Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
18.03.2005
Стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів
(Относительно прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов)
01.05.2005
Щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць
(Относительно норм для проектирования и устраивания в прежнем помещении встроенного мебельного магазину на первом этаже пятиэтажного жилого дома частного кинозала на 40 мест)
01.05.2005
Щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими
(Относительно расстояния между жилыми домами, жилищными и общественными, а также между производственными)
01.05.2005
Щодо застосування положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю"
(Относительно применения положений Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлению имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью")
01.02.2005
Щодо застосування норм Закону України "Про інвестиційну діяльність" при фінансуванні будівництва житла
(Относительно применения норм Закона Украины "О инвестиционной деятельности" при финансировании строительства жилья)
20.01.2005
Щодо застосування норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
(Относительно применения норм Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлению имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
14.04.2005
Про введення в дію рішення колегії від 22 квітня 2005 р. N 22
(О введении в действие решения коллегии от 22 апреля 2005 г. N 22)
24.05.2005
Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві
(Об определении Главной организации по нормирования труда в строительстве)
18.05.2005
Про організацію виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"
(Об организации выполнения заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины "Навстречу людям")
18.05.2005
Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(О проекте Изменения N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование")
13.05.2005
Про досвід роботи СП "УКРІНТЕРМ" (м. Біла Церква) з виробництва та впровадження автономних систем опалення
(Об опыте работы СП "УКРІНТЕРМ" (г. Белая Церковь) по производству и внедрению автономных систем отопления)
13.05.2005
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
13.05.2005
Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві
(Об определении Главной организации по нормирования труда в строительстве)
13.05.2005
Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 квітня 2005 р. N 16827
(О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 25 апреля 2005 г. N 16827)
19.05.2005
Про створення Громадської колегії при Голові Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О создании Общественной коллегии при Председателе Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре)
30.05.2005
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ-330 кВ Аджаликська - Усатове"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении рабочего проекта "ПЛ-330 кВ Аджаликска - Усатове")
13.05.2005
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 29.04.2005 N 23
(О выполнении решения коллегии Госстроя Украины от 29.04.2005 N 23)
16.05.2005
Про створення Громадської ради при Державному комітеті України з будівництва та архітектури
(О создании Общественного совета при Государственном комитете Украины по строительству и архитектуре)
29.10.2004
Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
(О принятии и предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення")
18.05.2005
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
13.05.2005
Аналіз стану роботи з підвищення кваліфікації працівників центрального апарату та директорів підприємств, установ та організацій сфери управління Держбуду України
(Анализ состояния работы по повышению квалификации работников центрального аппарата и директоров предприятий, учреждений и организаций сферы управления Госстроя Украины)
29.04.2005
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів"
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Випуск 87 "Жилищное и коммунальное хозяйство населенных пунктов")
14.06.1999
Про підготовку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади обґрунтовуючих матеріалів щодо розміру необхідних...
(О подготовке Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями, министерствами и другими центральными органами исполнительной власти обосновательных материалов относительно размера необходимых...)
27.05.2005
Щодо утворення Управлінь капітального будівництва в структурі місцевих державних адміністрацій
(Относительно образования Управлений капитального строительства в структуре местных государственных администраций)
26.05.2005
Про результати експлуатації Інформаційно-довідкової системи "Зодчий"
(О результатах эксплуатации Информационно-справочной системы "Зодчий")
18.05.2005
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
13.05.2005
Щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими
(Относительно расстояния между жилыми домами, жилищными и общественными, а также между производственными)
16.05.2005
Щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць
(Относительно норм для проектирования и устраивания в прежнем помещении встроенного мебельного магазину на первом этаже пятиэтажного жилого дома частного кинозала на 40 мест)
16.05.2005
Стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів
(Относительно прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов)
16.05.2005
Про затвердження ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування"
(Об утверждении ДБН "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного обоснования")
31.01.2002
Про введення в дію Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва
(О введении в действие Перечня действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства)
21.12.1998
Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави
(О стратегических направлениях деятельности строительного комплекса Украины на новом этапе социально-экономического развития государства)
22.04.2005
Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(О проекте Изменения N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование")
15.04.2005
Про розгляд проекту Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
(О рассмотрении проекта Изменения N 1 ДСТУ Бы В.1.1-4-98 "Захист от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие вимоги")
15.04.2005
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
15.04.2005
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
15.04.2005
Про досвід роботи ТОВ "Данфосс ТОВ" (м. Київ) із впровадження у житлово-цивільне будівництво сучасного енергозберігаючого обладнання та удосконалення нормативної бази з проектування систем опалення
(Об опыте работы ООО "Данфосс ТОВ" (г. Киев) из внедрения в жилищно-гражданское строительство современного энергосохраняющего оборудования и усовершенствования нормативной базы из проектирования систем отопления)
18.03.2005
Про заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС
(О мероприятиях по выполнению в 2005 году Плана действий Украина - ЕС)
29.04.2005
Про виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року N 985 з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель
(О выполнении распоряжения Президента Украины от 20 апреля в 2005 году N 985 по проверке соблюдения требований законодательства, реализации государственной политики в сфере регуляции земельных отношений, использования и охран земель)
29.04.2005
Про поліпшення роботи із зверненнями громадян, особистого прийому
(Об улучшении работы с обращениями граждан, личного приема)
26.04.2005
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2005 году)
20.05.2005
Про затвердження Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві
(Об утверждении Положения о Главной организации по нормированию труда в строительстве)
19.04.2005
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на II квартал 2005 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре на II квартал 2005 г.)
04.04.2005
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
(Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
13.05.2005
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 травня 2005 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства по состоянию на 1 мая 2005 года)
13.05.2005
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-изыскательных работ)
26.04.2005
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-изыскательных работ)
11.05.2005
Про застосування підвищувальних коефіцієнтів при реконструкції
(О применении повышающих коэффициентов при реконструкции)
15.03.2005
Щодо застосування ДБН Д.1.1-1-2000 при визначенні вартості будівництва
(Относительно применения ДБН Д.1.1-1-2000 при определении стоимости строительства)
16.02.2005
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
(Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)
19.01.1999
Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт
(Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ)
04.04.2005
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні
(О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2004 году в Украине)
30.03.2005
Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках
(О совершенствовании нормативной базы относительно устраивания мусоропроводов в жилых и общественных домах)
11.02.2005
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 р. N 158 "Про часткове зняття обмежень щодо розпорядження об'єктами права державної власності"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2005 р. N 158 "Про частичное снятие ограничений относительно распоряжения объектами права государственной власності")
11.03.2005
Щодо рівня заробітної плати на 2005 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів
(Относительно уровня заработной платы на 2005 год при определении стоимости строительства, что осуществляется с привлечением бюджетных средств)
29.03.2005
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
17.03.2005
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
18.03.2005
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2005 року N 157 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 50"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля в 2005 году N 157 "Про внесение изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 15 января в 2005 году N 50")
11.03.2005
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 року N 51-р щодо організації взаємодії Держбуду України з Верховною Радою України
(Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 марта в 2005 году N 51-р относительно организации взаимодействия Госстроя Украины с Верховной Радой Украины)
21.03.2005
Про затвердження переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень використанні бюджетних коштів та державного майна
(Об утверждении перечня финансово-хозяйственных операций с повышенным риском возникновения нарушений использовании бюджетных средств и государственного имущества)
29.03.2005
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
24.03.2005
Щодо оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна, на які відсутні акти прийняття їх в експлуатацію
(Относительно оформления права собственности на объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют акты принятия их в эксплуатацию)
23.03.1999
Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію
(Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие)
21.10.2004
Щодо виконання рішень колегії Держбуду України від 28.01.2005 р. N 2 "Про стан виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" в центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбу...
(Относительно выполнения решений коллегии Госстроя Украины от 28.01.2005 р. N 2 "Про состояние выполнения Закона Украины "Про борьбу с корупцією" в центральном аппарате Комитета и на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Держбу...)
07.02.2005
Про організацію надання послуг громадянам та юридичним особам Держбудом України через мережу Інтернет
(Об организации предоставления услуг гражданам и юридическим лицам Госстроем Украины через сеть Интернет)
28.01.2005
Про результати контрольно-ревізійної роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету за підсумками II півріччя 2004 року
(О результатах контрольно-ревизионной работы подразделов внутреннего финансового контроля Комитета по итогам II полугодия в 2004 году)
28.01.2005
Про стан виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" в центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, за 2004 рік
(О состоянии выполнения Закона Украины "Про борьбу с корупцією" в центральном аппарате Комитета и на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины, за 2004 год)
28.01.2005
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
04.02.2005
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2005 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда состоянием на 1 январь в 2005 году)
21.01.2005
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "Удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини (коригування)" ВП "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС" ДП "Луганська компанія"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта "Удосконалення вентиляции с бурением вентиляционной скважины (коррекция)" ВП "Шахта ім. XIX съезда КПРС" ДП "Луганська компанія")
21.01.2005
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
11.02.2005
Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель
(О Методических рекомендациях из проектирования монолитных перекрытий с полостями для общественных зданий)
21.01.2005
Про виконання рішення колегії Держбуду від 28 січня 2005 р. N 1 "Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві"
(О выполнении решения коллегии Госстроя от 28 января 2005 г. N 1 "Про ход выполнения решений Кабинета Министров Украины относительно усовершенствования разрешительной системы в будівництві")
17.02.2005
Про окремі питання застосування у будівельній практиці засклених балконів і лоджій багатоквартирних житлових будинків та введення їх в експлуатацію
(Об отдельных вопросах применения в строительной практике застекленных балконов и лоджий многоквартирных жилых домов и введения их в эксплуатацию)
21.01.2005
 Емкости