Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Довідкові матеріали
Поиск 

Довідкові матеріали


Список документов в категории

Название
Рекомендації по упровадженню вахтового методу організації будівництва (Рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства)
Інструкція по зйомці і складанню планів підземних комунікацій (Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций)
Допомога до "Інструкції по пристрою захисту від блискавок будівель і споруд" ( 34.21.122-87 ) (Пособие к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений")
Посібник з проектування теплиць і парників ( 2.10.04-85 ) (Пособие по проектированию теплиц и парников)
РСН 341-86. Планування і забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР (РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР)
Відомчі кошторисні нормативи, погоджені Минрегионстроем (Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем)
Доповненні до Переліку діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва, надрукованому в Збірнику "Ціноутворення в будівництві" N 2, лютий 2009, і доповненням до нього, надрукованим у Збірнику "Ціноутворення в строител (Дополнении к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразование в строител)
Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будинків і споруджень і освоєння проектних потужностей (Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, сданный и сооружений и освоения проектных мощностей)
РСН 357-91. Технологія пристрою фундаментів із залізобетонних паль, що занурюються вдавленням (РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием)
Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб (Методические рекомендации относительно определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при складывании договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных роб)
Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва (Перечень нормативно-правовых актов в области строительства)
Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009. (Перечень действующих государственных строительных норм бывшего СССР состоянием на 27.01.2009.)
Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОРОМЛИВО (О распространении и использовании ведомственных сметных норм и СОУ)
Інформація про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд (Информация об упорядочении определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций и сооружений)
Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми (О единственных условных отметках при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы)
Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров"я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність (Перечень изделий, которые имеют незначительной влияние на здоровье и безопасность людей, но размещение которых на рынке позволяется при наличии сложенной производителем декларации о соответствии)
Перелік регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд (Перечень регламентных технических условий и строительных норм, соответствие требованиям которых свидетельствует о соответствии требованиям технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
ВСН 219-79. Інструкція по разглинизации свердловин на воду вібраційним способом (ВСН 219-79. Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом)
ВСН 116-65. Технічні вказівки за технологією виробництва будівельних і монтажних робіт при електрифікації залізниць (пристрої енергопостачання) (ВСН 116-65. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства энергоснабжения))
Положення про проектування і будівництво експериментальних об"єктів (Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов)
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2008. Загальнодержавні кошторисні нормативи (Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2008. Общегосударственные сметные нормативы)
ОНД 1-84. Інструкція про порядок розгляду, узгодження і експертизи воздухоохранных заходів і видачі дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферу по проектних рішеннях (ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям)
Аналіз вартості житла в Україні (Анализ стоимости жилья в Украине)
Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (Сборник нормативов для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений)
Зміни до "Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року), що затверджені в 2006 році (Изменения к "Каталогу нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов" (по состоянию на в 01.01.2006 году), что утверждены в 2006 году)
Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.07.07 р. (Додаток 9) (Индексы определения сметной стоимости к ведомственным сборникам цен на проектно-изыскательские и конструкторские работы, что действуют на территории Украины, состоянием на 1.07.07 г. (Дополнение 9))
ВСН 6-75. Інструкція по проектуванню виробництва газоподібних і зріджених продуктів розділення повітря (ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха)
Усереднені вартісні показники і індекси для розрахунку вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.01.2007 (без ПДВ) (Усредненные стоимостные показатели и индексы для расчета стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2007 (без НДС))
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2007. Загальнодержавні кошторисні нормативи (Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2007. Общегосударственные сметные нормативы)
Базові показники вартості проектно-планувальних і інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР (Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР)
ВСН 29-85. Проектування мілкозаглублених фундаментів малоповерхових сільських будівель на пучинистих грунтах (ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах)
ВСН 86-83. Інструкція по проектуванню і установці полімерних опорних частин мостів (ВСН 86-83. Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов)
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України ( 9 ) (Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)
Науково-обгрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі (Научно-обоснованные рекомендации относительно организации кадровой работы на предприятиях строительной отрасли)
Порядок проведення ремонту і змісту об"єктів міського впорядкування ( 154 ) (Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
Роз"яснення щодо здійснення добудов у ході реконструкції до багатоквартирних житлових будинків без виділення земельних ділянок (Разъяснение относительно осуществления достроек в ходе реконструкции к многоквартирным жилым домам без выделения земельных участков)
Роз"яснення щодо облаштування квартир вхідними металевими дверима та декоративно-захисними гратами на першому поверсі (Разъяснение относительно обустройства квартир входными металлическими дверями и декоративно-защитными решетками на первом этаже)
Про доведення до відома учасників ринків фінансових послуг листа Госфінуслуг про здійснення діяльності по залученню в управління засобів фізичних і юридичних осіб у зв"язку зі вступом в силу Закону України "Про фінансово-кредитні механізми.. ( 272 ) (О доведении до ведома участников рынков финансовых услуг письма Госфинуслуг об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах..)
Про здійснення діяльності по залученню в управління засобів фізичних і юридичних осіб у зв"язку зі вступом в силу Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю" ( 272-расп. ) (Об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
Роз"яснення щодо прав інвестора здійснювати надбудову на два поверхи на будівлі, що зареєстрована як нововиявлена пам"ятка архітектури (Разъяснение относительно прав инвестора осуществлять надстройку на два этажа на здании, что зарегистрирована как нововиявлена достопримечательность архитектуры)
Роз"яснення щодо порядку визначення площ балконів, лоджій, веранд (Разъяснение относительно порядка определения площадей балконов, лоджий, веранд)
Роз"яснення щодо порядку здійснення контролю за використанням самовільно захоплених земельних ділянок під будівництво (Разъяснение относительно порядка осуществления контроля за использованием самовольно захваченных земельных участков под строительство)
Роз"яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію об"єктів, які не є державною власністю (Разъяснение относительно порядка принятия в эксплуатацию объектов, которые не являются государственной собственностью)
Роз"яснення щодо вимог регламентування розміщення об"єктів будівництва на земельних ділянках (Разъяснение относительно требований регламентации размещения объектов строительства на земельных участках)
Роз"яснення щодо регламентування відстань від житлової забудови до складських приміщень у державних будівельних нормах (Разъяснение относительно регламентации расстояние от жилищной застройки к складским помещениям в государственных строительных нормах)
Державний реэстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (Государственный реестр нормативных актов по вопросам пожарной безопасности)
Роз"яснення щодо реєстрації тимчасових споруд (Разъяснение относительно регистрации временных сооружений)
Роз"яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва (Разъяснение относительно определения стоимости проведения государственной экспертизы по вопросам охраны труда как составной части комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Роз"яснення щодо нормативів, які регулюють розміщення зелених насаджень на території земельних ділянок, наданих для житлового будівництва (Разъяснение относительно нормативов, которые регулируют размещение зеленых насаждений на территории земельных участков, предоставленных для домостроения)
Роз"яснення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків і споруд (Разъяснение о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ в случае осуществления реконструкции, реставрации, капитального ремонта и технической переоснастки домов и сооружений)
Роз"яснення щодо законності приватизації місць загального користування в багатоквартирних житлових будинках (Разъяснение относительно законности приватизации мест общего пользования в многоквартирных жилых домах)
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2005. Загальнодержавні кошторисні нормативи (Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2005. Общегосударственные сметные нормативы)
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в галузі будівництва за станом на 01.01.2004. Загальнодержавні кошторисні нормативи (Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2004. Общегосударственные сметные нормативы)
Роз"яснення щодо шляхів вирішення питання щодо збереження пам"яток історії та культури можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них (Разъяснение относительно путей решения вопроса относительно сохранения памяток истории и культуры возможности финансирования ремонтно-реставрационных работ на них)
Роз"яснення щодо поширення дії статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на будівлі, що були визнані нововиявленими пам"ятками (Разъяснение относительно распространения действия статьи 18 Закона Украины "Об охране культурного наследия" на здания, что были признаны нововыявленными памятками)
Роз"яснення про порядок надання платних послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування (Разъяснение о порядке предоставления платных услуг в сфере градостроения, в частности, относительно предоставления архитектурно-планировочных заданий и исходных данных на проектирование)
Роз"яснення щодо надання інформації про показники опосередкованої вартості житла в регіонах України (Разъяснение относительно предоставления информации о показателях опосредствованной стоимости жилья в регионах Украины)
Роз"яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту (Разъяснение относительно отнесения ремонтных работ, которые проводятся в квартирах жилых домов, к капитальному ремонту)
Роз"яснення щодо ліцензування виконання функцій генерального підрядника (Разъяснение относительно лицензирования выполнения функций генерального подрядчика)
Роз"яснення щодо можливості перепланування приміщень в існуючих житлових квартирах багатоквартирних житлових будинків (Разъяснение относительно возможности перепланировывания помещений в существующих жилищных квартирах многоквартирных жилых домов)
Роз"яснення щодо нормування питань зведення парканів у садибній забудові (Разъяснение относительно нормирования вопросов возведения заборов в усадебной застройке)
Опосередкована вартість спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр по регіонах України станом на 1 квітня 2002 року (Опосредствованная стоимость сооружения жилья в расчете на один квадратный метр по регионам Украины состоянием на 1 апреля 2002 года)
Роз"яснення з окремих питань. Про відособлені підрозділи. (Разъяснения по отдельным вопросам. Об обособленных подразделениях.)
Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України (Регламент относительно порядка подготовки, рассмотрения и представления наградных материалов в Госстрое Украины)
Роз"яснення щодо призначення працівникам проектних організацій пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Разъяснение относительно назначения работникам проектных организаций пенсии соответственно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности")
Роз"яснення з приводу пенсійного забезпечення працівників, що займаються проектною діяльністю (Разъяснение по поводу пенсионного обеспечения работников, что занимаются проектной деятельностью)
Роз"яснення щодо термінів проектування (Разъяснение относительно сроков проектирования)
Доповідь першого заступника Голови Держбуду А.Беркути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв"язку спільно з колегією Держбуду України (Доклад первого заместителя Председателя Госстроя А.Беркути на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи совместно с коллегией Госстроя Украины)
Звернення учасників презентації новітньої продукції Лисичанського склозаводу "Пролетарій" скла загартованого будівельного (Обращение участников презентации новейшей продукции Лисичанского стеклозавода "Пролетарий" стекла закаленного строительного)
Роз"яснення щодо оплати погодження проектної документації (Разъяснение относительно оплаты согласования проектной документации)
Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції (Сообщение относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)
Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі - Унітарне республіканське підприємство "Могилевський автомобільний завод імені С.М.Кірова" (Информация о наибольшем производителе дорожно-строительной техники в Беларуси - Унитарное республиканское предприятие "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова")
Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 32 ) (О Методических рекомендациях по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
Роз"яснення щодо ліцензування функцій генпідрядчика (Разъяснение относительно лицензирования функций генподрядчика)
Роз"яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання (Разъяснение относительно установки газового оборудования для поквартирного отопления и горячего водоснабжения)