Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
(О реализации пункта 3 Заключительных положений Закона Украины 'Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности')
21.11.2001
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
(Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.3-4-2000 'Автомобильные дороги')
05.11.2001
Про затвердження Типових регіональних правил забудови
(Об утверждении Типичных региональных правил застройки)
10.12.2001
Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, організаціями і установами сфери управління Держбуду України
(О неотложных мероприятиях по ускорению погашения задолженности из заработной платы предприятиями, организациями и учреждениями сферы управление Держбуду Украины)
14.06.2001
Про Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
(Про Кременецько-Почаївський государственный историко-архитектурный заповедник)
18.06.2001
Стосовно метрологічного забезпечення виробництва та підвищення якості житлово-комунальних послуг
(Относительно метрологического обеспечения производства и повышение качества жилищно-коммунальных услуг)
05.05.2001
Про підсумки фінансово-господарської діяльності та виконання умов контрактів керівниками підприємств, організацій та установ сфери управління Держбуду України у 2000 році
(Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения условий контрактов руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управление Держбуду Украины в 2000 году)
08.05.2001
Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні
(Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам развития и реструктуризаци домостроительных предприятий в Украине)
05.02.2001
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів та з проектуванням підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов и с проектированием усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
10.01.2001
Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України
(О признании таким, что утратил действие, Порядка определения стоимости проектно-изыскательских работ для ремонта, который осуществляется на территории Украины)
09.01.2001
Щодо опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України станом на 1 жовтня 2001 року
(Относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины состоянием на 1 октября 2001 года)
05.10.2001
Щодо виконання ремонтно-будівельних робіт господарським способом на об"єктах житлово-комунального господарства, соціальної сфери та комунального призначення
(Относительно выполнения ремонтно-строительных работ хозяйственным способом на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунального назначения)
03.05.2001
Про визначення вартості технічного обслуговування об"єктів благоустрою
(Об определении стоимости технического обслуживания объектов благоустройства)
30.10.2001
Про створення штабу оперативного реагування з ліквідації наслідків надзвичайного стану у житлово-комунальному господарстві
(О создании штаба оперативного реагирования из ликвидации последствий чрезвычайного состояния в жилищно-коммунальном хозяйстве)
25.11.1999
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 25.11.99 N 283 "Про створення штабу оперативного реагування з ліквідації наслідків надзвичайного стану у житлово-комунальному господарстві"
(О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 25.11.99 N 283 'О создании штаба оперативного реагирования из ликвидации последствий чрезвычайного состояния в жилищно-коммунальном хозяйстве')
23.11.2000
Про організацію виконання постанови КМУ від 22.11.99 N 2113 "Про вдосконалення системи державних закупівель"
(Об организации выполнения постановления КМУ от 22.11.99 N 2113 'Об усовершенствовании системы государственных закупок')
10.12.1999
Про створення Координаційної ради з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні
(О создании Координационного совета по вопросам развития и реструктуризаци домостроительных предприятий в Украине)
10.06.2000
Про організацію виконання постанови КМУ від 18.05.2000 N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії"
(Об организации выполнения постановления КМУ от 18.05.2000 N 826 'О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии')
19.06.2000
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 10.12.99 N 296
(О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 10.12.99 N 296)
22.06.2000
Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією регіональних програм реконструкції житлових будинків
(О мероприятиях по усилению контроля за реализацией региональных программ реконструкции жилых домов)
25.10.2000
Про заходи щодо недопущення подання до Кабінету Міністрів України проектів урядових рішень з розв"язання проблем розвитку регіонів, не погоджених з відповідними центральними та місцевими органами влади
(О мероприятиях по недопущению представления к Кабинету Министров Украины проектов правительственных решений из решения проблем развития регионов, не согласованных с соответствующими центральными и местными органами власти)
26.10.2000
Про утворення Державної академії житлово-комунального господарства
(Об образовании Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства)
05.10.2000
Про вдосконалення роботи НТР
(Об усовершенствовании работы НТР)
26.04.2000
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 N 1347 "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 N 1347 'Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000-2004 года')
14.09.2000
Про затвердження структури, складу президії та секцій науково-технічної ради Держбуду та внесення змін до Положення про науково-технічну раду
(Об утверждении структуры, состава президиума и секций научно-технического совета Держбуду и внесение изменений в Положение о научно-техническом совете)
14.09.2000
Про затвердження Переліку замовлень Держбуду України на виконання в 2000 році робіт із стандартизації
(Об утверждении Перечня заказов Держбуду Украины на выполнение в 2000 году работ из стандартизации)
14.08.2000
Про створення аналітичної групи для здійснення моніторингу соціально-економічного становища та аналізу реалізації урядової політики в сфері житлової політики, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального госп...
(О создании аналитической группы для осуществления мониторинга социально-экономического положения и анализа реализации правительственной политики в сфере жилой политики, строительства, архитектуры, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального госп...)
04.08.2000
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 N 437-р "Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики"
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 13.09.2001 N 437-р 'О мероприятиях по реализации Концепции государственной региональной политики')
01.10.2001
Про організацію виконання Указу Президента "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення"
(Об организации выполнения Указа Президента 'О мероприятиях по развитию id регулирования рынка земель населенных пунктов, других земель несельскохозяйственного назначения')
29.02.2000
Про організацію виконання постанови КМУ від 20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" в частині, що стосується...
(Об организации выполнения постановления КМУ от 20.12.99 N 2328 'О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу' в части, которая касается...)
28.02.2000
Про заходи щодо організації виконання положень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
(О мероприятиях по организации выполнения положений Закона Украины 'О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характера')
08.08.2000
Про заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних
(О мероприятиях по защите государственных информационных ресурсов в сетях передачи данных)
12.10.2001
Про завершення комплексу відновлювальних робіт з ліквідації наслідків березневого 2001 р. паводка у Закарпатській області
(О завершении комплекса возобновительных работ по ликвидации последствий мартовского 2001 г. паводка в Закарпатской области)
23.10.2001
Про державний історико-культурний заповідник "Буша" у Вінницькій області
(Про государственный историко-культурный заповедник 'Буша' в Винницкой области)
20.08.2000
Про виконання протоколу наради у Прем"єр-міністра України
(О выполнении протокола совещания у Премьер-министра Украины)
19.10.2001
Про скасування наказу Держбуду України від 19.01.98 N 8 "Про затвердження Тимчасового порядку погодження приватизації (відчуження) об"єктів, що є пам"ятками містобудування і архітектури місцевого значення"
(Об отмене приказа Держбуду Украины от 19.01.98 N 8 'Об утверждении Временного порядка согласования приватизации (отчуждение) объектов, который есть памятками градостроительства и архитектуры местного значения')
28.04.2000
Про виконання Указу Президента України від 22.03.2000 N 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України"
(О выполнении Указа Президента Украины от 22.03.2000 N 489/2000 'О неотложных мероприятиях по развитию музеев Украины')
07.04.2000
Про порядок подання фінансової звітності
(О порядке представления финансовой отчетности)
09.03.2000
Про застосування в комунальному господарстві низькотемпературних водогрійних котлів з вентиляторними газовими та дизельними пальниками
(О применении в коммунальном хозяйстве низкотемпературных водогрейных котлов с вентиляторными газовыми и дизельными горелками)
29.05.2000
Про затвердження Порядку обов"язкового обладнання засобами зв"язку об"єктів автомобільного сервісу, що споруджуються на автомобільних дорогах загального користування, для виклику аварійних служб
(Об утверждении Порядка обязательного оснащения средствами связи объектов автомобильного сервиса, которые сооружаются на автомобильных дорогах общего пользования, для вызова аварийных служб)
07.11.2001
Про затвердження Положення про метрологічну службу житлово-комунального господарства
(Об утверждении Положения о метрологической службе жилищно-коммунального хозяйства)
05.07.2000
Про виконання постанови КМУ від 20.06.2000 N 996 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови у центральній частині м.Одеси"
(О выполнении постановления КМУ от 20.06.2000 N 996 'О Комплексной программе сохранения исторической застройки в центральной части г.Одессы')
03.07.2000
Про організацію виконання Закону України "Про природні монополії"
(Об организации выполнения Закона Украины 'Об естественных монополиях')
17.07.2000
Про нормативне забезпечення виконання проектно-кошторисної документації з капітального та поточного ремонтів житлових і громадських будівель і споруд
(О нормативном обеспечении выполнения проектно-сметной документации из капитального и текущего ремонтов жилых и общественных зданий и сооружений)
24.09.2001
Про Перелік об"єктів, затвердження проектів яких в межах діючого законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи
(О Перечне объектов, утверждение проектов которых в границах действующего законодательства не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
10.10.2001
Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки
(О мероприятиях по выполнению задач Национальной программы профессиональной реабилитации и занятост лиц с ограниченными возможностями на 2001 - 2005 года)
05.09.2001
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2001 N 1206 "Про першочергові заходи щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 18.09.2001 N 1206 'О первоочередных мероприятиях по выполнению в 2001 - 2005 годах Комплексной программы социально-экономического развития Большой Ялты как курорта общегосударственного значения')
28.09.2001
Щодо реєстрації Управління капітального будівництва міськвиконкому як платника ПДВ
(Относительно регистрации Управления капитального строительства горисполкома как плательщика НДС)
30.11.1998
Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання
(Об утверждении Единого классификатора жилых домов в зависимости от качества жилья и имеющегося инженерного оснащения)
30.09.1998
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновні роботи (ДБН Д.2.5-2001) і вказівок до їх застосування (ДБН Д.1.1.-5-2001)
(Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм на реставрационно-обновленные работы (ДБН Д.2.5-2001) и указаний к их применению (ДБН Д.1.1.-5-2001))
21.08.2001
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ)
19.08.1994
Про затвердження Переліку об"єктів, затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов которых в границах законодательства не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
18.08.1999
Про погодження Галузевих комунальних норм
(О согласовании Отраслевых коммунальных норм)
27.09.2001
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОбудполімер"
(О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепробудполімер')
26.08.1999
Про заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів
(О мероприятиях по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств)
09.08.1999
Щодо визнання таким, що втратило чинність, Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт
(Относительно признания таким, что утратило действие, Типичного положения из планирования, учета и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ)
28.09.2001
Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки теплопостачальних організацій
(Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на счета теплопостачальних организаций)
28.04.1999
Про ліквідацію галузевої служби державної інвестиційної експертизи проектів комунального будівництва "Укрінвесткомунекспертиза"
(О ликвидации отраслевой службы государственной инвестиционной экспертизы проектов коммунального строительства 'Укрінвесткомунекспертиза')
31.03.1999
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОбудматеріали"
(О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепробудматеріали')
26.08.1999
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОтрансбуд"
(О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепротрансбуд')
26.08.1999
Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій
(О мероприятиях по реконструкции жилых домов первых массовых серий)
15.11.1999
Про Порядок укладання та переукладання контрактів з керівниками підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду України
(О Порядке заключения и перезаключение контрактов с руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управление Держбуду Украины)
08.10.1999
Про призначення АТ "УкркомунНДІпроект" базовою організацією із стандартизації та нормування в будівництві
(О назначении АО 'Укркомунндіпроект' базовой организацией из стандартизации и нормирования в строительстве)
30.06.1999
Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам"ятних дат і ювілеїв
(О дополнительных мерах относительно приведения в порядок отметки памятных дат и юбилеев)
28.12.1999
Про реорганізацію Державного підприємства "Українська міжгалузева служба державної інвестиційної експертизи в агропромисловому комплексі" в дочірнє підприємство Центральної служби Укрінвестекспертизи
(О реорганизации Государственного предприятия 'Украинская межотраслевая служба государственной инвестиционной экспертизы в агропромышленном комплексе' в дочернее предприятие Центральной службы Укрінвестекспертизи)
02.12.1999
Про додаткові заходи щодо припинення безоплатного використання теплової енергії
(О дополнительных мерах относительно прекращения безвозмездного использования тепловой энергии)
12.03.1999
Щодо визначення вартості ремонту котельних установок та допоміжного устаткування підприємств комунального господарства, на які відсутні норми на ремонт в "Ценнике на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхо...
(Относительно определения стоимости ремонта котельных установок и вспомогательного оборудования предприятий коммунального хозяйства, на который отсутствуют нормы на ремонт в 'Ценнике на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхо...)
20.08.2001
Про організацію виконання постанови КМУ від 26.01.99 N 85
(Об организации выполнения постановления КМУ от 26.01.99 N 85)
24.02.1999
Про затвердження Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
12.09.2001
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
16.08.2001
Про внесення змін до контрактів з керівниками державних підприємств, організацій сфери управління Держбуду України
(О внесении изменений в контракты с руководителями государственных предприятий, организаций сферы управление Держбуду Украины)
10.08.2001
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 N 878 'Об утверждении Списка исторических населенных мест Украины')
10.08.2001
Про введення в дію Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту
(О введении в действие Положения о порядке подготовки, переподготовки и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов в сфере гражданской защиты)
07.08.2001
Про забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України
(Об обеспечении своевременного и полного поступления налоговых платежей в Государственный бюджет Украины)
03.08.2001
Щодо використання приватного житла
(Относительно использования частного жилья)
02.08.2001
 Емкости