Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про затвердження Зміни N 2 СНіП II-35-76 "Котельные установки" ( 175 ) (Об утверждении Изменения N 2 Сноп ІІ-35-76 "Котельные установки")
Про міждержавні Зміну N 1 та Зміну N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" ( 75 ) (О межгосударственные Изменении N 1 и Изменение N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия")
Про Зміну N 2 СНІП II-35-76 "Котельные установки" ( 76 ) (Об Изменении N 2 СНОП ІІ-35-76 "Котельные установки")
Про затвердження методики розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України ( 140 ) (Об утверждение методики разработка проектов планирования и градостроительного развития трансграничных территорий и транспортно-коммуникационных коридоров Украины)
Про затвердження зміни N ДБН Д.2.4-3-2000 ( 13 ) (Об утверждении изменения N ДБН Д.2.4-3-2000)
Зміна N 2 до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" ( 262 ) (Изменение N 2 к ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положення")
Про проект ДСТУ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови" ( 24 ) (О проекте ДСТУ 'Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия')
Про затвердження державних будівельних норм ( 160 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проект "Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи" ( 41 ) (О проекте "Методических рекомендаций из проектирования и просмотра норм времени на строительно-монтажные работы")
Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000 (у робочому порядку) ( 1 ) (Об изменении N 2 ДБН Д.2.4-3-2000 (в рабочем порядке))
Щодо індексації вартості об"єктів житлового фонду ( 7/7-118 ) (Относительно индексации стоимости объектов жилого фонда)
Про структуру витрат на утримання служби замовника ( 7/262 ) (О структуре затрат на удержание службы заказчика)
Щодо виконання ремонтно-будівельних робіт господарським способом на об"єктах житлово-комунального господарства, соціальної сфери та комунального призначення ( 7/3-364 ) (Относительно выполнения ремонтно-строительных работ хозяйственным способом на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунального назначения)
Про затвердження доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000 ( 123 ) (Об утверждении дополнения к ДБН Д.2.4-16-2000)
Щодо структури заготівельно-складських витрат, врахованих у базисній кошторисній вартості в цінах 1993 року ( 9/177 ) (Относительно структуры заготовительно-складских затрат, учтенных в базисной сметной стоимости в ценах 1993 года)
Інструкція проведення перевірок визначення вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій ( 249 ) (Инструкция проведения проверок определение стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятий, учреждений и организаций)
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України ( 7/8-1616 ) (Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Методичні рекомендації про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку ( 64 ) (Методические рекомендации о формировании себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
Рекомендації по удосконаленню порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва і взаємодії співвиконавців її складових частин ( 7/7-58 ) (Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей)
Про визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів ( 7/8-1556 ) (Об определении стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов)
ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розробки, узгодження і твердження містобудівного обґрунтування (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287) ( Б.1.1-4-2002 ) (ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 13.07.09 N 287))
"Про уточнені показники загальновиробничих і адміністративних витрат" ( 7/8-578 ) ("Об уточненных показателях общепроизводственных и административных расходов")
Щодо визначення прибутку у вартості будівництва ( 7/7-405 ) (Относительно определения прибыли в стоимости строительства)
ДБН IV-16-98, частина I. Доповнення 1 (відмінений) ( IV-16-98 ) (ДБН IV-16-98, часть I. Дополнение 1 (отменен))
ГОСТ 475-78. Зміна N 3 ( 475-78 ) (ГОСТ 475-78. Изменение N 3)
Роз"яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту (Разъяснение относительно отнесения ремонтных работ, которые проводятся в квартирах жилых домов, к капитальному ремонту)
Щодо типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будівництва ( 8/8-719 ) (Относительно типичных форм первичных учетных документов из учета капитального строительства)
Про розподіл витрат на утримання служби замовника з урахуванням етапів інвестиційного процесу ( 7/34 ) (О распределении затрат на удержание службы заказчика с учетом этапов инвестиционного процесса)
Щодо зведення та прийому в експлуатацію базових станцій мережі мобільного стільникового зв"язку ( 22/7-1894 ) (Относительно сводки и приема в эксплуатацию базовых станций сети мобильной сотовой связи)
ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-55-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природные пески для производства строительных материалов. Сроки и определения)
ГОСТ 310.4-81. Зміна N 5 (міждержавна) ( 310.4-81 ) (ГОСТ 310.4-81. Изменение N 5 (межгосударственная))
Про Державний історико-культурний заповідник "Межибіж" ( 13 ) (Про Государственный историко-культурный заповедник 'Межибіж')
Щодо складу ремонтно-реставраційних робіт та особливостей визначення їх базисної кошторисної вартості * ( 7/81 ) (Относительно состава ремонтно-реставрационных работ и особенностей определения их базисной сметной стоимости *)
Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, організаціями і установами сфери управління Держбуду України ( 133 ) (О неотложных мероприятиях по ускорению погашения задолженности из заработной платы предприятиями, организациями и учреждениями сферы управление Держбуду Украины)
Про проект Зміни N 1 до СНіП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне і штучне освітлення") ( 51 ) (О проекте Изменения N 1 к Сноп II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне и искусственное освітлення"))
Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку ( 64 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из формирования себестоимости проектно-изыскательских работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
"Про затвердження форм ремонтно-експлуатаційної документації трамвайних і тролейбусних депо" ( 77 ) ("Об утверждении форм ремонтно-эксплуатационной документации трамвайных и троллейбусных депо")
Щодо роз'яснення Фонду державного майна України з питань застосування Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.01.2003 N 3 ( 12/5-232 ) (Относительно разъяснения Фонда государственного имущества Украины по вопросам применения Методики оценки объектов аренды, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 02.01.2003 N 3)
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" ( 191 ) (Относительно выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 года N 1243 "О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов")
Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента ( 87 ) (Методические рекомендации из разработки конкурсного предложения (оферты) претендента)
Порядок влаштування газового обладнання для квартирного опалення та гарячого водопостачання (Порядок устраивания газового оборудования для квартирного отопления и горячего водоснабжения)
Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92 ( 37 ) (Государственные строительные нормы Украины. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины ДБН 79-92)
СНУ 93. Збірник 13. Доповнення (скасовано) ( Збірник 13 ) (СНА 93. Сборник 13. Дополнение (отменено))
Меліоративні системи та споруди ДБН В.2.4-1-99 ( 153 ) (Мелиоративные системы и сооружения ДБН В.2.4-1-99)
ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги ( Б В.2.7-120-2003 ) (ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки энергосохраняющие для керамических строительных изделий. Общие технические требования)
ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію ( В.2.7-31-95 ) (ДБН В.2.7-31-95. Порядок определения запасов месторождений песка и гравия)
Щодо врахування вартості матеріалів, виробів і конструкцій при складанні договірної ціни (ціни тендерної пропозиції) та розрахунків вартості обсягів виконаних робіт ( 7/7-1247 ) (Относительно учета стоимости материалов, изделий и конструкций при складывании договорной цены (цены тендерного предложения) и расчетов стоимости объемов выполненных работ)
Про порядок віднесення на собівартість будівельно-монтажних робіт витрат з виплати винагороди за вислугу років в будівельних підприємствах і організаціях ( 8/7-90 ) (О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ затрат из выплаты вознаграждения за выслугу лет в строительных предприятиях и организациях)
Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения ДБН В.2.2-15-2005)
ДБН В.2.8-14-2000. Правила зберігання будівельних машин ( В.2.8-14-00 ) (ДБН В.2.8-14-2000. Правила сохранения строительных машин)
Замість СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила визначення накладних витрат і кошторисного прибутку на стадії інвесторської кошторисної документації" ( IV-8-84 ) (Взамен СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила определения накладных расходов и сметной прибыли на стадии инвесторской сметной документации")
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення ДБН А.3.1-3-94 ( 48 ) (Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ДБН А.3.1-3-94)
Про розгляд програмного комплексу "Експерт-Кошторис" ( 7/7-1297 ) (О рассмотрении программного комплекса 'Эксперт-Смета')
ДБН Д.2.5-24-2001. Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом ( Д.2.5-24-2001 ) (ДБН Д.2.5-24-2001. Сборник 24. Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом)
Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд" ( 36 ) (О проекте ДБН "Положение об авторском надзоре за строительством домов и сооружений")
Щодо статусу, який мають дирекції з будівництва підприємств ( 8/5-341 ) (Относительно статуса, которые имеют дирекции из строительства предприятий)
Щодо фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла і операціях з нерухомістю ( 8/8-72 ) (Относительно финансово-кредитных механизмов при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
Положення про підрядні контракти у будівництві України ( 9 ) (Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН Д.2.5-2001, Зміни N 1 до ДБН Д.2.4-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.7-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.2-99 ( 230 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ДБН Д.2.5-2001, Изменения N 1 к ДБН Д.2.4-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.7-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.2-99)
Про затвердження Правил розрахунків двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду ( 191 ) (Об утверждении Правил расчетов двоставкового тарифа на тепловую энергию и горячую воду)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2005 року ( 7/8-15 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2005 году)
ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-116-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия)
Про затвердження Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 179 ) (Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Щодо коефіцієнту зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранту N 13-01-02-90 ( 7/5-18 ) (Относительно коэффициенту изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранту N 13-01-02-90)
ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (Втратив чинність -наказ Мінрегіонбуду України N 25 від 21.01.08 р.) ( Б В.2.5-17-2001 ) (ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия (Потерял действие - приказ Минрегионбуду Украины N 25 от 21.01.08 г.))
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 80 ) (О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
Щодо фінансування витрат на режимно-налагоджувальні випробування газоспоживчого устаткування котельних при прийманні об"єктів в експлуатацію ( 6/418 ) (Относительно финансирования затрат на режимно-налагоджувальні испытания газоспоживчого оборудование котельных при приеме объектов в эксплуатацию)
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97 ( 117 ) (Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97)
ДБН Д.2.5-22-2001. Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів ( Д.2.5-22-2001 ) (ДБН Д.2.5-22-2001. Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных наборов)
Щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2000 р. N 1930 ( 1/33-481 ) (Относительно применения положений постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2000 г. N 1930)
Про структуру накладних витрат ( 7/89 ) (О структуре накладных затрат)
ДБН Д.2.3-26-99. Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості ( Д.2.3-26-99 ) (ДБН Д.2.3-26-99. Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности)
ГОСТ 25116-82. Вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Типи, конструкція і розміри ( 25116-82 ) (ГОСТ 25116-82. Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры)
Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів ( 252 ) (Об утверждении Методики обследования и паспортизации гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирования промышленных отходов)
ГОСТ 15879-70 Зміна N 2 (міждержавна) ( 15879-70 ) (ГОСТ 15879-70 Изменение N 2 (межгосударственная))