Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше
Поиск 

ІншеПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про деякі питання організації торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування в Автономній Республіці Крим (О некоторых вопросах организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Автономной Республике Крым)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам"яні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 3. Каменные работы)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 1. Штукатурные работы)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 5. Облицовочные работы)
Про Регіональні правила забудови і використання територій в Автономній Республіці Крим ( 241-3/02 ) (О Региональных правилах застройки и использования территорий в Автономной Республике Крым)
Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів ( 41 ) (Об утверждении Положения о фонде нормативных документов в сферах градостроения, строительства и промышленности строительных материалов)
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, пе... ( 21 ) (Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, пе...)
Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року ( 246 ) (О рассмотрении обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством до 1 июля в 1995 году)
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2003 році на території України ( 154 ) (Об итогах конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2003 году на территории Украины)
Про перевірку дотримання порядку прийняття житлових будинків ( 25 ) (О проверке соблюдения порядка принятие жилых домов)
"Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" ( 432 ) ("Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений")
"Про втрату чинності наказу Мінбуду України від 11.10.2006 р. N 337 "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних ви ( 415 ) ("О потере действия приказа Минбуду Украины от 11.10.2006 р. N 337 "О внесении изменений к приказу Минбуду от 20 марта 2006 г. N 69 "Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных вы)
"Про Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" ( 32 ) ("О Программе обеспечения жильем военнослужащих, освобожденных в запас или отставку")
"Про державну статистичну звітність з питань науково-технічного прогресу" ( 269 ) ("О государственной статистической отчетности по вопросам научно-технического прогресса")
"Про створення навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд" ( 253 ) ("О создании учебно-научно-производственного комплекса "Архмистобуд")
"Щодо підготовки 13-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності краї СНД" ( 140 ) ("Относительно подготовки 13-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности края СНД")
"Стосовно головного редактора Інформаційного бюлетеня Держбуду" ( 119 ) ("Относительно главного редактора Информационного бюллетеня Госстроя")
"Про створення в Одеській області дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДНТЦ "Конрест")" ( 101 ) ("О создании в Одесской области дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДНТЦ "Конрест")")
"Про організацію виконання рішень Держ. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.04.00. (протокол N 1) "Про стан виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова" ( 93 ) ("Об организации выполнения решений гос. комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 07.04.00. (протокол N 1) "О состоянии выполнения Комплексной программы сохранения исторической застройки г. Львова")
"Про затвердження положення про архів та постійно діючу експертну комісію Держбуду України" ( 92 ) ("Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины")
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 2. Малярные работы)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2) (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 2))
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам"яні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 3. Каменные работы)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 1. Штукатурные работы)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 5. Облицовочные работы)
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1) (Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 1))
Рекомендації по упровадженню вахтового методу організації будівництва (Рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства)
Інструкція по зйомці і складанню планів підземних комунікацій (Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций)
Допомога до "Інструкції по пристрою захисту від блискавок будівель і споруд" ( 34.21.122-87 ) (Пособие к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений")
Посібник з проектування теплиць і парників ( 2.10.04-85 ) (Пособие по проектированию теплиц и парников)
РСН 341-86. Планування і забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР (РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР)
Відомчі кошторисні нормативи, погоджені Минрегионстроем (Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем)
Доповненні до Переліку діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва, надрукованому в Збірнику "Ціноутворення в будівництві" N 2, лютий 2009, і доповненням до нього, надрукованим у Збірнику "Ціноутворення в строител (Дополнении к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразование в строител)
Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будинків і споруджень і освоєння проектних потужностей (Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, сданный и сооружений и освоения проектных мощностей)
РСН 357-91. Технологія пристрою фундаментів із залізобетонних паль, що занурюються вдавленням (РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием)
Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб (Методические рекомендации относительно определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при складывании договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных роб)
Про зниження енергоспоживання і зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів в будівництві ( 173 ) (О снижении энергопотребления и уменьшении расходов топливно-энергетических ресурсов в строительстве)
Про застосування пристроїв захисного відключення ( 17 ) (О применении пристроил защитного отключения)
Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання ( 235 ) (Об утверждении Порядка проведение расчета жилых организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови" ( 508 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Рустовки стальные. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови" ( 507 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Клещи строительные. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови" ( 506 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Резак для резания керамических плиток. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови" ( 505 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Соколы для штукатурных работ. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Правила, тертки та напівтерки. Технічні умови" ( 504 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Правила, терки и полутерки. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови" ( 503 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Щетки малярные. Технические условия")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)" ( 502 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ( 491 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ( 490 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. ( 489 ) ("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
"Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 406 ) ("О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
"Про Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" ( 131 ) ("Об Украинском научно-исследовательском центре экономики строительства "Екобуд")
"Про Науково-виробничу фірму "Інпроект" ( 30 ) ("О Научно-производственной фирме "Инпроект")
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 13.12.99 р. N 299 "Про реорганізацію державного підприємства "Едельвейс" ( 141 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 13.12.99 г. N 299 "О реорганизации государственного предприятия "Эдельвейс")
"Про реорганізацію Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ", м. Харків" ( 137 ) ("О реорганизации Украинского государственного главного научно-исследовательского и производственного института инженерно-технических и экологических изысков "УкрНДИИНТВ", г. Харькове")
"Про внесення змін до складу Ради директорів проектно-вишукувальних організацій" ( 128 ) ("О внесении изменений в состав Совета директоров проектно-изыскательных организаций")
"Про затвердження Статуту державного підприємства "Укрінвестліцензія" ( 120 ) ("Об утверждении Устава государственного предприятия "Укринвестлицензия")
"Про затвердження статуту Одеського дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДП ДНТЦ "Конрест")" ( 104 ) ("Об утверждении устава Одесского дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДП ДНТЦ "Конрест")")
"Про внесення змін та доповнень до статуту державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект" ( 72 ) ("О внесении изменений и дополнений к уставу государственного проектного института "Запорижцивильпроект")
"Про реорганізацію державного підприємства "Кіровоградбудрозвідування" у філію Українського державного інституту "УкрНДІІНТВ" " ( 70 ) ("О реорганизации государственного предприятия "Кировоградстройразведование" в филиал Украинского государственного института "УкрНДИИНТВ" ")