Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про досвід роботи ТОВ "Данфосс ТОВ" (м. Київ) із впровадження у житлово-цивільне будівництво сучасного енергозберігаючого обладнання та удосконалення нормативної бази з проектування систем опалення ( 14 ) (Об опыте работы ООО "Данфосс ТОВ" (г. Киев) из внедрения в жилищно-гражданское строительство современного энергосохраняющего оборудования и усовершенствования нормативной базы из проектирования систем отопления)
Про обчислення відрахувань у державні цільові фонди при будівництві об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( 9/124 ) (О вычисление отчислений в государственные целевые фонды при строительстве объектов за программой ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
Про техніко-економічне обгрунтування створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу у будівництві ( 34 ) (Про технико-экономическое обоснование создание корпоративной информационной сети участников инвестиционного процесса в строительстве)
Про стан виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в апараті Комітету та на підприємствах, установах і організаціях, що відносяться до сфери управління Держбуду ( 68 ) (О состоянии выполнения требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией" в аппарате Комитета и на предприятиях, учреждениях и организациях, которые относятся к сфере управления Держбуду)
Про затвердження Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, на території України ( 24 ) (Об утверждении Инструкции о порядке поиска и учета мест захоронения граждан иностранных государств, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий, на территории Украины)
СНиП 4.07-91. Доповнення N 1. Кошторисні норми додаткових витрат при виконанні ремонтно-будівельних робіт в зимовий період (відмінений) ( 4.07-91 ) (СНиП 4.07-91. Дополнение N 1. Сметные нормы дополнительных затрат при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период (отменен))
Щодо переобладнання житлових приміщень та використання їх в інших цілях ( 5/2-6 ) (Относительно переоборудования жилых помещений и использования их в других целях)
"Про організацію виконання доручення Президента України від 23.03.2000 N 1-14/314 та відповідних доручень Кабінету Міністрів України" ( 83 ) ("Об организации выполнения поручения Президента Украины от 23.03.2000 N 1-14/314 и соответствующих поручений Кабинета Министров Украины")
Про виконання Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки ( 125 ) (О выполнении Общегосударственной программы сохранения и использование объектов культурного наследства на 2004 - 2010 года)
Про часткові витрати на безплатне харчування та проживання працівників, відряджених на будівництво об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( 9/93 ) (О частичных затратах на безвозмездное питание и проживание работников, откомандированных на строительство объектов за программой ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
Про затвердження Положення про Національний заповідник "Замки Тернопілля" ( 35 ) (Об утверждении Положения о Национальном заповеднике "Замки Тернопілля")
Про відображення в бухгалтерській звітності сум зміни вартості обсягів незавершеного будівництва, обчисленої шляхом індексації ( 6/313 ) (Об отображении в бухгалтерской отчетности сумм изменения стоимости объемов незавершенного строительства, вычисленной путем индексации)
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів ( 54 ) (Об утверждении Правил предоставления услуг из собирания и вывоз твердых и редких бытовых отходов)
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт ( 20 ) (Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькуляции себестоимости строительно-монтажных работ)
Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій ( 194 ) (Об утверждении Типичного положения о порядке конкурсного отбора предприятий для удержания жилых домов и прибудинкових территорий и Типичного договора на удержание жилых домов и прибудинкових территорий)
Про роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ( 118 ) (О работе Управления архитектурно-конструктивных и инженерных систем домов и сооружений житлово-цивільного назначения)
Щодо індексації вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2004 року ( 7/8-149 ) (Относительно индексации стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2004 года)
Про затвердження Плану організаційно-технічних заходів щодо організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 "Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будин... ( 154 ) (Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 09.09.2009 N 1035 "Про утверждение Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилищных будин...)
Щодо збереження об"єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( 15 ) (Относительно сохранения объектов, включенных к Списку всемирного наследства ЮНЕСКО)
Про внесення змін до наказу від 11 серпня 2009 р. N 127 ( 129 ) (О внесении изменений к приказу от 11 августа 2009 г. N 127)
Щодо питомих розрахункових показників площ окремих типів громадських будинків ( 2/6-701 ) (Относительно удельных расчетных показателей площадей отдельных типов общественных домов)
Про результати експлуатації Інформаційно-довідкової системи "Зодчий" ( 5/11-1021 ) (О результатах эксплуатации Информационно-справочной системы "Зодчий")
Про порядок визначення розміру прибутку, що враховується вартістю пусконалагоджувальних робіт ( 7/7-602 ) (О порядке определения размера прибыли, которая учитывается стоимостью пусконаладочных работ)
Про діяльність управління містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації ( 25 ) (О деятельности управления градостроительство и архитектуры Кировоградской областной государственной администрации)
Про відміну дії Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ( 18 ) (Об отличии действия Временного положения о порядке завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов из энергосбережения)
Щодо визначення терміну "новозбудоване житло" ( 8/8-420 ) (Относительно определения срока "нововыстроенное жилье")
Про проект Зміни N 5 ТУ "Гідросклоізол гідроізоляційний" ( 30 ) (О проекте Изменения N 5 ТУ "Гідросклоізол гидроизоляционный")
Про уповноваження ПП "Територіальна експертна компанія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 58 ) (О полномочии ПП "Територіальна экспертная компанія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про погодження проектів технічних умов ( 21 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про проект Закону України "Про нормування у будівництві" ( 32 ) (О проекте Закона Украины "О нормировании в строительстве")
Про уповноваження ТОВ "Центр експертиз" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 106 ) (О полномочии ООО "Центр експертиз" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо коефіцієнта зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90 ( 7/657 ) (Относительно коэффициента изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
Про затвердження Порядку видачі ліцензій ( 307 ) (Об утверждении Порядка выдачи лицензий)
Щодо виконання рішення колегії Держархбудінспекції ( 62 ) (Относительно выполнения решения коллегии Держархбудинспекции)
Про затвердження Положення про експериментальне будівництво ( 245 ) (Об утверждении Положения об экспериментальном строительстве)
Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій ( 214 ) (Об утверждении Порядка определения нормативных расходов жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с содержанием домов и придомовых территорий)
Про внесення змін до плану фінансування наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва КПКВК 2751040 "Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва" ( 461 ) (О внесении изменений к плану финансирования научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства КПКВК 2751040 "Наукові разработки из нормирования и стандартизации в сфере будівництва")
Щодо врахування індексів зміни вартості об"єктів житлового фонду станом на 1 січня 2001 року при оцінці вартості житлових будинків та споруд приватної форми власності ( 7/7-274 ) (Относительно учета индексов изменения стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2001 года при оценке стоимости жилых домов и сооружений частной формы собственности)
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на IV квартал 2004 р. ( 187 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на ІV квартал 2004 г.)
Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об"єктів будівництва ( 258 ) (Об утверждении Порядка консервации и розконсервації объектов строительства)
Про проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 13 )
Про відокремлені підрозділи ( 8/8-71 ) (Об отделенных подразделах)
Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів ( 165 ) (О внесении изменений и дополнений в Методику обследования и паспортизаци гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирование промышленных отходов и хвостов)
Про утворення Державної академії житлово-комунального господарства ( 223 ) (Об образовании Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства)
Про погодження проекту "Старобешівська ТЕС. Реконструкція. Блок ст. N 4" ВАТ "Донбасенерго" ( 33 ) (О согласовании проекта 'Старобешівська ТЭС. Реконструкция. Блок ст. N 4' ВАТТ 'Донбасенерго')
Щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими (Относительно расстояния между жилыми домами, жилищными и общественными, а также между производственными)
Про затвердження Порядку формування, ведення та зберігання справ щодо видачі сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам ( 159 ) (Об утверждении Порядка формирования, ведения и сохранения дел относительно выдачи сертификата соответствия государственным строительным нормам, стандартам и правилам)
"Про забезпечення виконання завдань щодо погашення боргів за спожиту електроенергію" ( 99 ) ("Об обеспечении выполнения заданий относительно погашения задолженности за употребленную электроэнергию")
Про надання додаткових функцій територіальної діяльності інституту "Донецький ПромбудНДІпроект" ( 82 ) (О предоставлении дополнительных функций территориальной деятельности института 'Донецкий Промбудндіпроект')
Про затвердження Зміни N 1 СНіП II-12-77 ( 7 ) (Об утверждении Изменения N 1 Сноп II-12-77)
Про створення Громадської ради при Державному комітеті України з будівництва та архітектури ( 206 ) (О создании Общественного совета при Государственном комитете Украины по строительству и архитектуре)
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 N 30-р" ( 22 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 17.01.2000 N 30-р")
Про перевірку дотримання порядку прийняття житлових будинків ( 25 ) (О проверке соблюдения порядка принятие жилых домов)
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 162 ) (Об утверждении Положения о лицензионной комиссии Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про затвердження складу президії науково-технічної ради Держбуду ( 9 ) (Об утверждении состава президиума научно-технического совета Держбуду)
Щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування ( 1/47-906 ) (Относительно предоставления архитектурно-планировочных заданий и исходных данных на проектирование)
Про визнання наказу Держархбудінспекції таким, що втратив чинність ( 203 ) (О признании приказа Держархбудинспекции таким, что потерял действие)
Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки комунальних підприємств теплоенергетики, водопостачання і водовідведення, міського електротранспорту ( 192/195//396/274 ) (Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на счета коммунальных предприятий теплоэнергетики, водоснабжение и водоотвод, городского электротранспорта)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалі... ( 67 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 'Об утверждении Порядка определение границ и режимов использование исторических ареалов населенных мест, ограничение хозяйственной деятельности на территории исторических ареале...)
Про план переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду ( 3 ) (О плане перехода на лицензированное программное обеспечение организаций, которые входят в сферу управления Держбуду)
Про заходи щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств ( 169 ) (О мероприятиях по выполнению Комплексной программы реструктуризации государственных предприятий)
Про перерахування зведених кошторисних розрахунків в ціни 1997 р. ( 6/43 ) (О перечислении сведенных сметных расчетов у цены 1997 г.)
Про врахування у вартість будівництва поточної вартості матеріальних ресурсів ( 7/5-889 ) (Об учете в стоимость строительства текущей стоимости материальных ресурсов)
Про доручення Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича від 21.10.04 N 47050/0/1-04 ( 214 ) (О поручении Премьер-министра Украины В.Ф.Януковича от 21.10.04 N 47050/0/1-04)
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи ( 149 ) (Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
Про уповноваження ТОВ "ЕКСПЕРТБУД" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 190 ) (О полномочии ООО "ЕКСПЕРТБУД" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
"Про виконання Держбудом України державного замовлення на реставрацію пам"яток містобудування і архітектури на 2000 рік" ( 65 ) ("О выполнении Госстроем Украины государственного заказа на реставрацию достопримечательностей градостроения и архитектуры на 2000 год")
Щодо розміру середньомісячної заробітної плати, який може використовуватися при формуванні договірних цін у 2000 році ( 7/7-258 ) (Относительно размера среднемесячной заработной платы, которая может использоваться при формировании договорных цен в 2000 году)
Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд" ( 18 ) (О проекте ДБН 'Ремонт и усиление несущих и оградительных строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений')
Про хід експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та організацію проведення комплексу науково-технічних досліджень при їх зведенні ( 70 ) (О ходу экспериментального строительства высотных домов в г. Киеве и организации проведения комплекса научно-технических исследований при их сводке)
"Про організацію виконання рішень Держ. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.04.00. (протокол N 1) "Про стан виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова" ( 93 ) ("Об организации выполнения решений гос. комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 07.04.00. (протокол N 1) "О состоянии выполнения Комплексной программы сохранения исторической застройки г. Львова")
Про визнання таким, що втратило чинність, Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури ( 248 ) (О признании таким, что утратило действие, Примерного положения о хозрасчетных подразделах при местных органах градостроительства и архитектуры)
Про проект державних будівельних норм "Житлові будинки. Основні положення" ( 69 ) (О проекте государственных строительных норм "Житлові дома. Основные положення")
Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави ( 22 ) (О стратегических направлениях деятельности строительного комплекса Украины на новом этапе социально-экономического развития государства)
Щодо ліцензування діяльності будівельних підприємств ( 22/4-3342 ) (Относительно лицензирования деятельности строительных предприятий)