Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про досвід роботи Науково-Дослідного інституту будівельного виробництва з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України, підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" та напрями удосконалення зазна...
(Об опыте работы Научно-исследовательского института строительного производства из исследования результатов деятельности строительного комплекса Украины, подготовки ежегодных информационных сборников "Капітальне строительство в Україні" но направь усовершенствование зазна...)
21.01.2005
Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві
(О ходу выполнения решений Кабинета Министров Украины относительно усовершенствования разрешительной системы в строительстве)
28.01.2005
Про затвердження ДСТУ Б А.2.4-14:2005 "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання"
(Об утверждении ДСТУ Бы А.2.4-14:2005 "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Техническое завдання")
11.02.2005
Про внесення змін до складу координаційної Ради директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України
(О внесении изменений в состав координационного Совета директоров проектных, научно-исследовательских и вишукувальних организаций при Госстрое Украины)
08.03.2005
Про затвердження Положення про Національний заповідник "Замки Тернопілля"
(Об утверждении Положения о Национальном заповеднике "Замки Тернопілля")
10.02.2005
Про організацію роботи щодо наукових досліджень результатів діяльності будівельного комплексу України та підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні"
(Об организации работы относительно научных исследований результатов деятельности строительного комплекса Украины и подготовки ежегодных информационных сборников "Капітальне строительство в Україні")
07.02.2005
Про виконання рішення спільного засідання науково-технічних рад Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 січня 2005 N 7/1
(О выполнении решения общего заседания научно-технических советов Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре и Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 21 января 2005 N 7/1)
15.02.2005
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Госстроя Украины и ее персонального состава)
11.02.2005
Щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної документації і визначення вартості ремонтів на всіх стадіях ї...
(Относительно состава проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости ремонтов на всех стадиях ї...)
24.02.2005
Щодо складу та визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонти житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою
(Относительно состава и определения стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства)
26.05.1999
Про готовність програмних комплексів "Кошторис 2001" та "Тендер-контракт - Інтелектуальні будівельні кошториси" до взаємодії з іншими програмними комплексами
(О готовности программных комплексов "Кошторис 2001" но "Тендер-контракт - Интеллектуальные строительные кошториси" к взаимодействию с другими программными комплексами)
16.02.2005
Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
(Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, что находятся в собственности юридических и физических лиц)
09.06.1998
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
02.12.2002
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
19.02.2003
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
28.02.2005
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
28.02.2005
Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів
(Об утверждении Положения о фонде нормативных документов в сферах градостроения, строительства и промышленности строительных материалов)
25.02.2005
Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
29.04.2004
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де...
(О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
14.01.2005
Про заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки
(О мероприятиях по выполнению Комплексной программы противооползневых мероприятий на 2005-2014 годы)
12.01.2005
Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових порушень
(Об осуществлении мероприятий по обеспечению законного и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, предупреждения и устранения финансовых нарушений)
21.01.2005
Про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві
(О формировании главных основ Программы содействия развитию инновационной деятельности в строительстве)
24.12.2004
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів насел...
(О состоянии выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Про утверждение порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничение хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов насел...)
24.12.2004
Про проект державних будівельних норм "Житлові будинки. Основні положення"
(О проекте государственных строительных норм "Житлові дома. Основные положення")
10.12.2004
Щодо використання Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Относительно использования Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
25.10.2004
Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Относительно некоторых вопросов, связанных с использованием Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
25.10.2004
Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України
(О результатах проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое Украины)
24.12.2004
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
10.12.2004
Про хід експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та організацію проведення комплексу науково-технічних досліджень при їх зведенні
(О ходу экспериментального строительства высотных домов в г. Киеве и организации проведения комплекса научно-технических исследований при их сводке)
10.12.2004
Про затвердження зміни N ДБН Д.2.4-3-2000
(Об утверждении изменения N ДБН Д.2.4-3-2000)
21.01.2005
Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, на 2005 рік
(Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению коррупционным и неправомерным деяниям в центральном аппарате Комитета и на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины, на 2005 год)
21.01.2005
Про упорядкування процесу видачі ліцензій на будівельну діяльність
(Об упорядочении процесса выдачи лицензий на строительную деятельность)
26.01.2005
Про введення в дію рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України"
(О введении в действие решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 N 169 "Про результаты проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое України")
24.01.2005
Про результати атестації керівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держбуду України, які за результатами атестації у 2003 році відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії з повторною атестац...
(О результатах аттестации руководителей предприятий, учреждений и организаций сферы управления Госстроя Украины, которые за результатами аттестации в 2003 году отвечают занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии с повторной атестац...)
18.01.2005
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000))
27.08.2000
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 N 957-р "Про заходи щодо реалізації у 2005 році Стратегії подолання бідності"
(О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 N 957-р "Про мероприятия по реализации в 2005 году Стратегии преодоления бідності")
05.01.2005
Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 168 "Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, об...
(Относительно выполнения решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 N 168 "Про состояние выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Про утверждение порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, о...)
05.01.2005
Щодо показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України станом на 1 січня 2005 року
(Относительно показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины состоянием на 1 январь в 2005 году)
09.02.2005
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
17.01.2005
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
02.02.2005
Щодо влаштування сміттєпроводів в багатоквартирних житлових будинках
(Относительно устраивания мусоропроводов в многоквартирных жилых домах)
13.01.2005
Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання"
(О проекте ДСТУ "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Техническое завдання")
21.01.2005
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
21.01.2005
Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000 (у робочому порядку)
(Об изменении N 2 ДБН Д.2.4-3-2000 (в рабочем порядке))
12.01.2005
Угода між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і містом Маріуполь та Федеральним відомством зовнішніх економічних зв'язків Швейцарської Конфедерації про надання фінансової допомоги для реконструкції насосної станц...
(Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и городом Мариуполь и Федеральным ведомством внешних экономических связей Швейцарской Конфедерации о предоставлении финансовой помощи для реконструкции насосной станц...)
23.10.1998
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, пе...
(Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, пе...)
27.01.2005
Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт
(Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ)
16.12.2004
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2005 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2005 году)
11.01.2005
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
(Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
20.12.2004
Про затвердження змін та доповнень до розділів 1, 2, 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи")
(Об утверждении изменений и дополнений к разделам 1, 2, 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64 "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи"))
15.12.2004
Про витрати, пов'язані з виготовленням арматурних каркасів
(О расходах, связанных с изготовлением арматурных каркасов)
28.12.2004
Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року
(О рассмотрении обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством до 1 июля в 1995 году)
31.12.2004
Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, тогрових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування, спрямованих на забезпеч...
(О вводе Предложений относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, тогрових и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на обеспечь...)
10.12.2004
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту і титулу будови "Реконструкція і оновлення обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція и обновление оборудования ТЭЦ ДП "ВО Южный машиностроительный завод ім. О.М.Макарова")
10.12.2004
Про посилення контролю за експлуатацією газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення
(Об усилении контроля за эксплуатацией газовых сетей и газового оборудования жилых домов и объектов общественного назначения)
01.12.2004
Про проект ДСТУ "Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови"
(О проекте ДСТУ "Цемент для строительных растворов. Технические умови")
12.11.2004
Про окремі питання вдосконалення системи централізованого теплопостачання м. Києва
(Об отдельных вопросах совершенствования системы централизованного теплоснабжения г. Киева)
12.11.2004
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
10.12.2004
Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
(О проекте технического регламента из подтверждения соответствия "Будівельні вироби")
25.11.2004
Про проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України"
(О проекте государственных строительных норм ДБН "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение схем планирования территории Автономной Республики Крым и областей України")
12.11.2004
Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
(Об утверждении Положения об экспертной комиссии с заноса объектов культурного наследия до Государственного реестра неподвижных достопримечательностей Украины)
07.12.2004
Про пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування
(О предложениях относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования)
12.11.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду від 25 листопада 2004 р. N 161 "Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного ф...
(О выполнении решения коллегии Госстроя от 25 ноября 2004 г. N 161 "Про соблюдение положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного ф...)
07.12.2004
Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України
(О соблюдении положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного фонда бюджета Украины)
25.11.2004
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави
(О подготовке к проведению заседания коллегии Госстроя Украины по вопросу "Про стратегические направления деятельности строительного комплекса Украины на новом этапе социально-экономического развития государства)
15.12.2004
Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН "Житлові будинки та комплекси"
(О рассмотрении проекта государственных строительных норм ДБН "Житлові дома и комплекси")
12.11.2004
Про затвердження ДСТУ Б В.2.7-124-2004 "Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови"
(Об утверждении ДСТУ Бы В.2.7-124-2004 "Цемент для строительных растворов. Технические умови")
07.12.2004
Про проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки"
(О проекте "Заходів относительно создания отраслевой нормативной базы из труда в строительстве на 2005-2010 роки")
10.12.2004
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
10.12.2004
Щодо впорядкування оплати праці керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
(Относительно благоустройства оплаты труда руководителей предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
25.11.2004
Про доручення Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича від 21.10.04 N 47050/0/1-04
(О поручении Премьер-министра Украины В.Ф.Януковича от 21.10.04 N 47050/0/1-04)
11.11.2004
Про затвердження Зміни N 3 до Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000
(Об утверждении Изменения N 3 к Государственным строительным нормам ДБН Д.1.1-1-2000)
16.11.2004
Про визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів
(Об определении стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов)
02.12.2004
Про зміну N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000
(Об изменении N 3 государственных строительных норм ДБН Д.1.1-1-2000)
12.11.2004
Про дотримання обласною службою Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Дніпропетровській області
(О соблюдении областной службой Укринвестекспертизи требований законодательных и нормативных документов в отрасли строительства при проведении комплексной государственной экспертизы проектов строительства в Днепропетровской области)
05.11.2004
 Емкости