Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві ( 62 ) (О неотложных мероприятиях по завершению погашения задолженности из выплаты заработной платы в строительстве)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 9 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про нові підходи в організації діяльності Держбуду України на новому етапі соціально-економічного розвитку України" ( 159 ) (О подготовке к проведению заседания коллегии Держбуду Украины по вопросу "О новых подходах в организации деятельности Держбуду Украины на новом этапе социально-экономического развития Украины")
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України" ( 51 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 15.02.2002 N 160 'Об утверждении Комплексной программы ликвидации последствий подтопление территорий в городах и поселках Украины')
Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97 ( 164 ) (Государственные строительные нормы Украины. Система градостроительной документации. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктов ДБН Б.1-3-97)
"Про створення комісії з оцінки споруд та системи гарячого водопостачання у м. Комсомольську " ( 21 ) ("О создании комиссии из оценки сооружений и системы горячего водоснабжения в г. Комсомольск")
Про уповноваження ТОВ "Лугбудконтроль-ліцензія" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 182 ) (О полномочии ООО "Лугбудконтроль-ліцензія" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про розподіл обов"язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 159 ) (О распределении обязанностей между руководством Государственной архитектурно-строительной инспекции)
"Про затвердження розцінок на виконання вишукувальних робіт" ( 46 ) ("Об утверждении расценок на выполнение изыскательных работ")
Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт ( 273 ) (Об утверждении Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури ( 206 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что предоставляются застройщикам местными органами градостроения и архитектуры)
ГОСТ 24944-81. Зміна N 1 ( 24944-81 ) (ГОСТ 24944-81. Изменение N 1)
Структура коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.7-I ( 9/63 ) (Структура коэффициентов, которые приведенные в прибавлении 8.7-I)
Про затвердження Інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємс... ( 150 ) (Об утверждении Инструкции о проведении проверок определения стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятс...)
Про заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних ( 198 ) (О мероприятиях по защите государственных информационных ресурсов в сетях передачи данных)
Про уповноваження ТОВ "Спілка спеціалістів в галузі будівництва" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 84 ) (О полномочии ООО "Спілка специалистов в отрасли будівництва" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про результати перевірок у 2004 році суб"єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України ( 169 ) (О результатах проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое Украины)
Загальні умови укладання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік ( 59 ) (Общие условия заключения подчинительных контрактов в капитальном строительстве Украины на 1992 год)
Про діяльність управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації ( 27 ) (О деятельности управления градостроительство и архитектуры Черновицкой областной государственной администрации)
Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 112 ) (Об утверждении Примерного перечня работ осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2) ( 32 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
Про надання річної фінансової та статистичної звітності за 2002 рік ( 1 ) (О предоставлении годовой финансовой и статистической отчетности за 2002 год)
Про заходи з удосконалення та спрощення дозвільної системи у будівництві ( 18 ) (О мероприятиях из усовершенствования и упрощение разрешительной системы в строительстве)
Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року N 737 "Про стан виконання завдань, визначених актами законодавства, документами Президента України та Кабінету ... ( 43 ) (О мероприятиях по недопущению нарушений исполнительской дисциплины, которые вытекают из постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 2003 года N 737 "О состоянии выполнения задач, определенных актами законодательства, документами Президента Украины и Кабинета ...)
Щодо індексації вартості об"єктів житлового фонду на 1 січня 1998 року ( 7/109 ) (Относительно индексации стоимости объектов жилого фонда на 1 января 1998 года)
Щодо дії законодавчих актів ( 9/2-500 ) (Относительно действия законодательных актов)
Про приведення нормативно-правових актів Держбуду у відповідність до Закону України "Про стандартизацію" ( 146 ) (О приведении нормативно-правовых актов Держбуду в соответствие к Закону Украины 'О стандартизации')
Щодо збереження відділів реставрації і реконструкції історичної забудови ( 114 ) (Относительно сохранения отделов реставрации и реконструкции исторической застройки)
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 211/158 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Щодо видачі інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката відповідності ( 22/7-7125 ) (Относительно выдачи инспекциями государственного архитектурно-строительного контроля сертификата соответствия)
"Про створення державного проектного інституту "Хмельницькпроектреконструкція" ( 1 ) ("О создании государственного проектного института "Хмельницкпроектреконструкция")
Про зміни щодо складення договірної ціни у звязку з введенням Закону України "Про систему оподаткування" ( 6/507 ) (Об изменениях относительно составления договорной цены в звязку с введением Закона Украины 'О системе налогообложения')
Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року ( 246 ) (О рассмотрении обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством до 1 июля в 1995 году)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Про уповноваження ПП "Севастопольський експертно-технічний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 61 ) (О полномочии ПП "Севастопольський экспертно-технический центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження Положення про колегію Держбуду України ( 101 ) (Об утверждении Положения о коллегии Держбуду Украины)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 25 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" ( 20 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 N 1760 "Об утверждении Порядка определение категорий памяток для занесения объектов культурного наследства в Государственный реестр недвижимых памяток Украины")
Щодо застосування положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю" ( 8/8-70 ) (Относительно применения положений Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлению имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью")
Про надання статусу державних службовців працівникам УКБ (ОКБ) міськвиконкому та роз"яснення з ряду питань, пов"язаних з діяльністю служби замовника ( 6/377 ) (О предоставлении статуса государственных служащих работникам УКБ (ОКБ) горисполкома и разъяснение из ряда вопросов, связанных с деятельностью службы заказчика)
Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об'єктів будівництв ( 258 ) (Об утверждении Порядка консервирования и разконсервирования объектов строительства)
Про затвердження складу ліцензійної комісії Держархбудінспекції ( 44 ) (Об утверждении состава лицензионной комиссии Держархбудинспекции)
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 32/51 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Щодо застосування норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 8/1/-240 ) (Относительно применения норм Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлению имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму ( 118 ) (Об утверждении мероприятий по развитию иностранного и внутреннего туризма)
Про затвердження Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України ( 226 ) (Об утверждении Инструкция из инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (розділи 1, 3, 4) ( 249 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (разделы 1, 3, 4))
Про підтвердження уповноваження організацій на проведення ліцензійної експертизи ( 3 ) (О подтверждении полномочия организаций на проведение лицензионной экспертизы)
"Про виконання заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм" ( 17 ) ("О выполнении мероприятий по поэтапному введению в действие Государственных санитарных правил и норм")
Про тарифи на електроенергію, що виробляється пересувними електростанціями ( 6/400 ) (О тарифах на электроэнергию, которая вырабатывается передвижными электростанциями)
Щодо розміру внесків на обов"язкове соціальне страхування для врахування в інвесторській документації та при розрахунках за виконані роботи ( 7/7-283 ) (Относительно размера взносов на обязательное социальное страхование для учета в інвесторській документации и при расчетах за выполненные работы)
Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання" ( 3 ) (О проекте ДСТУ "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Техническое завдання")
Щодо затвердження нової редакції Положення про робочу групу по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України ( 100 ) (Относительно утверждения новой редакции Положение о рабочей группе по обеспечению взаимодействия с органами Верховной Рады Украины)
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 22 ) (Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, депутатських запитів і звернень, власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року ( 82 ) (О состоянии обработки актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины, депутатских запросов и обращений, собственных решений Комитета за 9 месяцев 2003 года)
Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві ( 22 ) (Об определении Главной организации по нормирования труда в строительстве)
Методичнi вказiвки щодо застосування базових розцiнок визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаютья замовникам на проектування об"єктів будівництва ( 211 ) (Методические указания относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются заказчикам на проектирование объектов строительства)
Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України від 20.05.2004 N 20936/1/1-04 ( 119 ) (Об организации выполнения поручение Премьер-министра Украины от 20.05.2004 N 20936/1/1-04)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 травня 2005 року ( 7/8-413 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства по состоянию на 1 мая 2005 года)
Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельного комплексу України ( 34 ) (О состоянии подготовки и переподготовки рабочих и инженерно-технических кадров для строительного комплекса Украины)
Щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання ( 2/4-57 ) (Относительно устройства газового оснащения для поквартирного отопления и горячего водоснабжения)
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на III квартал 2003 р. ( 91 ) (Об утверждении ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Госстроя Украины на ІІІ квартал 2003 г.)
Про виконання Указу Президента України "Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів" ( 69 ) (О выполнении Указа Президента Украины "О работе местных органов исполнительной власти относительно обеспечения постоянного социально-экономического развития регионов")
Про затвердження Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України ( 226 ) (Об утверждении Инструкция из инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України ( 52 ) (Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины)
Щодо надання роз"яснення ( 24/2-397 ) (Относительно предоставления разъяснения)
Про затвердження Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензії ( 176 ) (Об утверждении Инструкции относительно порядка определения размера платы за выдачу лицензии)
Роз"яснення щодо порядку нарахування норм накладних витрат ( 6/539 ) (Разъяснение относительно порядка начисления норм накладных затрат)
Про затвердження Типового положення про регіональну комісію у справах увічнення пам"яті жертв війни та політичних репресій ( 108 ) (Об утверждении Типичного положения о региональной комиссии в делах увековечения памяти жертв войны и политических репрессий)
Про затвердження Переліку замовлень Держбуду України на виконання в 2000 році робіт із стандартизації ( 170 ) (Об утверждении Перечня заказов Держбуду Украины на выполнение в 2000 году работ из стандартизации)
Щодо введення в експлуатацію закінченого будівництвом об"єкта, на якому перенесені терміни виконання окремих робіт, здійснення яких неможливе через несприятливі погодні умови ( 24/3-1333 ) (Относительно введения в эксплуатацию законченного строительством объекта, на котором перенесенные сроки выполнения отдельных работ, осуществление которых невозможное через неблагоприятные погодные условия)
Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2004 N 100-р "Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд" ( 39 ) (Об обеспечении выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 01.03.2004 N 100-р "О мероприятиях по усилению контроля за проектированием, новым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией домов и сооружений")
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту ( 158/61 ) (Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт ( 22/7-3149 ) (Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 180 ) (О внесении изменений к Регламенту работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)