Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
ДБН Д.2.5-25-2001. Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок ( Д.2.5-25-2001 ) (ДБН Д.2.5-25-2001. Сборник 25. Реставрация и воссоздание осветительной арматуры и хрустальных подвесок)
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" ( 32/288 ) (О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 N 409 'Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей')
Про зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) ( 1 ) (Об изменениях и дополнении к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (выпуск 64))
Щодо реконструкції жилих приміщень і використання їх в інших цілях ( 17/5-92 ) (Относительно реконструкции жилых помещений и использования их в других целях)
ДСТУ Б В.2.7-78-98. Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови ( Б В.2.7-78-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-78-98. Материал герметизуючий бутилрегенератный. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-6-94. Поправки ( Б В.2.7-6-94 )
Про затвердження показників вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва ( 88 ) (Об утверждении показателей стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Про базисну кошторисну вартість газопровідних труб з заводською ізоляцією ( 6/312 ) (Про базисную сметную стоимость газопроводных труб с заводской изоляцией)
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України ( 7/7-292 ) (О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилищного и коммунального хозяйства Украины)
Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт ( 22/4-3324 ) (Относительно получения разрешения на выполнение строительных работ)
Про скасування рішень про реєстрацію актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 154 ) (Об отмене решений о регистрации актов государственной приемной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов)
ДСТ 10296-79. Зміна (міждержавна) ( 10296-79 ) (ГОСТ 10296-79. Изменение (межгосударственная))
ДБН Д.2.5-13-2001. Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву ( Д.2.5-13-2001 ) (ДБН Д.2.5-13-2001. Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву)
Щодо визначення вартості виконаних обсягів робіт ( 7/5-1115 ) (Относительно определения стоимости выполненных объемов работ)
СНіП 2.05.03-84*. Зміна (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.) ( 2.05.03-84* ) (СНиП 2.05.03-84*. Изменение (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови ( Б В.2.7-33-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Песок кварцево-стальной и тонкодисперсная фракция для строительных работ по отходам горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицьовування стін. Технічні умови ( Б В.2.7-111-2001 ) (ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия)
Про заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки ( 5 ) (О мероприятиях по выполнению Комплексной программы противооползневых мероприятий на 2005-2014 годы)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж ДБН В.2.5-16-99 ( 179 ) (Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей ДБН В.2.5-16-99)
ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправки ( Б В.2.7-73-98 )
Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції ( 6/390 ) (Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции)
Про затвердження Зміни N 1 та Зміни N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" ( 176 ) (Об утверждении Изменения N 1 и Изменения N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия")
Про погодження проектів технічних умов ( 2 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд ( 34/51 )
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд ( 32/288 ) (Структура реестра аварійно опасных производственных зданий и сооружений)
ДСТУ Б В.2.6-21-2000. (ГОСТ 19330-99). Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови. ( Б В.2.6-21-00 ) (ДСТУ Б В.2.6-21-2000. (ГОСТ 19330-99). Стояки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия.)
Щодо матеріально-технічного забезпечення сільських пожежних команд ( 7/428 ) (Относительно материально-технического обеспечения сельских пожарных команд)
"Про затвердження "Методики визначення скорочення енергоспоживання об"єктами бюджетної сфери від запровадження приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії" ( 79 ) ("Об утверждении "Методики определения сокращения энергопотребления объектами бюджетной сферы от ввода приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии")
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 135 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
ДСТУ Б В.2.7-44-96. Зміна ( Б В.2.7-44-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-44-96. Изменение)
Про затвердження Зміни N 4 ТУ 21-5744710-505-90 та Зміни N 5 ТУ 400-1-51-83 ( 149 ) (Об утверждении Изменения N 4 ТУ 21-5744710-505-90 и Изменения N 5 ТУ 400-1-51-83)
Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99 ( 52 ) (Об утверждении изменений и дополнений к ДБН Д.2.2-99 и ДБН Д.2.3-99)
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 179 ) (Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, затверджених наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288 ( 184/140 ) (О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, утвержденных приказом Держбуду и Госнадзорохрантруда от 27.11.97 N 32/288)
ДБН Д.2.5-18-2001. Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь ( Д.2.5-18-2001 ) (ДБН Д.2.5-18-2001. Сборник 18. Реставрация инкрустированных поверхностей)
ДСТУ Б А.1.1-70-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-70-2000 ) (ДСТУ Б А.1.1-70-2000. ССНБ. Технология трудных бетонов и железобетонных изделий. Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Сроки и определения)
Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування ціноутворення у будівництві ( 36 ) (Об экономических основах и нормативном обеспечении реформирования ценообразование в строительстве)
Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000 ( 30 ) (О дополнении к ДБН Д.2.4-16-2000)
Щодо застосування Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи ( 7/7-1245 ) (Относительно применения Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 22/7-185 ) (Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Щодо визначення вартості проектно-дослідницьких робіт ( 9/165 ) (Относительно определения стоимости проектно-исследовательских работ)
Щодо розроблення Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві ( 8/7-637 ) (Относительно разработки Норм безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
Щодо затвердження ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" ( 214 ) (Относительно утверждения ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
Про внесення змін до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності ( 59 ) (О внесении изменений в Типичные правила размещения маленьких архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Коефіцієнти для визначення надбавок до базисної кошторисної вартості монтажних робіт (ліфти та диспетчерські системи) в цінах 1993 року ( 9/156 ) (Коэффициенты для определения надбавок к базисной сметной стоимости монтажных работ (лифты и диспетчерские системы) в ценах 1993 года)
Про забезпечення виконання нормативних вимог щодо пожежної безпеки багатоповерхових будинків і споруд житлово-цивільного призначення ( 123 ) (Об обеспечении выполнения нормативных требований относительно пожарной безопасности многоэтажных домов и сооружений житлово-цивільного назначения)
Зміни і доповнення до Структури реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд ( 184/140 ) (Изменения и дополнение к Структуре реестра аварійно опасных производственных зданий и сооружений)
ДБН Д.2.5-14-2001. Збірник 14. Реставрація і відтворення виробів з цінних порід дерева і стильних меблів (музейних) ( Д.2.5-14-2001 ) (ДБН Д.2.5-14-2001. Сборник 14. Реставрация и воссоздание изделий из ценных пород дерева и стильной мебели (музейных))
Про нову редакцію Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 8/7-595 ) (О новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про погодження проектів технічних умов ( 50 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про створення ліцензійної комісії Держбуду України з визначення спроможності суб"єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі ( 77 ) (О создании лицензионной комиссии Держбуду Украины из определения возможности субъектов хозяйствование выполнять лицензионные условия в строительной области)
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Пе... ( 21 ) (Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, Пе...)
Про визначення базисної кошторисної вартості імпортної фарби та ламінат-паркету ( 6/514 ) (Об определении базисной сметной стоимости импортной краски и ламінат-паркету)
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій ( 54 ) (Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных заданий и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
Роз"яснення щодо термінів проектування (Разъяснение относительно сроков проектирования)
Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 117 ) (О проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об архитектурной деятельности")
Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 8/1-1052 ) (Относительно некоторых вопросов, связанных с использованием Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97 ( 117 ) (Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97)
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) ( 174 ) (Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
Про складання кошторисної документації на ремонтні роботи автодоріг загального користування ( 7/275 ) (О складывании сметной документации на ремонтные работы автодорог общего пользования)
Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000 ( 35 ) (Об утверждении Дополнения N 2 к ДБН Д.2.7-2000)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 2 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект Генерального плану м. Запоріжжя ( 122 ) (О проекте Генерального плана г. Запорожье)
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що ( 211 ) (Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые)
Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб"єктів здійснювати господарську діяльність, пов"язану зі створенням об"єктів архітектури ( 7 ) (Методические указания из подготовки экспертного вывода относительно определения возможности субъектов осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Про застосування в комунальному господарстві низькотемпературних водогрійних котлів з вентиляторними газовими та дизельними пальниками ( 19/15-164 ) (О применении в коммунальном хозяйстве низкотемпературных водогрейных котлов с вентиляторными газовыми и дизельными горелками)
Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій ( 272 ) (О мероприятиях по реконструкции жилых домов первых массовых серий)
Щодо затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві" ( 8/7-64 ) (Относительно утверждения ДБН А.1.1-73-2003 "Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве")
Про внесення змін до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності ( 59 ) (О внесении изменений к Типичным правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Про проект Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 "Огорожі дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови" ( 54 ) (О проекте Изменения N 1 ГОСТ 26804-86 "Огорожі дорожные металлические барьерного типа. Технические умови")
Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ( 80 ) (О принятии и предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення")
Щодо порядку врахування в інвесторській документації та договірній ціні внесків на загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( 7/7-535 ) (Относительно порядка учета в інвесторській документации и договорной цене взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности)
Щодо перевидання Довідника кваліфікаційних характеристик професій (Випуск-64) з урахуванням доповнень ( 8/8-634 ) (Относительно переиздания Справочника квалификационных характеристик профессий (Выпуск-64) с учетом дополнений)
Про затвердження Типових регіональних правил забудови ( 219 ) (Об утверждении Типичных региональных правил застройки)