Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про проект положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О проекте положения о базовой организации из научно-технической деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
25.10.2002
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
(О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98))
25.10.2002
Про проект ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
(О проекте ДБН А.1.1- -2002 'Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве')
25.10.2002
Про Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О Положении о базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
14.11.2002
Про надання додаткових функцій територіальної діяльності інституту "Донецький ПромбудНДІпроект"
(О предоставлении дополнительных функций территориальной деятельности института 'Донецкий Промбудндіпроект')
29.11.2002
Про затвердження складу президії науково-технічної ради Держбуду
(Об утверждении состава президиума научно-технического совета Держбуду)
16.07.2002
Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду
(Об утверждении Положения о научно-техническом совете Держбуду, структуру и состав секций научно-технического совета Держбуду)
22.11.2002
Про скасування наказу від 26.02.2001 N 41 "Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам"яток"
(Об отмене приказа от 26.02.2001 N 41 'Об утверждении Порядка определение границ зон охраны памяток')
21.11.2002
Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам"яток
(Об утверждении Порядка определение границ зон охраны памяток)
26.02.2001
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
02.12.2002
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
28.05.2001
Щодо способів виконання ремонтних робіт, складу проектно-кошторисної документації та особливостей визначення вартості ремонтно-будівельних робіт з поточного та капітального ремонтів (в тому числі непередбачуваних ремонтів, що виникають при аварійних ...
(Относительно способов выполнения ремонтных работ, состава проектно-сметной документации и особенностей определение стоимости ремонтно-строительных работ по текущего и капитального ремонтов (в том числе непредусмотренных ремонтов, которые возникают при аварийных ...)
06.06.2001
Щодо відшкодування витрат генпідрядника за послуги, що надаються субпідрядним організаціям
(Относительно возмещения затрат генподрядчика за услуги, которые предоставляются субподрядным организациям)
31.03.1998
Про структуру накладних витрат
(О структуре накладных затрат)
10.02.1999
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно- будівельні роботи (ДБН Д.2.4-1-2000 - ДБН Д.2.4-20-2000) та вказівок щодо їх застосування (ДБН Д.1.1-4-2000)
(Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно- строительные работы (ДБН Д.2.4-1-2000 - ДБН Д.2.4-20-2000) и указаний относительно их применения (ДБН Д.1.1-4-2000))
14.09.2000
Щодо затвердження та введення у дію змін та доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи")
(Относительно утверждения и введения в действие изменений и дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64. 'Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы'))
07.08.2002
Про опосередковану вартість спорудження житла по регіонах України станом на 1 жовтня 2002 року
(Об опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины состоянием на 1 октября 2002 года)
11.10.2002
Про погодження "ТЕО інвестицій на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя"
(О согласовании 'ТЕО инвестиций на строительство автотранспортной магистрали через г. Днепр в г. Запорожье')
03.10.2002
Про надання функцій територіальної організації інституту "Донецький ПромбудНДІпроект"
(О предоставлении функций территориальной организации института 'Донецкий Промбудндіпроект')
03.10.2002
Про затвердження Регламенту розгляду та погодження Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України
(Об утверждении Регламента рассмотрения и согласование Держбудом Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины)
27.09.2002
Про порядок врахування у кошторисній документації на будівництво вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств, пов"язаних з безоплатним наданням вугілля категоріям осіб, визначених статтею 43 Гірничого закону України
(О порядке учета в сметной документации на строительство угольных шахт средств на покрытие затрат вуглебудівних предприятий, связанных с безвозмездным предоставлением угля категориям лиц, определенных статьей 43 Горного закона Украины)
03.10.2002
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС"
(Про 'Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС')
03.10.2002
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект"
(О предоставлении функций территориальной организации ВАТТ 'Сумской Промпроект')
03.10.2002
Про проект ДБН В.1.1-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва"
(О проекте ДБН В.1.1-2002 'Пожарная безопасность объектов строительства')
03.10.2002
Про проект "Положення про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об"єктів містобудування"
(О проекте 'Положение о порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов градостроительства')
03.10.2002
Про погодження проекту будівництва "Відновлення екологічної рівноваги та рекультивація порушених гірничими роботами земель Яворівського ДГХП "Сірка"
(О согласовании проекта строительства 'Восстановление экологического равновесия и рекультивация затронутых горными роботами земель Яворивского ДГХП 'Сірка')
03.10.2002
Щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат на будівельно- монтажні роботи
(Относительно отображения в бухгалтерском учете затрат на будівельно- монтажные работы)
31.10.2002
Про проект Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово- цивільного призначення
(О проекте Государственной программы относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам житлово- гражданского назначения)
03.10.2002
Щодо єдиних методичних основ формування собівартості будівельно- монтажних робіт
(Относительно единых методических основ формирования себестоимости будівельно- монтажных работ)
01.11.2002
Про план переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду
(О плане перехода на лицензированное программное обеспечение организаций, которые входят в сферу управления Держбуду)
03.10.2002
Щодо визначення витрат на виконання будівельного контракту
(Относительно определения затрат на выполнение строительного контракта)
05.09.2002
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради
(Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Держбуду Украины и состава указанного совета)
18.10.2002
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект"
(О предоставлении функций территориальной организации ВАТТ 'Сумской Промпроект')
08.10.2002
Про внесення змін до ДБН Б.1.1-4-2002
(О внесении изменений в ДБН Б.1.1-4-2002)
11.09.2002
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.02 N 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 18.09.02 N 1395 'О создании национального фонда нормативных документов')
10.10.2002
Про внесення зміни до наказу Держбуду України від 11 вересня 2002 р. N 43
(О внесении изменения в приказ Держбуду Украины от 11 сентября 2002 г. N 43)
23.10.2002
Про забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій
(Об обеспечении выполнения перспективного плана неотложных мероприятий по окончательному преодолению отрицательных следствий политики бывшего Союза ССР относительно религии и восстановления затронутых прав церквей и религиозных организаций)
16.10.2002
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС"
(Про 'Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС')
21.10.2002
Про затвердження Порядку врахування у кошторисній документації на будівництво вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств, пов"язаних з наданням безоплатного вугілля категоріям осіб, визначених законодавством України
(Об утверждении Порядка учет в сметной документации на строительство угольных шахт средств на покрытие затрат вуглебудівних предприятий, связанных с предоставлением безвозмездного угля категориям лиц, определенных законодательством Украины)
08.10.2002
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
29.03.2001
Щодо нормативних актів, які регулюють стосунки між суб"єктами інвестиційної діяльності (газового кооперативу та управлінням експлуатації газового господарства)
(Относительно нормативных актов, которые регулируют отношения между субъектами инвестиционной деятельности (газового кооператива и управлением эксплуатации газового хозяйства))
30.08.2002
Про врахування у вартість будівництва поточної вартості матеріальних ресурсів
(Об учете в стоимость строительства текущей стоимости материальных ресурсов)
25.09.2002
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на четвертий квартал
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на четвертый квартал)
25.09.2002
Про створення робочої групи з розроблення нової редакції проекту Житлового кодексу України
(О создании рабочей группы из разработки новой редакции проекта Жилищного кодекса Украины)
27.02.2002
Про проведення експертизи технічних умов
(О проведении экспертизы технических условий)
19.08.2002
Про проведення експертизи технічних умов
(О проведении экспертизы технических условий)
20.08.2002
Про затвердження змін та доповнень до "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (випуск 64)
(Об утверждении изменений и дополнений к 'Справочнику квалификационных характеристик профессий работников' (выпуск 64))
08.08.2002
Про зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)
(Об изменениях и дополнении к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (выпуск 64))
08.08.2002
Про Доповнення N 1 до "Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України"
(О Дополнении N 1 к 'Временным методическим рекомендациям относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилого и коммунального хозяйства Украины')
28.08.2002
Про Доповнення N 1 до Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України
(О Дополнении N 1 к Временным методическим рекомендациям относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилого и коммунального хозяйства Украины)
30.08.2002
Про затвердження орієнтовного плану проведення засідань науково- технічної ради Держбуду України на третій квартал 2002 року
(Об утверждении ориентировочного плана проведения заседаний научно- технического совета Держбуду Украины на третий квартал 2002 года)
08.08.2002
Про організацію виконання Указу Президента України від 20 серпня 2002 року N 725
(Об организации выполнения Указа Президента Украины от 20 августа 2002 года N 725)
27.08.2002
Про обчислення прибутку на стадії формування ціни тендерної пропозиції претендента та узгодження договірної ціни на будівництво державним коштом
(О вычислении прибыли на стадии формирования цены тендерного предложения претендента и согласование договорной цены на строительство государственным средством)
27.08.2002
Щодо укладання договорів на постачання природного газу в 2002 році.
(Относительно заключения договоров на снабжение естественного газа в 2002 году.)
03.12.2001
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(О дополнении к перечням специализированных организаций из выполнения работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
17.07.2002
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні
(Об итогах конкурса на лучшие дома и комплексы житлово-цивільного и промышленного назначения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2001 году в Украине)
31.07.2002
Про призупинення дії додатка В ДБН В.2.6.-22-2001
(О приостановлении действия прибавления В ДБН В.2.6.-22-2001)
31.07.2002
Про призначення керівного складу центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О назначении руководящего состава центрального аппарата Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
14.06.2002
Щодо визначення терміну "заново збудоване житло"
(Относительно определения срока 'сызнова построенное жилье')
19.06.2002
Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
(Об утверждении Методических рекомендаций из планирования, учета и калькулирования себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
06.03.2002
Про затвердження державних нормативних документів
(Об утверждении государственных нормативных документов)
10.04.2000
Щодо переобладнання санітарно-технічного обладнання житлових будинків і житлових приміщень
(Относительно переоборудования санитарно-технического оснащения жилых домов и жилых помещений)
26.09.2000
Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання
(Об утверждении Единого классификатора жилых домов в зависимости от качества жилья и имеющегося инженерного оснащения)
30.09.1998
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Методические рекомендации из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
07.05.2002
Доповнення N 1 до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1- 7-2000
(Дополнение N 1 к Правилам определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины ДБН Д.1.1- 7-2000)
10.07.2002
Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000
(Правила определение стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины ДБН Д.1.1-7-2000)
14.12.2000
Про затвердження переліків нормативних документів колишнього СРСР
(Об утверждении перечней нормативных документов бывшего СССР)
18.06.2002
Про структуру центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О структуре центрального аппарата Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
07.06.2002
Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(Об утверждении Методических рекомендаций из формирования себестоимости проектно-изыскательских работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
29.03.2002
Про порядок визначення розміру прибутку, що враховується вартістю пусконалагоджувальних робіт
(О порядке определения размера прибыли, которая учитывается стоимостью пусконаладочных работ)
04.07.2002
Про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат, які враховані усередненими показниками Держбуду України
(О структуре общепроизводственных и административных затрат, которые учтенные усредненными показателями Держбуду Украины)
09.07.2002
Про опосередковану вартість спорудження житла по регіонах України станом на 1 липня 2002 року
(Об опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины состоянием на 1 июля 2002 года)
09.07.2002
Щодо визначення вартості комплексної державної експертизи проектно- кошторисної документації проектів будівництва
(Относительно определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектно- сметной документации проектов строительства)
09.07.2002
Про порядок включення до щомісячних типових форм "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (КБ-2в) вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та видів будівельних робіт або їх частин
(О порядке включения в ежемесячные типичные формы 'Акт приемки выполненных подчинительных работ' (КБ-2в) стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам id видов строительных работ или их частей)
24.05.2002
Про затвердження показників вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
(Об утверждении показателей стоимости проведение комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
07.05.2002
 Емкости