Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Роз"яснення щодо порядку реєстрації об"єднань співвласників багатоквартирних будинків
(Разъяснение относительно порядка регистрации объединений совладельцев многоквартирных домов)
01.01.2007
Рішення НТР Про затвердження Зміни N4 до ДБН Д.2.2-29-99
(Решение НТР Об утверждении Изменения N4 к ДБН Д.2.2-29-99)
15.03.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
15.02.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
15.02.2007
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ МПП 79.080-154:200_ "Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет искусственный (планочный) клеенный. Технические условия")
15.02.2007
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетні художні. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щиты паркетные художественные. Технические условия")
15.02.2007
Рішення 22 лютого 2007 р. N 13. Про підсумки роботи будівельного комплексові та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Україн
(Решения 22 февраля 2007 г. N 13. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины за 2006 год и основные задачи Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
22.02.2007
Рекомендації по проектуванню і пристрою фундаментів паль на пучинистых грунтах
(Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах)
01.01.1989
Рекомендації за змістом і ремонту металевих пролітних будов автодорожніх мостів
(Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов)
01.01.1983
Рекомендації по раціональній області застосування в будівництві паль різних видів
(Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов)
01.01.1978
Порядок надання консультацій фахівцями Управління ціноутворення, експертизи і контролю вартості будівництва
(Порядок предоставления консультаций специалистами Управления ценообразования, экспертизы и контроля стоимости строительства)
01.01.2006
Про поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції і устаткування при визначенні вартості будівництва на стадії складання инвесторской кошторисної документації. ( на 01.01.2007)
(О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации. ( на 01.01.2007))
01.01.2007
Роз"яснення щодо можливості використання житлових чеків при приватизації державного житлового фонду
(Разъяснение относительно возможности использования жилищных чеков при приватизации государственного жилищного фонда)
01.01.2007
Роз"яснення щодо реконструкції застарілого житлового фонду
(Разъяснение относительно реконструкции устаревшего жилищного фонда)
01.01.2007
Роз"яснення щодо стану житлового будівництва та забезпечення населення житлом
(Разъяснение относительно состояния домостроения и обеспечения населения жильем)
01.01.2007
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
18.01.2007
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектирование телекоммуникаций. Сооружения станционные местных телефонных сетей")
18.01.2007
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N 7, 8 до розділу 2 Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения N 7, 8 к разделу 2 Рабочего. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
01.01.2006
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N7 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения N7 к разделу 4. Рабочие. Строительство и ремонт автомобильных дорог)
01.01.2006
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N3 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения N3 к разделу 1. Руководители, профессионалы, специалисты)
01.01.2006
ДСТУ 4578:2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ІSО 6183:1990)
(ДСТУ 4578:2006. Системы пожаротушение диоксидом углерода. Проектирование и монтаж. Общие требования (ІSО 6183:1990, МОD))
01.01.2007
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (N 47)
(Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности (N 47))
10.04.2007
Про ліцензування будівельної діяльності (N 584)
(О лицензировании строительной деятельности (N 584))
27.01.2007
Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності (N 4-452-1666/4994)
(Относительно получения лицензии на осуществление строительной деятельности (N 4-452-1666/4994))
17.09.2002
ГНД 34.05.102-2003. Порядок визначеня вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж
(ГНД 34.05.102-2003. Порядок определения стоимости ремонта и технического обслуживания электрических сетей)
01.01.2006
"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП"
("Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения (за сокращениями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП")
06.02.2007
"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження Керівникам базових організацій Мінбуду України"
("Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения Руководителям базовых организаций Минбуду Украины")
06.02.2007
"Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд "
("Об утверждении Примерного положения о предприятии из эксплуатации мостовых сооружений ")
19.03.2007
"Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27
("О Методических рекомендациях из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха больше чем +27)
16.03.2007
Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва (N 647)
(Некоторые вопросы Министерства регионального развития и строительства (N 647))
20.04.2007
Правила використання та забудови території міста Чернівці
(Правила использования и застройки территории города Черновцы)
01.01.2005
Регіональні правила забудови населених пунктів Сумської області
(Региональные правила застройки населенных пунктов Сумской области)
01.01.2002
Про деякі питання організації торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування в Автономній Республіці Крим
(О некоторых вопросах организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Автономной Республике Крым)
21.05.2003
Регіональні правила забудови території Закарпатської області
(Региональные правила застройки территории Закарпатской области)
01.01.2003
Регіональні (місцеві) правила забудови території м. Мукачево
(Региональные (местные) правила застройки территории г. Мукачево)
01.01.2004
ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Пристрої захисного відключення. Класифікація. Загальні технічні вимоги
(ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования)
01.01.1986
ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожежогасінні автоматичні. Загальні технічні вимоги
(ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования)
01.01.1993
ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Будівельні машини. Загальні вимоги безпеки при експлуатації
(ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации)
01.01.1985
ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности)
01.01.1985
ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзривобезопасность горючого пилу. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования)
01.01.1984
ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимі рівні в житлових і суспільних будівлях
(ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях)
01.01.1981
ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожежна безпека. Терміни і визначення
(ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения)
01.01.1982
ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення
(ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление)
01.01.1981
ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Засоби і методи захисту від шуму. Класифікація
(ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация)
01.01.1981
ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму в ревербераційному приміщенні. Технічний метод
(ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в реверберационном помещении. Технический метод)
01.01.1981
ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту
(ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты)
01.01.1980
ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровибухонебезпечність статичної електрики. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования)
01.01.1995
ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин
(ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ)
01.01.1982
ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования)
01.01.1991
ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования)
01.01.1978
ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Електробезпека. Терміни і визначення
(ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения)
01.01.1977
ГОСТ 30331.3-95. Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги по забезпеченню безпеки. Захист від поразки електричним струмом
(ГОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током)
01.01.1995
ГОСТ 30331.2-95. Електроустановки будівель. Частина 3. Основні характеристики
(ГОСТ 30331.2-95. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики)
01.01.1995
ГОСТ 30331.1-95. Електроустановки будівель. Основні положення
(ГОСТ 30331.1-95. Электроустановки зданий. Основные положения)
01.01.1995
ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
(ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию)
01.01.1997
ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
(ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию)
01.01.1997
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка
(ДСТУ 1.5:2003. Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка)
01.01.2006
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
(ДСТУ 1.5:2003. Национальная стандартизация правила построения, преподавания, оформления и требования к содержанию нормативных документов)
01.01.2003
ГОСТ 1.5-2001. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації по міждержавній стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення, змісту і позначення
(ГОСТ 1.5-2001. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению)
01.01.2002
ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправки до Зміни N1
(ДСТУ 1.3:2004. Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Поправки к Изменению N1)
01.01.2006
ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Зміна N1
(ДСТУ 1.3:2004. Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Изменение N1)
01.01.2006
Усереднені вартісні показники і індекси для розрахунку вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.01.2007 (без ПДВ)
(Усредненные стоимостные показатели и индексы для расчета стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2007 (без НДС))
01.01.2007
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2007. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2007. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2007
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправка
(ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Поправка)
01.01.2006
Базові показники вартості проектно-планувальних і інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР
(Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР)
01.01.1991
ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности)
01.01.1984
ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування
(ВБН Г.1-218-182:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из ремонтов автомобильных дорог общего пользования)
01.01.2006
ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 3/
(ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения)./с изменениями и дополнениями N 3/)
01.01.2004
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам"яні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 3. Каменные работы)
01.01.2006
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть)
01.01.2006
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 1. Штукатурные работы)
01.01.2007
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 5. Облицовочные работы)
01.01.2007
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1)
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 1))
01.01.2007
Зміна N4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Мінбуду України N 393 від 28.11.06)
(Изменение N4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 393 от 28.11.06))
01.01.2006
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 2
(ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 2)
01.01.2004
 Емкости