Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
"Про порядок подання проектів актів законодавства та інших документів на розгляд Кабінету Міністрів України" ( 35 ) ("О порядке представления проектов актов законодательства и других документов на рассмотрение Кабинета Министров Украины")
Про індекси для визначення базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт в базисних цінах 1997 року і їх структуру в розрізі міжгалузевих цінників ( 6/38 ) (Об индексах для определения базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ в базисных ценах 1997 года и их структуру в разрезе межотраслевых ценников)
Щодо затвердження форм документів первинного обліку для застосування готельними підприємствами України ( 5/3-197 ) (Относительно утверждения форм документов первичного учета для применения гостиничными предприятиями Украины)
Про стан розроблення та розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, спрямованих на законодавче унормування питань у сфері будівництва ( 10 ) (О состоянии разработки и рассмотрения законопроектов, внесенных Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, направленных на законодательное нормирование вопросов в сфере строительства)
Про фінансові результати діяльності підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держбуду, за 2003 рік ( 38 ) (О финансовых результатах деятельности предприятий и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду, за 2003 год)
Щодо дозволу введення в дію підпунктів 5.2.7.2 та 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) ( 151 ) (Относительно разрешения введения в действие подпунктов 5.2.7.2 и 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001))
Щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції ( 4/2-124 ) (Относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу ( 38 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Госстроя Украины и ее персонального состава)
Про уповноваження Науково-технічного центру Придніпров"я "Будстандарт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 36 ) (О полномочии Научно-технического центра приднепровья "Будстандарт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Щодо реорганізації науково-виробничого об"єднання "Созидатель" ( 7/7-1293 ) (Относительно реорганизации научно-производственного объединения 'Созидатель')
Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації ( 21 ) (О техническом состоянии фонда строительных металлоконструкций в Украине и первоочередные мероприятия по его безопасной эксплуатации)
Про затвердження зміни N 1 ДБН Д.1.1-1-2000 ( 16 ) (Об утверждении изменения N 1 ДБН Д.1.1-1-2000)
Щодо покращання роботи з депутатськими запитами і зверненнями ( 51 ) (Относительно улучшения работы с депутатскими запросами и обращениями)
Щодо створення механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва ( 7/8-15 ) (Относительно создания механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства)
Про присвоєння шифрів ресурсам при розробці ресурсних елементних кошторисних норм ( 7/8-505 ) (О присвоении шифров ресурсам при разработке ресурсных элементных сметных норм)
Про затвердження ДСТУ "Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку" і порядок введення його в дію ( 193 ) (Об утверждении ДСТУ "Защита от пожара. Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении" и порядок введения его в действие)
Про вдосконалення роботи заповідників, що належать до сфери управління Держбуду ( 186 ) (Об усовершенствовании работы заповедников, которые належат к сфере управления Держбуду)
Щодо надання Держбуду України обгрунтовувань та розрахунків для визначення показників опосередкованої вартості спорудження житла станом на 01.01.2005 ( 7/8-1404 ) (Относительно предоставления Держбуду Украины обгрунтовувань и расчетов для определения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья состоянием на 01.01.2005)
Про введення в дію рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України" ( 19 ) (О введении в действие решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 N 169 "Про результаты проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое України")
Про затвердження змін до нормативних документів у зв"язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" і порядок введення їх в дію ( 195 ) (Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 135 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про уповноваження ТОВ "Східно-український експертний центр" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 92 ) (О полномочии ООО "Східно-український экспертный центр" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про внесення змін до складу експертів ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" ( 119 ) (О внесении изменений в состав экспертов ДП "Науково-дослідна производственно-техническое агентство "Стратегія регионального розвитку")
Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції ( 6/390 ) (Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции)
Щодо правомірності проведення перевірок визначення вартості будівництва контрольно-ревізійними управліннями та Держцінбудінспекцією ( 7/5-834 ) (Относительно правомерности проведения проверок определение стоимости строительства контрольно-ревизионными управлениями и Держцінбудінспекцією)
Про поновлення відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг ( 6/258 ) (О возобновлении отчислений и собрания на строительство, реконструкцию, ремонт и удержание автомобильных дорог)
Про комісію з розгляду програмних комплексів з визначення вартості будівництва ( 289 ) (О комиссии по рассмотрению программных комплексов из определения стоимости строительства)
Про затвердження Основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 рік ( 44 ) (Об утверждении Основных задач и организационно-технических мероприятий Держбуду Украины на 2004 год)
Про затвердження змін та доповнень до розділів 1, 2, 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи") ( 8/7-1216 ) (Об утверждении изменений и дополнений к разделам 1, 2, 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи"))
Про організацію роботи щодо наукових досліджень результатів діяльності будівельного комплексу України та підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" ( 31 ) (Об организации работы относительно научных исследований результатов деятельности строительного комплекса Украины и подготовки ежегодных информационных сборников "Капітальне строительство в Україні")
Про стан виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" в центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, за 2004 рік ( 2 ) (О состоянии выполнения Закона Украины "Про борьбу с корупцією" в центральном аппарате Комитета и на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины, за 2004 год)
Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті Держархбудінспекції та її територіальних органах у I кварталі 2009 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держархбудінспекції, її т... ( 4 ) (О состоянии исполнительской дисциплины в центральном аппарате Держархбудинспекции и ее территориальных органах в И квартале в 2009 году и мероприятия по усилению контроля и повышению ответственности руководителей структурных подразделений Держархбудинспекции, ее т...)
Щодо відкриття банками спеціальних рахунків для зберігання грошової маси, що має цільове призначення ( 6/331 ) (Относительно открытия банками специальных счетов для сохранения денежной массы, которая имеет целевое назначение)
Про проведення експертизи технічних умов ( 5/11-97 ) (О проведении экспертизы технических условий)
Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 134 ) (Об образование рабочей группы из рассмотрения заявлений и подготовки предложений относительно назначения базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 148 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 191 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
"Про внесення змін і доповнень до наказу від 30.03.2000 р. N 61" ( 82 ) ("О внесении изменений и дополнений к приказу от 30.03.2000 г. N 61")
Про норму планових накопичень ( 6/447 ) (О норме плановых накоплений)
Щодо оподаткування податком на додану вартість будівництва житла за рахунок коштів фізичних осіб ( 8/8-344 ) (Относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость строительства жилья за счет средств физических лиц)
Щодо визначення в 1999 році вартості пусконалагоджувальних робіт ( 7/169 ) (Относительно определения в 1999 году стоимости пусконаладочных работ)
Щодо визначення вартості будівництва та проведення взаєморозрахунків у 2000 році ( 7/3-45 ) (Относительно определения стоимости строительства и проведение взаиморасчетов в 2000 году)
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на четвертий квартал ( 48 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на четвертый квартал)
Щодо затвердження та введення у дію змін та доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи") ( 8/7-412 ) (Относительно утверждения и введения в действие изменений и дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64. 'Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы'))
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року ( 9 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 46 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Щодо запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх його стадіях ( 7/7-585 ) (Относительно внедрения механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства на всех его стадиях)
Про пропозиції щодо заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва ( 83 ) (О предложениях относительно учреждения Премии Кабинета Министров Украины в области строительства)
Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ( 11 ) (О состоянии и первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов)
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні ( 48 ) (Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов житлово-цивільного и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
Про виконання Указу Президента України від 22.03.2000 N 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України" ( 67 ) (О выполнении Указа Президента Украины от 22.03.2000 N 489/2000 'О неотложных мероприятиях по развитию музеев Украины')
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 10.12.99 N 296 ( 130 ) (О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 10.12.99 N 296)
Про Порядок надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері ( 72 ) (О Порядке предоставления органам из сертификации полномочий на проведение работ по подтверждению соответствия в законодательно регулированной сфере)
Про опосередковану вартість спорудження житла по регіонах України станом на 1 липня 2002 року ( 7/7-631 ) (Об опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины состоянием на 1 июля 2002 года)
Щодо погодження проекту "Відновлення автомагістралі М06 Київ - Чоп" (Львівська та Закарпатська області) ( 27 ) (Относительно согласования проекта 'Восстановление автомагистрали М06 Киев - Чоп' (Львовская и Закарпатская области))
Про надання статусу базових організацій ( 50 ) (О предоставлении статуса базовых организаций)
Про затвердження державного стандарту ( 93 ) (Об утверждении государственного стандарта)
Щодо виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року N 35/50 ( 144 ) (Относительно выполнения решения общего заседания коллегий Госжилкоммунхоза и Держбуду от 30 июля 2003 года N 35/50)
Про погодження техніко-економічного обгрунтування інвестицій "Створення глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море на українській частині дельти" ( 69 ) (О согласовании технико-экономического обгрунтування инвестиций "Создание глубоководного судового хода Дунай - Черное море на украинской части дельты")
Про упорядкування процесу видачі ліцензій на будівельну діяльність ( 20 ) (Об упорядочении процесса выдачи лицензий на строительную деятельность)
Про затвердження Правил організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 51 ) (Об утверждении Правил организации выполнения комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Про затвердження тимчасового регламенту роботи держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 1 ) (Об утверждении временного регламента работы держархбудінспекції из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що ( 211 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что)
"Про затвердження Методик оцінки технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів при проведенні державного технічного огляду" ( 5 ) ("Об утверждении Методик оценки технического состояния трамвайных вагонов и троллейбусов при проведении государственного технического осмотра")
Щодо посилення енергозберігаючих заходів в будівництві ( 11/2-87 ) (Относительно усиления энергосберегающих мероприятий в строительстве)
Про ліквідацію галузевої служби державної інвестиційної експертизи проектів комунального будівництва "Укрінвесткомунекспертиза" ( 82 ) (О ликвидации отраслевой службы государственной инвестиционной экспертизы проектов коммунального строительства 'Укрінвесткомунекспертиза')
Про затвердження структури, складу президії та секцій науково-технічної ради Держбуду та внесення змін до Положення про науково-технічну раду ( 200 ) (Об утверждении структуры, состава президиума и секций научно-технического совета Держбуду и внесение изменений в Положение о научно-техническом совете)
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради ( 62 ) (Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета)
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року N 351-р щодо розроблення проекту Державної науково-технічної програми "Ресурс" - науково-технічної складової Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основн... ( 138 ) (О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 июня 2003 года N 351-р относительно разработки проекта Государственной научно-технической программы "Ресурс" - научно-технической составной Государственной программы обеспечения технологической безопасности в основн...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту і титулу будови "Реконструкція і оновлення обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" ( 65 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція и обновление оборудования ТЭЦ ДП "ВО Южный машиностроительный завод ім. О.М.Макарова")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 111 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про порядок визначення планових нагромаджень в III кварталі 1995 року ( 9/192 ) (О порядке определения плановых накоплений в III квартале 1995 года)
Про особливості нарахувань внесків до Пенсійного фонду України ( 9/152 ) (Об особенностях начислений взносов в Пенсионный фонд Украины)
Про правомірність дії спільного листа Держкоммістобудування, Міністерства статистики, Міністерства фінансів від 24.05.95 р. NN 9/124, 04-2-7/134 та від 09.08.95 р. N 13-412/128 "Про обчислення відрахувань у державні цільові фонди при будівництві об"є... ( 9/233 ) (О правомерности действия общего письма Госкомгорстрой, Министерства статистики, Министерства финансов от 24.05.95 г. NN 9/124, 04-2-7/134 и от 09.08.95 г. N 13-412/128 'О вычислении отчислений в государственные целевые фонды при строительстве об'є...)
Про стан погашення у 2003 році заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств сфери управління Держбуду та підприємств, що входять до складу корпорацій ( 7 ) (О состоянии погашения в 2003 году задолженности из выплаты заработной платы работникам предприятий сферы управления Держбуду и предприятий, которые входят в состав корпораций)