Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ
Поиск 

КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації "Світлопрозорі конструкції" та проведення реєстрації технічних комітетів стандартизації ( 445 ) (Об утверждении Положения о техническом комитете стандартизации "Світлопрозорі конструкції" но проведение регистрации технических комитетов стандартизации)
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (Нормы затрат топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства (Нормы безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства)
Наказ від 13 липня 2009 р. № 250 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009 ( 250 )
Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безгрубного ведення робіт юридичними та фізичними особами (Относительно соблюдения законодательства из охраны труда в части промышленной безопасности, безопасного ведения работ юридическими и физическими лицами)
Санітарні правила пристрою, устаткування, змісту і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що мають недоліки у фізичному і розумовому розвитку. СанПиН 4076-86 (Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. СанПиН 4076-86)
Щодо ліцензії для будівництва господарським способом (Относительно лицензии для строительства хозяйственным способом)
(НПАОП 80.0-1.12-04). Про затвердження Правил безпеки під година навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти ((НПАОП 80.0-1.12-04). Об утверждении Правил безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования)
(НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Про затвердження Правил пожежної безпеки в сфері кінематографії ((НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Об утверждении Правил пожарной безопасности в сфере кинематографии)
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспортові України (Об утверждении Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины)
(НПАОП 28.0-1.03-08). Про затвердження Правил охорони праці в метизному виробництві ((НПАОП 28.0-1.03-08). Об утверждение Правил охраны труда в метизном производстве)
Про оренду землі (Об аренде земли)
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 14 ) (О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про будівельні норми ( 1704-VI ) (О строительных нормах)
Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об"єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення ( 2861-IV ) (О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительство ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение)
Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва ( 800-VI ) (О предотвращении влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и домостроения)
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг ( 1286-XIV ) (О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву ( 509-VI ) (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 150-VI ) (О признании таким, что потерял действие, Закона Украины "Про закупку товаров, работ и услуг за государственные кошти")
Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ( 525-V ) (О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві ( 1026-V ) (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в строительстве)
"Щодо Договорів пайової участі в будівництві" ( 12/14-874 ) ("Относительно Договоров долевого участия в строительстве")
"Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд" ( 11/21-326 ) ("Относительно повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений")
Щодо проведення перевірок програмних комплексів ( 12/19-2-9/11-4733 ) (Относительно проведения проверок программных комплексов)
"Щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об"єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків" ( 12/19-2-9/5-1497 ) ("Относительно начинания нового механизма финансовой поддержки завершения строительства объектов инфраструктуры размещения путем привлечения кредитных ресурсов банков")
"Про необхідність проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва об"єктів" (9/15-979 вот "О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительства объектов")
"Щодо відповідності терміна "червоні лінії" терміну "смуги відведення" ( 10/23-97 ) ("Относительно соответствия термина "красные линии" термина "полосы отвода")
"Щодо можливості застосування Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд" ( 9/8-457 ) ("Относительно возможности применения Примерного перечня услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений")
"До уваги користувачів ДБН 360-92**" (витяг) ( 10/23-1196 ) ("К вниманию пользователей ДБН 360-92**" ())
"Щодо вимог до внутрішнього опорядження в житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов "/ПЕРЕЛІК вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень зага ( 11/23-1094 ) ("Относительно требований к внутреннему снаряжению в жилых домах для граждан, которые соответственно законодательству требуют улучшения жилых условий"/ПЕРЕЧЕНЬ требований к внутреннему снаряжению и оснащению квартир и помещений)
"Про неухильне виконання законодавчих норм щодо пайової участі замовника в розвитку інфраструктури населених пунктів" ( 12/10-848 ) ("Про неуклонное выполнение законодательных норм относительно долевого участия заказчика в развития инфраструктуры населенных пунктов")
Рішення КМР "Про запровадження принципові організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд" ( 462/1518 ) (Решение КМР "О внедрение принципа организационного единства из выдачи разрешений на размещение временных сооружений")
Рішення КМР "Про Правила упорядкую міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 долі N 462/1518 /Додаток-Правила торгівлі на ринках у м. Києві/ ( 1051/1051 ) (Решение КМР "О Правилах благоустройства города Киева с изменениями и дополнениями, внесенными решением НТР от 21 мая 2009 года N 462/1518 /Прибавлени-Правила торговли на рынках в г. Киеве/)
Рішення КМР "Про заходи щодо впорядкування об"єктів торгівлі (малих архітектурних форм)" ( 58/58 ) (Решение КМР "О мероприятиях по приведению в порядок объектов торговли (маленьких архитектурных форм)")
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" у зв"язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву (О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева" в связи с внесением изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" (О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева")
Рішення КМР "Про затвердження нормативів забудови м. Києва" ( 207 ) (Решение КМР "Об утверждении нормативов застройки г. Киева")
Рішення КМР "Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві" ( 438/3014 ) (Решение КМР "О Порядке общественного обсуждения градостроительной документации в г. Киеве")
Рішення КМР "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві" ( 285/2860 ) (Решение КМР "Об основных основах градостроительной политики в городе Киеве")
ВСН-2-80/Киевский міськвиконком. Інструкція по проектуванню будівель і споруд в існуючій забудові р. Києва (ВСН-2-80/Киевский горисполком. Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева)
Правила забудови території Київської області (Правила застройки территории Киевской области)
Цивільний кoдекс Української PCР (Гражданский кодекс Украинской ССР)
Господарський процесуальний кодекс України ( 1798-XII ) (Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
Цивільний кодекс України ( 435-IV ) (Гражданский кодекс Украины)
Господарський кодекс України ( 436-IV ) (Хозяйственный кодекс Украины)
Лісовий кодекс України ( 3852-XII ) (Лесной кодекс Украины)
Повітряний кодекс України ( 3167-XII ) (Воздушный кодекс Украины)
Кодекс України про адміністративні правопорушення ( 8073-X ) (Кодекс Украины об административных правонарушениях)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Водний кодекс України ( 213/95-ВР ) (Водный кодекс Украины)
Цивільний процесуальний кодекс України (ст.123 - ст.288) (Гражданский процессуальный кодекс Украины (ст.123 - ст.288))