Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
"Про виконання Указу Президента України від 22.01.2000 р. N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" ( 25 ) ("О выполнении Указа Президента Украины от 22.01.2000 р. N 89/2000 "О вводе единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства")
Про типові конструкції деталей і вузлів "Перегородки системи "Кнауф" ( 23 ) (О типичных конструкциях деталей и узлов 'Перегородки системы 'Кнауф')
Про затвердження Порядку визначення розміру коштів на кредитування нового будівництва та відновлення житла громадянам, що потерпіли від стихійного лиха в Закарпатській області ( 264 ) (Об утверждении Порядка определение размера средств на кредитование нового строительства и восстановления жилья гражданам, которые потерпели от стихийного бедствия в Закарпатской области)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 16 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України ( 91 ) (Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Про передачу державних підприємств, що належали до сфери управління корпорації "Укрбудматеріали" ( 182 ) (О передаче государственных предприятий, которые належали к сфере управления корпорации "Укрстройматериалы")
"Про передачу корпусу проектного інституту "Криворіжцивільпроект" ( 91 ) ("О передаче корпуса проектного института "Криворижцивильпроект")
Щодо укладання договорів на постачання природного газу в 2002 році. ( 19/37-549 ) (Относительно заключения договоров на снабжение естественного газа в 2002 году.)
Щодо надання роз'яснення відносно застосування положень наказу Держбуду України від 21.06.2002 N 237/5 ( 7/2-1033 ) (Относительно предоставления разъяснения относительно применение положений приказа Держбуду Украины от 21.06.2002 N 237/5)
Про укрупнену структуру базисної кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/144 ) (Об укрупненной структуре базисной сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
Щодо спрощення дозвільної системи, зменшення витрат та скорочення термінів підготовки відповідних погоджень при реалізації проектів будівництва ( 7/7-58 ) (Относительно упрощения разрешительной системы, уменьшение затрат и сокращения сроков подготовки соответствующих согласований при реализации проектов строительства)
Про погодження техніко-економічного обгрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит" ( 65 ) (О согласовании технико-экономического обгрунтування "Строительство пілотної установки демінералізації шахтных вод. Комплекс сооружений из очищения и опреснение шахтной воды для питьевого водозабезпечення г. Антрацит")
Про узгодження проекту відомчих будівельних норм ( 78 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Щодо договорів оренди нерухомого майна ( 12/5-259 ) (Относительно договоров аренды недвижимого имущества)
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 28/28 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Про структуру накладних витрат ( 6/458 ) (О структуре накладных затрат)
Про затвердження нормативного індексу для визначення вартості розробки і видачі архітектурно-планувальних завдань на проектування об"єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій ( 71 ) (Об утверждении нормативного индекса для определения стоимости разработки и выдачи архитектурно-планировочных задач на проектирование объектов нового строительства, расширение, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держбуду і Держкомтуризму (О признании такими, что утратили действие, некоторых приказов Держбуду и Госкомтуризма)
Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2003 році та основні завдання, що випливають з Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейськ... ( 15 ) (Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2003 году и основные задачи, которые вытекают из Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Європейськ...)
Про затвердження Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи ( 170 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из проектирования и просмотра норм времени на строительно-монтажные работы)
Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України ( 161 ) (О соблюдении положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного фонда бюджета Украины)
Про завдання Держархбудінспекції та її територіальних органів у подоланні наслідків повені у ряді областей України ( 4 ) (О задании Держархбудинспекции и ее территориальных органов в преодолении последствий наводнения в ряде областей Украины)
Про уповноваження ЗАТ ТК "Спецмонтаж" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 129 ) (О полномочии ЗАО ТК "Спецмонтаж" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 140 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на розподільчі рахунки теплопостачальних організацій ( 10/8/7 ) (Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на распределительные счета теплопостачальних организаций)
Про затвердження Порядку обов"язкового обладнання засобами зв"язку об"єктів автомобільного сервісу, що споруджуються на автомобільних дорогах загального користування, для виклику аварійних служб ( 767/975/183/210 ) (Об утверждении Порядка обязательного оснащения средствами связи объектов автомобильного сервиса, которые сооружаются на автомобильных дорогах общего пользования, для вызова аварийных служб)
Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об"єктів незавершеного будівництва ( 45 )
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 135 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Щодо порядку державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна ( 5/3-893 ) (Относительно порядка государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества)
Щодо визначення вартості виконаних пусконалагоджувальних робіт в I кварталі 2001 року ( 7/7-115 ) (Относительно определения стоимости выполненных пусконаладочных работ в I квартале 2001 года)
Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України ( 112 ) (Об утверждении Порядка рассмотрения Госстроем Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины)
Про застосування державних будівельних норм ( 7/2-855 ) (О применении государственных строительных норм)
Про заходи щодо вдосконалення роботи науково-технічної ради Держбуду Україн ( 183 ) (О мероприятиях по усовершенствованию работы научно-технического совета Держбуду Україн)
Про створення Громадської ради при Державному комітеті України з будівництва та архітектури ( 206 ) (О создании Общественного совета при Государственном комитете Украины по строительству и архитектуре)
Про уповноваження ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 76 ) (О полномочии ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на перший квартал 2003 року ( 112 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на первый квартал 2003 года)
Щодо Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів ( 8/4-702 ) (Относительно Порядка осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнении работ на строительстве объектов)
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту ( 158/61 ) (Об утверждении Порядка складывание плана земельно-хозяйственного устройства населенного пункта)
Про організацію виконання Указу Президента "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення" ( 37 ) (Об организации выполнения Указа Президента 'О мероприятиях по развитию id регулирования рынка земель населенных пунктов, других земель несельскохозяйственного назначения')
Про підсумки роботи з охорони праці за 2000 рік та завдання на 2001 рік ( 100 ) (Об итогах работы по охране работы за 2000 год и задача на 2001 год)
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на I півріччя та I квартал 2004 р. відповідно ( 215 ) (Об утверждении ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Держбуду Украины на І полугодие и І квартал 2004 г. соответственно)
Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію ( 195 ) (Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
Про уповноваження ТОВ "Будівельний експертний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 97 ) (О полномочии ООО "Будівельний экспертный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про визнання такими, що втрачають чинність, Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва ( 215 ) (О признании такими, что теряют действие, Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
Про комісію з розгляду програмних комплексів з визначення вартості будівництва ( 289 ) (О комиссии по рассмотрению программных комплексов из определения стоимости строительства)
Щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577 ( 277 ) (Относительно обеспечения выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20.10.2000 N 1577)
Про затвердження Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 220 ) (Об утверждении Дополнения N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
Про внесення змін до наказу Держбуду від 30.01.02 N 20 "Про затвердження Порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" ( 189 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду от 30.01.02 N 20 "Об утверждении Порядка определение категории памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 квітня 2005 р. N 16827 ( 82 ) (О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 25 апреля 2005 г. N 16827)
Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ( 44 ) (Об аккредитации региональных центров из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве)
Щодо переобладнання житлових приміщень ( 5/3-114 ) (Относительно переоборудования жилых помещений)
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні ( 54 ) (Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие дома и комплексы житлово-цивільного и промышленного назначения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2001 году в Украине)
Про затвердження Положення про Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" ( 50 ) ("Об утверждении Положения про Национальный архитектурно-исторический заповедник ""Чернигов старинный""")
Про підсумки діяльності ВАТ "КиївЗНДІЕП" ( 82 ) (Об итогах деятельности ВАТТ "Київзндіеп")
Про затвердження Правил організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 51 ) (Об утверждении Правил организации выполнение комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Зміни і доповнення до Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації ( 184/140 ) (Изменения и дополнение к Положению о главной организации из координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизаци зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
Про організацію виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140 ( 44 )
Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140) ( 21 )
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перепоховання останків громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій на території України ( 25 ) (Об утверждении Инструкции о порядке осуществления перепоховання останков граждан иностранных государств, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий на территории Украины)
Про уповноваження ТОВ "КОНСТАНТА-ЕКСПЕРТ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 198 ) (О полномочии ООО "КОНСТАНТА-ЕКСПЕРТ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 12.06.2008 N 91 ( 221 ) (О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 12.06.2008 N 91)
Про забезпечення виконання пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства ( 92 ) (Об обеспечении выполнения приоритетных задач Кабинета Министров Украины на 2001 год в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій ( 54 ) (Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных заданий и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
Щодо визначення терміну "заново збудоване житло" ( 8/8-263 ) (Относительно определения срока 'сызнова построенное жилье')
Про комісію з контролю за виконанням галузевої Угоди на 2003-2005 рр. ( 97 ) (О комиссии по контролю за выполнением отраслевого Соглашения на 2003-2005 гг.)
Про досвід та перспективи діяльності НДІ будівельних конструкцій ( 99 ) (Об опыте и перспективах деятельности НДІ строительных конструкций)
Про надання дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції автошляху "Київ - Одеса" за відсутності права власності на земельні ділянки ( 8 ) (О предоставлении разрешения на выполнение строительных работ из реконструкции автодороги "Київ - Одеса" при отсутствии права собственности на земельные участки)
Про уповноваження ТОВ "Спеціалізований експертний ліцензійний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 34 ) (О полномочии ООО "Спеціалізований экспертный лицензионный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження Переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва ( 262 ) (Об утверждении Перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укринвестекспертизи, которые способны выполнять комплексную государственную экспертизу инвестиционных программ и проектов строительства)
Про вдосконалення роботи НТР ( 81 ) (Об усовершенствовании работы НТР)
Про розгляд програмного комплексу "Кошторис XXI" ( 7/7-26 ) (О рассмотрении программного комплекса 'Смета XXI')
Про опосередковану вартість спорудження житла по регіонах України станом на 1 жовтня 2002 року ( 7/7-951 ) (Об опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины состоянием на 1 октября 2002 года)
Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві ( 1 ) (О ходу выполнения решений Кабинета Министров Украины относительно усовершенствования разрешительной системы в строительстве)
Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб ( 86 ) (О внесении изменений и дополнений к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання ( 215 ) (Об утверждении Единого классификатора жилых домов в зависимости от качества жилья и имеющегося инженерного оснащения)