Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про розподіл по напрямках коштів, що враховані масою планових нагромаджень
(О распределении по направлениям средства, которые учтенные массой плановых накоплений)
11.12.1996
Про норму планових накопичень
(О норме плановых накоплений)
02.12.1996
Про податок на добавлену вартість на роботи по монтажу газових лічильників
(О налоге на добавленную стоимость на работы по монтажу газовых счетчиков)
28.10.1996
Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт у четвертому кварталі 1996 року
(О взаиморасчетах за объемы выполненных работ в четвертом квартале 1996 года)
25.10.1996
Про тарифи на електроенергію, що виробляється пересувними електростанціями
(О тарифах на электроэнергию, которая вырабатывается передвижными электростанциями)
11.10.1996
Про структуру накладних витрат
(О структуре накладных затрат)
11.12.1996
Про структуру статті "Витрати на ремонт та технічне обслуговування", враховані у прямих витратах вартості машино-години, Збірника кошторисних норм та розцінок на експлутацію будівельних машин та механізмів, що застосовуються на території України (ЗНі...
(О структуре статьи 'Затраты на ремонт и техническое обслуживание', учтенные в прямых затратах стоимости машино-години, Сборника сметных норм и расценок на експлутацію строительных машин и механизмов, которые применяются на территории Украины (Зні...)
16.08.1996
Про структуру прямих витрат вартості машино-години, врахованих у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт у цінах 1993 р.
(О структуре прямых затрат стоимости машино-години, учтенных в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1993 г.)
16.08.1996
Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт у вересні 1996 року
(О взаиморасчетах за объемы выполненных работ в сентябре 1996 года)
23.09.1996
Про вартість проектних та вишукувальних робіт
(О стоимости проектных и изыскательских работ)
16.08.1996
Про передачу електромереж на баланс підрозділів Міненерго
(О передаче электросетей на баланс подразделов Минэнерго)
12.07.1996
Про вартість проектно-вишукувальних робіт
(О стоимости проектно-изыскательских работ)
07.08.1996
Про ліміти на утримання служби замовника з будівництва
(О лимитах на удержание службы заказчика из строительства)
16.10.1996
Про врахування накладних витрат у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт
(Об учете накладных затрат в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ)
18.10.1996
Про правомірність дії спільного листа Держкоммістобудування, Міністерства статистики, Міністерства фінансів від 24.05.95 р. NN 9/124, 04-2-7/134 та від 09.08.95 р. N 13-412/128 "Про обчислення відрахувань у державні цільові фонди при будівництві об"є...
(О правомерности действия общего письма Госкомгорстрой, Министерства статистики, Министерства финансов от 24.05.95 г. NN 9/124, 04-2-7/134 и от 09.08.95 г. N 13-412/128 'О вычислении отчислений в государственные целевые фонды при строительстве об'є...)
19.06.1996
Щодо фінансування витрат на режимно-налагоджувальні випробування газоспоживчого устаткування котельних при прийманні об"єктів в експлуатацію
(Относительно финансирования затрат на режимно-налагоджувальні испытания газоспоживчого оборудование котельных при приеме объектов в эксплуатацию)
28.10.1996
Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції
(Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции)
11.10.1996
Щодо матеріально-технічного забезпечення державної пожежної охорони на будівництві
(Относительно материально-технического обеспечения государственной пожарной охраны на строительстве)
04.11.1996
Про затвердження Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензії
(Об утверждении Инструкции относительно порядка определения размера платы за выдачу лицензии)
27.09.1996
Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів
(О внесении изменений и дополнений в Методику обследования и паспортизаци гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирование промышленных отходов и хвостов)
10.09.1996
Про затвердження Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури
(Об утверждении Примерного положения о хозрасчетных подразделах при местных органах градостроительства и архитектуры)
11.11.1996
Підвищуючі коефіцієнти до базисної кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, обчисленої щодо об"єктного кошторису
(Підвищуючі коэффициенты к базисной сметной стоимости строительных и монтажных работ, вычисленной относительно объектной сметы)
13.03.1996
Про структуру планових нагромаджень
(О структуре плановых накоплений)
13.03.1996
Приклад визначення базисної вартості пусконалагоджувальних робіт в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року
(Пример определения базисной стоимости пусконаладочных работ в ценах 1993 года с учетом рыночных условий I квартала 1996 года)
28.02.1996
Про надбавки до базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт
(О надбавках к базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ)
28.02.1996
Структура коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.7-I
(Структура коэффициентов, которые приведенные в прибавлении 8.7-I)
27.02.1996
Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 січня 1996 року по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів (без урахування податку на добавлену вартість) для виз...
(О коэффициентах изменение стоимости строительства (без учета затрат по оборудованию), которые сложились на 1 января 1996 года по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) для виз...)
24.01.1996
Щодо структури заготівельно-складських витрат, врахованих у базисній кошторисній вартості в цінах 1993 року
(Относительно структуры заготовительно-складских затрат, учтенных в базисной сметной стоимости в ценах 1993 года)
15.05.1996
Щодо особливостей формування фонду оплати праці згідно з положеннями Інструкції зі статистики заробітної плати
(Относительно особенностей формирования фонда оплаты работы в соответствии с положениями Инструкции с статистики заработной платы)
08.05.1996
Про особливості нарахувань внесків до Пенсійного фонду України
(Об особенностях начислений взносов в Пенсионный фонд Украины)
29.04.1996
Про особливості оподаткування при будівництві берегоукріпних, гідротехнічних об"єктів та при капітальному ремонті об"єктів соціальної сфери
(Об особенностях налогообложения при строительстве берегоукріпних, гидротехнических объектов и при капитальном ремонте объектов социальной сферы)
22.04.1996
Про податок на добавлену вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
13.02.1996
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-изыскательских работ)
04.07.1995
Коефіцієнти для визначення надбавок до базисної кошторисної вартості монтажних робіт (ліфти та диспетчерські системи) в цінах 1993 року
(Коэффициенты для определения надбавок к базисной сметной стоимости монтажных работ (лифты и диспетчерские системы) в ценах 1993 года)
03.07.1995
Про порядок відшкодування витрат по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом
(О порядке возмещения затрат по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом)
07.08.1995
Про порядок визначення планових нагромаджень в III кварталі 1995 року
(О порядке определения плановых накоплений в III квартале 1995 года)
07.08.1995
Щодо визначення вартості проектно-дослідницьких робіт
(Относительно определения стоимости проектно-исследовательских работ)
05.07.1995
Про розподіл по направленнях коштів, що враховані масою планових нагромаджень, обчислених згідно з Порядком визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН IV-16-95)
(О распределении по направлениям средства, которые учтенные массой плановых накоплений, вычисленных в соответствии с Порядком определения стоимости строительства, которое осуществляется на территории Украины (ДБН IV-16-95))
29.06.1995
Стосовно накладних витрат підрядних організацій
(Относительно накладных затрат подчинительных организаций)
06.06.1995
Стосовно коефіцієнтів прямих витрат
(Относительно коэффициентов прямых затрат)
06.06.1995
Про перелік об"єктів соціальної сфери та житла
(О перечне объектов социальной сферы и жилья)
12.10.1995
Про визначення рівня заробітної плати, який передбачений вартістю будівництва
(Об определении уровня заработной платы, который предусмотрен стоимостью строительства)
05.10.1995
Про відшкодування додаткових витрат, пов"язаних з підвищеною оплатою праці будівельників при роботі на території радіоактивного забруднення
(О возмещении дополнительных затрат, связанных с повышенной оплатой работы строителей при работе на территории радиоактивного загрязнения)
10.08.1995
Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів
(Об утверждении Методики обследование и паспортизаци гидротехнических сооружений систем гидравлического изъятия и складирование промышленных отходов)
19.12.1995
Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об"єктів будівництва
(Об утверждении Порядка консервации и розконсервації объектов строительства)
27.12.1995
Про часткові витрати на безплатне харчування та проживання працівників, відряджених на будівництво об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
(О частичных затратах на безвозмездное питание и проживание работников, откомандированных на строительство объектов за программой ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
14.04.1995
Про вартість проектних та дослідницьких робіт
(О стоимости проектных и исследовательских работ)
10.04.1995
Про сплату відрахувань на будівництво, реконструкцію і утримання автомобільних доріг загального користування управліннями капітального будівництва облвиконкомів
(Об уплате отчислений на строительство, реконструкцию и удержание автомобильных дорог общего пользования управлениями капитального строительства облисполкомов)
17.03.1995
Про порядок визначення вартості проектних робіт у випадках надання замовником авансів
(О порядке определения стоимости проектных работ в случаях предоставления заказчиком авансов)
21.04.1995
Про склад коштів на споживання при будівництві об"єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
(О составе средств на потребление при строительстве объектов за программой ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)
26.04.1995
Щодо індексів для визначення базисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт
(Относительно индексов для определения базисной стоимости основных пусконаладочных работ)
16.05.1995
Про ліміти на утримання служб замовників по будівництву
(О лимитах на удержание служб заказчиков по строительству)
15.05.1995
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями
(Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подстрочников с субподрядными организациями)
14.12.1994
Положення про страхування ризиків в будівництві
(Положение о страховании рисков в строительстве)
15.06.1994
Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
(Об аккредитации региональных центров из лицензирования специальных видов работ в проектировании и строительстве)
26.09.1994
Положення про підрядні контракти у будівництві України
(Положение о подчинительных контрактах в строительстве Украины)
15.12.1993
Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
(Об утверждении Порядка складывание плана земельно-хозяйственного устройства населенного пункта)
24.09.1993
Про затвердження Положення про експериментальне будівництво
(Об утверждении Положения об экспериментальном строительстве)
27.12.1993
Про затвердження типових статусів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи
(Об утверждении типичных статусов отраслевых (межотраслевых) и местных служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
31.08.1993
Про граничні ціни на матеріали, вироби та конструкції
(О предельных ценах на материалы, изделия и конструкции)
15.01.1993
Загальні умови укладання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік
(Общие условия заключения подчинительных контрактов в капитальном строительстве Украины на 1992 год)
04.12.1991
"Про визначення вартості будівництва і проведення взаєморозрахунків в 2000 році"
("Об определении стоимости строительства и проведении взаиморасчетов в 2000 году")
19.01.2000
 Емкости