Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
ДБН Д.2.3-21-99. Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів ( Д.2.3-21-99 ) (ДБН Д.2.3-21-99. Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей)
ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань ( Б В.2.7-113-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний)
Про затвердження Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 ("Огорожі дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови") ( 220 ) (Об утверждении Изменения N 1 ГОСТ 26804-86 ("Огорожі дорожные металлические барьерного типа. Технические умови"))
Про розгляд проекту Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" ( 19 ) (О рассмотрении проекта Изменения N 1 ДСТУ Бы В.1.1-4-98 "Захист от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие вимоги")
Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 4 ) (Дополнение N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
Про затвердження ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловості будинків та споруд" і порядок уведення його в дію ( 85 ) (Об утверждении ДБН 'Ремонт и усиление несущих и оградительных строительных конструкций и основ промышленности домов и сооружений' и порядок введения его в действие)
Про затвердження ДСТУ Б А.2.4-14:2005 "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання" ( 36 ) (Об утверждении ДСТУ Бы А.2.4-14:2005 "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Техническое завдання")
Щодо щорічної індексації вартості об"єктів житлового фонду ( 7/7-67 ) (Относительно ежегодной индексации стоимости объектов жилого фонда)
Про нюанси заповнення форми N КБ-2в ( 7/5-462 ) (О нюансах заполнения формы N КБ-2в)
Порядок визначення вартості ремонту житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, що виконується на території України КДП-204/12 УКРАЇНА 38-97 (Порядок определения стоимости ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, которое выполняется на территории Украины КДП-204/12 УКРАИНА 38-97)
Генеральні плани сільськогосподарських підприємств ДБН Б.2.4-3-95 ( 17 ) (Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ДБН Б.2.4-3-95)
Про визначення вартості технічного обслуговування об"єктів благоустрою ( 20/1-250 ) (Об определении стоимости технического обслуживания объектов благоустройства)
Щодо застосування індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт ( 7/5-1 ) (Относительно применения индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ)
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2005. Загальнодержавні кошторисні нормативи (Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2005. Общегосударственные сметные нормативы)
Про порядок визначення вартості проектних робіт у випадках надання замовником авансів ( 102 ) (О порядке определения стоимости проектных работ в случаях предоставления заказчиком авансов)
Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН IV-16-96, частина III) ( 60 ) (Порядок определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины (ДБН IV-16-96, часть III))
Щодо механізму розрахунку коштів, необхідних для покриття додаткових витрат, пов"язаних із зміненням цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, яке відбувається у період між розробкою інвесторської кошторисної документації та здійсненням будівництва ( 7/7-1083 ) (Относительно механизма расчета средства, необходимых для покрытия дополнительных затрат, связанных из изменением цен на трудовые и материально-технические ресурсы, которое происходит в период между разработкой інвесторської сметной документации и осуществлением строительства)
Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт ( 7/8-236 ) (Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ)
Положення про підрядні контракти у будівництві України ( 9 ) (Положение о подчинительных контрактах в строительстве Украины)
Про введення в дію Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту ( 161 ) (О введении в действие Положения о порядке подготовки, переподготовки и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов в сфере гражданской защиты)
"Про затвердження ресурсних елементних кошторисних норм на гірничопрохідницькі роботи (ДБН Д.2.2-35-99)" ( 112 ) ("Об утверждении ресурсных элементных сметных норм на горнопроходческие работы (ДБН Д.2.2-35-99)")
Про ліміти на утримання служби замовника з будівництва ( 6/399 ) (О лимитах на удержание службы заказчика из строительства)
Про включення до обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та деяких видів будівельних робіт або їх частин ( 7/7-124 ) (О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам id некоторых видов строительных работ или их частей)
ДБН Д.2.2-38-99. Збірник 38. Кам"яні конструкції гідротехнічних споруд ( Д.2.2-38-99 ) (ДБН Д.2.2-38-99. Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений)
ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 2 ( А.2.3-1-99 ) (ДБН А.2.3-1-99. Изменение N 2)
Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання ( 235 ) (Об утверждении Порядка проведение расчета жилых организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения)
ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1 ( А.1.1-3-93 ) (ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведения экспертизы, согласования, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов. Изменение N 1)
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 6 ( 2.08.01-89 ) (СНиП 2.08.01-89. Изменение N 6)
ДБН IV-16-98, частина II. Доповнення N 2 (відмінений) ( IV-16-98 ) (ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 2 (отменен))
Про застосування пристроїв захисного відключення ( 17 ) (О применении пристроил защитного отключения)
Щодо переліку витрат, що не включаються до кошторисної документації будов, і порядку їх відшкодування ( 7/529 ) (Относительно перечня затрат, которые не включаются в сметную документацию строений, и порядка их возмещения)
ДБН Д.2.2-99. Зміни N1 і N2 ( Д.2.2-99 ) (ДБН Д.2.2-99. Изменения N1 и N2)
ДБН Д.2.7-2000. Зміна N 1 до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000) ( Д.2.7-2000 ) (ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000))
ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94). Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань ( Б В.2.7-100-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94). Добавки активные минеральные для цемента. Методы испытаний)
ДБН Д.2.2-29-99. Збірник 29. Тунелі і метрополітени ( Д.2.2-29-99 ) (ДБН Д.2.2-29-99. Сборник 29. Тоннели и метрополитены)
Про структуру статті "Витрати на ремонт та технічне обслуговування", враховані у прямих витратах вартості машино-години, Збірника кошторисних норм та розцінок на експлутацію будівельних машин та механізмів, що застосовуються на території України (ЗНі... ( 6/325 ) (О структуре статьи 'Затраты на ремонт и техническое обслуживание', учтенные в прямых затратах стоимости машино-години, Сборника сметных норм и расценок на експлутацію строительных машин и механизмов, которые применяются на территории Украины (Зні...)
Про затвердження Положення про архітектурно-технічний паспорт об"єкта та його форму ( 220 ) (Об утверждении Положения о архитектурно-техническом паспорте объекта и его форму)
ДСТУ Б В.2.6-19-2000. (ГОСТ 26602.3-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції ( Б В.2.6-19-00 ) (ДСТУ Б В.2.6-19-2000. (ГОСТ 26602.3-99). Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции)
ДБН Д.2.3-13-99. Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій ( Д.2.3-13-99 ) (ДБН Д.2.3-13-99. Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций)
Роз"яснення щодо можливості перепланування приміщень в існуючих житлових квартирах багатоквартирних житлових будинків (Разъяснение относительно возможности перепланировывания помещений в существующих жилищных квартирах многоквартирных жилых домов)
Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації ( 32/288 ) (Положение о главной организации из координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизаци зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (наказ Держбуду України від 6 грудня 2002 року N 92) ( 92 ) (Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (приказ Госстроя Украины от 6 декабря 2002 года N 92))
ДБН Д.2.5-6-2001. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель ( Д.2.5-6-2001 ) (ДБН Д.2.5-6-2001. Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровль)
ДСТУ Б В.2.7-82-99. В"яжучі гіпсові. Технічні умови (українською та російською мовами) ( Б В.2.7-82-99 ) (ДСТУ Б В.2.7-82-99. Вяжущие гипса. Технические условия (украинским и русским языками))
ГОСТ 10832-91. Зміна N 2 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.) ( 10832-91 ) (ГОСТ 10832-91. Изменение N 2 (Вводится в действие с 1 января 2004 г.))
ГОСТ 8735-88. Зміна N 2. ( 8735-88 ) (ГОСТ 8735-88. Изменение N 2.)
ДБН Д.2.5-15-2001. Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог ( Д.2.5-15-2001 ) (ДБН Д.2.5-15-2001. Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов)
ДБН Д.2.5-10-2001. Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер"єрів ( Д.2.5-10-2001 ) (ДБН Д.2.5-10-2001. Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрашиваний фасадов и интерьеров)
ДБН Д.2.2-3-99. Збірник 3. Буропідривні роботи ( Д.2.2-3-99 ) (ДБН Д.2.2-3-99. Сборник 3. Буровзрывные работы)
Про затвердження галузевих комунальних норм ( 69 ) (Об утверждении отраслевых коммунальных норм)
ДБН Д.2.3-23-99. Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості ( Д.2.3-23-99 ) (ДБН Д.2.3-23-99. Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности)
ДСТУ Б В.2.7-17-95. Зміна ( Б В.2.7-17-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-17-95. Изменение)
ДБН Д.2.3-9-99. Збірник 9. Електричні печі ( Д.2.3-9-99 ) (ДБН Д.2.3-9-99. Сборник 9. Электрические печи)
ДБН Д.2.3-19-99. Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної і торф"яної промисловості ( Д.2.3-19-99 ) (ДБН Д.2.3-19-99. Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности)
ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96). Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів ( Б В.2.3-3-2000 ) (ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96). Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неравенств основ и покрытий)
Щодо застосування ДБН Д.1.1-1-2000 при визначенні вартості будівництва ( 7/4-5 ) (Относительно применения ДБН Д.1.1-1-2000 при определении стоимости строительства)
Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000 ( 1 ) (Об изменении N 2 ДБН Д.2.4-3-2000)
ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови ( Б В.2.5-19-2001 ) (ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Трубы железобетонные безнапорные, футерованные каменелитим вкладышем. Технические условия)
ДБН Д.2.3-22-99. Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій і гідротехнічних споруд ( Д.2.3-22-99 ) (ДБН Д.2.3-22-99. Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений)
Про затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві" ( 150 ) (Об утверждении ДБН А.1.1-73-2003 "Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве")
ДБН Д.2.3-32-99. Збірник 32. Устаткування підприємств електронної промисловості і промисловості засобів зв"язку ( Д.2.3-32-99 ) (ДБН Д.2.3-32-99. Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи)
Про проект ДБН В.2.3-...-2003 "Метрополітени" ( 49 ) ("О проекте ДБН В.2.3-...-2003 ""Метрополитены""")
Роз"яснення щодо визначення загальної площі квартир (Разъяснение относительно определения общей площади квартир)
Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб ( 121 ) (Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
Про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат, які враховані усередненими показниками Держбуду України ( 7/7-630 ) (О структуре общепроизводственных и административных затрат, которые учтенные усредненными показателями Держбуду Украины)
Щодо обліку вартості матеріалів поставки замовника ( 8/8-341 ) (Относительно учета стоимости материалов поставки заказчика)
ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна (без номера) (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287) ( Б.1.1-4-2002 ) (ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования. Изменение (без номера) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 13.07.09 N 287))
Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві ( 61/21 ) (О мероприятиях по предупреждению производственного травматизма в строительстве)
Щодо складу опосередкованої вартості одного квадратного метра загальної площі житла ( 7/3-773 ) (Относительно состава опосредствованной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья)
ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Зміна N 1 ( Б.1-2-95 ) (ДБН Б.1-2-95. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение комплексных схем транспорта для городов Украины. Изменение N 1)
Щодо визначення вартості комплексної державної експертизи проектно- кошторисної документації проектів будівництва ( 7/7-635 ) (Относительно определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектно- сметной документации проектов строительства)
Щодо складу та визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонти житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою ( 7/469 ) (Относительно состава и определения стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства)
Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 28-1 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 22/7-5409 ) (Относительно статуса и объемов документации проекта подготовительных работ, что подается соответственно ст. 28-1 Закона Украины "Про планирование и застройку територій")
Про включення в об"єм виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт по незавершених конструктивних елементах і деяких видах будівельних робіт або їх частин. (О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.)
"Щодо статусу методичних рекомендацій по формуванню собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. N 30" (витягання) ( 8/8-768 ) ("Относительно статуса методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденных приказом Госстроя Украины от 16.02.2004 г. N 30" (извлечение))