Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Щодо затвердження ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
(Относительно утверждения ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
15.12.2003
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
28.11.2003
Про доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
(О дополнении к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
10.12.2003
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
(О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
09.12.2003
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
25.12.2003
Щодо посилення оперативного контролю за використанням державного майна
(Относительно усиления оперативного контроля за использованием государственного имущества)
23.12.2003
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
(Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
22.12.2003
Про виконання рішення колегії N 97 "Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держбуду за 9 місяців"
(О выполнении решения коллегии N 97 "О работе с обращениями граждан, которые поступили к Держбуду за 9 месяцев")
10.12.2003
Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду за I-III квартали 2003 року
(О результатах выполнения финансовых планов предприятиями и организациями сферы управления Держбуду за І-ІІІ кварталы 2003 года)
28.11.2003
Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держбуду за 9 місяців 2003 року
(О работе с обращениями граждан, которые поступили к Держбуду за 9 месяцев 2003 года)
28.11.2003
Про концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
(О концептуальных основах разработки Технического регламента из подтверждения соответствия "Строительные изделия")
17.12.2003
Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"
(О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Общественные дома и сооружения. Основные положения")
04.12.2003
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держбуду України від 18.08.99 N 197 та від 12.09.2001 N 179
(О признании такими, что утратили действие, приказов Держбуду Украины от 18.08.99 N 197 и от 12.09.2001 N 179)
29.01.2004
Угода між Міністерством навколишнього середовища Словацької Республіки і Державним комітетом України з будівництва та архітектури про співробітництво в галузі територіального розвитку
(Соглашение между Министерством окружающей среды Словацкой Республики и Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры о сотрудничестве в области территориального развития)
07.11.2002
Угода між Міністерством територіального планування і будівництва Республіки Польща та Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури про утворення польсько-української Комісії з територіального планування
(Соглашение между Министерством территориального планирования и строительства Республики Польша и Государственным комитетом Украины в делах градостроительства и архитектуры об образовании польско-украинской Комиссии по территориальному планированию)
25.06.1996
Угода між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і Міністерством архітектури та будівництва Республіки Білорусь про координацію розробки містобудівних програм розвитку прикордонних територій
(Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий)
18.12.2001
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов которых в границах законодательства не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
18.08.1999
Про експериментальне будівництво 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда, 44-а в Оболонському районі м. Києва
(Об экспериментальном строительстве 5-этажного 23-квартирного жилого дома с мансардой по ул. Героев Сталинграда, 44-ая в Оболонському районе г. Киева)
17.12.2003
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
17.12.2003
Про розгляд проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла"
(О рассмотрении проекта Закона Украины "О государственном финансировании и целевом долгосрочном кредитовании строительства жилья")
17.12.2003
Про проект НАПБ "Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах"
(О проекте НАПБ "Правила обустройство и применение лифтов для транспортирования пожарных подразделов в домах и сооружениях")
17.12.2003
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
17.12.2003
Про проект державного стандарту
(О проекте государственного стандарта)
17.12.2003
Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду
(Об утверждении Положения о научно-техническом совете Держбуду, структуру и состав секций научно-технического совета Держбуду)
22.11.2002
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого приймання громадян у Держбуді України
(Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Держбуді Украины)
09.12.2003
Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України
(Об утверждении официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов Держбуду Украины)
08.12.2003
Про внесення змін до структури та складу науково-технічної ради Держбуду
(О внесении изменений в структуру и состава научно-технического совета Держбуду)
04.12.2003
Про проект державного стандарту
(О проекте государственного стандарта)
17.12.2003
Про затвердження складу президії науково-технічної ради Держбуду
(Об утверждении состава президиума научно-технического совета Держбуду)
16.07.2002
Про проведення всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий проект Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій
(О проведении всеукраинского открытого конкурса на лучший проект Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов и политических репрессий)
17.01.2004
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64 "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы")
13.10.1999
Щодо визначення вартості виконаних обсягів робіт
(Относительно определения стоимости выполненных объемов работ)
19.11.2003
Про дотримання вимог природоохоронного законодавства і забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища
(О соблюдении требований природоохранного законодательства и обеспечения эффективной защиты окружающей естественной среды)
24.11.2003
Угода між Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і Департаментом по Архітектурі і Будівництву Республіки Молдова про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються ліцензі...
(Соглашение между Государственным комитетом Украины в делах градостроительства и архитектуры и Департаментом по Архитектуре и Строительству Республики Молдова о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются ліцензі...)
19.05.1995
Угода між Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються ліцензійн...
(Соглашение между Государственным комитетом Украины в делах градостроительства и архитектуры и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются ліцензійн...)
17.05.1996
Про доцільність застосування методу додаткового ущільнення столярних виробів (вікон та дверей) ТзОВ "Фраєри" в умовах експлуатації з використанням еластичного профілю Sillen
(О целесообразности применения метода дополнительного уплотнения столярных изделий (окон и двери) Тзов "Фраєри" в условиях эксплуатации с использованием эластичного профиля Sіllen)
14.11.2003
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
14.11.2003
Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 1
(О внесении изменений и дополнений к приказу Держбуду Украины от 19.07.02 N 1)
14.11.2003
Про підсумки діяльності ВАТ "КиївЗНДІЕП"
(Об итогах деятельности ВАТТ "Київзндіеп")
10.10.2003
Про передачу у користування комплексу споруд Почаївської лаври
(О передаче в пользование комплекса сооружений Почаевской лавры)
26.11.2003
Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
25.11.2003
Про організацію особистого прийому громадян у Держбуді України
(Об организации личного приема граждан в Держбуді Украины)
24.11.2003
Щодо договорів оренди нерухомого майна
(Относительно договоров аренды недвижимого имущества)
03.11.2003
Про Зміну N 1 ДБН В.2.8-12-2000
(Об Изменении N 1 ДБН В.2.8-12-2000)
10.10.2003
Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування
(О внедрении механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства на всех стадіях инвестирования)
14.11.2003
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.8-12-2000
(Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.8-12-2000)
24.11.2003
Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" і порядок введення його в дію
(Об утверждении ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Защита от пожара. Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость" и порядок введения его в действие)
20.11.2003
Про приєднання Сумського ЦНДпромбудов до інституту НДІБК
(О присоединении Сумского ЦНДПРОМБУДОВ в институт НДІБК)
11.11.2003
Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-9-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" і порядок введення його в дію
(Об утверждении ДСТУ Б В.1.1-9-2003 "Защита от пожара. Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость" и порядок введения его в действие)
11.11.2003
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
10.11.2003
Про виконання рішення колегії Держбуду від 24 жовтня 2003 р. N 82 "Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, депутатських запитів і звернень, власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року
(О выполнении решения коллегии Держбуду от 24 октября 2003 г. N 82 "О состоянии обработки актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины, депутатских запросов и обращений, собственных решений Комитета за 9 месяцев 2003 года)
07.11.2003
Про звіт начальника Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації О.Казанюка про стан капітального будівництва у Черкаській області та діяльність Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації
(Об отчете начальника Управление капитального строительства Черкасской облгосадминистрации О.Казанюка о состоянии капитального строительства в Черкасской области и деятельность Управления капитального строительства Черкасской облгосадминистрации)
24.10.2003
Щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках
(Относительно устройства газового оснащения для поквартирного отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах)
10.11.2003
Щодо запровадження нової рубрики в Інформаційному бюлетені
(Относительно внедрения новой рубрики в Информационном бюллетене)
26.11.2003
Щодо обговорення проекту Трудового кодексу
(Относительно обсуждения проекта Трудового кодекса)
19.11.2003
Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки
(Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики)
19.07.2002
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
12.11.2003
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
12.09.2001
Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(Об утверждении Положения о базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
20.11.2003
Щодо здійснення державної експертизи з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення проектів будівництва як складової частини комплексної державної експертизи
(Относительно осуществления государственной экспертизы по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения проектов строительства как составной части комплексной государственной экспертизы)
24.10.2003
Щодо уточнення найменувань окремих матеріальних ресурсів
(Относительно уточнения наименований отдельных материальных ресурсов)
15.09.2003
Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"
(О проекте ДБН "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения")
10.10.2003
Про погодження проекту Зміни N 1 відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта Изменения N 1 ведомственных строительных норм)
10.10.2003
Про проведення атестації керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
(О проведении аттестации руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
20.10.2003
Про узгодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
10.10.2003
Про надання роз'яснення щодо проведення взаєморозрахунків за виконані підрядні роботи за договором про спільну діяльність
(О предоставлении разъяснения относительно проведения взаиморасчетов за выполненные подчинительные работы по договору об общей деятельности)
01.10.2003
Щодо порядку відчуження основних засобів, що є державною власністю
(Относительно порядка отчуждения основных средств, которое есть государственной собственностью)
22.10.2003
Щодо передачі в оренду державного майна
(Относительно передачи в аренду государственного имущества)
22.10.2003
Щодо роз'яснення Фонду державного майна України з питань застосування Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.01.2003 N 3
(Относительно разъяснения Фонда государственного имущества Украины по вопросам применения Методики оценки объектов аренды, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 02.01.2003 N 3)
20.10.2003
Щодо запровадження системи електронного обігу документів
(Относительно внедрения системы электронного оборота документов)
03.10.2003
Порядок погодження надання відпусток керівникам підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держбуду
(Порядок согласования предоставление отпусков руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду)
18.08.2003
Про внесення змін до наказу Держбуду від 30 січня 2002 р. N 20 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до...
(О внесении изменений в приказ Держбуду от 30 января 2002 г. N 20 "Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 N 1760 "Об утверждении Порядка определение категорий памяток для занесения объектов культурного наследства к...)
02.10.2003
Про заходи щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств
(О мероприятиях по выполнению Комплексной программы реструктуризации государственных предприятий)
13.10.2003
Про виконання рішення колегії Держбуду від 19 вересня 2003 р. N 68 "Про стан виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в апараті Комітету та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду"
(О выполнении решения коллегии Держбуду от 19 сентября 2003 г. N 68 "О состоянии выполнения требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией" в аппарате Комитета и на предприятиях, учреждениях и организациях, которые належат к сфере управления Держбуду")
02.10.2003
Про узгодження проектів технічних умов та змін до технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и изменений в технические условия)
10.10.2003
 Емкости