Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > ГОСТ (Государственный Стандарт)
Поиск 

ГОСТ (Государственный Стандарт)


Список документов в категории

Название
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ( 12.1.005-88 ) (ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны)
ГОСТ 24555-81 Порядок аттестации испытательного оборудования ( 24555-81 )
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ( 12.1.004-91 )
ГОСТ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять (ГОСТ 2293-99. Охрана труда. Сроки и определения основных понятий)
ГОСТ 13109-97. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення (ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения)
ДСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Класифікація (ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы Классификация)
ГОСТ 8240-97 (В Україні-ДСТУ 3436-96). Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент (ГОСТ 8240-97 (В Украине-ДСТУ 3436-96). Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент)
ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки (ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности)
ГОСТ 2874-82. Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю (ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством)
ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі стальні листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови ( 24045-94 ) (ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия)
ГОСТ 2.105-95. ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів ( 2.105-95 ) (ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам)
ДСТ 2.601-2006. (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.601:2006). ЄСКД. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006. (Межгосударственный. В Украине -ДСТУ ГОСТ 2.601:2006). ЕСКД. Эксплуатационные документы)
ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення (ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление)
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. ( 12.4.089-86 )
ГОСТ 30242-97 (В Україні-ДСТУ 3491-96). Дефекти з"єднань при зварці металів плавленням. Класифікація, позначення і визначення (ГОСТ 30242-97 (В Украине-ДСТУ 3491-96). Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения)
ГОСТ 8639-82. Труби сталеві квадратні. Сортамент (ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент)
ГОСТ 2.114-95. ЄСКД. Технічні умови ( 2.114-95 ) (ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия)
ДСТ 2.304-81. ЄСКД. Шрифти креслярські (ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные)
ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожежна техніка для захисту об"єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування (ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание)
ГОСТ 24297-87. Вхідний контроль продукції. Основні положення (ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения)
ДСТ 2.104-2006. ЄСКД. Основні написи (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.104:2006) (ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи (Межгосударственный. В Украине -ДСТУ ГОСТ 2.104:2006))
ГОСТ 17375-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Відведення крутовигнутого типу 3d (R 1,5 DN). Конструкція (ГОСТ 17375-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Отводы крутоизогнутые типа 3d (R 1,5 DN). Конструкция)
ГОСТ 12.1.013-78 Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги ( 12.1.013-78 ) (ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования)
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. Поправка (ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Поправка)
ГОСТ 10704-91. Труби сталеві електрозварювання прямошовні. Сортамент ( 10704-91 ) (ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент)
ГОСТ 8732-78. Труби сталеві безшовні. Сортамент (ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные. Сортамент)
ГОСТ 21.508-93 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд і житлово-цивільних об"єктів ( 21.508-93 ) (ГОСТ 21.508-93 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов)
ГОСТ 14098-91. З"єднання зварні арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри ( 14098-91 ) (ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры)
ГОСТ 30523-97 Услуги общественного питания. Общие требования. Межгосударственный стандарт ( 30523-97 )
ГОСТ 8486-86. Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови ( 8486-86 ) (ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия)
ГОСТ 3262-75. Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови (Перевидання (травень 1994 р.) із Змінами N 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 3262-75 ) (ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Переиздание (май 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ГОСТ 12.1.044-89. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів ( 12.1.044-89 ) (ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов)
ДСТ 2.306-68. ЄСКД. Позначення графічні матеріалів і правила їхнього нанесення на кресленнях (ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах)
ГОСТ 8645-68. Труби сталеві прямокутні. Сортамент (ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент)
ГОСТ 25772-83. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови ( 25772-83 ) (ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия)
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ( 12.1.007-76 )
ДСТ 2.109-73. ЄСКД. Основні вимоги до креслень (ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам)
ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности)
ГОСТ 12.4.013-85Е (СТ СЭВ 4564-84) ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ( 12.4.013-85Е )
ГОСТ 15150-69. Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища ( 1515-69 ) (ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды)
ГОСТ 19903-74. Сталь листова гарячекатана. Сортамент ( 19903-74 ) (ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент)
ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надійність будівельних конструкцій і підстав. Основні положення по розрахунку ( 27751-88 ) (ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету)
ГОСТ 28130-89 (СТ СЕВ 6301-88). Пожежна техніка. Вогнегасники, установки пожежогасінні і пожежної сигналізації. Позначення умовні графічні (ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88). Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические)
ГОСТ 23120-78. Сходи маршові, майданчики і огорожі сталеві. Технічні умови ( 23120-78 ) (ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия)
ГОСТ 17378-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция)
ГОСТ 7798-70. Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкция і розміри (ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры)
ГОСТ 9463-88. Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови (ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия)
ГОСТ 9238-83. Габарити наближення будов і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм ( 9238-83 ) (ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм)
ГОСТ 8.586.4-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств (часть 4) ( 8.586.4-2005 )
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри (ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)
ГОСТ 8509-93 (В Україні-ДСТУ 2251-93). Кути сталеві гарячекатані рівнополочні. Сортамент (ГОСТ 8509-93 (В Украине-ДСТУ 2251-93). Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент)
ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЕВ 1728-89). ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-89). ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности)
ДСТ 2.722-68. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах (ГОСТ 2.722-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах)
ГОСТ 9462-88. Лісоматеріали круглі листяних порід. Технічні умови (ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия)
ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Смуга сталева гарячекатана. Сортамент ( 103-76* ) (ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Полоса стальная горячекатаная. Сортамент)
ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация ( 12.0.003-74*. )
ГОСТ 23407-78. Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови ( 23407-78 ) (ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия)
ДСТ 2.303-68*. ЄСКД. Лінії (ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии)
ГОСТ 948-84. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови ( 948-84 ) (ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия)
ГОСТ 6665-91. Каміння бетонне і залізобетонні бортові. Технічні умови ( 6665-91 ) (ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия)
ГОСТ 12820-80*. Фланці сталеві плоскі приварні на Рy від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри ( 12820-80* ) (ГОСТ 12820-80*. Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры)
ГОСТ 23279-85. Сітки арматурні сталеві для залізобетонних виробів. Загальні технічні умови ( 23279-85 ) (ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные стальные для железобетонных изделий. Общие технические условия)
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования ( 12.2.032-78 )
ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги (ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования)
ДСТ 2.309-73*. ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь (ГОСТ 2.309-73*. ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей)
ДСТ 2.302-68*. ЄСКД. Масштаби (ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы)
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ( 19433-88 )
ГОСТ 10922-90. Арматурні і заставні вироби зварні, з"єднання зварні арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ( 10922-90 ) (ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия)
ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках ( 10180-90 ) (ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам)
ГОСТ 27751-88 Зміна N 1 ( 27751-88 ) (ГОСТ 27751-88 Изменение N 1)
ГОСТ 5781-82. Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 5781-82 ) (ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи (ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы)
ГОСТ 30219-95. Деревина огнезащищенная. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань. Транспортування і зберігання (ГОСТ 30219-95. Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение)
ГОСТ 24454-80*. Пиломатеріали хвойних порід. Розміри ( 24454-80* ) (ГОСТ 24454-80*. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры)
ГОСТ 22011-95. Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови (ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия)