Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про нову редакцію Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(О новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
03.06.2004
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
12.09.2003
Про підсумки законопроектної роботи Держбуду України та завдання на четверту сесію Верховної Ради України четвертого скликання
(Об итогах законопроектной работы Держбуду Украины и задача на четвертую сессию Верховной Рады Украины четвертого созыва)
19.09.2003
Про проект ДБН "Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
(О проекте ДБН "Дома и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции")
12.09.2003
Про виконання Указу Президента України "Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів"
(О выполнении Указа Президента Украины "О работе местных органов исполнительной власти относительно обеспечения постоянного социально-экономического развития регионов")
19.09.2003
Про стан виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в апараті Комітету та на підприємствах, установах і організаціях, що відносяться до сфери управління Держбуду
(О состоянии выполнения требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией" в аппарате Комитета и на предприятиях, учреждениях и организациях, которые относятся к сфере управления Держбуду)
19.09.2003
Перелік спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж
(Перечень специализированных организаций, которые имеют право на обследование и паспортизацию существующих зданий, сооружений и инженерных сетей)
27.11.1997
Перелік організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд
(Перечень организаций из проектирования усиления и восстановления конструкций и основ зданий и сооружений)
27.11.1997
Про погодження техніко-економічного обгрунтування інвестицій "Створення глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море на українській частині дельти"
(О согласовании технико-экономического обгрунтування инвестиций "Создание глубоководного судового хода Дунай - Черное море на украинской части дельты")
10.09.2003
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
12.09.2003
Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за I півріччя 2003 року
(О результатах работы по ликвидации убыточности предприятий, которые входят в состав строительных корпораций, за І полугодие 2003 года)
09.09.2003
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
12.09.2003
Про вдосконалення порядку залучення та підвищення ефективності використання міжнародної технічної допомоги
(Об усовершенствовании порядка привлечение и повышение эффективности использование международной технической помощи)
17.09.2003
Про проект нової редакції Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи
(О проекте новой редакции Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требуют вывода комплексной государственной экспертизы)
12.09.2003
Про інформаційно-аналітичну систему "Стан якості будівництва в Україні"
(Об информационно-аналитической системе "Состояние качества строительства в Украине")
12.09.2003
Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України від 04 вересня 2003 р. N 51207 до Указу Президента України від 28.08.2003 N 944 "Про відповідальність керівників органів виконавчої влади та прокуратур в забезпеченні законності і правопоря...
(Об организации выполнения поручение Премьер-министра Украины от 04 сентября 2003 г. N 51207 к Указу Президента Украины от 28.08.2003 N 944 "Об ответственности руководителей органов исполнительной власти и прокуратур в обеспечении законности и правопоря...)
17.09.2003
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд
(Структура реестра аварійно опасных производственных зданий и сооружений)
27.11.1997
Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Міністерством конструювання та будівництва Сирійської Арабської Республіки
(Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины из строительства и архитектуры и Министерством конструирования и строительства Сирийской Арабской Республики)
05.06.2003
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України
(О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилищного и коммунального хозяйства Украины)
11.04.2001
Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004
(Государственные строительные нормы Украины. Проектирование. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства ДБН А.2.2-3-2004)
20.01.2004
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 N 360 "Про ліквідацію Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів"
(Относительно постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2004 N 360 "О ликвидации Украинской государственной корпорации промышленности строительных материалов")
19.04.2004
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 N 207-р "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету в 2004 році"
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 31.03.2004 N 207-р "О мероприятиях по мобилизации доходов в государственный бюджет в 2004 году")
13.04.2004
Про виконання рішення колегії від 26.03.2004 N 34 "Про відзначення у 2006 році 50-річчя створення будівельного комплексу України"
(О выполнении решения коллегии от 26.03.2004 N 34 "Об отметке в 2006 году 50-летия создание строительного комплекса Украины")
13.04.2004
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 26.03.2004 N 35 "Про діяльність ВАТ "УкрНДІінжпроект" з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків"
(О выполнении решения коллегии Держбуду Украины от 26.03.2004 N 35 "О деятельности ВАТТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" по вопросам инженерного обеспечения жилых и общественных домов")
13.04.2004
Про проект національного стандарту ДСТУ "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Система стандартизации и нормирование в строительстве. Изделия замковые и скоб'яні. Сроки и определение понятий")
16.04.2004
Про проект національного стандарту
(О проекте национального стандарта)
20.04.2004
Про першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
(О первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов)
08.04.2004
Про виконання рішення колегії від 26.03.2004 N 33 "Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(О выполнении решения коллегии от 26.03.2004 N 33 "О работе Управления ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве)
07.04.2004
Про проект національного стандарту
(О проекте национального стандарта)
20.04.2004
Про затвердження Положення про Координаційну раду директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України
(Об утверждении Положения о Координационном совете директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций при Держбуді Украины)
15.04.2004
Про виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 26 березня 2004 року N 36
(О выполнении решения коллегии Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры от 26 марта 2004 года N 36)
26.04.2004
Про зміни та доповнення до наказу Держбуду від 21.10.99 N 255 "Про реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів у системі Держбуду України"
(Об изменениях и дополнении к приказу Держбуду от 21.10.99 N 255 "О реформировании системы бухгалтерского учета с применением международных стандартов в системе Держбуду Украины")
29.04.2004
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Реєстр об'єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 14.04.2004 N 467 "Об утверждении Положения о Реестре объектов государственной собственности, которые используются в сфере хозяйственной деятельности")
29.04.2004
Про фінансові результати діяльності підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держбуду, за 2003 рік
(О финансовых результатах деятельности предприятий и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду, за 2003 год)
23.04.2004
Про подальше забезпечення відкритості в діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О дальнейшем обеспечении открытости в деятельности Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
22.04.2004
Про введення до складу Координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України Антонюка А.Є.
(О введении в состав Координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций при Держбуді Украины Антонюка А.Е.)
15.04.2004
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
20.04.2004
Про погодження ТЕО інвестицій облаштування Північно-Булганакського газового родовища
(О согласовании ТЕО инвестиций обустройства Північно-Булганакського газового месторождения)
26.03.2004
Про проведення Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту 2004"
(О проведении Международного выставочного форума "Технологии защиты 2004")
02.03.2004
Щодо застосування інженерного обладнання
(Относительно применения инженерного оснащения)
06.04.2004
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на II квартал 2004 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры на ІІ квартал 2004 г.)
02.04.2004
Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2004 р. N 100-р
(Относительно выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 1 марта 2004 г. N 100-р)
09.03.2004
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 315 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2004 г. N 315 "Об итогах социально-экономического развития Украины в 2003 году и ход выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины")
01.04.2004
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.03.2004 N 179-р "Деякі питання стимулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції"
(О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 26.03.2004 N 179-р "Некоторые вопросы стимулирования развития внутреннего рынка металопродукції")
08.04.2004
Про виконання рішення колегії від 26.04.2004 N 37 "Про роботу із зверненнями громадян у Державному комітеті України з будівництва та архітектури
(О выполнении решения коллегии от 26.04.2004 N 37 "О работе с обращениями граждан в Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
08.04.2004
Про особливості організації будівництва соціального житла та визначення його вартості
(Об особенностях организации строительства социального жилья и определение его стоимости)
05.05.2004
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України
(Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины)
30.03.2004
Про присвоєння шифрів ресурсам при розробці ресурсних елементних кошторисних норм
(О присвоении шифров ресурсам при разработке ресурсных элементных сметных норм)
27.04.2004
Про готовність до взаємодії програмних комплексів, які застосовуються при визначенні вартості будівництва
(О готовности к взаимодействию программных комплексов, которые применяются при определении стоимости строительства)
23.04.2004
Щодо роз'яснення законодавства (щодо приросту (убутку) балансової вартості запасів та стягнення нарахованих штрафних санкцій на підставі подань органів контрольно-ревізійної служби)
(Относительно разъяснения законодательства (относительно прироста (убытка) балансовой стоимости запасов и взыскание начисленных штрафных санкций на основании представлений органов контрольно-ревизионной службы))
15.04.2004
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. (Раздел 2))
21.02.2000
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья)
08.04.2004
Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт
(Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ)
31.03.2004
Про діяльність ВАТ "УкрНДІінжпроект" з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків
(О деятельности ВАТТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" по вопросам инженерного обеспечения жилых и общественных домов)
26.03.2004
Про відзначення у 2006 році 50-річчя створення будівельного комплексу України
(Об отметке в 2006 году 50-летия создание строительного комплекса Украины)
26.03.2004
Про фінансові результати діяльності підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держбуду, за 2003 рік
(О финансовых результатах деятельности предприятий и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду, за 2003 год)
26.03.2004
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 4 января 2002 года N 3 "О Порядке оповещения в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти")
26.03.2004
Про роботу із зверненнями громадян в Державному комітеті України з будівництва та архітектури
(О работе с обращениями граждан в Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
26.03.2004
Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(О работе Управления ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве)
26.03.2004
Щодо рівня заробітної плати на 2004 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів
(Относительно уровня заработной платы на 2004 год при определении стоимости строительства, которое осуществляется с привлечением бюджетного средства)
24.03.2004
Про вдосконалення організації правової роботи підприємств, що належать до сфери управління Держбуду України
(Об усовершенствовании организации правовой работы предприятий, которые належат к сфере управления Держбуду Украины)
18.03.2004
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
12.03.2004
Про затвердження Основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 рік
(Об утверждении Основных задач и организационно-технических мероприятий Держбуду Украины на 2004 год)
12.03.2004
Про проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту
(О проекте Типичных местных правил застройки населенного пункта)
12.03.2004
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
12.03.2004
Про методику розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України
(О методике разработки проектов планирование и градостроительного развития трансграничных территорий и транспортно-коммуникационных коридоров Украины)
12.03.2004
Про проект Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва")
(О проекте Изменения N 1 Снип 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Инженерные выискивания для строительства"))
12.03.2004
Про Зміну N 1 ДБН Д.2.3-99, Зміну N 2 ДБН Д.2.2-99
(Об Изменении N 1 ДБН Д.2.3-99, Изменение N 2 ДБН Д.2.2-99)
09.03.2004
Про організацію виконання рішень Урядової наради з питань розвитку житлового будівництва від 20.02.2004
(Об организации выполнения решений Правительственного совещания по вопросам развития жилищного строительства от 20.02.2004)
05.03.2004
Про дозволи на оренду нерухомого майна, яке є державною власністю
(О разрешениях на аренду недвижимого имущества, которое есть государственной собственностью)
05.03.2004
Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2004 N 100-р "Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд"
(Об обеспечении выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 01.03.2004 N 100-р "О мероприятиях по усилению контроля за проектированием, новым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией домов и сооружений")
04.03.2004
Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2003 році та основні завдання, що випливають з Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейськ...
(Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2003 году и основные задачи, которые вытекают из Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Європейськ...)
27.02.2004
Щодо врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями
(Относительно учета потребностей людей с ограниченными физическими возможностями)
23.02.2004
Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
(О состоянии и первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов)
23.01.2004
Про затвердження Положення про метрологічну службу житлово-комунального господарства
(Об утверждении Положения о метрологической службе жилищно-коммунального хозяйства)
05.07.2000
 Емкости