Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Щодо необхідності отримання ліцензій для участі у проведенні комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
(Относительно необходимости получения лицензий для участия в проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
29.02.2000
Про внесення змін до Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
(О внесении изменений в Правила пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
17.03.2000
Щодо визначення вартості будівництва та проведення взаєморозрахунків у 2000 році
(Относительно определения стоимости строительства и проведение взаиморасчетов в 2000 году)
19.01.2000
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх ...
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1999 г. N 2328 'О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за них ...)
05.01.2000
Щодо нормативного акта, який втратив чинність
(Относительно нормативного акта, который утратил действие)
18.01.2000
Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на розподільчі рахунки теплопостачальних організацій
(Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на распределительные счета теплопостачальних организаций)
12.01.2000
Щодо нормативних актів, які втрачають чинність
(Относительно нормативных актов, которые теряют действие)
05.01.2000
Щодо коефіцієнту зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90
(Относительно коэффициенту изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
15.09.1999
Щодо підсумків проведення конкурсу підприємств комунальної теплоенергетики України на звання "Краще підприємство комунальної теплоенергетики України"
(Относительно итогов проведения конкурса предприятий коммунальной теплоэнергетики Украины на звание 'Лучшее предприятие коммунальной теплоэнергетики Украины')
12.11.1999
Щодо пільг з оплати водопостачання та водовідведення
(Относительно льгот из оплаты водоснабжения и водоотвод)
28.12.1999
Щодо реалізації положень Концепції ціноутворення у будівництві
(Относительно реализации положений Концепции ценообразование в строительстве)
08.12.1999
Доповнення N 2 до ДБН IV-16-98, частина II
(Дополнение N 2 к ДБН IV-16-98, часть II)
03.12.1999
Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов"язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій
(Об утверждении Порядка определение нормативных затрат жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с удержанием домов и прибудинкових территорий)
03.09.1999
Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання
(Об утверждении Порядка проведение расчета жилых организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения)
28.09.1999
Про внесення доповнення до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
(О внесении дополнения к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
18.10.1999
Щодо обліку вартості матеріалів поставки замовника
(Относительно учета стоимости материалов поставки заказчика)
28.09.1999
Про затвердження Положення про архітектурно-технічний паспорт об"єкта та його форму
(Об утверждении Положения о архитектурно-техническом паспорте объекта и его форму)
09.09.1999
Щодо включення до вартості будівництва вартості імпортних матеріалів та устаткування
(Относительно включения в стоимость строительства стоимости импортных материалов и оборудование)
02.09.1999
Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98), яке враховує особливості визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що здійснюються підприємствами ДАК "Укррудпром" та тресту "Кривбасшахтопроходка"
(Дополнение к Порядку определения стоимости строительства (ДБН IV-16-98), которое учитывает особенности определения стоимости горных и монтажных работ, которые осуществляются предприятиями ДАК 'Укррудпром' и треста 'Кривбасшахтопроходка')
15.07.1999
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури
(Об утверждении Типичного положения о архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроительства и архитектуры)
01.09.1999
Щодо дії законодавчих актів
(Относительно действия законодательных актов)
25.08.1999
Щодо переліку витрат, що не включаються до кошторисної документації будов, і порядку їх відшкодування
(Относительно перечня затрат, которые не включаются в сметную документацию строений, и порядка их возмещения)
07.06.1999
Щодо сплати податку на додану вартість при передачі функцій замовника по припинених будівництвом житлових будинках
(Относительно уплаты налога на добавленную стоимость при передаче функций заказчика по прекращенных строительством жилых домах)
13.08.1999
Зміни і доповнення до Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Изменения и дополнение к Положению о главной организации из координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизаци зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
28.07.1999
Зміни і доповнення до Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Изменения и дополнение к Положению о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизаци существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
28.07.1999
Зміни і доповнення до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
(Изменения и дополнение к Положению про безопасную и надежную эксплуатацию производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, затверджених наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288
(О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, утвержденных приказом Держбуду и Госнадзорохрантруда от 27.11.97 N 32/288)
28.07.1999
Зміни і доповнення до Структури реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд
(Изменения и дополнение к Структуре реестра аварійно опасных производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Щодо коефіцієнта зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90
(Относительно коэффициента изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
06.07.1999
Щодо визначення вартості проектних робіт
(Относительно определения стоимости проектных работ)
15.06.1999
Щодо затвердження індексів до вартості робіт, що виконуються госпрозрахунковими підрозділами при місцевих органах містобудування та архітектури
(Относительно утверждения индексов к стоимости работ, которые выполняются хозрасчетными подразделами при местных органах градостроительства и архитектуры)
03.06.1999
Щодо реконструкції жилих приміщень і використання їх в інших цілях
(Относительно реконструкции жилых помещений и использования их в других целях)
16.04.1999
Щодо встановлення норм накладних витрат корпорації "Укртрансбуд"
(Относительно установления норм накладных затрат корпорации 'Укртрансбуд')
27.04.1999
Про граничні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції
(Про предельные базисные цены на материалы, изделия и конструкции)
09.03.1999
Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги
(Методические рекомендации относительно расчетов экономически обгрунтованих тарифов на жилищно-коммунальные услуги)
29.03.1999
Про ліміти на утримання служби замовника
(О лимитах на удержание службы заказчика)
11.02.1999
Щодо складу ремонтно-реставраційних робіт та особливостей визначення їх базисної кошторисної вартості *
(Относительно состава ремонтно-реставрационных работ и особенностей определения их базисной сметной стоимости *)
09.02.1999
Щодо визначення нормативної трудомісткості та кошторисної заробітної плати у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт, зокрема в накладних та лімітованих витратах
(Относительно определения нормативной трудоемкости и сметной заработной платы в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ, в частности в накладных и лимитированных затратах)
09.03.1999
Щодо визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Относительно определения стоимости проектно-изыскательских работ)
10.03.1999
Щодо визначення в 1999 році вартості пусконалагоджувальних робіт
(Относительно определения в 1999 году стоимости пусконаладочных работ)
09.03.1999
Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98), яке враховує особливості визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що здійснюються підприємствами Мінвуглепрому
(Дополнение к Порядку определения стоимости строительства (ДБН IV-16-98), которое учитывает особенности определения стоимости горных и монтажных работ, которые осуществляются предприятиями Минуглепрома)
22.03.1999
Щодо складу та визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонти житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою
(Относительно состава и определения стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства)
26.05.1999
Щодо індексів перерахування вартості проектно-вишукувальних робіт для приведення їх у співставленні ціни
(Относительно индексов перечисления стоимости проектно-изыскательских работ для приведения их в сопоставлении цены)
24.05.1999
Щодо матеріально-технічного забезпечення сільських пожежних команд
(Относительно материально-технического обеспечения сельских пожарных команд)
18.05.1999
Про структуру витрат на утримання служби замовника
(О структуре затрат на удержание службы заказчика)
02.04.1999
Щодо порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Относительно порядка определения стоимости проектно-изыскательских работ)
26.03.1999
Про відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
(О возмещении убытков собственникам земли и землепользователям)
26.03.1999
Щодо застосування кошторисних норм на будівництво тимчасових будівель і споруд при будівництві автомобільних доріг
(Относительно применения сметных норм на строительство временных зданий и сооружений при строительстве автомобильных дорог)
09.03.1999
Додаткова одинична розцінка N 1 Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплавлення рулонних матеріалів типу "Гласбіт" газополум"яними пальниками з частковою заміною окремих пошкоджених ділянок існуючого рулонного покриття
(Дополнительная единичная расценка N 1 Восстановление кровель по существующему рулонному покрытию методом підплавлення рулонных материалов типа 'Гласбіт' газополум'яними горелками с частичной заменой отдельных поврежденных участков существующего рулонного покрытия)
04.03.1999
Про затвердження Інструкції про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форм облікових документів N 1 (разові квитки), N 2 (абонементні квитк...
(Об утверждении Инструкции о порядке учета разовых билетов на проезд в городском электротранспорте и абонементных билетов на проезд в городском общественном транспорте Украины и форм учетных документов N 1 (разовые билеты), N 2 (абонементные квитк...)
11.05.1999
Щодо врахування у вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва відрахувань в державний інноваційний фонд, на виконання робіт і послуг по розвитку доріг загального користування, комунального податку та гербового збору
(Относительно учета в стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства отчислений в государственный инновационный фонд, на выполнение работ и услуг по развитию дорог общего пользования, коммунального налога и гербового сбора)
02.04.1999
Щодо перерахунку кошторисів на загальношахтні витрати та гірничопрохідницькі роботи
(Относительно перерасчета смет на общешахтные затраты и гірничопрохідницькі работы)
23.04.1999
Щодо надання практичної допомоги замовникам, виконавцям державної експертизи, проектним організаціям при проведенні комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
(Относительно предоставления практической помощи заказчикам, исполнителям государственной экспертизы, проектным организациям при проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
24.04.1999
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перепоховання останків громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій на території України
(Об утверждении Инструкции о порядке осуществления перехоронение останков граждан иностранных государств, которые погибло вследствие войн, депортаций и политических репрессий на территории Украины)
09.02.1999
Про затвердження Правил організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
(Об утверждении Правил организации выполнение комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
04.03.1999
Щодо змін в оподаткуванні та врахування їх при формуванні договірної ціни і проведенні розрахунків за виконані роботи в 1999 році
(Относительно изменений в налогообложении и учет их при формировании договорной цены и проведении расчетов за выполненные работы в 1999 году)
11.01.1999
Про внесення змін до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по туризму від 25.01.99 N 14/03
(О внесении изменений в приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 25.01.99 N 14/03)
22.03.1999
Про затвердження індексів зміни вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 1999 року
(Об утверждении индексов изменения стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 1999 года)
24.02.1999
Про затвердження Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, на території України
(Об утверждении Инструкции о порядке поиска и учета мест погребение граждан иностранных государств, которые погибло вследствие войн, депортаций и политических репрессий, на территории Украины)
09.02.1999
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по туризму від 30.12.97 N 63/53
(О внесении изменений и дополнений к приказу Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 30.12.97 N 63/53)
25.01.1999
Доповнення до Збірника 13 Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії
(Дополнение к Сборнику 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
30.09.1998
Щодо визначення вартості будівництва (ремонту) та проведення взаєморозрахунків в 1999 році
(Относительно определения стоимости строительства (ремонта) и проведение взаиморасчетов в 1999 году)
28.12.1998
Щодо застосування підвищуючих галузевих коефіцієнтів до цін 1993 року, доведених листом Держкоммістобудування України від 13.03.96 N 9/90
(Относительно применения підвищуючих отраслевых коэффициентов к ценам 1993 года, доказанных письмом Госкомгорстрой Украины от 13.03.96 N 9/90)
24.11.1998
Щодо затвердження переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи
(Относительно утверждения перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укрінвестекспертизи)
23.11.1998
Про встановлення цін у доларовому еквіваленті
(Об установлении цен в долларовом эквиваленте)
05.11.1998
Щодо оподаткування податком на додану вартість будівництва житла за рахунок коштів фізичних осіб
(Относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость строительства жилья за счет средств физических лиц)
21.12.1998
Щодо статусу, який мають дирекції з будівництва підприємств
(Относительно статуса, которые имеют дирекции из строительства предприятий)
18.12.1998
Інструкція проведення перевірок визначення вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій
(Инструкция проведения проверок определение стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятий, учреждений и организаций)
03.11.1998
Щодо індексації заборгованості замовником за виконані роботи підрядній організації
(Относительно индексации задолженности заказчиком за выполненные работы подчинительной организации)
21.10.1998
Про затвердження Переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва
(Об утверждении Перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укрінвестекспертизи, которые способные выполнять комплексную государственную экспертизу инвестиционных программ и проектов строительства)
16.11.1998
Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій
(Типичный договор на удержание жилых домов и прибудинкових территорий)
07.09.1998
Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій
(Об утверждении Типичного положения о порядке конкурсного отбора предприятий для удержания жилых домов и прибудинкових территорий и Типичного договора на удержание жилых домов и прибудинкових территорий)
07.09.1998
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва
(Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
09.09.1998
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры)
16.09.1998
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые)
18.09.1998
 Емкости