Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (ІЕС 62305:2006, NЕQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
(ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (ІЕС 62305:2006, NЕQ). Инженерное оснащение домов и сооружений. Устроения блискавкозахисту зданий и сооружений)
01.01.2009
ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами
(ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Инженерное оснащение домов и сооружений. Установка из проектирование, монтирования и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга и управления зданиями и сооружениями)
01.01.2008
ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
(ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Строительство в условиях уплотненной застройки. Требования безопасности)
01.01.2008
ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ...
(ДБН Б.2.2-3-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения историко-архитектурных опорных планов, специальной научно-проектной документации для определения исторически)
01.01.2009
ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам"яток архітектури та ...
(ДБН Б.2.2-2-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации относительно определения границ и режимов использования зон охраны памяток арх)
01.01.2009
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна N1
(ДБН 360-92** Градостроительство. Планирования и застройка городских и сельских поселений. Изменение N1)
13.10.2008
ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об"єктів нерухомої культурної спадщини
(ДБН А.2.2-6-2008. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации для реставрации объектов недвижимого культурного наследства)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типові виробу та контроль виробництва на підприємстві
(ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ М. Относительно оценки соответствия за директивой относительно строительных изделий: начальное испытание типа изделия и контроль производства на предприятии)
01.03.2009
ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ К. Системы соответствия, роль и задача нотифицированных органов в сфере директивы относительно строительных изделий)
01.03.2009
ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ D. Относительно С-маркирования в соответствии с Директивой относительно строительных изделий)
01.03.2009
ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив
(ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ G. Европейская система классификации строительных изделий за реакцией на огневое влияние)
01.03.2009
ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ Э. Относительно уровней и классов в соответствии с директивой относительно строительных изделий)
01.03.2009
ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення зрозуміти
(ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Сроки и определения понятий)
01.01.2008
ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення
(ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Основные положения)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ С. Щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ С. Относительно обращения с комплектами и системами за директивой относительно строительных изделий)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролеві виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби
(ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ В. Относительно определения контроля производства на предприятии в технических условиях на строительные изделия)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ А. Относительно назначения нотифицированных органов по работе с директивой относительно строительных изделий)
01.01.2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Настанова з розроблення технічних розумів на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Установка из разработки технических условий на добавки для цементов, сухих строительных смесей, растворов и бетонов)
01.01.2007
ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів
(ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ Н. Относительно согласования подходов относительно опасных веществ за Директивой относительно строительных изделий)
01.01.2008
Рекомендації N1 організаціям, уповноваженим на підготовку висновків
(Рекомендации N1 организациям, уполномоченным на подготовку выводов)
01.01.2008
Щодо необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт при розвідці газових родовищ (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 19.09.08 N 22/10-3026)
(Относительно необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ при разведке газовых месторождений (Соответственно листу Держархбудинспекции от 19.09.08 N 22/10-3026))
01.01.2008
Щодо необхідності оформлення на тимчасову дослідно-промислову установку на період пробної експлуатації свердловин (родовища) дозволу на виконання будівельних робіт (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.10.08 N 22/10-3710)
(Относительно необходимости оформления на временную опытно-промышленную установку на период пробной эксплуатации скважин (месторождения) разрешения на выполнение строительных работ (Соответственно листу Держархбудинспекции от 29.10.08 N 22/10-3710))
01.01.2008
Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об"єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750)
(Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для последующей эксплуатации (Соответственно листу Держархбудинспекции от 31.10.08 N 22/4-3750))
01.01.2008
Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.09.2008 N 22/4-3181)
(Относительно осуществления технического наблюдения (соответственно листу Держархбудинспекции от 29.09.2008 N 22/4-3181))
01.01.2008
Щодо виконання протиаварійних, відновлювальних та будівельних робіт в умовах надзвичайної ситуації. (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008 N 22/5-2332)
(Относительно выполнения противоаварийных, обновительных и строительных работ в условиях чрезвычайной ситуации. (соответственно листу Держархбудинспекции от 06.08.2008 N 22/5-2332))
01.01.2008
Щодо терміну притягнення до адміністративної відповідальності (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008р N 22/7-2350)
(Относительно срока привлечения к административной ответственности (соответственно листу Держархбудинспекции от 06.08.2008р N 22/7-2350))
01.01.2008
Концепція державної регіональної політики
(Концепция государственной региональной политики)
01.01.2008
Рішення НТР Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ -Чоп (на Будапешт через Львів -Мукачеве, Ужгород) (М -06) на ділянці км 14 + 080 (Київська область) -км 348 + 000 (Рівненська область) та проек
(Решение НТР О рассмотрении проекта капитального ремонта автомобильной дороги Киев -Чоп (на Будапешт через Львов -Мукачеве, Ужгород) (М -06) на участке км 14 + 080 (Киевская область) -км 348 + 000 (Ровенская область) та проек)
30.10.2008
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ-Н Б Д.1.1-...2008 "Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві"
(Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ-Н Б Д.1.1-...2008 "Правила определения стоимости научных и научно-технических работ в строительстве")
30.10.2008
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі"
(Решение НТР О проекте ДБН В.2.5-...-2009 "Тепловые сети")
30.10.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
30.10.2008
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
30.10.2008
Рішення НТР Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Строительные материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
30.10.2008
Рішення НТР Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Строительные материалы. Песок и щебень перлитовые спученые. Технические условия")
30.10.2008
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" та СОРОМЛИВИЙ Д.2.7.
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Ремонт изоляции трубопроводов газонефтепродуктов с использованием композитных материалов "Полипромсинтез и СОУ Д.2.7".)
24.10.2008
Рішення НТР Про Зміну N4 до ДБН Д.2.7-2000
(Решение НТР Об Изменении N4 к ДБН Д.2.7-2000)
24.10.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Подвійний Друк"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционной мембраны "Dиаі Sеаі")
10.10.2008
Роз"яснення щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, також приймально-передавальні системи засобів зв"язку
(Разъяснение относительно предотвращения разрушению разнообразных зданий и сооружений малых архитектурных форм, на которых размещаются разнообразные рекламные носители, а также приемно-передаточные системы средств связи)
01.01.2008
Роз"яснення щодо застосування гнучких підводок у системах внутрішнього водопроводу житлових багатоповерхових будинків
(Разъяснение относительно применения гибких подводок в системах внутреннего водопровода жилых многоэтажных домов)
01.01.2008
Рішення 23 вересня 2008 р. N 93. Про "Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах"
(Решения 23 сентября 2008 г. N 93. Про "Методические рекомендации относительно сбора информации и предыдущего анализа возможности формирования дееспособных общин в регионах")
23.09.2008
Роз"яснення щодо забезпечення житлового фонду лічильниками газу
(Разъяснение относительно обеспечения жилищного фонда счетчиками газа)
01.01.2008
Рішення НТР Про погодження СОУ Д.2.7-...:2008
(Решения НТР О согласование СОУ Д.2.7-...:2008)
19.09.2008
Рішення НТР Про погодження СОРОМЛИВИЙ Д.2.7-45.2-0018112
(Решение НТР О согласовании СОУ Д.2.7-45.2-0018112)
17.09.2008
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Сооружения транспорта. Материалы геосинтетические в дорожном строительстве")
22.08.2008
Рішення НТР Про погодження проекту технічних умов
(Решение НТР О согласовании проекта технических условий)
22.08.2008
Санітарні правила для холодильників
(Санитарные правила для холодильников)
29.09.1988
(ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
((ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безопасности для масляно-жирового производства)
22.04.1997
(НПАОП 01.2-1.09-05) Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство
((НПАОП 01.2-1.09-05) Об утверждении Правил охраны труда в животноводстве. Свиноводство)
06.12.2004
РД 34.70.110-92. Правила організації пуско-налагоджувальних робіт на теплових електричних станціях
(РД 34.70.110-92. Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях)
01.01.1991
РД 34.20.407-87. Правила приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів розподільних електричних сітей напругою 0,38-20 кВ сільськогосподарські призначення
(РД 34.20.407-87. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения)
01.01.1989
РД (ВСН 37-86). Правила приймання в експлуатацію окремих пускових комплексів і закінчених будівництвом електростанцій, об"єктів електричних і теплових сітей
(РД (ВСН 37-86). Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей)
01.01.1970
РД 34.20.401-83(ПР 34-70-002-83). Правила приймання в експлуатацію енергооб"єктів електростанцій, електричних і теплових сітей після технічного переозброєння
(РД 34.20.401-83(ПР 34-70-002-83). Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения)
01.01.1983
РД Положення про порядок розробки, узгодження і затвердження програм випробувань на теплових, гідравлічних і атомних електростанціях, в енергосистемах, теплових і електричних сітях
(РД Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях)
01.01.1970
РД (НР 34-70-118-87). Норми проектування теплової ізоляції для трубопроводів і устаткування теплових і атомних електростанцій
(РД (HР 34-70-118-87). Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций)
01.01.1970
РД Методичні вказівки по класифікації виробничих приміщень енергопідприємств по допустимих рівнях шуму
(РД Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума)
01.01.1970
"Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління."
("Об ориентировочных удельных показателях подсчета площади домов управления.")
22.12.2003
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 22.05.2008 N 219 "Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва
("О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 22.05.2008 N 219 "Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства)
16.10.2008
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 228"
("О внесении изменений к приказу Минрегионстроя от 30.05.2008 N 228")
21.10.2008
"Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик
("Об утверждении Изменения N 9 к разделу 2 "Рабочего. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и Изменения N9 к разделу 4 "Рабочего. Строительство и ремонт автомобильных дорог" Справочника квалификационных характеристик)
10.10.2008
"Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об"єктів промислової забудови та ін
("Об утверждении Порядка согласования у Минрегионстроя обоснованных отклонений от действующих строительных норм в проектной документации при проектировании и внесении изменений в проектную документацию объектов промышленной застройки и др.)
04.07.2008
"Про відновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 "Камінь брусчатий для дорожніх покриттів. Технічні умови"
("Об восстановлении действия межгосударственного стандарта ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия")
30.09.2008
ГОСТ 18685-73. Трансформатори струму і напруги. Терміни і визначення
(ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения)
01.01.2004
Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОРОМЛИВО
(О распространении и использовании ведомственных сметных норм и СОУ)
01.01.2008
ГОСТ 14209-97. Керівництво по навантаженню силових масляних трансформаторів
(ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов)
01.01.2002
ГОСТ 11677-85. Трансформатори силові. Загальні технічні умови
(ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия)
01.01.1999
ГОСТ 7746-2001. Трансформатори струму. Загальні технічні умови
(ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия)
01.01.2003
ГОСТ 1983-2001. Трансформатори напруги. Загальні технічні умови
(ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия)
01.01.2003
ГОСТ 27990-88. Засоби охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації. Загальні технічні вимоги
(ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования)
01.01.2001
ГОСТ 26342-84. Засоби охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації. Типи, основні параметри і розміри
(ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры)
01.01.2001
ГОСТ 15597-82. Світильники для виробничих будівель. Загальні технічні умови
(ГОСТ 15597-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия)
01.01.2003
ГОСТ 8607-82. Світильники для освітлення житлових і суспільних приміщень. Загальні технічні умови
(ГОСТ 8607-82. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия)
01.01.2004
ГОСТ 8045-82. Світильники для зовнішнього освітлення. Загальні технічні умови
(ГОСТ 8045-82. Светильники для наружного освещения. Общие технические условия)
01.01.1984
ГОСТ 14651-78 (СT СЕВ 6305-88). Електрододержателі для ручної дугової зварки. Технічні умови
(ГОСТ 14651-78 (СT СЭВ 6305-88). Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 2246-70. Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови
(ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия)
01.01.2002
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри
(ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)
01.01.2003
 Емкости