Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Методичні вказівки та взаємовідносини


Список документов в категории

Название
Методичні рекомендації по застосуванню електроогорож для диких тварин (Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных)
Методичні вказівки по застосуванню гідроімпульсних скалоломів для руйнування будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств (Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий)
Методичні рекомендації за визначенням додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш + 27 (Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27)
Рекомендації по проектуванню і пристрою фундаментів паль на пучинистых грунтах (Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах)
Рекомендації за змістом і ремонту металевих пролітних будов автодорожніх мостів (Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов)
Рекомендації по раціональній області застосування в будівництві паль різних видів (Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов)
Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги. Зміна 1 (Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования. Изменение 1)
Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги (Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования)
Методичні рекомендації з процедури підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України (відповідно до вимог Євродирективи 89/106/ЄЕС) (Методические рекомендации из процедуры подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения на территории Украины (соответственно требованиям Евродирективы 89/106/ЄЕС))
Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок кoмунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67) (Отраслевая методика расчета вредных выбросов, которые поступают от теплогенеруючих установок коммунальной теплоэнергетики Украины (затв. приказом Минбуду Украины от 16.03.06 N 67))
Методичні рекомендації по обстеженню деяких частин будівель (споруд) і їх конструкцій (Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций)
Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об"єкта), що будується, та технічний нагляд (Положение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), что строится, и техническое наблюдение)
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок ( 1531 ) (Методика экспертной денежной оценки земельных участков)
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд ( 166 ) (Методические рекомендации определения стоимости работ по обследованию, оценке технического состояния и паспортизации зданий и сооружений)
Рекомендації по удосконаленню порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва і взаємодії співвиконавців її складових частин ( 7/7-58 ) (Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей)
Методичні рекомендації про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку ( 64 ) (Методические рекомендации о формировании себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства ( 47 ) (Методические рекомендации по планированию, учету и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( 24 ) (Положения о службе страхових экспертов из охраны труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.)
Положення про порядок проведення атестації керівних і інженерно-технічних працівників ( 420/267 ) (Положение о порядке проведения аттестации руководящих и инженерно-технических работников)
Інформація щодо погоджених з Держбудом України індексів для визначення в цінах 1997 року базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт за відомчими цінниками (Информация относительно согласованных с Госстроем Украины индексов для определения в ценах в 1997 году базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ по ведомственным ценникам)
Методичнi вказiвки щодо застосування базових розцiнок визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаютья замовникам на проектування об"єктів будівництва ( 211 ) (Методические указания относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются заказчикам на проектирование объектов строительства)
Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів ( 211 ) (Базовые расценки определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов)
Положення про страхування ризиків у будівництві (Положение о страховании рисков в строительстве)
Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента ( 87 ) (Методические рекомендации по разработке конкурсного предложения (оферты) претендента)
Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України (Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва ( 532 ) (О государственной регистрации прав автора на произведения науки, литературы и искусства)
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями ( 4 ) (Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію ( 129 ) (Положение о свидетельстве на рационализаторское предложение)
Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ) ( 291 ) (Методика обследования газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП, ГРПБ, ИГРУ))
Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за використанням газу в побуті ( 5 ) (Методические указания относительно осуществления государственного наблюдения за использованием газа в быту)
Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги ( 78 ) (Методические рекомендации относительно расчетов экономически обгрунтованих тарифов на жилищно-коммунальные услуги)