Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про інформаційно-аналітичну систему "Стан якості будівництва в Україні" ( 73 ) (Об информационно-аналитической системе "Состояние качества строительства в Украине")
Про прогнозні показники розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки, визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями ( 100 ) (О прогнозных показателях развития жилищного строительства на 2005-2009 года, определенные Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями)
Про затвердження Порядку визначення розміру коштів на кредитування нового будівництва та відновлення житла громадянам, що потерпіли від стихійного лиха в Закарпатській області ( 264 ) (Об утверждении Порядка определения размера средств на кредитование нового строительства и возобновление жилья гражданам, что потерпели от стихийной беды в Закарпатской области)
Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік ( 1 ) (Об основных направлениях деятельности и задания Госстроя Украины на 2002 год)
Про уповноваження ДП "Центральна служба Української державної інвестиційної експертизи" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 28 ) (О полномочии ДП "Центральна служба Украинской государственной инвестиционной експертизи" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
ГОСТ 26150-84 Поправка до зміни N 1 ( 26150-84 ) (ГОСТ 26150-84 Поправка к изменению N 1)
"Про підготовку 12-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності країн СНД" ( 47 ) ("О подготовке 12-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНД")
Про врахування накладних витрат у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт ( 6/409 ) (Об учете накладных затрат в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ)
Про затвердження Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, на території України ( 24 ) (Об утверждении Инструкции о порядке поиска и учета мест погребение граждан иностранных государств, которые погибло вследствие войн, депортаций и политических репрессий, на территории Украины)
Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки ( 13 ) (Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики)
Про вдосконалення порядку залучення та підвищення ефективності використання міжнародної технічної допомоги ( 157 ) (Об усовершенствовании порядка привлечение и повышение эффективности использование международной технической помощи)
Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік ( 1 ) (Об основных направлениях деятельности и задания Госстроя Украины на 2002 год)
Про результати роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів у I кварталі 2009 року ( 1 ) (О результатах работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и ее территориальных органов в И квартале в 2009 году)
Про внесення змін до Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 50 ) (О внесении изменений в Правила пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект" ( 55 ) (О предоставлении функций территориальной организации ВАТТ 'Сумской Промпроект')
Щодо уточнення найменувань окремих матеріальних ресурсів ( 7/5-851 ) (Относительно уточнения наименований отдельных материальных ресурсов)
Про зміни у складі науково-технічної ради Держбуду України ( 181 ) (Об изменениях в составе научно-технического совета Держбуду Украины)
Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 667-р ( 192 ) (Относительно выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 года N 667-р)
Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського призначення при забудові населених пунктів ( 30 ) (Об опыте организации во Львовской области мониторинга и контроля за соблюдением требований к беспрепятственному доступу инвалидов к объектам жилищно-общественного назначения при застройке населенных пунктов)
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту ( 158/61 ) (Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
Про змінення ставки збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення ( 7/422 ) (Про изменение ставки сбора к Фонду для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения)
Щодо визначення вартісних показників будівництва, які відображаються в Акті державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об"єкта ( 7/7-452 ) (Относительно определения стоимостных показателей строительства, которые отображаются в Акте государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта)
Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( 30 ) (О мероприятиях Госстроя Украины относительно реализации задач Программы деятельности Кабинета Министров Украины)
Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік ( 44 ) (О мероприятиях из повышения качества управление государственным сектором экономики на 2003 год)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу ( 38 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Госстроя Украины и ее персонального состава)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Про уповноваження ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 76 ) (О полномочии ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо нормативного акта, який втратив чинність ( 15 ) (Относительно нормативного акта, который утратил действие)
Про діяльність Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації ( 80 ) (О деятельности Управления градостроительство и архитектуры Луганской областной государственной администрации)
Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки ( 13 ) (Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики)
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави ( 239 ) (О подготовке к проведению заседания коллегии Госстроя Украины по вопросу "Про стратегические направления деятельности строительного комплекса Украины на новом этапе социально-экономического развития государства)
Про обов"язкову експертизу проектної документації на її відповідність нормативним актам з охорони праці ( 7/360 ) (Об обязательной экспертизе проектной документации на ее соответствие нормативным актам по охране работы)
Про Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 74 ) (О Положении о базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про затвердження плану заходів з виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду та Київської міської державної адміністрації ( 94 ) (Об утверждении плана мероприятий из выполнения решений общего заседания коллегий Держбуду и Киевской городской государственной администрации)
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держбуду України від 18.08.99 N 197 та від 12.09.2001 N 179 ( 13 ) (О признании такими, что утратили действие, приказов Держбуду Украины от 18.08.99 N 197 и от 12.09.2001 N 179)
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України ( 91 ) (Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
Додаткова одинична розцінка N 1 "Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплавлення рулонних матеріалів типу "Гласбіт" ( 52 ) (Дополнительная единичная расценка N 1 "Возобновление кровли по существующему рулонному покрытию методом подплавления рулонных материалов типа "Гласбит")
Про коефіцієнти для визначення вартості незакінчених будівництвом об"єктів ( 7/48 ) (О коэффициентах для определения стоимости незаконченных строительством объектов)
Про підготовку до затвердження переліків галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР ( 12 ) (О подготовке к утверждению перечней отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов бывшего СССР)
Щодо вдосконалення нормотворчої діяльності Держбуду України ( 33 ) (Относительно усовершенствования нормотворчої деятельности Держбуду Украины)
Про погодження проекту "Стенд для випробування парогазової установки ПГУ-160 (дослідно-промислова електростанція)" в с. Каборга Очаківського району Миколаївської області ( 31 ) (О согласовании проекта "Стенд для испытания парогазової установки ПГУ-160 (промысловая-опытно-промышленная электростанция)" в с. Каборга Очаківського района Николаевской области)
Щодо індексації заборгованості замовником за виконані роботи підрядній організації ( 8/7-271 ) (Относительно индексации задолженности заказчиком за выполненные работы подчинительной организации)
Про скасування наказів Держбуду, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" від 28.04.99 N 107/57/103 та від 31.12.99 N -/159/344 ( 121/94/168 ) (Об отмене приказов Держбуду, Минэкономики и НАК 'Нефтегаз Украины' от 28.04.99 N 107/57/103 и от 31.12.99 N -/159/344)
Про додаткові заходи щодо припинення безоплатного використання теплової енергії ( 56 ) (О дополнительных мерах относительно прекращения безвозмездного использования тепловой энергии)
Про проект Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово- цивільного призначення ( 5 ) (О проекте Государственной программы относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам житлово- гражданского назначения)
Щодо затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду станом на 1 січня 2003 року ( 7/7-148 ) (Относительно утверждения индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2003 года)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла ( 7/8-412 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья)
Щодо показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України станом на 1 січня 2005 року ( 7/8-87 ) (Относительно показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины состоянием на 1 январь в 2005 году)
Про стан формування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції та організацію роботи з покладених на них функцій ( 1 ) (О состоянии формирования территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции и организации работы из положенных на них функций)
Про затвердження нормативних документів ( 87 ) (Об утверждении нормативных документов)
Про перевірку Генеральною прокуратурою України додержання Держархбудінспекцією України вимог законодавства про адміністративні правопорушення ( 28 ) (О проверке Генеральной прокуратурой Украины соблюдение Держархбудінспекцією Украины требований законодательства об административных правонарушениях)
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на II півріччя та III квартал 2004 р. відповідно ( 130 ) (Об утверждение ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Госстрой Украины на II полугодия и III квартал 2004 г. соответственно)
Про внесення доповнення до наказу Держбуду від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки" ( 7/8-1525 ) (О внесении дополнения к приказу Госстроя от 19.07.2002 N 13 "Про утверждение Нормативов стоимости создания одного рабочего места в разных отраслях економіки")
Про уповноваження ВАТ "ПРОМХІМСАНТЕХМОНТАЖ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 199 ) (О полномочии ОАО "ПРОМХІМСАНТЕХМОНТАЖ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо необхідності отримання ліцензій для участі у проведенні комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 7/7-175 ) (Относительно необходимости получения лицензий для участия в проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Щодо затвердження та введення в дію нового Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 8/7-27 ) (Относительно утверждения и введения в действие нового Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) ( 69 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность (изыскательские и проектные работы для строительства, сведение несущих и оградительных конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей))
Про заходи щодо організації виконання положень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 167 ) (О мероприятиях по организации выполнения положений Закона Украины 'О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характера')
Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 191 ) (Об утверждении Положения о базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про виконання рішення колегії N 97 "Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держбуду за 9 місяців" ( 213 ) (О выполнении решения коллегии N 97 "О работе с обращениями граждан, которые поступили к Держбуду за 9 месяцев")
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 617-р "Про передачу пам'ятки архітектури до сфери управління Держбуду" ( 174 ) (Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 г. N 617-р "О передаче памятки архитектуры к сфере управления Держбуду")
Про зміни ставок збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення ( 6/372 ) (Об изменениях ставок сбора к Фонду для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения)
Щодо змін в оподаткуванні та врахування їх при формуванні договірної ціни і проведенні розрахунків за виконані роботи в 1999 році ( 7/13 ) (Относительно изменений в налогообложении и учет их при формировании договорной цены и проведении расчетов за выполненные работы в 1999 году)
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( 210 ) (Об утверждении Типичного положения о архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроительства и архитектуры)
Про виконання доручення Президента України щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення ( 234 ) (О выполнении поручения Президента Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам житлово-цивільного назначения)
Про приєднання Сумського ЦНДпромбудов до інституту НДІБК ( 186 ) (О присоединении Сумского ЦНДПРОМБУДОВ в институт НДІБК)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 152 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що ( 211 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что)
"Про визначення вартості будівництва і проведення взаєморозрахунків в 2000 році" ( 7/3-45 ) ("Об определении стоимости строительства и проведении взаиморасчетов в 2000 году")
Щодо опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України станом на 1 жовтня 2001 року ( 7/7-1016 ) (Относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины состоянием на 1 октября 2001 года)
Про поліпшення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування ( 40 ) (Об улучшении взаимодействия с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления)
Щодо посилення оперативного контролю за використанням державного майна ( 219 ) (Относительно усиления оперативного контроля за использованием государственного имущества)
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів насел... ( 168 ) (О состоянии выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Про утверждение порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничение хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов насел...)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 18 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції ( 4/2-124 ) (Относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)