Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
(О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
26.04.2002
Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово- цивільному будівництві
(О состоянии производства термоізоляційних материалов в системе корпорации 'Укрстройматериалы' и перспективы расширения их применение в житлово- гражданском строительстве)
26.04.2002
Про Порядок надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері
(О Порядке предоставления органам из сертификации полномочий на проведение работ по подтверждению соответствия в законодательно регулированной сфере)
18.04.2002
Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
(Об утверждении Изменения N 3 ДБН В.2.3-4-2000 'Автомобильные дороги')
07.05.2002
Про затвердження Виробничих показників часу з поточного ремонту та обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення
(Об утверждении Производственных показателей времени из текущего ремонта и обслуживания объектов внешнего освещения)
07.05.2002
Про затвердження будівельних норм "Мости та труби. Обстеження і випробування"
(Об утверждении строительных норм 'Мосты и трубы. Обследование и испытание')
07.05.2002
Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
07.05.2002
Про організацію здійснення заходів щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні
(Об организации осуществления мероприятий по выполнению Программы государственной поддержки развития местного самоуправления в Украине)
05.04.2002
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
(О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
07.05.2002
Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1- 2000)
(Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1- 2000))
27.08.2000
Щодо включення в проекти розпорядчих документів (наказів, розпоряджень або рішень) вартісних показників із розробленої за дворівневою системою ціноутворення проектно-кошторисної документації
(Относительно включения в проекты распорядительных документов (приказов, распоряжений или решений) стоимостных показателей из разработанной за двухуровневой системой ценообразования проектно-сметной документации)
20.12.2000
Щодо можливості складання інвесторської кошторисної документації за однорівневою системою ціноутворення без застосування програмних комплексів
(Относительно возможности складывания інвесторської сметной документации за однорівневою системой ценообразования без применения программных комплексов)
19.02.2001
Щодо визначення вартості виконаних пусконалагоджувальних робіт в I кварталі 2001 року
(Относительно определения стоимости выполненных пусконаладочных работ в I квартале 2001 года)
16.02.2001
Про зазначення результатів обчислення в зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва
(Об указании результатов вычисления в сведенных сметных расчетах стоимости строительства)
17.09.2001
Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99
(Об утверждении изменений и дополнений к ДБН Д.2.2-99 и ДБН Д.2.3-99)
12.03.2001
Про врахування коштів на оплату перших п"яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов"язаної з нещасним випадком на виробництві, у інвесторській документації, тендерній пропозиції та розрахунках за виконані роботи у ...
(Об учете средств на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, в інвесторській документации, тендерному предложению и расчетах за выполненные работы у ...)
24.07.2001
Щодо оподаткування єдиним податком генпідрядних будівельних організацій
(Относительно налогообложения единым налогом генпідрядних строительных организаций)
06.07.2001
Державні будівельні норми України Будинки і споруди Заклади охорони здоров"я ДБН В.2.2-10-2001
(Государственные строительные нормы Украины Дома и сооружения Учреждения здравоохранения ДБН В.2.2-10-2001)
04.01.2001
Про затвердження галузевих комунальних норм
(Об утверждении отраслевых коммунальных норм)
05.04.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 N 415 'Об утверждении Порядка использование средства резервного фонда бюджета')
26.04.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 11.04.2002 N 483 'О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы')
22.04.2002
Про затвердження нормативних документів
(Об утверждении нормативных документов)
11.04.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалі...
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 'Об утверждении Порядка определение границ и режимов использование исторических ареалов населенных мест, ограничение хозяйственной деятельности на территории исторических ареале...)
04.04.2002
Про визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність
(О признании нормативно-правового акта таким, что утратил действие)
26.04.2002
Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономі...
(Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставление выводов относительно обоснованности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины 'О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте', за зовнішньоекономі...)
25.05.1999
Про затвердження державних стандартів технічного захисту інформації
(Об утверждении государственных стандартов технической защиты информации)
26.03.2002
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні
(Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие дома и комплексы житлово-цивільного и промышленного назначения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2001 году в Украине)
20.03.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 280 "Про затвердження плану першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2002- 2005 роки"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 280 'Об утверждении плана первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов Луганской области на 2002- 2005 года')
25.03.2002
Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України
(Правила прием сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов Украины)
19.02.2002
Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів...
(Об утверждении Инструкции об установлении и взыскании платы за сброс промышленных и других сточных вод у системы канализации населенных пунктов и Правил прием сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов...)
19.02.2002
Про організацію виконання Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
(Об организации выполнения Закона Украины 'О питьевой воде и питьевом водоснабжении')
01.03.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 15.02.2002 N 160 'Об утверждении Комплексной программы ликвидации последствий подтопление территорий в городах и поселках Украины')
13.03.2002
Щодо визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту
(Относительно признания таким, что утратило действие, Положение о порядке привлечения и использование средств на финансирование жилищного строительства и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
12.04.2002
Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту
(Об утверждении Положения о порядке привлечения и использование средств на финансирование жилищного строительства и дополнительное социальное обеспечение граждан Украины в рамках эксперимента)
08.10.1999
Щодо внесення змін та доповнень до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
(Относительно внесения изменений и дополнений к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
16.04.2002
Інформація щодо визначення вартості проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
(Информация относительно определения стоимости проведение комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
16.04.2002
Про затвердження Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99)
(Об утверждении Дополнения N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99))
22.02.2002
Про затвердження Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99
(Об утверждении Дополнения N 1 к ДБН Д.1.1-2-99, Дополнение N 1 к ДБН Д.1.1-3-99, Дополнение N 2 к ДБН Д.2.2-99, Дополнение N 3 к ДБН Д.2.3-99)
11.03.2002
Про розгляд програмного комплексу "Кошторис XXI"
(О рассмотрении программного комплекса 'Смета XXI')
17.01.2002
Щодо перевидання Довідника кваліфікаційних характеристик професій (Випуск-64) з урахуванням доповнень
(Относительно переиздания Справочника квалификационных характеристик профессий (Выпуск-64) с учетом дополнений)
21.12.2001
Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000
(Об утверждении Дополнения N 2 к ДБН Д.1.1-1-2000)
30.11.2001
Щодо реорганізації науково-виробничого об"єднання "Созидатель"
(Относительно реорганизации научно-производственного объединения 'Созидатель')
25.12.2001
Про розгляд програмного комплексу "Експерт-Кошторис"
(О рассмотрении программного комплекса 'Эксперт-Смета')
25.12.2001
Щодо затвердження форм документів первинного обліку для застосування готельними підприємствами України
(Относительно утверждения форм документов первичного учета для применения гостиничными предприятиями Украины)
06.03.2002
Щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання
(Относительно устройства газового оснащения для поквартирного отопления и горячего водоснабжения)
25.01.2002
Про затвердження Порядку видачі ліцензій
(Об утверждении Порядка выдачи лицензий)
22.12.1999
Щодо площі приміщень аптечних закладів
(Относительно площади помещений аптечных учреждений)
01.12.2001
Про включення до обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів та деяких видів будівельних робіт або їх частин
(О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам id некоторых видов строительных работ или их частей)
19.02.2002
Щодо отримання довідок служб Укрінвестекспертизи стосовно належності конкретного об"єкта до перелічених в Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Относительно получения справок служб Укрінвестекспертизи относительно принадлежности конкретного объекта к перечисленных в Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
07.02.2002
Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000
(Об утверждении Дополнения N 2 к ДБН Д.2.7-2000)
15.02.2002
Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації
(Об утверждении Положения о порядке сохранения материалов технической инвентаризации)
30.01.2002
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2002 N 34-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році"
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.01.2002 N 34-р 'О мероприятиях по реализации приоритетных положений Программы интеграции Украины к Европейскому Союзу в 2002 году')
14.02.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1801 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 28.12.2001 N 1801 'Об утверждении Программы развития инвестиционной деятельности на 2002-2010 года')
14.02.2002
Щодо переобладнання житлових приміщень
(Относительно переоборудования жилых помещений)
12.02.2002
Про підготовку до затвердження переліків галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР
(О подготовке к утверждению перечней отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов бывшего СССР)
18.01.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2001 N 1635 "Про комплексну програму розвитку внутрішнього ринку"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 04.12.2001 N 1635 'О комплексной программе развития внутреннего рынка')
15.01.2002
Про державний історико-архітектурний заповідник у м.Бережанах
(Про государственный историко-архитектурный заповедник в г.Бережанах)
08.01.2002
Про розроблення проектів нормативно-правових актів
(О разработке проектов нормативно-правовых актов)
21.01.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1768 "Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам"ятки культурної спадщини"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 28.12.2001 N 1768 'Об утверждении Порядка заключение охранительных договоров на памятки культурного наследства')
30.01.2002
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14.12.2001 N 1693 'Об усовершенствовании организации правовой работы в министерствах, других центральных органах исполнительной власти')
02.01.2002
Про Державний історико-культурний заповідник "Межибіж"
(Про Государственный историко-культурный заповедник 'Межибіж')
18.01.2002
Щодо щорічної індексації вартості об"єктів житлового фонду
(Относительно ежегодной индексации стоимости объектов жилого фонда)
04.02.2002
Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України
(Об утверждении Инструкции по технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины)
24.12.2001
Щодо отримання ліцензії на виконання функцій генпідрядника німецької фірми "СХВ Хьольтер Вассертехник ГмбХ"
(Относительно получения лицензии на выполнение функций генподрядчика немецкой фирмы 'СХВ Хьольтер Вассертехник Гмбх')
01.02.2002
Про визнання такою, що втратила чинність Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
(О признании такой, что утратила действие Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
15.02.2002
Щодо порядку державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна
(Относительно порядка государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества)
05.12.2001
Щодо застосування індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт
(Относительно применения индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ)
02.01.2002
Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Держбуду України та Міністерства транспорту України
(О признании таким, что утратил действие, общего приказа Держбуду Украины и Министерства транспорта Украины)
26.04.2001
Про підсумки роботи з охорони праці за 2000 рік та завдання на 2001 рік
(Об итогах работы по охране работы за 2000 год и задача на 2001 год)
23.04.2001
Про забезпечення виконання пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства
(Об обеспечении выполнения приоритетных задач Кабинета Министров Украины на 2001 год в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
12.04.2001
Порядок звільнення від сплати комунальних послуг за період тимчасової відсутності квартиронаймачів та членів їх сімей
(Порядок увольнения от уплаты коммунальных услуг за период временного отсутствия квартиросъемщиков и членов их семей)
22.12.2001
Про виконання доручення Президента України щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення
(О выполнении поручения Президента Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам житлово-цивільного назначения)
29.12.2001
Про виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 - 2005 роки, схваленої Указом Президента України від 15.11.2001 N 1092/2001
(О выполнении Национальной программы возрождения и развития Украинского казачества на 2002 - 2005 года, одобренной Указом Президента Украины от 15.11.2001 N 1092/2001)
13.12.2001
Про затвердження Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
(Об утверждении Дополнения N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
12.12.2001
Щодо проведення індексації вартості об"єктів житлового фонду
(Относительно проведения индексации стоимости объектов жилого фонда)
29.11.2001
 Емкости