Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про застосування "Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91)
(О применении 'Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР' (ЦРН-91))
02.07.1998
Про змінення ставки збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
(Про изменение ставки сбора к Фонду для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения)
01.09.1998
Про обов"язкову експертизу проектної документації на її відповідність нормативним актам з охорони праці
(Об обязательной экспертизе проектной документации на ее соответствие нормативным актам по охране работы)
07.08.1998
Щодо покриття додаткових витрат, пов"язаних з коригуванням проектних рішень
(Относительно покрытия дополнительных затрат, связанных с корректированием проектных решений)
29.06.1998
Про регламент проходження в структурних підрозділах Держбуду України матеріалів, що обгрунтовують необхідність виконання та вартість робіт, які планується здійснювати за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України
(О регламенте прохождения в структурных подразделах Держбуду Украины материалов, которые обгрунтовують необходимость выполнения и стоимость работ, которые планируется осуществлять за счет резервного фонда Кабинета Министров Украины)
09.07.1998
Про складання кошторисної документації на ремонтні роботи автодоріг загального користування
(О складывании сметной документации на ремонтные работы автодорог общего пользования)
12.06.1998
Про взаєморозрахунки при зміні проектного рішення
(О взаиморасчетах при изменении проектного решения)
11.06.1998
Про порядок складання кошторисної документації та розрахунків за виконані ремонтні роботи по об"єктах дорожнього комплексу
(О порядке складывания сметной документации и расчетов за выполненные ремонтные работы по объектам дорожного комплекса)
13.07.1998
Про залучення коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об"єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища
(О привлечении средств на строительство, расширение, ремонт и удержание объектов социальной и производственной инфраструктуры и на мероприятия по охране окружающей естественной среды)
02.06.1998
Про врахування в договірній ціні на будівництво та ремонт об"єктів в гірських районах, підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам підрядних та ремонтно-будівельних організацій
(Об учете в договорной цене на строительство и ремонт объектов в горных районах, повышение тарифных ставок и должностных окладов работникам подчинительных и ремонтно-строительных организаций)
02.06.1998
Про затвердження Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них
(Об утверждении Правил обследований, оценки технического состояния, паспортизации и проведения планово-предупредительных ремонтов газопроводов и сооружений на них)
09.06.1998
Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
(Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
09.06.1998
Посібник з формування договірних цін та проведення взаєморозрахунків за виконані роботи
(Пособие из формирования договорных цен и проведения взаиморасчетов за выполненные работы)
04.02.1998
Про форму М-29 при автоматизованому випуску первісної облікової документації у будівництві
(О форме М-29 при автоматизированном выпуске первоначальной учетной документации в строительстве)
12.02.1998
Про коефіцієнти для визначення вартості незакінчених будівництвом об"єктів
(О коэффициентах для определения стоимости незаконченных строительством объектов)
30.01.1998
Про структуру накладних витрат
(О структуре накладных затрат)
13.01.1998
Щодо індексації вартості об"єктів житлового фонду на 1 січня 1998 року
(Относительно индексации стоимости объектов жилого фонда на 1 января 1998 года)
16.03.1998
Правила складання кошторисної документації і визначення базисної та розрахункової кошторисної вартості будівництва (ДБН IV-16-98, частина I)
(Правила складывание сметной документации и определения базисной и расчетной сметной стоимости строительства (ДБН IV-16-98, часть I))
16.01.1998
Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам"яток архітектури і містобудування ДБН IV-16-98 частина II
(Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памяток архитектуры и градостроительство ДБН IV-16-98 часть II)
11.02.1998
Про порядок віднесення на собівартість будівельно-монтажних робіт витрат з виплати винагороди за вислугу років в будівельних підприємствах і організаціях
(О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ затрат из выплаты вознаграждения за выслугу лет в строительных предприятиях и организациях)
07.04.1998
Щодо перерахування в 1998 році зведених кошторисних розрахунків по об"єктах, розпочатих будівництвом
(Относительно перечисления в 1998 году сведенных сметных расчетов по объектам, начатых строительством)
03.03.1998
Про оплату простоїв будівельних машин та механізмів, які виникають з вини замовника
(Об оплате простоев строительных машин и механизмов, которые возникают по вине заказчика)
03.03.1998
Про розподіл витрат на утримання служби замовника з урахуванням етапів інвестиційного процесу
(О распределении затрат на удержание службы заказчика с учетом этапов инвестиционного процесса)
22.01.1998
Про укрупнену структуру базисної кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об укрупненной структуре базисной сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
07.04.1998
Щодо особливостей визначення вартості будівництва та ремонту при виконанні робіт господарським способом
(Относительно особенностей определения стоимости строительства и ремонта при выполнении работ хозяйственным способом)
23.03.1998
Про визначення вартості ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення
(Об определении стоимости ремонтно-строительных работ по заказу населения)
21.01.1998
Про перерахування кошторисної документації на ремонт об"єктів житла та соцкультпобуту в базисні ціни 1997 року
(О перечислении сметной документации на ремонт объектов жилья и соцкультпобуту в базисные цены 1997 года)
06.01.1998
Про врахування у вартості будівництва коштів на ліцензії або "ноу-хау", що використовуються при проектуванні об"єктів будівництва
(Об учете в стоимости строительства средств на лицензии или 'ноу-хау', которые используются при проектировании объектов строительства)
25.05.1998
Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації
(Положение про безопасную и надежную эксплуатацию внешних сетей и сооружений водоснабжения и канализаци)
03.04.1998
Про затвердження нормативних актів: "Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації" та "Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й канал...
(Об утверждении нормативных актов: 'Правила обследований, оценки технического состояния и паспортизаци внешних сетей и сооружений водоснабжения и канализаци' и 'Положение про безопасную и надежную эксплуатацию внешних сетей и сооружений водоснабжения и канал...)
03.04.1998
Про визначення понять поточного та капітального ремонтів житлових та громадських будівель
(Об определении понятий текущего и капитального ремонтов жилых и общественных зданий)
13.01.1998
Про базисну кошторисну вартість газопровідних труб з заводською ізоляцією
(Про базисную сметную стоимость газопроводных труб с заводской изоляцией)
12.06.1997
Про визначення витрат по складанню бізнес-планів
(Об определении затрат по складыванию бизнес-планов)
05.06.1997
Про відображення в бухгалтерській звітності сум зміни вартості обсягів незавершеного будівництва, обчисленої шляхом індексації
(Об отображении в бухгалтерской отчетности сумм изменения стоимости объемов незавершенного строительства, вычисленной путем индексации)
12.06.1997
Про віднесення до об"єктів соціально-побутового призначення підземних гаражів, вбудованих у житлові будинки
(Об отнесении к объектам социально-бытового назначения подземных гаражей, встроенных в жилые дома)
03.06.1997
Про визначення базисної кошторисної вартості імпортної фарби та ламінат-паркету
(Об определении базисной сметной стоимости импортной краски и ламінат-паркету)
28.10.1997
Про вартість проектних та вишукувальних робіт
(О стоимости проектных и изыскательских работ)
24.10.1997
Про зміни щодо складення договірної ціни у звязку з введенням Закону України "Про систему оподаткування"
(Об изменениях относительно составления договорной цены в звязку с введением Закона Украины 'О системе налогообложения')
23.10.1997
Про надання статусу державних службовців працівникам УКБ (ОКБ) міськвиконкому та роз"яснення з ряду питань, пов"язаних з діяльністю служби замовника
(О предоставлении статуса государственных служащих работникам УКБ (ОКБ) горисполкома и разъяснение из ряда вопросов, связанных с деятельностью службы заказчика)
25.07.1997
Про порядок віднесення на собівартість будівельно-монтажних робіт вартості продукції підсобних і обслуговуючих господарств
(О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ стоимости продукции подсобных и обслуживающих хозяйств)
17.07.1997
Про розрахунки між замовниками і проектними організаціями за виконані проектно-вишукувальні роботи
(О расчетах между заказчиками и проектными организациями за выполненные проектно-изыскательские работы)
21.07.1997
Про порядок первинної, бухгалтерської та статистичної звітності будівельного управління при ремонті господарським способом основних фондів, що знаходяться на його балансі
(О порядке первичной, бухгалтерской и статистической отчетности строительного управления при ремонте хозяйственным способом основных фондов, которые находятся на его балансе)
01.07.1997
Про зміни щодо складання форм N КБ-3, N КБ-2в у зв"язку з введенням Закону України "Про систему оподаткування"
(Об изменениях относительно складывания форм N КБ-3, N КБ-2в в связи с введением Закона Украины 'О системе налогообложения')
20.10.1997
Коефіцієнти змін вартості будівництва (без врахування витрат з обладнання), що склалися на 1 липня 1997 року відносно вартості будівництва в поточних цінах відповідних періодів (без врахування податку на додану вартість)
(Коэффициенты изменений стоимости строительства (без учета затрат из оснащения), которые сложились на 1 июля 1997 года относительно стоимости строительства в текущих ценах соответствующих периодов (без учета налога на добавленную стоимость))
29.07.1997
Про усереднену структуру накладних витрат, врахованих базисною кошторисною вартістю основних пусконалагоджувальних робіт в цінах 1997 року
(Об усредненной структуре накладных затрат, учтенных базисной сметной стоимостью основных пусконаладочных работ в ценах 1997 года)
18.06.1997
Про Порядок застосування норм накладних витрат у будівництві, скоригований в зв"язку з введенням нової нормативної бази України 1997 року
(О Порядке применения норм накладных затрат в строительстве, скорректированный в связи с введением новой нормативной базы Украины 1997 года)
26.09.1997
Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, які видаються забудовникам місцевими органами містобудування і архітектури"
(Об утверждении 'Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые выдаются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры')
22.07.1997
Порядок визначення вартості ремонту житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, що виконується на території України КДП-204/12 УКРАЇНА 38-97
(Порядок определения стоимости ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, которое выполняется на территории Украины КДП-204/12 УКРАИНА 38-97)
02.08.1997
Щодо відкриття банками спеціальних рахунків для зберігання грошової маси, що має цільове призначення
(Относительно открытия банками специальных счетов для сохранения денежной массы, которая имеет целевое назначение)
24.06.1997
Про зміни ставок збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення
(Об изменениях ставок сбора к Фонду для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения)
17.07.1997
Про визначення вартості основних фондів при введенні їх в дію та передачі експлуатаційній організації
(Об определении стоимости основных фондов при введении их в действие и передачи эксплуатационной организации)
11.07.1997
Про кошти на преміювання за введення в дію виробничих потужностей і об"єктів будівництва
(О средствах на премирование за введение в действие производственных мощностей и объектов строительства)
25.12.1997
Роз"яснення щодо порядку нарахування норм накладних витрат
(Разъяснение относительно порядка начисления норм накладных затрат)
17.11.1997
Щодо порядку розірвання контракту на будівництво
(Относительно порядка разрыва контракта на строительство)
14.11.1997
Щодо роз"яснення терміна "кошти інвестора"
(Относительно разъяснения термина 'средства инвестора')
29.12.1997
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
(Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
18.11.1997
Про затвердження форм документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України та Порядку використання та заповнення форм документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України
(Об утверждении форм документов строгой отчетности и первичного учета в отелях Украины и Порядка использования и заполнение форм документов строгой отчетности и первичного учета в отелях Украины)
30.12.1997
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
(О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 N 409 'Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей')
27.11.1997
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
(Положение про безопасную и надежную эксплуатацию производственных зданий и сооружений)
27.11.1997
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Положение о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизаци существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
27.11.1997
Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Положение о главной организации из координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизаци зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
27.11.1997
Про перерахування зведених кошторисних розрахунків в ціни 1997 р.
(О перечислении сведенных сметных расчетов у цены 1997 г.)
23.01.1997
Про врахування в кошторисній вартості будівництва витрат на пробивання отворів, ніш, борозн для прокладання технологічних та інженерних комунікацій
(Об учете в сметной стоимости строительства затрат на пробивание отверстий, ниш, борозн для прокладывания технологических и инженерных коммуникаций)
07.05.1997
Про індекси для визначення базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт в базисних цінах 1997 року і їх структуру в розрізі міжгалузевих цінників
(Об индексах для определения базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ в базисных ценах 1997 года и их структуру в разрезе межотраслевых ценников)
21.01.1997
Про структуру елементів прямих витрат галузевих індексів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б до Порядку
(О структуре элементов прямых затрат отраслевых индексов, которые приведенные в прибавлениях 6, 6а, 6бы к Порядку)
15.01.1997
Про складові прямих витрат по галузях господарства, що наведені у додатку 8 до Порядку
(Про составные прямых затрат по областям хозяйства, которые приведенные в прибавлении 8 к Порядку)
09.01.1997
Про правомірність рішення Міжвідомчої комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим щодо поправок до положень ДБН IV-16-96 (частина II)
(О правомерности решения Межведомственной комиссии при Совете министров Автономной Республики Крым относительно поправок к положениям ДБН IV-16-96 (часть II))
21.05.1997
Про затвердження нормативного індексу для визначення вартості розробки і видачі архітектурно-планувальних завдань на проектування об"єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій
(Об утверждении нормативного индекса для определения стоимости разработки и выдачи архитектурно-планировочных задач на проектирование объектов нового строительства, расширение, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
06.05.1997
Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН IV-16-96, частина III)
(Порядок определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины (ДБН IV-16-96, часть III))
10.04.1997
Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (ДБН-97)
(Порядок определения стоимости пусконаладочных работ, которые осуществляются на предприятиях, зданиях и сооружениях, расположенных на территории Украины (ДБН-97))
28.03.1997
Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента
(Методические рекомендации из разработки конкурсного предложения (оферты) претендента)
28.05.1997
Щодо доповнення до Тимчасового переліку об"єктів, які відносяться до соціальної сфери
(Относительно дополнения к Временному перечню объектов, которые относятся к социальной сфере)
10.01.1997
Індекси зміни вартості об"єктів житлового фонду
(Индексы изменения стоимости объектов жилого фонда)
04.04.1997
Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об"єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій
(Об утверждении Типичного положения о разработке и выдаче архитектурно-планировочных задач и технических условий на проектирование объектов: нового строительства, расширение, реконструкции, капитального ремонта и комплексного благоустройства территорий)
04.04.1997
Щодо питань, пов"язаних з газифікацією офісів, які розміщуються в жилих будинках в межах приватизованих квартир громадян, проданих або зданих в оренду
(Относительно вопросов, связанных с газификацией офисов, которые размещаются в жилых домах в границах приватизированных квартир граждан, проданных или сданных в аренду)
02.12.1996
 



Емкости