Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000
(О дополнении к ДБН Д.2.4-16-2000)
17.05.2001
Про затвердження доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000
(Об утверждении дополнения к ДБН Д.2.4-16-2000)
17.05.2001
Про перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності
(О перечне документов, которые прибавляются к заявлению о выдаче лицензии для хозяйственной деятельности)
30.07.2001
Про підготовку підприємств, організацій і установ, що належать до сфери управління Держбуду, до роботи в осінньо-зимовий період 2001 - 2002 рр.
(О подготовке предприятий, организаций и учреждений, которые належат к сфере управления Держбуду, к работе в осенне-зимний период 2001 - 2002 гг.)
24.07.2001
Про приведення нормативно-правових актів Держбуду у відповідність до Закону України "Про стандартизацію"
(О приведении нормативно-правовых актов Держбуду в соответствие к Закону Украины 'О стандартизации')
18.07.2001
Щодо тимчасової відсутності споживача
(Относительно временного отсутствия потребителя)
03.10.2000
Щодо переобладнання житлових приміщень та використання їх в інших цілях
(Относительно переоборудования жилых помещений и использования их в других целях)
05.01.2001
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
(Об утверждении Порядка формирование тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода)
27.06.2001
Про затвердження Інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємс...
(Об утверждении Инструкции о проведении проверок определения стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятс...)
25.07.2001
Щодо деяких питань капітального будівництва
(Относительно некоторых вопросов капитального строительства)
19.06.2001
Щодо порядку врахування в інвесторській документації та договірній ціні внесків на загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(Относительно порядка учета в інвесторській документации и договорной цене взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности)
31.05.2001
Щодо визначення вартості виконання робіт при неможливості використання машин і механізмів, передбачених загальнодержавними кошторисними нормами для виконання робіт та для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і...
(Относительно определения стоимости выполнение работ при невозможности использования машин и механизмов, предусмотренных общегосударственными сметными нормами для выполнения работ и для внутристроительного транспортирования материальных ресурсов (горизонтального и...)
30.05.2001
Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000
(Об утверждении изменений и дополнений к ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000)
17.05.2001
Щодо визначення вартості пусконалагоджувальних робіт з програмного забезпечення обчислювальних комплексів
(Относительно определения стоимости пусконаладочных работ по программному обеспечению вычислительных комплексов)
16.05.2001
Щодо рівня заробітної плати в 2001 році на будовах (об"єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності
(Относительно уровня заработной платы в 2001 году на строениях (объектах), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности)
08.05.2001
Щодо включення в обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та деяких видів будівельних робіт або їх частин
(Относительно включения в объемы выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам id некоторых видов строительных работ или их частей)
24.04.2001
Щодо надання роз"яснень з питань порядку взаєморозрахунків за виконання будівельно-монтажних робіт
(Относительно предоставления разъяснений по вопросам порядка взаиморасчетов за выполнение строительно-монтажных работ)
10.04.2001
Про затвердження Типового положення про регіональну комісію у справах увічнення пам"яті жертв війни та політичних репресій
(Об утверждении Типичного положения о региональной комиссии в делах увековечения памяти жертв войны и политических репрессий)
26.04.2001
Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
(О внесении изменений и дополнений к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
04.04.2001
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України
(Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилого и коммунального хозяйства Украины)
11.04.2001
Щодо документального оформлення передачі підрядником замовнику устаткування (обладнання), придбаного підрядником згідно з дорученням замовника для монтажу на об"єкті будівництва
(Относительно документального оформления передачи подстрочником заказчику оборудование (оснащение), приобретенного подстрочником в соответствии с поручением заказчика для монтажа на объекте строительства)
10.04.2001
Щодо розміру внесків на обов"язкове соціальне страхування для врахування в інвесторській документації та при розрахунках за виконані роботи
(Относительно размера взносов на обязательное социальное страхование для учета в інвесторській документации и при расчетах за выполненные работы)
10.04.2001
Щодо врахування індексів зміни вартості об"єктів житлового фонду станом на 1 січня 2001 року при оцінці вартості житлових будинків та споруд приватної форми власності
(Относительно учета индексов изменения стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2001 года при оценке стоимости жилых домов и сооружений частной формы собственности)
04.04.2001
Щодо затвердження та введення в дію нового Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(Относительно утверждения и введения в действие нового Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
23.01.2001
Щодо єдиних умовних позначок при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
(Относительно единых условных пометок при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы)
12.03.2001
Щодо визначення розміру витрат з надання послуг генпідрядними будівельно-монтажними організаціями субпідрядним
(Относительно определения размера затрат из предоставления услуг генпідрядними строительно-монтажными организациями субподрядным)
02.03.2001
Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини
(Об утверждении Типичного положения о Консультативном совете по вопросам охраны культурного наследства местных органов охраны культурного наследства)
26.02.2001
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2001 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2001 года)
08.02.2001
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
(Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения)
09.02.2001
Щодо визначення вартості виконаних пусконалагоджувальних робіт в I кварталі 2001 року
(Относительно определения стоимости выполненных пусконаладочных работ в I квартале 2001 года)
16.02.2001
Щодо визначення з 01.01.2001 вартості проведення комплексної державної експертизи
(Относительно определения с 01.01.2001 стоимости проведения комплексной государственной экспертизы)
11.01.2001
Про затвердження Нормативів загальної вартості проведення експертизи містобудівної документації
(Об утверждении Нормативов общей стоимости проведения экспертизы градостроительной документации)
22.01.2001
Про внесення доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Держбуду від 09.06.98 N 121
(О внесении дополнений в Инструкцию о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц, утвержденной приказом Держбуду от 09.06.98 N 121)
09.01.2001
Щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577
(Относительно обеспечения выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20.10.2000 N 1577)
11.12.2000
Щодо підвищення ролі структурних підрозділів організацій - учасників будівництва, на які покладені питання ціноутворення
(Относительно повышения роли структурных подразделов организаций - участников строительства, на который положенные вопросы ценообразования)
19.12.2000
Щодо особливостей визначення маси прибутку при розрахунку вартості будівництва за однорівневою системою ціноутворення
(Относительно особенностей определения массы прибыли при расчете стоимости строительства за однорівневою системой ценообразования)
19.12.2000
Щодо врахування вартості матеріалів, виробів і конструкцій при складанні договірної ціни (ціни тендерної пропозиції) та розрахунків вартості обсягів виконаних робіт
(Относительно учета стоимости материалов, изделий и конструкций при складывании договорной цены (цены тендерного предложения) и расчетов стоимости объемов выполненных работ)
14.12.2000
Про комісію з розгляду програмних комплексів з визначення вартості будівництва
(О комиссии по рассмотрению программных комплексов из определения стоимости строительства)
18.12.2000
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів колишнього Державного комітету України по житлово-комунальному господарству
(О признании такими, что утратили действие, приказов бывшего Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству)
29.11.2000
Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт
(Об утверждении Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
05.12.2000
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001 року
(Про Временные методические рекомендации относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года)
18.12.2000
Щодо особливостей складання договірних цін та проведення взаєморозрахунків по будовах (об"єктах), кошторисна документація для яких розроблена за дворівневою системою
(Относительно особенностей складывания договорных цен и проведение взаиморасчетов по строениям (объектах), сметная документация для которых разработанная за двухуровневой системой)
08.11.2000
Щодо рівня середньої вартості людино-дня при визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт за кошторисом, складеним за формою "3-П"
(Относительно уровня средней стоимости человеко-дня при определении стоимости проектно-изыскательских работ за сметой, составленным по форме '3-П')
02.11.2000
Щодо механізму розрахунку коштів, необхідних для покриття додаткових витрат, пов"язаних із зміненням цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, яке відбувається у період між розробкою інвесторської кошторисної документації та здійсненням будівництва
(Относительно механизма расчета средства, необходимых для покрытия дополнительных затрат, связанных из изменением цен на трудовые и материально-технические ресурсы, которое происходит в период между разработкой інвесторської сметной документации и осуществлением строительства)
23.10.2000
Про впровадження реформованої системи ціноутворення у будівництві
(О внедрении реформированной системы ценообразования в строительстве)
19.10.2000
Про визнання таким, що втратило чинність, Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури
(О признании таким, что утратило действие, Примерного положения о хозрасчетных подразделах при местных органах градостроительства и архитектуры)
01.11.2000
Про затвердження Правил розрахунків двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду
(Об утверждении Правил расчетов двоставкового тарифа на тепловую энергию и горячую воду)
08.09.2000
Щодо визначення терміну "тимчасова відсутність"
(Относительно определения срока 'временное отсутствие')
13.10.2000
Про визнання такими, що втрачають чинність, Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва
(О признании такими, что теряют действие, Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
29.09.2000
Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки комунальних підприємств теплоенергетики, водопостачання і водовідведення, міського електротранспорту
(Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на счета коммунальных предприятий теплоэнергетики, водоснабжение и водоотвод, городского электротранспорта)
08.09.2000
Про затвердження форм документів первинного обліку та Інструкції про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП "Укркомунобслуговування"
(Об утверждении форм документов первичного учета и Инструкции о порядке ведения документооборота при предоставлении гостиничных услуг в ДП 'Укркомунобслуговування')
13.10.2000
Про застосування "Тимчасових методичних рекомендацій щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001 року"
(О применении 'Временных методических рекомендаций относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года')
19.12.2000
Про визнання таким, що втратив чинність Порядок застосування норм накладних витрат в будівництві
(О признании таким, что утратил действие Порядок применения норм накладных затрат в строительстве)
29.11.2000
Про внесення змін до Тимчасового положення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.06.95 N 24
(О внесении изменений в Временное положение, утвержденного приказом Госжилкоммунхоза Украины от 01.06.95 N 24)
18.08.2000
Про необхідність надання звіту щодо цільового використання коштів, виділених у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України за рахунок його резервного фонду
(О необходимости предоставления отчета относительно целевого использования средства, выделенных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины за счет его резервного фонда)
16.08.2000
Щодо правомірності проведення перевірок визначення вартості будівництва контрольно-ревізійними управліннями та Держцінбудінспекцією
(Относительно правомерности проведения проверок определение стоимости строительства контрольно-ревизионными управлениями и Держцінбудінспекцією)
16.08.2000
Щодо складу опосередкованої вартості одного квадратного метра загальної площі житла
(Относительно состава опосредствованной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья)
02.08.2000
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держбуду і Держкомтуризму
(О признании такими, что утратили действие, некоторых приказов Держбуду и Госкомтуризма)
24.07.2000
Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування ціноутворення у будівництві
(Об экономических основах и нормативном обеспечении реформирования ценообразование в строительстве)
05.07.2000
Про втрату чинності Інструкції щодо порядку визначення плати за видачу ліцензій
(О потере действия Инструкции относительно порядка определения платы за выдачу лицензий)
13.06.2000
Про скасування наказів Держбуду, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" від 28.04.99 N 107/57/103 та від 31.12.99 N -/159/344
(Об отмене приказов Держбуду, Минэкономики и НАК 'Нефтегаз Украины' от 28.04.99 N 107/57/103 и от 31.12.99 N -/159/344)
07.06.2000
Про внесення змін і доповнень до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса
(О внесении изменений и дополнений в Правила эксплуатации трамвая и троллейбуса)
25.05.2000
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
(Об утверждении Правил предоставления услуг из собирания и вывоз твердых и редких бытовых отходов)
21.03.2000
Щодо листів енергопостачальних компаній
(Относительно писем энергоснабжающих компаний)
19.05.2000
Щодо врахування у договірній ціні на будівництво (ремонт, реставрацію) об"єктів з 1 січня 2000 року деяких податків і зборів
(Относительно учета в договорной цене на строительство (ремонт, реставрацию) объектов с 1 января 2000 года некоторых налогов и собрания)
23.05.2000
Щодо визначення вартісних показників будівництва, які відображаються в Акті державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об"єкта
(Относительно определения стоимостных показателей строительства, которые отображаются в Акте государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта)
04.05.2000
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні
(Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов житлово-цивільного и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
10.03.2000
Щодо визначення і оформлення раціоналізаторських пропозицій у капітальному будівництві та заходів по здешевленню будівництва
(Относительно определения и оформления рационализаторских предложений в капитальном строительстве и мероприятий по удешевлению строительства)
27.04.2000
Щодо визначення прибутку у вартості будівництва
(Относительно определения прибыли в стоимости строительства)
21.04.2000
Щодо коефіцієнту зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90
(Относительно коэффициенту изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
28.03.2000
Щодо розміру середньомісячної заробітної плати, який може використовуватися при формуванні договірних цін у 2000 році
(Относительно размера среднемесячной заработной платы, которая может использоваться при формировании договорных цен в 2000 году)
20.03.2000
Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1210
(О ходу выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 03.08.98 N 1210)
16.02.2000
Щодо посилення енергозберігаючих заходів в будівництві
(Относительно усиления энергосберегающих мероприятий в строительстве)
03.03.2000
Щодо індексації балансової вартості основних фондів
(Относительно индексации балансовой стоимости основных фондов)
17.03.2000
Щодо перерахування маси лімітованих витрат в ціни 1997 року
(Относительно перечисления массы лимитированных затрат у цены 1997 года)
13.03.2000
 Емкости