Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про уповноваження асоціації "Регіональне будівництво" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 7 ) (О полномочии ассоциации "Регіональне будівництво" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про уповноваження Донецької обласної служби Української державної інвестиційної експертизи на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 30 ) (О полномочии Донецкой областной службы Украинской государственной инвестиционной экспертизы на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про проект національного стандарту ( 18 ) (О проекте национального стандарта)
Про уповноваження ВТФ "Славенія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 35 ) (О полномочии ВТФ "Славенія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про внесення доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 ( 10 ) (О внесении дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13)
Про внесення змін до наказу від 05.03.2008 N 39 "Про утворення Ліцензійної комісії" ( 75 ) (О внесении изменений к приказу от 05.03.2008 N 39 "Про образование Лицензионной комісії")
Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури ( 77 ) (Об утверждении Временного порядка определения уполномоченных учреждений, организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономі... ( 125 ) (Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставления выводов относительно обоснованности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины "Про порядок осуществления расчетов в иностранной валюті", за зовнішньоекономі...)
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, ще належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де... ( 197 ) (О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, еще принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де... ( 7 ) (О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
Науково-обґрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі ( 1 ) (Научно-обоснованные рекомендации относительно организации кадровой работы на предприятиях строительной отрасли)
Роз"яснення щодо нормування питань зведення парканів у садибній забудові (Разъяснение относительно нормирования вопросов возведения заборов в усадебной застройке)
Порядок погодження надання відпусток керівникам підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держбуду (Порядок согласования предоставление отпусков руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду)
Протокол N 32 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України ( 32 ) (Протокол N 32 заседания координационного Совета директоров проектно-вишукувальних организаций Госстроя Украины)
Роз"яснення стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. N 1930 ( 1930 ) (Разъяснение относительно постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2000 р. N 1930)
Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано) (Перечень базовых организаций Украины по нормированию и стандартизации в отрасли строительства /по состоянию на 01.10.94р./ (отменено))
Стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів (Относительно прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2) ( 32 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
Перелік організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 32/288 ) (Перечень организаций из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Щодо засідання Ради директорів проектно-вишукувальних організацій (Относительно заседания Совета директоров проектно-искательных организаций)
Угода про співробітництво між Державною архітектурно-будівельною інспекцією та Українською державною корпорацією "Укрмонтажспецбуд" (Соглашение о сотрудничестве между Государственной архитектурно-строительной инспекцией и Украинской государственной корпорацией "Укрмонтажспецбуд")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4) ( 249 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі - Унітарне республіканське підприємство "Могилевський автомобільний завод імені С.М.Кірова" (Информация о наибольшем производителе дорожно-строительной техники в Беларуси - Унитарное республиканское предприятие "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова")
Доповнення до Збірника 13 Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії ( 220 ) (Дополнение к Сборнику 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями ( 4 ) (Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
Протокол N 36 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України ( 36 ) (Протокол N 36 заседания координационного Совета директоров проектно-искательных организаций Госстроя Украины)
Роз"яснення щодо поширення дії статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на будівлі, що були визнані нововиявленими пам"ятками (Разъяснение относительно распространения действия статьи 18 Закона Украины "Об охране культурного наследия" на здания, что были признаны нововыявленными памятками)
Угода між Державним комітетом будівництва, архітектури і житлової політики України та Державним комітетом Російської Федерації по будівництву і житлово-комунальному комплексу про координацію розробки містобудівних програм розвитку прикордонних територій (Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий)
Роз"яснення з окремих питань. Про відособлені підрозділи. (Разъяснения по отдельным вопросам. Об обособленных подразделениях.)
Перелік організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 32/288 ) (Перечень организаций из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Угода між Міністерством урбанізації та будівництва Грузії і Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України про збереження спеціалізації підприємств і взаємні кооперовані поставки (Соглашение между Министерством урбанизации и строительства Грузи и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины о сохранении специализации предприятий и взаимные кооперированные поставки)
Угода між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Міністерством будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки про співробітництво в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів (Соглашение между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Министерством строительства и регионального развития Словацкой Республики о сотрудничестве в области строительства и производства строительных материалов)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4) ( 249 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
Положення про страхування ризиків в будівництві ( 10 ) (Положение о страховании рисков в строительстве)
Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції (Сообщение относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2) ( 32 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
Роз"яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання (Разъяснение относительно установки газового оборудования для поквартирного отопления и горячего водоснабжения)
Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Міністерством конструювання та будівництва Сирійської Арабської Республіки (Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и Министерством конструирования и строительства Сирийской Арабской Республики)
Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання ( 235 ) (Об утверждении Порядка проведения расчета жилищных организаций и предприятий Миненерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения)
Угода між Міністерством територіального планування і будівництва Республіки Польща та Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури про утворення польсько-української Комісії з територіального планування (Соглашение между Министерством территориального планирования и строительства Республики Польша и Государственным комитетом Украины в делах градостроительства и архитектуры об образовании польско-украинской Комиссии по территориальному планированию)
Протокол про співпрацю в галузі архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і Міністерством розвитку території, будівництва та комунального господарства Р... (Протокол о сотрудничестве в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Министерством развития территории, строительства и коммунального хозяйства Р...)
Роз"яснення щодо сфери дії раніше виданих ліцензій на будівельну діяльність (Разъяснение относительно сферы действия ранее выданных лицензий на строительную деятельность)
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Міністерством житлово-комунального господарства та міських общин Арабської Республіки Єгипет (Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и городских общин Арабской Республики Египет)
Угода між Міністерством навколишнього середовища Словацької Республіки і Державним комітетом України з будівництва та архітектури про співробітництво в галузі територіального розвитку (Соглашение между Министерством окружающей среды Словацкой Республики и Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры о сотрудничестве в отрасли территориального развития)
Стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів (Относительно прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов)
Угода між Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і Департаментом по Архітектурі і Будівництву Республіки Молдова про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються ліцензі... (Соглашение между Государственным комитетом Украины в делах градостроительства и архитектуры и Департаментом по Архитектуре и Строительству Республики Молдова о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются ліцензі...)
Угода між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і містом Маріуполь та Федеральним відомством зовнішніх економічних зв'язків Швейцарської Конфедерації про надання фінансової допомоги для реконструкції насосної станц... (Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и городом Мариуполь и Федеральным ведомством внешних экономических связей Швейцарской Конфедерации о предоставлении финансовой помощи для реконструкции насосной станц...)
Положення про порядок і методику проведення експертизи науково- дослідних (науково-технічних) установ і організацій ( 1 ) (Положение о порядке и методике проведения экспертизы научно- исследовательских (научно-технических) учреждений и организаций)
Коефіцієнти змін вартості будівництва (без врахування витрат з обладнання), що склалися на 1 липня 1997 року відносно вартості будівництва в поточних цінах відповідних періодів (без врахування податку на додану вартість) ( 6/386 ) (Коэффициенты изменений стоимости строительства (без учета затрат из оснащения), которые сложились на 1 июля 1997 года относительно стоимости строительства в текущих ценах соответствующих периодов (без учета налога на добавленную стоимость))
Угода між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і Міністерством архітектури та будівництва Республіки Білорусь про координацію розробки містобудівних програм розвитку прикордонних територій (Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий)
Угода між Міністерством навколишнього середовища Словацької Республіки і Державним комітетом України з будівництва та архітектури про співробітництво в галузі територіального розвитку (Соглашение между Министерством окружающей среды Словацкой Республики и Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры о сотрудничестве в области территориального развития)
Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Міністерством конструювання та будівництва Сирійської Арабської Республіки (Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Министерством конструирования и строительства Сирийской Арабской Республики)
Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури, Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Міністерством будівництва Китайської Народної Республіки (Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры, Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительства Китайской Народной Республики)
Роз"яснення щодо фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж (Разъяснение относительно финансирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ из оценки технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей)
Угода між Державним комітетом Російської Федерації з будівельної, архітектурної та житлової політики і Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України про узгодження і участь в спільній розробці нормативних документів в галу... (Соглашение между Государственным комитетом Российской Федерации из строительной, архитектурной и жилой политики и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины о согласовании и участии в общей разработке нормативных документов в галу...)
Щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць (Относительно норм для проектирования и устраивания в прежнем помещении встроенного мебельного магазину на первом этаже пятиэтажного жилого дома частного кинозала на 40 мест)
Щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць (Относительно норм для проектирования и устраивания в прежнем помещении встроенного мебельного магазину на первом этаже пятиэтажного жилого дома частного кинозала на 40 мест)
Роз"яснення щодо порядку визначення розрахункової величини фонду оплати праці для теплопостачальних підприємств (Разъяснение относительно порядка определения расчетной величины фонда оплаты труда для теплоснабжаемых предприятий)
Угода між Міністерством територіального планування і будівництва Республіки Польща та Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури про утворення польсько-української Комісії з територіального планування (Соглашение между Министерством территориального планирования и строительства Республики Польша и Государственным комитетом Украины по делам градостроения и архитектуры об образовании польско-украинской Комиссии из территориального планирования)
Угода між Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються ліцензійн... (Соглашение между Государственным комитетом Украины в делах градостроительства и архитектуры и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются ліцензійн...)
Роз"яснення щодо шляхів вирішення питання щодо збереження пам"яток історії та культури можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них (Разъяснение относительно путей решения вопроса относительно сохранения памяток истории и культуры возможности финансирования ремонтно-реставрационных работ на них)
Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України ( 207 ) (Об утверждении официальных издателей нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов Госстроя Украины)