Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Галузеві науково-технічні програми


Список документов в категории

Название
"Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" ( 432 ) ("Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений")
"Про втрату чинності наказу Мінбуду України від 11.10.2006 р. N 337 "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних ви ( 415 ) ("О потере действия приказа Минбуду Украины от 11.10.2006 р. N 337 "О внесении изменений к приказу Минбуду от 20 марта 2006 г. N 69 "Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных вы)
"Про Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" ( 32 ) ("О Программе обеспечения жильем военнослужащих, освобожденных в запас или отставку")
"Про державну статистичну звітність з питань науково-технічного прогресу" ( 269 ) ("О государственной статистической отчетности по вопросам научно-технического прогресса")
"Про створення навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд" ( 253 ) ("О создании учебно-научно-производственного комплекса "Архмистобуд")
"Щодо підготовки 13-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності краї СНД" ( 140 ) ("Относительно подготовки 13-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности края СНД")
"Стосовно головного редактора Інформаційного бюлетеня Держбуду" ( 119 ) ("Относительно главного редактора Информационного бюллетеня Госстроя")
"Про створення в Одеській області дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДНТЦ "Конрест")" ( 101 ) ("О создании в Одесской области дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДНТЦ "Конрест")")
"Про організацію виконання рішень Держ. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.04.00. (протокол N 1) "Про стан виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова" ( 93 ) ("Об организации выполнения решений гос. комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 07.04.00. (протокол N 1) "О состоянии выполнения Комплексной программы сохранения исторической застройки г. Львова")
"Про затвердження положення про архів та постійно діючу експертну комісію Держбуду України" ( 92 ) ("Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины")
"Про створення технічної комісії для обстеження споруд НСК "Олімпійський" ( 74 ) ("О создании технической комиссии для обследования сооружений НСК "Олимпийский")
"Про підготовку 12-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності країн СНД" ( 47 ) ("О подготовке 12-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНД")
"Про створення робочої групи по вивченню стану і перспектив розвитку водопостачання Луганської області" ( 19 ) ("О создании рабочей группы по изучению состояния и перспектив развития водоснабжения Луганской области")
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу ( 205 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду та складу зазначеної ради ( 104 ) (Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Минрегионбуду и состава отмеченного совета)
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України ( 386 ) (Об утверждении Методических рекомендаций относительно учета зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та складу архітектурно-містобудівної ради ( 342 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и состава архитектурно-градостроительного совета)
Про утворення комісії Мінбуду України з питань запобігання корупційним та неправомірним діянням ( 179 ) (Об образовании комиссии Минбуду Украины по вопросам предотвращения коррупционным и неправомерным деяниям)
Про створення Громадської експертно-аналітичної ради при Мінбуді України ( 56 ) (О создании Общественного экспертно-аналитического совета при Минстрое Украины)
Про організацію роботи щодо наукових досліджень результатів діяльності будівельного комплексу України та підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" ( 31 ) (Об организации работы относительно научных исследований результатов деятельности строительного комплекса Украины и подготовки ежегодных информационных сборников "Капітальне строительство в Україні")
Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави ( 239 ) (О подготовке к проведению заседания коллегии Госстроя Украины по вопросу "Про стратегические направления деятельности строительного комплекса Украины на новом этапе социально-экономического развития государства)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 225 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про заходи щодо вдосконалення роботи науково-технічної ради Держбуду Україн ( 183 ) (О мероприятиях по усовершенствованию работы научно-технического совета Держбуду Україн)
Про зміни у складі науково-технічної ради Держбуду України ( 181 ) (Об изменениях в составе научно-технического совета Держбуду Украины)
Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 196 ) (О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про затвердження "Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні" ( 31 ) (Об утверждении 'Положение о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине')
Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на перший квартал 2003 року ( 112 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на первый квартал 2003 года)
Про надання додаткових функцій територіальної діяльності інституту "Донецький ПромбудНДІпроект" ( 82 ) (О предоставлении дополнительных функций территориальной деятельности института 'Донецкий Промбудндіпроект')
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС" ( 64 ) (Про 'Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС')