Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Щодо надання роз'яснення відносно застосування положень наказу Держбуду України від 21.06.2002 N 237/5
(Относительно предоставления разъяснения относительно применение положений приказа Держбуду Украины от 21.06.2002 N 237/5)
03.11.2003
Щодо обліку матеріалів та робіт з розбирання будівель і споруд
(Относительно учета материалов и работ по разборке зданий и сооружений)
26.02.2004
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Міністерством житлово-комунального господарства та міських общин Арабської Республіки Єгипет
(Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и городских общин Арабской Республики Египет)
26.03.2003
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
20.02.2004
Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
(О внесении изменений и дополнений в приказ Держбуду Украины от 19.07.02 N 13)
13.02.2003
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 16 жовтня 2002 р. N 62 "Про затвердження положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради"
(О внесении изменений в приказ Держбуду Украины от 16 октября 2002 г. N 62 "Об утверждении положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета")
14.02.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 р. N 10
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23 января 2004 г. N 10)
17.02.2004
Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
16.02.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 року N 4 "Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України"
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23 января 2004 года N 4 "О состоянии осуществления мониторинга реализации Генеральной схемы планирование территории Украины")
16.02.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 р. N 3
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23 января 2004 г. N 3)
02.02.2004
Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
(О состоянии и первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов)
23.02.2004
Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
(О состоянии реализации мероприятий Программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам жилого и общественного назначения)
23.01.2004
Про приєднання Одеського державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток (ОДП ДНТЦ "Конрест") до Всеукраїнського науково-методичного та дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини
(О присоединении Одесского государственного научно-технологического центра консервации и реставраци памяток (ОДП ДНТЦ "Конрест") к Всеукраинскому научно-методическому и опытно-информационному центру архитектурного наследства)
02.02.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23.01.04 N 2 "Про аналіз показників контрольно-ревізійної роботи внутрішнього фінансового контролю Держбуду України за підсумками 2003 року"
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 23.01.04 N 2 "Об анализе показателей контрольно-ревизионной работы внутреннего финансового контроля Держбуду Украины по итогам 2003 года")
30.01.2004
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради
(Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета)
18.10.2002
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робі
(Методические рекомендации из формирования себестоимости строительно-монтажных робе)
07.05.2002
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.03 N 779-р
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 18.12.03 N 779-р)
29.01.2004
Щодо показника будівельного об'єму при розподілі загальної вартості будівництва
(Относительно показателя строительного объема при распределении общей стоимости строительства)
23.02.2004
Стосовно достовірності оцінки кінцевого фінансового результату за будівельним контрактом, точності оцінки кінцевого результату та методу оцінки імовірності відшкодування витрат
(Относительно достоверности оценки конечного финансового результата по строительному контракту, точности оценки конечного результата и метода оценки вероятности возмещение затрат)
01.09.2003
Щодо затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
(Относительно утверждения ДБН А.1.1-73-2003 "Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве")
22.01.2004
Щодо індексації вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2004 року
(Относительно индексации стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2004 года)
13.02.2004
Про визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці у складі комплексної державної експертизи проектів будівництва
(Об определении стоимости проведение государственной экспертизы по вопросам охраны работы в составе комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
20.02.2004
Про індекс до вартості робіт, пов'язаних з наданням АПЗ та ТУ
(Об индексе к стоимости работ, связанных с предоставлением АПЗ и ТУ)
01.03.2004
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН Д.2.3-99, Зміни N 2 до ДБН Д.2.2-99
(Об утверждении Изменения N 1 к ДБН Д.2.3-99, Изменения N 2 к ДБН Д.2.2-99)
10.03.2004
Щодо створення механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва
(Относительно создания механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства)
12.01.2004
Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду України у IV кварталі 2003 року
(О результатах командировок за границу работников Держбуду Украины в ІV квартале 2003 года)
23.01.2004
Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки
(О мероприятиях по выполнению задач Национальной программы профессиональной реабилитации и занятост лиц с ограниченными возможностями на 2001 - 2005 года)
24.12.2003
Стосовно введення в експлуатацію новобудов житлових будинків, будинків та споруд соціальної сфери без приєднання їх до мережі державного проводового мовлення
(Относительно введения в эксплуатацию новостроек жилых домов, домов и сооружений социальной сферы без присоединения их к сети государственного проводового речь)
15.12.2003
Щодо фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла і операціях з нерухомістю
(Относительно финансово-кредитных механизмов при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
26.01.2004
Про роботу комісії з проведення комплексного аналізу порядку надання ліцензій на будівельну діяльність
(О работе комиссии по проведению комплексного анализа порядка предоставление лицензий на строительную деятельность)
19.12.2003
Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал"
(Стебницького государственного горно-химического предприятия "Полиминерал")
26.12.2003
Про погодження проекту "Розкриття та підготовка пластів C (в ступені B)(10) і C(9) в блоці N 2 ДВАТ "Шахти ім. Героїв космосу" ДХК "Павлоградвугілля
(О согласовании проекта "Раскрытие и подготовка пластов C (в степени B)(10) и C(9) в блоке N 2 ДВАТ "Шахты им. Героев космоса" ДХК "Павлоградвугілля)
26.12.2003
Про погодження проекту "Розкриття та підготовка пластів C(6) і C (в ступені 1)(6) східного крила поля шахти "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля"
(О согласовании проекта "Раскрытие и подготовка пластов C(6) и C (в степени 1)(6) восточного крыла поля шахты "Юбилейная" ДХК "Павлоградвугілля")
26.12.2003
Про погодження проекту будівництва комплексу Посольства України в Грузії
(О согласовании проекта строительства комплекса Посольства Украины в Грузи)
16.12.2003
Про погодження проекту комплексної реставрації Володимирського собору на мисі Херсонес національного заповідника "Херсонес Таврійський" у м. Севастополі
(О согласовании проекта комплексной реставрации Владимирского собора на мысе Херсонес национального заповедника "Херсонес Таврийский" в г. Севастополе)
26.12.2003
Про погодження проекту "Технічне переозброєння діючого виробництва цирконію"
(О согласовании проекта "Техническое перевооружение действующего производства циркония")
26.12.2003
Про погодження робочого проекту будівництва II черги водогону від с. Чернелівка до м. Хмельницького з завершенням будівництва обвідного водогону
(О согласовании рабочего проекта строительства ІІ очереди водогона от с. Чернелівка к г. Хмельницкого с завершением строительства обводного водогона)
26.12.2003
Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
(Об утверждении состава рабочей группы из разработки проекта технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
26.01.2004
Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України
(О рассмотрении проектов постановлений Кабинета Министров Украины)
16.01.2004
Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(О проекте новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
16.01.2004
Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(Об образовании рабочей группы из рассмотрения заявлений и подготовки предложений относительно назначения базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
16.01.2004
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
16.01.2004
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
16.01.2004
Про дозвіл на експериментальне встановлення системи "Кодас-ЖС" в житлових і громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та капремонту
(О разрешении на экспериментальное установление системы "Кодас-жс" в жилых и общественных домах во время их сооружения, реконструкции и капремонта)
16.01.2004
Про Зміну N 1 ДБН Д.2.5-2001, Зміну N 1 ДБН Д.2.4-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.7-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.2-99
(Об Изменении N 1 ДБН Д.2.5-2001, Изменение N 1 ДБН Д.2.4-2000, Изменение N 1 ДБН Д.2.7-2000, Изменение N 1 ДБН Д.2.2-99)
26.12.2003
Про погодження проекту "Спорудження комплексу повітроподавального ствола N 7 шахти ім. В.М.Бажанова"
(О согласовании проекта "Сооружение комплекса повітроподавального ствола N 7 шахты им. В.М.Бажанова")
26.12.2003
Про досвід та перспективи діяльності НДІ будівельних конструкцій
(Об опыте и перспективах деятельности НДІ строительных конструкций)
17.12.2003
Щодо надання роз'яснень до Закону України від 19.06.2003 р. N 978-IV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
(Относительно предоставления разъяснений к Закону Украины от 19.06.2003 г. N 978-І "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
27.11.2003
Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні
(Об активизации выставочной деятельности строительной области в Украине)
19.12.2003
Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(О проекте окончательной редакции ДБН А.2.2-3-2003 "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
19.12.2003
Про роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О работе Управления архитектурно-конструктивных и инженерных систем домов и сооружений житлово-цивільного назначения)
19.12.2003
Про стан погашення у 2003 році заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств сфери управління Держбуду та підприємств, що входять до складу корпорацій
(О состоянии погашения в 2003 году задолженности из выплаты заработной платы работникам предприятий сферы управления Держбуду и предприятий, которые входят в состав корпораций)
23.01.2004
Про стан виконання Угоди про співпрацю міждержавним комітетом України з будівництва та архітектури та Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо реалізації державної містобудівної політики на території області на 2003 рік
(О состоянии выполнения Соглашения о сотрудничестве межгосударственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Кировоградской областной государственной администрацией относительно реализации государственной градостроительной политики на территории области на 2003 год)
23.01.2004
Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України
(О состоянии осуществления мониторинга реализации Генеральной схемы планирование территории Украины)
23.01.2004
Про стан виконавської дисципліни у 2003 р. та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності структурних підрозділів Держбуду за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів У...
(О состоянии исполнительской дисциплины в 2003 г. и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности структурных подразделов Держбуду за своевременное и безусловное выполнения законов Украины, актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров У...)
23.01.2004
Про аналіз показників контрольно-ревізійної роботи внутрішнього фінансового контролю Держбуду України за підсумками 2003 року
(Об анализе показателей контрольно-ревизионной работы внутреннего финансового контроля Держбуду Украины по итогам 2003 года)
23.01.2004
Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"
(О проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об архитектурной деятельности")
19.12.2003
Про пропозиції щодо законодавчого врегулювання процедури здійснення комплексної державної експертизи однією організацією
(О предложениях относительно законодательного урегулирования процедуры осуществление комплексной государственной экспертизы одной организацией)
19.12.2003
Про організаційну і фінансову допомогу національним спортивним федераціям, фізкультурно-спортивним товариствам з метою підготовки спортсменів до Олімпійських ігор
(Про организационную и финансовую помощь национальным спортивным федерациям, физкультурно-спортивным обществам с целью подготовки спортсменов к Олимпийских Игр)
19.12.2003
Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
(Об утверждении состава рабочей группы из разработки проекта технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
26.01.2003
Про створення комісії з розгляду програмних комплексів, що застосовуються при визначенні вартості будівництва
(О создании комиссии по рассмотрению программных комплексов, которые применяются при определении стоимости строительства)
30.12.2003
Про внесення змін до наказів Держбуду України
(О внесении изменений в приказы Держбуду Украины)
30.12.2003
Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.3-9-2003 та ДСТУ Б В.2.3-10-2003
(Об утверждении национальных стандартов ДСТУ Б В.2.3-9-2003 и ДСТУ Б В.2.3-10-2003)
30.12.2003
Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні
(Об активизации выставочной деятельности строительной области в Украине)
14.01.2004
Про створення рівних умов конкуренції для провадження підприємницької діяльності, усунення негативних факторів у сфері регулювання природних монополі
(О создании равных условий конкуренции для проведения предпринимательской деятельности, устранение отрицательных факторов в сфере регулирования естественных монополе)
14.01.2004
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
24.09.2003
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
08.09.2003
Про комісію з розгляду програмних комплексів з визначення вартості будівництва
(О комиссии по рассмотрению программных комплексов из определения стоимости строительства)
18.12.2000
Про затвердження зміни до державних будівельних норм
(Об утверждении изменения в государственные строительные нормы)
29.12.2003
Щодо визначення терміну "новозбудоване житло"
(Относительно определения срока "нововыстроенное жилье")
10.06.2003
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
(Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
13.01.2004
Щодо застосування Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Относительно применения Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
22.12.2003
Про затвердження зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи")
(Об утверждении изменения и дополнение к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"))
09.12.2003
Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на I півріччя та I квартал 2004 р. відповідно
(Об утверждении ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Держбуду Украины на І полугодие и І квартал 2004 г. соответственно)
15.12.2003
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН Д.2.5-2001, Зміни N 1 до ДБН Д.2.4-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.7-2000, Зміни N 1 до ДБН Д.2.2-99
(Об утверждении Изменения N 1 к ДБН Д.2.5-2001, Изменения N 1 к ДБН Д.2.4-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.7-2000, Изменения N 1 к ДБН Д.2.2-99)
30.12.2003
 Емкости