Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ДСТУ ISO (Державний Стандарт України – видано ISO)


Список документов в категории

Название
ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка лифтовая (элеваторная). Часть 6. Лифты пассажирские для установления в жилых домах. Планирование и выбор)
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню ( 14001-97 ) (ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению)
ДСТУ ІSО 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ДСТУ ІSО 19011:2003. Установки относительно осуществления аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления)
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования.)
ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3-2001, IDT). ( 14122-3:2004 )
ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю і елементами якості. Частина 2. Вказівки по послугах ( 9004-2-96 ) (ДСТУ ISO 9004-2-96 Управление качеством и элементами качества. Часть 2. Указания по услугам)
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню. ( 14001-97 ) (ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению.)
ДСТУ ISO / ІЕС Guide 59 Кодекс усталених правил стандартизації. ( / ІЕС Guide 59 )
ДСТУ ISO/TR 13335-2:2003 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій (IT). Частина 2. Керування та планування безпеки IT ( /TR 13335-2:2003 )
ДСТУ ІSО 4190-1-2001. Установка ліфтова (елеваторна) Частина 1. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ і VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT) (ДСТУ ІSО 4190-1-2001. Установка лифтовая (элеваторная) Часть 1. Лифты классов И, ІІ, ІІІ и VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT))
ДСТУ ІSО 4190-3-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ІSО 4190-3:1982, ІDT) (ДСТУ ІSО 4190-3-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 3. Лифты служебные класса V (ІSО 4190-3:1982, ІDT))
ДСТУ ІSО 4190-5-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ІSО 4190-5:1996, ІDT) (ДСТУ ІSО 4190-5-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 5. Устройства управления, сигнализации и дополнительные устройства (ІSО 4190-5:1996, ІDT))
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.)
ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системы управления качеством. Основные положения и словарь сроков)
ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарти з управління якістю і забезпеченню якості. Частина 2. Керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 І ДСТУ ISO 9003-95 ( 9000-2-96 ) (ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 2. Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 И ДСТУ ISO 9003-95)
ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти з управління якістю і забезпеченню якості. Частина 1. Керівні вказівки по вибору і застосуванню ( 9000-1-95 ) (ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению)
ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT). (ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 2. Лифты класса ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT).)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. ( 9004-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности.)
ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системы экологического управления. Требования и установки относительно применения)
ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системы экологического управления. Общие установки относительно принципов, систем и средств обеспечения)
ДСТУ ISO 9004-2-96, частина 2. Управління якістю і елементами якості, частина 2 Вказівки по послугах ( 9004-2-96 ) (ДСТУ ISO 9004-2-96, часть 2. Управление качеством и элементами качества, часть 2 Указания по услугам)
ДСТУ ISO 14010-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Загальні принципи ( 14010-97 ) (ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
ДСТУ ISO 9000-1-95, частина 1. Стандарти по управлінню якістю і забезпеченню якості, частина 1 Керівні вказівки по застосуванню і вибору ( 9000-1-95 ) (ДСТУ ISO 9000-1-95, часть 1. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества, часть 1 Руководящие указания по применению и выбору)
ДСТУ ISO 9000-2-96, частина 2. Стандарти по управлінню якістю і забезпеченню якості, частина 2 Керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 і ДСТУ ISO 9003-95 ( 9000-2-96 ) (ДСТУ ISO 9000-2-96, часть 2. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества, часть 2 Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 и ДСТУ ISO 9003-95)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности)
ДСТУ ISO/IEC 13236:2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення ( /IEC 13236:2003 )
ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003 Інформаційні технології. Посібник із методів та механізмів якості послуг ( /IEC TR 13243:2003 )
ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка. ( 10011-1-97 ) (ДСТУ ISO 10011-1-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 1. Проверка.)
ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості. ( 10011-2-97 ) (ДСТУ ISO 10011-2-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по системам качества.)
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь)
ДСТУ ISO 10118-1:2003 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 1. Загальні положення ( 10118-1:2003 )
ДСТУ ISO 14012-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по екології ( 14012-97 ) (ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Квалификационные требования к аудиторам по экологии)
ДСТУ ISO 14011-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем ( 14011-97 ) (ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой)
ДСТУ ISO 10118-2:2003 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 2. Геш-функції з використовуванням n-бітового блокового шифру ( 10118-2:2003 )
ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок. ( 10011-3-97 ) (ДСТУ ISO 10011-3-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 3. Управление программами проверок.)
ДСТУ ІSО 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги (Замінено на ДСТУ ІSО 9001:2009 - накази Держспоживстандарту від 22.06.09 N225, від 13.07.09 N250) ( 9001-2001 ) (ДСТУ ІSО 9001-2001 Системы управления качеством. Требования (Заменен на ДСТУ ІSО 9001:2009 - приказы Держспоживстандарту от 22.06.09 N225, от 13.07.09 N250))