Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки ( 175 ) (О мероприятиях по выполнению задач Национальной программы профессиональной реабилитации и занятост лиц с ограниченными возможностями на 2001 - 2005 года)
Про створення комісії з розгляду програмних комплексів, що застосовуються при визначенні вартості будівництва ( 229 ) (О создании комиссии по рассмотрению программных комплексов, которые применяются при определении стоимости строительства)
Про фінансові результати діяльності підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держбуду, за 2003 рік ( 86 ) (О финансовых результатах деятельности предприятий и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду, за 2003 год)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "Удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини (коригування)" ВП "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС" ДП "Луганська компанія" ( 4 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта "Удосконалення вентиляции с бурением вентиляционной скважины (коррекция)" ВП "Шахта ім. XIX съезда КПРС" ДП "Луганська компанія")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 147 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про усереднену структуру накладних витрат, врахованих базисною кошторисною вартістю основних пусконалагоджувальних робіт в цінах 1997 року ( 6/326 ) (Об усредненной структуре накладных затрат, учтенных базисной сметной стоимостью основных пусконаладочных работ в ценах 1997 года)
Про надання статусу базових організацій ( 44 ) (О предоставлении статуса базовых организаций)
Про погодження розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження відкоригованого проекту "Розкриття та підготовка пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву шахти ім. М.П. Баракова ВАТ "Краснодонвугілля" ( 37 ) (О согласовании распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении откорректированного проекта "Раскрытие и подготовка пласта К5н в лежачем крыле Дуванного надвижке шахты им. М.П. Баракова ВАТТ "Краснодонвугілля")
Про склад коштів на споживання при будівництві об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( 403 ) (О составе средств на потребление при строительстве объектов по программе ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
Про уповноваження ОКП "Архітектурна основа" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 26 ) (О полномочии ОКП "Архітектурна основа" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про визнання наказу таким, що втратив чинність ( 160 ) (О признании приказа таким, что потерял действие)
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 19.05.2008 р. N 76 ( 220 ) (О внесении изменений к приказу Держархбудинспекции от 19.05.2008 р. N 76)
Про узгодження проектів технічних умов ( 37 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про виконання рішення колегії від 26.04.2004 N 37 "Про роботу із зверненнями громадян у Державному комітеті України з будівництва та архітектури ( 70 ) (О выполнении решения коллегии от 26.04.2004 N 37 "О работе с обращениями граждан в Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за I півріччя 2003 року ( 154 ) (О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за І полугодие 2003 года)
Про затвердження нормативних документів ( 117 ) (Об утверждении нормативных документов)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 210 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 27 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження нормативних документів ( 70 ) (Об утверждении нормативных документов)
Про внесення зміни до наказу Держбуду України від 11 вересня 2002 р. N 43 ( 65 ) (О внесении изменения в приказ Держбуду Украины от 11 сентября 2002 г. N 43)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 3 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 26 березня 2004 року N 36 ( 89 ) (О выполнении решения коллегии Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры от 26 марта 2004 года N 36)
Про проект нової редакції Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи ( 72 ) (О проекте новой редакции Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требуют вывода комплексной государственной экспертизы)
Про затвердження Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови" ( 108 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Общие технические условия")
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 р. N 1181 "Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів" ( 178 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 08 сентября 2004 г. N 1181 "Некоторые вопросы сооружения (создание) памятников и монументов")
Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду України за 2004 рік та I квартал 2005 року ( 35 ) (О результатах выполнения финансовых планов предприятиями и организациями сферы управления Госстроя Украины за 2004 год и І квартал 2005 года)
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій ( 43 ) (Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
Про підтвердження уповноваження організацій на проведення ліцензійної експертизи ( 5 ) (О подтверждении полномочия организаций на проведение лицензионной экспертизы)
Інформація щодо визначення вартості проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 7/7-349 ) (Информация относительно определения стоимости проведение комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Про проект державного стандарту ( 97 ) (О проекте государственного стандарта)
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 197 ) (Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов которых в границах законодательства не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30826-2001) "Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови" ( 28 ) (О рассмотрении проекта ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30826-2001) "Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия")
Про проекти "Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" ( 34 ) (О проектах "Дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников")
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, ще належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де... ( 197 ) (О внесении изменений в "Инструкцию об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, еще належат к сфере управления Держбуду Украины", утвержденной приказом Где...)
Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України ( 169 ) (О результатах проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое Украины)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 80 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про уповноваження КП "Регіональний центр з ліцензування будівельної діяльності" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 20 ) (О полномочии КП "Регіональний центр из лицензирования строительной діяльності" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про організацію роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції з правоохоронними органами ( 3 ) (Об организации работы Государственной архитектурно-строительной инспекции с правоохранительными органами)
Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні ( 43 ) (Об усовершенствовании системы технической легализации продукции строительного назначения в Украине)
Щодо виконання рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33 ( 79 ) (Относительно выполнения решения коллегии от 23 мая 2003 г. N 33)
Про внесення змін до структури та складу науково-технічної ради Держбуду ( 203 ) (О внесении изменений в структуру и состава научно-технического совета Держбуду)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23.01.04 N 2 "Про аналіз показників контрольно-ревізійної роботи внутрішнього фінансового контролю Держбуду України за підсумками 2003 року" ( 16 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23.01.04 N 2 "Об анализе показателей контрольно-ревизионной работы внутреннего финансового контроля Держбуду Украины по итогам 2003 года")
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 N 957-р "Про заходи щодо реалізації у 2005 році Стратегії подолання бідності" ( 3 ) (О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 N 957-р "Про мероприятия по реализации в 2005 году Стратегии преодоления бідності")
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 167 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо перерахування маси лімітованих витрат в ціни 1997 року ( 7/7-228 ) (Относительно перечисления массы лимитированных затрат у цены 1997 года)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 280 "Про затвердження плану першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2002- 2005 роки" ( 56 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 280 'Об утверждении плана первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов Луганской области на 2002- 2005 года')
Про затвердження державного стандарту ( 14 ) (Об утверждении государственного стандарта)
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки" ( 35 ) (О проекте Государственной программы "Развитие производства ніздрюватобетонних изделий и их использование в массовом строительстве Украины на 2003-2011 года")
Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві ( 40 ) (О мероприятиях по усовершенствованию разрешительной системы в строительстве)
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 223 ) (О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 55 ) (О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 149 ) (Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про уповноваження ТОВ "Гривна-Плюс" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 57 ) (О полномочии ООО "Гривна-Плюс" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про утворення Ліцензійної комісії ( 39 ) (Об образовании Лицензионной комиссии)
Про правомірність рішення Міжвідомчої комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим щодо поправок до положень ДБН IV-16-96 (частина II) ( 6/273 ) (О правомерности решения Межведомственной комиссии при Совете министров Автономной Республики Крым относительно поправок к положениям ДБН IV-16-96 (часть II))
Про затвердження державного стандарту ( 13 ) (Об утверждении государственного стандарта)
Про організаційну і фінансову допомогу національним спортивним федераціям, фізкультурно-спортивним товариствам з метою підготовки спортсменів до Олімпійських ігор ( 109 ) (Про организационную и финансовую помощь национальным спортивным федерациям, физкультурно-спортивным обществам с целью подготовки спортсменов к Олимпийских Игр)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять" ( 15 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Система стандартизации и нормирование в строительстве. Изделия замковые и скоб'яні. Сроки и определение понятий")
Про затвердження ДСТУ Б А.1.1-74-2004 "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять" ( 109 ) (Об утверждении ДСТУ Б А.1.1-74-2004 "Система стандартизации и нормирование в строительстве. Изделия замковые и скоб'яні. Сроки и определение понятий")
Про проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки" ( 68 ) (О проекте "Заходів относительно создания отраслевой нормативной базы из труда в строительстве на 2005-2010 роки")
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 44 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 29.04.2005 N 23 ( 77 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя Украины от 29.04.2005 N 23)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 163 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про виконання рішення колегії Держбуду від 19 вересня 2003 р. N 68 "Про стан виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в апараті Комітету та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду" ( 166 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду от 19 сентября 2003 г. N 68 "О состоянии выполнения требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией" в аппарате Комитета и на предприятиях, учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду")
Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 5 ) (О проекте новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення ( 10 ) (О состоянии реализации мероприятий Программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам жилого и общественного назначения)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 30.07.2004 N 100 ( 160 ) (О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 30.07.2004 N 100)
Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 1 ( 42 ) (О внесении изменений и дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.2002 N 1)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 83 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про уповноваження державного спеціалізованого підприємства технічного та архітектурно-будівельного нагляду на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 32 ) (О полномочии государственного специализированного предприятия технического и архитектурно-строительного наблюдения на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 133 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт ( 32 ) (Об отмене разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо включення представників професійних спілок до складу приймальних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом виробничих об"єктів ( 22/7-1316 ) (Относительно включения представителей профессиональных союзов в состав приемных комиссий из принятия в эксплуатацию законченных строительством производственных объектов)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" ( 77 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 N 415 'Об утверждении Порядка использование средства резервного фонда бюджета')
Про порядок врахування у кошторисній документації на будівництво вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств, пов"язаних з безоплатним наданням вугілля категоріям осіб, визначених статтею 43 Гірничого закону України ( 12 ) (О порядке учета в сметной документации на строительство угольных шахт средств на покрытие затрат вуглебудівних предприятий, связанных с безвозмездным предоставлением угля категориям лиц, определенных статьей 43 Горного закона Украины)