Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Реєстр сертифікованих інженерів технічного нагляду. Станом на 24.11.2009 р. (Реестр сертифицированных инженеров технического надзора. Состоянием на 24.11.2009 г.)
Роз"яснення стосовно вимог пунктові 5.2 СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціонування" та пунктові 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні" (від. до листа Державного департаментові пожбезпеки МНС від 06.11.09 N36/4/7446 (Разъяснения относительно требований пункта 5.2 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и пункта 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожарной безопасности в Украине" (отм. к письму Государственного департамента пожбезпеки МНС от 06.11.09 N36/4/7446)
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд" ( 147 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 к ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающая среда (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для улаштування збірно-монолітного каркаса будинків і споруд ( 146 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для устроения собирально-монолитного каркаса домов и сооружений)
Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2005 (На заміну ДК 003-95) (Национальный классификатор Украины. Классификатор профессий ДК 003:2005 (На замену ДК 003-95))
Рекомендації Мінрегіонбуду з питання проектування економічного житла масового призначення: доступного житла та житла соціального призначення (Рекомендации Минрегионстроя по вопросу проектирования экономического жилья массового назначения: доступного жилья и жилья социального назначения)
Регламент із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України (Регламент из обеспечения проведения государственной экспертизы градостроительных обоснований по г. Киеву в Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 до ДБН У 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво" ( 145 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 к ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобильные дороги. Часть И. Проектирования. Часть ІІ. Строительство")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки "ІTЕRІЕNЕ ІN/400-S" ( 144 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки "ІTЕRІЕNЕ ІN/400-S")
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_ ( 141 ) (Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ и СОУ Д.2.7-32129970-002:200_)
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під година п ( 135 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Оценивание соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок рассмотрения и критерии анализирования документов во время п)
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ) ( 132 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ))
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Вимоги безпеки ( 131 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Требования безопасности)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Будівельна арматура та інструмент" ( 130 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Строительная арматура и инструмент")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 127 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм у нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допом ( 125 ) (Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устроения железобетонных буронабивних свай диаметром 1020мм в нестойких водонасичених грунтах 2 группы за допом)
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23" ( 124 ) (Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Кран башенный стационарный TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 122 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ДСТ 21.502-2007, МОD)" ( 121 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектнеой и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, МОD)")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 119 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SОRМАT" клейових інжекційного типові ІТН ( 116 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве металлических анкеров "SОRМАT" клеевых инжекторного типа ІТН)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів ( 114 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Рішення НТР Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи І-VІ із застосуванням універс ( 109 ) (Решение НТР О проектах СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сваечные работы. Устроения железобетонных буронабивных свай в стойких грунтах группы І-VІ с применением)
Рішення 17 вересня 2009 р. N 47. Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях (Решение 17 сентября 2009 г. N 47. О состоянии обеспечения градостроительной документацией на региональном и местном уровнях)
Рішення 17 вересня 2009 р. N 45/3. Рішення спільного засідання колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії Будівництва України (Решение 17 сентября 2009 г. N 45/3. Решение общего заседания коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины и президиума Академии Строительства Украины)
Рішення НТР Про проект стандартові організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом З 166М" ( 104 ) (Решение НТР О проекте стандарта организации Украины СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейное прокладывание металлических труб методом забивания механизмом СО 166Г")
Рішення НТР Про проект національного стандартові (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)" ( 100 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 99 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Роз"яснення про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 09.07.2009 N 9/11-1001) (Разъяснения о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства (соответственно письму Минрегионстроя от 09.07.2009 N 9/11-1001))
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" ( 97 ) (Решение НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації бу ( 96 ) (Решение НТР О проектах СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Капитальный ремонт магистральных газопроводов" и СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации…)
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220-2800 мм з використанням мобільних комплексів" та СОУ Д.2.7-33-2.5- ( 95 ) (Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Восстановления стальных трубопроводов диаметром 1220-2800 мм с использованием мобильных комплексов" и СОУ Д.2.7-33-2.5-)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційного матеріалу "FІЕХІGИМ-HР" ( 94 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве гидроизоляционного материала "FІЕХІGИМ-HР")
Рішення НТР Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків" ( 90 ) (Решение НТР О проекте ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов")
Рішення НТР Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови ( 89 ) (Решение НТР О проекте новой редакции Типичных региональных правил застройки)
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування" ( 88 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельные линии напряжением до 10 000 В з использованием гибких гофрированных двухслойных труб из полиэтилена. Проектирования")
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в"яжучими матеріалами, для влаштування та ремонтові шарів дорожнього одягу автомобільних доріг" ( 87 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технология применения материалов из известняков, которые обработанные и не обработанные вяжущими материалами, для устройства и ремонта рдел дорожной одежды автомобильных дорог")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві полімерної емульсії Еnvіrоsеаі М 10+50 ( 85 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве полимерной эмульсии Еnvіrоsеаі М 10+50)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві бетонів з литих бетонних сумішей з добавками "Комплекс ДО-15" ( 84 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве бетонов из литых бетонных смесей с добавками "Комплекс К-15")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки STАRDОРЕ 130 Р ( 83 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки STАRDОРЕ 130 Р)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої добавки GЕNІСЕІ ( 82 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве модифыкующей добавки GЕNІСЕІ)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки TОРСЕІ ( 81 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки TОРСЕІ)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 80 ) (Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WЕHО ( 78 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве сварных полимерных колодцев WЕHО)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу ІМРRЕG RF ( 77 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала ІМРRЕG RF)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для фасадної теплоізоляції "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ" ( 76 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для фасадной теплоизоляции "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ")
Рішення НТР Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН) ( 75 ) (Решение НТР Об отмене без замены перечня строительных норм бывшего СССР (за пометками СНиП и СН))
Роз"яснення про пайову доля забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 21.05.2009 N 12/12-541) (Разъяснения о долевом участии застройщиков в создании и развитии инфраструктуры населенных пунктов (соответственно письму Минрегионстроя от 21.05.2009 N 12/12-541))
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспортові. Огородження парапетного типові. Загальні технічні умови" ( 74 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Сооружения транспорта. Ограждения парапетного типа. Общие технические условия")
Рішення 14 квітня 2009 р. N 18. Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подалі вдосконалення роботи (Решение 14 апреля 2009 г. N 18. О состоянии выполнения Мінрегіонбудом мероприятий по созданию доступной архитектурной среды для маломобильных групп населения и дальнейшее усовершенствование работы)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів ( 67 ) (Решение НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу МАNІTОWОС 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецш ( 59 ) (Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Краны стреловые самоходные на гусеничном ходу МАNІTОWОС 15000 грузоподъемностью 250 т. Краны на …)
Рішення НТР Про скасування міждержавних стандартів (ДСТ), прийнятих до 1992 долі ( 58 ) (Решение НТР Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131" ( 52 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве армированной стеклосетки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131")
Рішення НТР Про розгляд проектові ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва" ( 47 ) (Решение НТР О рассмотрении проекта ДБН А.3.1-5-200Х "Организация строительного производства")
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспортові. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування" ( 39 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Сооружения транспорта. Специальные вспомогательные сооружения для строительства мостов. Проектирования")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 38 ) (Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Rоbbіns HD ( 37 ) (Решение НТР О проекте СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Прокладка трубопроводов диаметром до 600 мм методом горизонтально направленного бурения с помощью установки Rоbbіns HD)
Рішення НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги" ( 35 ) (Решение НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Автомобильные дороги")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "РRОTЕСT GИАRD" ( 31 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве средств защиты поверхностей "РRОTЕСT GИАRD")
Рішення НТР Про Зміну N 2 до "Порядкові розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексові "Олімпійський" ( 34 ) (Решения НТР Об Изменении N 2 к "Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский")
Рішення НТР Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008 ( 33 ) (Решения НТР О согласование Изменения N 1 к СОУ 45.2-0018112-034:2008)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів ( 28 ) (Решения НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Рішення НТР Про Зміну N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 27 ) (Решения НТР Об Изменении N 6 к ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила определения стоимости строительства")
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких грунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bаи ( 22 ) (Решения НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивних свай в стойких грунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками)
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених грунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М ( 20 ) (Решения НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивних свай в водонасыщенных грунтах группы 3 буровыми установками РБУ-2Г)
Рішення 17 березня 2009 р. N 8. Про роботові зі зверненнями громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України в 2008 році (Решения 17 марта 2009 г. N 8. О работе с обращениями граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины в 2008 году)
Рішення 17 березня 2009 р. N 7. Про стан виконавської дисципліни в Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролеві і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень (Решения 17 марта 2009 г. N 7. О состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве в 2008 году и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности руководителей структурных подразделов за своевременное и безусловное выполнения поручений)
Рішення 17 березня 2009 р. N 6/1. Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі (Решения 17 марта 2009 г. N 6/1. О внедрение антикризисных мероприятий по стабилизации ситуации в строительной области)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни (N9) до розділів 2, 4 (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения (N9) к разделам 2, 4)
Роз"яснення щодо нормативно-правових актів, якими визначено класифікацію будівель і споруд (Разъяснения относительно нормативно-правовых актов, которыми определена классификация зданий и сооружений)
Рішення НТР Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної надійності та довговічності споруд транспортові -МОСТІВ та ТРУБ ( 17 ) (Решения НТР Про нормативное урегулирование требований к обеспечению безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности сооружений транспорта -МОСТОВ и ТРУБ)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 12 ) (Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про науково-дослідну роботові "Розроблення порядкові розподілу субвенцій" ( 10 ) (Решения НТР О научно-исследовательской работе "Разработка порядка распределения субвенций")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві термоактивованих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком SZУBКІ SУNTАN SBS ( 8 ) (Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве термоактивированных битумных рулонных кровельных мембран с вентиляционной прослойкой SZУBКІ SУNTАN SBS)