Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Про затвердження Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них ( 124 ) (Об утверждении Правил обследований, оценки технического состояния, паспортизации и проведений планово-предупредительных ремонтов газопроводов и сооружений на них)
Про заходи щодо усунення недоліків у організаційно-кадровій роботі в центральному апараті Держбуду ( 61 ) (О мероприятиях по устранению недостатков в организационно-кадровой работе в центральном аппарате Держбуду)
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт ( 20 ) (Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькуляции себестоимости строительно-монтажных работ)
"Про внесення доповнень до наказу Комітету від 8 жовтня 1999 р. N 246" ( 219 ) ("О внесении дополнений к приказу Комитета от 8 октября 1999 г. N 246")
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого приймання громадян у Держбуді України ( 209 ) (Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Держбуді Украины)
Положення про підрядні контракти у будівництві України ( 9 ) (Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
Про граничні ціни на матеріали, вироби та конструкції ( 9/13-12 ) (О предельных ценах на материалы, изделия и конструкции)
Про затвердження переліків нормативних документів колишнього СРСР ( 3 ) (Об утверждении перечней нормативных документов бывшего СССР)
Про врахування в кошторисній вартості будівництва витрат на пробивання отворів, ніш, борозн для прокладання технологічних та інженерних комунікацій ( 6/235 ) (Об учете в сметной стоимости строительства затрат на пробивание отверстий, ниш, борозн для прокладывания технологических и инженерных коммуникаций)
ГОСТ 23166-78. Зміна N 2 (скасовано) ( 23166-78 ) (ГОСТ 23166-78. Изменение N 2 (отменено))
Про призначення АТ "УкркомунНДІпроект" базовою організацією із стандартизації та нормування в будівництві ( 158 ) (О назначении АО 'Укркомунндіпроект' базовой организацией из стандартизации и нормирования в строительстве)
Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій ( 86 ) (О состоянии выполнения мероприятий из ликвидации убыточности предприятий сферы управления Госстроя Украины и предприятий, которые входят в состав строительных корпораций)
Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках ( 10 ) (О совершенствовании нормативной базы относительно устраивания мусоропроводов в жилых и общественных домах)
Про структуру елементів прямих витрат галузевих індексів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б до Порядку ( 6/22 ) (О структуре элементов прямых затрат отраслевых индексов, которые приведенные в прибавлениях 6, 6а, 6бы к Порядку)
Про уповноваження ТОВ "ЕТЦ "Автотехпром" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 224 ) (О полномочии ООО "ЕТЦ "Автотехпром" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Підвищуючі коефіцієнти до базисної кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, обчисленої щодо об"єктного кошторису ( 9/90 ) (Підвищуючі коэффициенты к базисной сметной стоимости строительных и монтажных работ, вычисленной относительно объектной сметы)
Про приведення відомчих будівельних нормативів у відповідність з нормативними документами Держбуду ( 7/5-1247 ) (О приведении ведомственных строительных нормативов в соответствие с нормативными документами Держбуду)
Про поліпшення роботи із зверненнями громадян, особистого прийому ( 70 ) (Об улучшении работы с обращениями граждан, личного приема)
ДБН В.2.8-12-2000. Зміна N1 ( В.2.8-12-00 ) (ДБН В.2.8-12-2000. Изменение N1)
ГОСТ 7415-86 Зміна N 1 (міждержавна) ( 7415-86 ) (ГОСТ 7415-86 Изменение N 1 (межгосударственная))
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту ( 158/61 ) (Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного уклада населенного пункта)
Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1210 ( 12-12/7-1 ) (О ходу выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 03.08.98 N 1210)
Щодо сфери та характеру застосування Державних будівельних норм України ( 8/8-45 ) (Относительно сферы и характера применения Государственных строительных норм Украины)
Про зміну термінів введення нормативних документів ( 136 ) (Об изменении сроков введения нормативных документов)
Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України (ДБН 363-92) ( 27 ) (Жилые дома для лиц преклонных лет сельской местности Украины (ДБН 363-92))
Щодо надання практичної допомоги замовникам, виконавцям державної експертизи, проектним організаціям при проведенні комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 7/338 ) (Относительно предоставления практической помощи заказчикам, исполнителям государственной экспертизы, проектным организациям при проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Щодо включення до вартості будівництва вартості імпортних матеріалів та устаткування ( 7/836 ) (Относительно включения в стоимость строительства стоимости импортных материалов и оборудование)
Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 196 ) (О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про затвердження Положення про метрологічну службу житлово-комунального господарства ( 147 ) (Об утверждении Положения о метрологической службе жилищно-коммунального хозяйства)
Про проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України" ( 64 ) (О проекте государственных строительных норм ДБН "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение схем планирования территории Автономной Республики Крым и областей України")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2) ( 32 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2) ( 32 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы. (Раздел 2))
Щодо оплати погодження проектної документації ( 2/8-363 ) (Относительно оплаты согласования проектной документации)
Щодо нової структури центрального апарату з метою скорочення чисельності працівників Комітету до встановленої граничної чисельності ( 38 ) (Относительно новой структуры центрального аппарата с целью сокращения численности работников Комитета к установленной предельной численности)
Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК ( 63 ) (О присоединении Донбасского ДНДПТІБВ в институт НДІБК)
Щодо особливостей складання договірних цін та проведення взаєморозрахунків по будовах (об"єктах), кошторисна документація для яких розроблена за дворівневою системою ( 7/7-1138 ) (Относительно особенностей складывания договорных цен и проведение взаиморасчетов по строениям (объектах), сметная документация для которых разработанная за двухуровневой системой)
Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ( 11 ) (О состоянии и первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов)
Про Перелік об"єктів, затвердження проектів яких в межах діючого законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 7/7-1032 ) (О Перечне объектов, утверждение проектов которых в границах действующего законодательства не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення" ( 60 )
Про проект ДСТУ "Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови" ( 63 ) (О проекте ДСТУ "Цемент для строительных растворов. Технические умови")
Про затвердження Положення про Координаційну раду директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України ( 76 ) (Об утверждении Положения о Координационном совете директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций при Держбуді Украины)
Про уповноваження ТОВ "Виробнича лабораторія "Будстандарт" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 53 ) (О полномочии ООО "Виробнича лаборатория "Будстандарт" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури ( 169 ) (Об утверждении Регламента работы Держархбудинспекции и ее территориальных органов из лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры)
СНиП 4.09-91. Доповнення N 1. Кошторисні норми витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд при виконанні ремонтно-будівельних робіт (відмінений) ( 4.09-91 ) (СНиП 4.09-91. Дополнение N 1. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений при выполнении ремонтно-строительных работ (отменен))
Щодо обговорення проекту Трудового кодексу ( 12/5-279 ) (Относительно обсуждения проекта Трудового кодекса)
Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві ( 33 ) (О работе Управления ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве)
"Про розроблення нових спрощених форм документів первинного обліку при наданні готельних послуг" ( 18 ) ("О разработке новых упрощенных форм документов первичного учета при предоставлении гостиничных услуг")
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" ( 2 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14.12.2001 N 1693 'Об усовершенствовании организации правовой работы в министерствах, других центральных органах исполнительной власти')
Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН "Житлові будинки та комплекси" ( 61 ) (О рассмотрении проекта государственных строительных норм ДБН "Житлові дома и комплекси")
Про забезпечення належного державного контролю ( 127 ) (Об обеспечении надлежащего государственного контроля)
Про організацію особистого прийому громадян у Держбуді України ( 195 ) (Об организации личного приема граждан в Держбуді Украины)
Про погодження робочого проекту будівництва "Газопровід-відгалуження до м. Білгорода-Дністровського Одеської області" ( 28 ) (О согласовании рабочего проекта строительства 'Газопровод-ответвление к г. Белгород-Днестровски_ий Одесской области')
Зміни до Правил та порядку розподілу території житлового кварталу (мікрорайону) ( 59 ) (Изменения к Правилам и порядку распределения территории жилищного квартала (микрорайона))
Щодо порядку розірвання контракту на будівництво ( 9/4-255 ) (Относительно порядка разрыва контракта на строительство)
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перепоховання останків громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій на території України ( 25 ) (Об утверждении Инструкции о порядке осуществления перехоронение останков граждан иностранных государств, которые погибло вследствие войн, депортаций и политических репрессий на территории Украины)
Про залучення коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об"єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища ( 7/255 ) (О привлечении средств на строительство, расширение, ремонт и удержание объектов социальной и производственной инфраструктуры и на мероприятия по охране окружающей естественной среды)
Про порядок складання кошторисної документації та розрахунків за виконані ремонтні роботи по об"єктах дорожнього комплексу ( 154/274 ) (О порядке складывания сметной документации и расчетов за выполненные ремонтные работы по объектам дорожного комплекса)
Про забезпечення належного державного контролю ( 127 ) (Об обеспечении надлежащего государственного контроля)
Щодо використання Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 8/1-1053 ) (Относительно использования Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про уповноваження ТОВ "АЛМАР" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 188 ) (О полномочии ООО "АЛМАР" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб"єктів здійснювати господарську діяльність, пов"язану зі створенням об"єктів архітектури ( 7 ) (Методические указания из подготовки экспертного вывода относительно определения возможности субъектов осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Щодо тимчасової відсутності споживача ( 5-18/4-677 ) (Относительно временного отсутствия потребителя)
Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні ( 27 ) (Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам развития и реструктуризаци домостроительных предприятий в Украине)
Щодо уточнення розміру усереднених показників для визначення загальновиробничих і адміністративних витрат в інвесторський кошторисній документації ( 7/10-1239 ) (Относительно уточнения размера усредненных показателей для определения общепроизводственных и административных затрат в інвесторський сметной документации)
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд ( 43/28 ) (О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
Про уповноваження ТОВ "ЦЕНТР-БУД-ЕКСПЕРТ" на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності ( 102 ) (О полномочии ООО "ЦЕНТР-БУД-ЕКСПЕРТ" на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности)
Про створення штабу оперативного реагування з ліквідації наслідків надзвичайного стану у житлово-комунальному господарстві ( 283 ) (О создании штаба оперативного реагирования из ликвидации последствий чрезвычайного состояния в жилищно-коммунальном хозяйстве)
Про діяльність ВАТ "УкрНДІінжпроект" з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків ( 35 ) (О деятельности ВАТТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" по вопросам инженерного обеспечения жилых и общественных домов)
Щодо індексів перерахування вартості проектно-вишукувальних робіт для приведення їх у співставленні ціни ( 7/461 ) (Относительно индексов перечисления стоимости проектно-изыскательских работ для приведения их в сопоставлении цены)
Щодо коефіцієнту зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90 ( 7/6-298 ) (Относительно коэффициенту изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення ( 139 ) (Об утверждении Порядка формирование тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода)
Про затвердження "Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні" ( 31 ) (Об утверждении 'Положение о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине')
Про готовність програмних комплексів "Кошторис 2001" та "Тендер-контракт - Інтелектуальні будівельні кошториси" до взаємодії з іншими програмними комплексами ( 7/8-107 ) (О готовности программных комплексов "Кошторис 2001" но "Тендер-контракт - Интеллектуальные строительные кошториси" к взаимодействию с другими программными комплексами)
Зміни і доповнення до Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації ( 184/140 ) (Изменения и дополнение к Положению о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизаци существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
"Про реорганізацію державного підприємства "Кіровоградбудрозвідування" у філію Українського державного інституту "УкрНДІІНТВ" " ( 70 ) ("О реорганизации государственного предприятия "Кировоградстройразведование" в филиал Украинского государственного института "УкрНДИИНТВ" ")