Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ( В.2.2-15-05 ) (ДБН В.2.2-15-2005. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения)
ДБН В.1.1-7-2002. пожежі. Пожежна безпеку об"єктів будівництва ( В.1.1-7-2002 ) (ДБН В.1.1-7-2002. пожара. Пожарная безопасность объектов строительства)
ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд ( А.2.2-4-2003 ) (ДБН А.2.2-4-2003. Положение об авторском наблюдении за строительством домов и сооружений)
ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання ( В.2.5-20-2001 ) (ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение)
ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ( 360-92** ) (ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселенный.)
ДБН Д.2.2-1-99. Збірник 1. Земляні роботи. ( Д.2.2-1-99 ) (ДБН Д.2.2-1-99. Сборник 1. Земляные работы.)
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок оформлення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-2004 ) (ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства)
Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об"єкта), що будується, та технічний нагляд (Положение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), что строится, и техническое наблюдение)
ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения)
Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000 ( 285 ) (Правила определение стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины ДБН Д.1.1-7-2000)
Про затвердження "Типових норм чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики" ( 118 ) (Об утверждении "Типових норм численности работающих на предприятиях коммунальной теплоенергетики")
ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови ( Б В.2.7-43-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетоны тяжелые. Технические условия)
СНиП 2.09.04-87. Зміна Адміністративні і побутові будинки. ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Изменение Административные и бытовые здания.)
СНиП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 1 ( II-35-76 ) (СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Изменение N 1)
Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004 ( 8 ) (Государственные строительные нормы Украины. Проектирование. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства ДБН А.2.2-3-2004)
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці і дороги населених пунктів ( В.2.3-5-2001 ) (ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов)
ДБН Д.2.3-8-99. Збірник 8. Електротехнічні установки ( Д.2.3-8-99 ) (ДБН Д.2.3-8-99. Сборник 8. Электротехнические установки)
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 ( 44 ) (Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92)
Положення про безпечну і надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд (Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений)
ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ( А.2.2-1-2003 ) (ДБН А.2.2-1-2003. Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений)
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-2004 ) (ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства)
ДСТУ Б В.1.1-4-98. пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги ( Б В.1.1-4-98 ) (ДСТУ Б В.1.1-4-98. пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования)
Правила обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації виробничих будівель і споруд (Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений)
СНиП 2.04.05-91. Зміна (Україна). Опалення, вентиляція і кондиціонування ( 2.04.05-91* ) (СНиП 2.04.05-91. Изменение (Украина). Отопление, вентиляция и кондиционирование)
ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови ( Б В.2.7-75-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия)
Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна. (Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.)
ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення ( В.2.5-23-2003 ) (ДБН В.2.5-23-2003. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения)
СНіП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі. Зміна N 2 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Изменение N 2 (национальная) (Приказом Госстроя Украины от в 21.10. 2004 году N 195 приобретения действия установлено с 1 апреля 2005 г.))
ДБН В.2.6-14-97. Тому 1, 2 і 3. Конструкції будівель і споруд. Покриття будівель і споруд (на російській мові) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке))
ДБН Д.2.2-15-99. Збірник 15. Обробні роботи ( Д.2.2-15-99 ) (ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочные работы)
СНиП 3.03.01-87. Зміна N1 ( 3.03.01-87 ) (СНиП 3.03.01-87. Изменение N1)
ДБН Д.2.2-9-99. Збірник 9. Металеві конструкції ( Д.2.2-9-99 ) (ДБН Д.2.2-9-99. Сборник 9. Металлические конструкции)
ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров"я ( В.2.2-10-01 ) (ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения)
СНіП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 3 (СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 3)
Методичні рекомендації по розробці ресурсних елементних кошторисних норм (Методические рекомендации по разработке ресурсных элементных сметных норм)
ДБН Д.2.2-6-99. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні ( Д.2.2-6-99 ) (ДБН Д.2.2-6-99. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные)
ДБН Д.2.2-16-99. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні ( Д.2.2-16-99 ) (ДБН Д.2.2-16-99. Сборник 16. Трубопроводы внутренние)
СНиП 2.04.05-91. Посібник з проектування систем водяного опалювання ( 2.04.05-91 ) (СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления)
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд ( 166 ) (Методические рекомендации определения стоимости работ по обследованию, оценке технического состояния и паспортизации зданий и сооружений)
СНиП 2.09.02-85*. Зміна Виробничі будинки. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року) ( 2.09.02-85* ) (СНиП 2.09.02-85*. Изменение Производственные здания. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 года))
Технічні умови, узгоджені Держбудом на основі позитивної науково-технічної експертизи (Технические условия, согласованные Госстроем на основе позитивной научно-технической экспертизы)
Методичні рекомендації по обстеженню деяких частин будівель (споруд) і їх конструкцій (Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций)
СНиП 2.11.01-85*. Зміна (національна). Складські будинки. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( 2.11.01-85* ) (СНиП 2.11.01-85*. Изменение (национальная). Складские здания. (Приказом Госстроя Украины с 21.10.2004 года N 195 вступление в силу установлено с 1 апреля 2005 г.))
ДБН Д.2.2-7-99. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні ( Д.2.2-7-99 ) (ДБН Д.2.2-7-99. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные)
ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови (Українською мовою) ( Б В.2.7-119-2003 ) (ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия (Украинским языком))
ДБН Д.2.2-27-99. Збірник 27. Автомобільні дороги ( Д.2.2-27-99 ) (ДБН Д.2.2-27-99. Сборник 27. Автомобильные дороги)
Про застосування "Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91) ( 7/302 ) (О применении 'Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР' (ЦРН-91))
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою) ( В.2.2-13-03 ) (ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (украинским языком))
ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N3 ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Покрытие домов и сооружений. Изменение N3)
ДБН Д.1.1-7-2000. Доповнення N1 ( Д.1.1-7-2000 ) (ДБН Д.1.1-7-2000. Дополнение N1)
СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1 ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Изменение N 1)
СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1 ( 2.04.02-84* ) (СНиП 2.04.02-84*. Изменение N 1)
ДБН Д.2.2-8-99. Збірник 8. Конструкції з цеглини і блоків ( Д.2.2-8-99 ) (ДБН Д.2.2-8-99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков)
ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонні. Технічні умови ( Б В.2.7-96-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Смеси бетонные. Технические условия)
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд ( 32/288 ) (Положение про безопасную и надежную эксплуатацию производственных зданий и сооружений)
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення ДБН А.3.1-3-94 ( 48 ) (Принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ДБН А.3.1-3-94)
ДБН Д.2.2-17-99. Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішні пристрої ( Д.2.2-17-99 ) (ДБН Д.2.2-17-99. Сборник 17. Водопровод и канализация -внутренние устройства)
ДБН Д.2.2-22-99. Збірник 22. Водопровід - наружні мережі ( Д.2.2-22-99 ) (ДБН Д.2.2-22-99. Сборник 22. Водопровод -наружные сети)
ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд ( В.2.5-13-98 ) (ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений)
ДБН Д.2.3-12-99. Збірник 12. Технологічні трубопроводи ( Д.2.3-12-99 ) (ДБН Д.2.3-12-99. Сборник 12. Технологические трубопроводы)
ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади (ДБН В.2.2-16-2005. Дома и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые заведения)
ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація ( Б В.2.7-74-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация)
ДБН Д.2.2-20-99. Збірник 20. Вентиляція і кондиціонування повітря ( Д.2.2-20-99 ) (ДБН Д.2.2-20-99. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха)
ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд ( В.3.1-1-2002 ) (ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт и усиление несущих и ограждают строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений)
Посібник з формування договірних цін та проведення взаєморозрахунків за виконані роботи ( 16 ) (Пособие из формирования договорных цен и проведения взаиморасчетов за выполненные работы)
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів. (зі змінами та доповненнями станом на 01.04.2007) ( Д.2.2-218-045-2001 ) (ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Ремонт автомобильных дорог и мостов. (с изменениями и дополнениями состоянием на 01.04.2007))
ДБН Д.2.3-10-99. Збірник 10. Устаткування зв"язку ( Д.2.3-10-99 ) (ДБН Д.2.3-10-99. Сборник 10. Оборудование связи)
ДБН В.2.8-12-2000. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві ( В.2.8-12-00 ) (ДБН В.2.8-12-2000. Типичные нормы расходов горючего и смазочных материалов для эксплуатации техники в строительстве)
ДБН Д.2.2-19-99. Збірник 19. Газопостачання -внутрішні пристрої ( Д.2.2-19-99 ) (ДБН Д.2.2-19-99. Сборник 19. Газоснабжение -внутренние устройства)
ДБН Д.1.1-2-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних норм на будівельні роботи ( Д.1.1-2-99 ) (ДБН Д.1.1-2-99. Указания по применению ресурсных элементных норм на строительные работы)
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Суміші бетонні. Методи випробувань ( Б В.2.7-114-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Смеси бетонные. Методы испытаний)
ДБН В.2.2-3-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. ( В.2.2-3-97 ) (ДБН В.2.2-3-97. Изменение N1. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.)
ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна ( В.2.2-8-98 ) (ДБН В.2.2-8-98. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна)
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України ( 9 ) (Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)