Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Документи з оцінки технічного стану, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд (Документы из оценки технического состояния, паспортизации, безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений)
Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об"єкта архітектури ( 903 ) (Об авторском и техническом наблюдении во время строительства объекта архитектуры)
Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні (Перечень отраслевых стандартов и приравненных к ним нормативных документов прежнего СССР, срок действия которых продолжен в Украине)
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок ( 1531 ) (Методика экспертной денежной оценки земельных участков)
Китерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Про ідентифікацію та декларування безпеки об"єктів підвищеної небезпеки ( 956 ) (Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности)
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 923 ) (О Порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт ( 1104 ) (Некоторые вопросы предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ)
Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж ( 409 ) (Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей)
Про Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (О Порядке определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Про затвердження Правил охорони ліній зв"язку ( 135 ) (Об утверждении Правил охраны линий связи)
Про затвердження правил користування електричною енергією для населення
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554 ( 142 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 1995 г. N 554)
Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві ( 668 ) (Об утверждении Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве)
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів ( 1243 ) (О Порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації ( 1577 ) (Об утверждении Порядка проведение экспертизы градостроительной документации)
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) ( 525 ) (О Методике денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов))
Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві ( 1396 ) (О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности в строительстве)
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва ( 1764 ) (Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства)
Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання ( 2246 ) (Об утверждении Правил предоставления населению услуг по газоснабжению)
Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом ( 140 ) (Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки для обеспечения граждан доступным жильем)
Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва ( 532 ) (О государственной регистрации прав автора на произведения науки, литературы и искусства)
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскание этого сбора)
Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці ( 442 ) (О Порядке проведения аттестации рабочих мест за условиями труда)
Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця ( 451 ) (О перечне отдельных видов проектных и строительно-монтажных работ, инженерных выискиваний для строительства, предоставление инжиниринговых и других услуг, которые требуют соответствующей аттестации исполнителя)
Про ідентифікацію та декларування безпеки об"єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.21-02), (НПАОП 0.00-6.22-02) ( 956 ) (Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности (НПАОП 0.00-6.21-02) (НПАОП 0.00-6.22-02))
Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту ( 79 ) (Об утверждении Порядка складня плана земельно-хозяйственного уклада территории населенного пункта)
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва ( 1764 ) (Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства)
Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управління підприємств, установ та організацій
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 717 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації ( 585 ) (О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации)
Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку ( 114 ) (Об утверждении Программы обеспечение жильем военнослужащих, уволенных в запас или отставку)
Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню ( 1279 ) (О размерах и Порядке определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, которые подлежат возмещению)
Про забезпечення реалізації Закону України "Про Генеральну схему планування території України" ( 1291 ) (Об обеспечении реализации Закона Украины 'О Генеральной схеме планирования территории Украины')
Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах ( 1045 ) (Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах)
Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ( 687 ) (Об утверждении Порядка проведение обзора, испытания и экспертного обследования (технического диагностирования) машин, механизмов, устатковання повышенной опасности)
Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку ( 114 ) (Об утверждении Программы обеспечения жильем военнослужащих, освобожденных в запас или отставку)
Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці ( 442 ) (О Порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям работы)
Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об"єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці ( 431 ) (О порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов и изготовления средств производства на соответствие их нормативным актам об охране работы)
Про Порядок затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності ( 995 ) (О Порядке утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий государственной собственности)
Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002- 2012 роки ( 1089 ) (Об утверждении Государственной программы обеспечения молодые жильем на 2002- 2012 года)
Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи ( 1269 ) (О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их государственной экспертизы)
Про доповнення пункту 41 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях ( 915 ) (О дополнении пункта 41 Положение о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях)
Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначення ( 863 ) (Об утверждение Программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения)
Про затвердження Правил обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
Про доповнення пункту 7 Порядку надання вихідних даних для проектування об"єктів містобудування ( 1289 ) (О дополнении пункта 7 Порядка предоставления исходных данных для проектирования объектов градостроения)
Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам"ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решто... ( 316 ) (Об утверждении Порядка выдачи разрешений на проведение археологических разысканий, раскопок, других земляных работ на территории памятки, охраняемой археологической территории, в зонах охраны, в исторических ареалах населенных мест, а также исследований решто...)
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами
Про затвердження Порядку проведення розрахунків щодо будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів ( 1434 ) (Об утверждении Порядка проведение расчетов относительно строительства магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для газификации сельских населенных пунктов)
Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами ( 1631 ) (Перечень работ повышенной опасности)
Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ( 529 ) (Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типичного договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий)
Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їх видачу
Питання Державного комітету України у справах містобудування і архітектури ( 478 ) (Вопрос Государственного комитета Украины в делах градостроительства и архитектуры)
Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ( 677 ) (Об утверждении Порядка разработкы проектов землеустройства относительно отвода земельных участков)
Про затвердження переліку послуг з поховання, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість
Про реєстрацію цін на окремі види продукції ( 1138 ) (О регистрации цен на отдельные виды продукции)
Про затвердження Порядку реєстрації проектної декларації ( 759 ) (Об утверждении Порядка регистрации проектной декларации)
Декрет Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення
Питання Державної інспекції з енергозбереження ( 1039 ) (Вопрос Государственной инспекции из энергосбережения)
Про Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст ( 521 ) (Об Основных направлениях обеспечения комплексного развития маленьких монофункциональных городов)
Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР ( 2 ) (О порядке и сроках действия отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов бывшего СССР)
Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях ( 623 ) (О Положении о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях)
Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням та іншим об'єктам озеленення загального використання в межах населених пунктів ( 676 ) (О таксах для вычисления размера вреда, причиненного зеленым насаждениям и другим объектам озеленения общего использования в пределах населенных пунктов)
Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності ( 1585 ) (Об утверждении Технического регламента модулей оценки соответствия и требований относительно маркирования национальным знаком соответствия, которые применяются в технических регламентах из подтверждения соответствия)
Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується ( 1100 ) (О Порядке разработки и утверждение нормативов предельно допустимого сбрасывания загрязняющих веществ и перечень загрязняющих веществ, сбрасывание которых нормируется)
Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ( 569 ) (О выдаче участникам инвестиционной деятельности лицензий на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве)
Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду ( 840 ) (Об утверждении Положения о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, невыполнение распоряжений (предписаний) должностных лиц органов государственного пожарного надзора)
Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію ( 1434 ) (Об утверждении Положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про затвердження техніко-економічного обгрунтування будівництва мостового переходу через р. Південний Буг ( 100-р ) (Об утверждении технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через г. Южный Буг)