при проектуванні об"єктів будівництва ( 7/237 ) (Об учете в стоимости строительства средств на лицензии или 'ноу-хау', которые используются при проектировании объектов строительства)
Про визнання таким, що втратив чинність Порядок застосування норм накладних витрат в будівництві ( 78 ) (О признании таким, что утратил действие Порядок применения норм накладных затрат в строительстве)
Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Держбуду України та Міністерства транспорту України ( 109/255 ) (О признании таким, что утратил действие, общего приказа Держбуду Украины и Министерства транспорта Украины)
Про проект ДСТУ "Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги" ( 26 ) (О проекте ДСТУ 'Добавки энергосберегающие для керамических строительных изделий. Общие технические требования')
Про погодження проекту будівництва "Реконструкція Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя" ( 29 ) (О согласовании проекта строительства 'Реконструкция Днепровской водопроводной станции (ДВС-1) г. Запорожье')
Про ліміти на утримання апарату замовника при виконанні пусконалагоджувальних робіт ( 6/132 ) (О лимитах на удержание аппарата заказчика при выполнении пусконаладочных работ)
Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" ( 63 ) (О проекте ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость")
Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду за I-III квартали 2003 року ( 102 ) (О результатах выполнения финансовых планов предприятиями и организациями сферы управления Держбуду за І-ІІІ кварталы 2003 года)
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН Д.2.3-99, Зміни N 2 до ДБН Д.2.2-99 ( 41 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ДБН Д.2.3-99, Изменения N 2 к ДБН Д.2.2-99)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 р. N 10 ( 31 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23 января 2004 г. N 10)
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 16 жовтня 2002 р. N 62 "Про затвердження положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради" ( 33 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 16 октября 2002 г. N 62 "Об утверждении положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета")
Про роботу контрольно-ревізійної служби Держбуду України ( 96 ) (О работе контрольно-ревизионной службы Госстроя Украины)
Про розподіл по напрямках коштів, що враховані масою планових нагромаджень ( 6/457 ) (О распределении по направлениям средства, которые учтенные массой плановых накоплений)
Щодо нормативних актів, які втрачають чинність ( 3 ) (Относительно нормативных актов, которые теряют действие)
Про забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( 90 ) (Об обеспечении выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины)
Про організацію роботи щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва ( 119 ) (Об организации работы относительно сокращения объемов незавершенного строительства)
Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) та ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001) ( 150 ) (Об утверждение национальных стандартов ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) и ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001))
Про погодження розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту і титулу будови "Реконструкція Палацу водних видів спорту "Метеор" у м. Дніпропетровську" ( 38 ) (О согласовании распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении проекта и титула строения "Реконструкция Дворца водных видов спорта "Метеор" в г. Днепропетровску")
Щодо виконання рішень колегії Держбуду України від 28.01.2005 р. N 2 "Про стан виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" в центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбу... ( 30 ) (Относительно выполнения решений коллегии Госстроя Украины от 28.01.2005 р. N 2 "Про состояние выполнения Закона Украины "Про борьбу с корупцією" в центральном аппарате Комитета и на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Держбу...)
Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ( 44 ) (Об аккредитации региональных центров из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 1 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування наказу Держархбудінспекції від 16.07.2008 N 112 "Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури" ( 43 ) (Об отмене приказа Держархбудинспекции от 16.07.2008 N 112 "Про утверждение Примерного перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архітектури")
"Про створення робочої групи по вивченню стану і перспектив розвитку водопостачання Луганської області" ( 19 ) ("О создании рабочей группы по изучению состояния и перспектив развития водоснабжения Луганской области")
Про затвердження Нормативів загальної вартості проведення експертизи містобудівної документації ( 13 ) (Об утверждении Нормативов общей стоимости проведения экспертизы градостроительной документации)
Про внесення змін до контрактів з керівниками державних підприємств, організацій сфери управління Держбуду України ( 165 ) (О внесении изменений в контракты с руководителями государственных предприятий, организаций сферы управление Держбуду Украины)
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 218 ) (Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))