Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Рішення НТР Про погодження СОУ 45.2-00018112-022.1:200_
(Решения НТР О согласование СОУ 45.2-00018112-022.1:200_)
22.12.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві з`єднань з арматурної сталі типові HGС
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве соединений с арматурной постоянные типа HGС)
22.12.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
17.12.2008
Рішення НТР Про розгляд робочого проектові будівництва міжнародної автомобільної дороги державного значення М -12 Стрий - Тернопіль Кіровоград - Знам"янка на ділянці обходові м. Бережани в Тернопільській області (від автомобільн
(Решения НТР О рассмотрении рабочего проекта строительства международной автомобильной дороги государственного значения М -12 Стрый -Тернополь -Кировоград -Знамянка на участке обхода г. Бережаны в Тернопольской области)
11.12.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Добавки для бетонів та бетони"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетоны")
11.12.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Теплоізоляційні вироби"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Теплоизоляционные изделия")
11.12.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решения НТР О проектах национальных стандартов)
11.12.2008
Рішення НТР Про погодження проектові СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008
(Решения НТР О согласование проекта СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008)
10.12.2008
Угода про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази в будівництві між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України
(Соглашение о сотрудничестве и координации деятельности по вопросам формирования нормативной базы в строительстве между Министерством регионального развития и строительства Украины и Академией строительства Украины)
28.10.2008
Рішення НТР Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонтові ділянок трубопроводові на заболоченій місцевості"
(Решения НТР О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магистральные нефтепроводы. Линейная часть. Методы ремонта участков трубопровода на заболоченной местности")
05.12.2008
Рішення НТР Про проект національного стандартові
(Решения НТР О проекте национального стандарта)
05.12.2008
Рішення НТР Про науково-дослідну роботові "Концепція реформування місцевих бюджетів"
(Решения НТР О научно-исследовательской работе "Концепция реформирования местных бюджетов")
27.11.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий)
02.12.2008
Рішення НТР Про проект національного стандартові
(Решения НТР О проекте национального стандарта)
02.12.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решения НТР О проектах национальных стандартов)
27.11.2008
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ІSО 11600:2002, МОD)"
(Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Материалы герметизуючі полимерные. Классификация и общие технические требования (ІSО 11600:2002, МОD)")
27.11.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Добавки для бетонів та бетони"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетоны")
27.11.2008
Рішення НТР Про проекти нормативних документів комплексові "Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій"
(Решения НТР О проектах нормативных документов комплекса "Контроль и техническое диагностирование металлических конструкций")
27.11.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Матеріали полімерні для підлоги"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Материалы полимерные для пола")
27.11.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Опоряджувальні матеріали"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Отделочные материалы")
27.11.2008
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Панелі металеві та бетонні вироби"
(Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Панели металлические и бетонные изделия")
27.11.2008
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
26.11.2008
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ґрунтових дротових анкерів "Bаиеr"
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве грунтовых проволочных анкеров "Bаиеr")
26.11.2008
Рішення НТР Про погодження проектові СОУ-Н ЇЇ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила визначення вартості реконструкції, капітального і потокового ремонтові основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій"
(Решения НТР О согласование проекта СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила определения стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оснащения гидроэлектростанций")
24.11.2008
Рішення НТР Про розгляд проектові Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд"
(Решения НТР О рассмотрении проекта Изменения N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покрытия домов и сооружений")
17.11.2008
Правила будівництва і ремонту повітряних ліній зв"язку і радіотрансляційних мереж. Частина ІІ. Пристрій щоглових переходів
(Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть ІІ. Устройство мачтовых переходов)
01.01.1960
Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого кулі ґрунту) земельних ділянок
(Порядок выдачи и аннулирования специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова (плодородного пласта грунта) земельных участков)
04.01.2005
Методика визначення відновної вартості об"єкта упорядкую
(Методика определения обновленной стоимости объекта благоустройства)
03.11.2008
Стандарт ЖКГ. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги
(Стандарт ЖКГ. Энергосбережения. Служба енергоменеджменту предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Общие требования)
19.03.2008
СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Послуги міського електричного транспортові
(СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Услуги городского электрического транспорта)
19.04.2006
Номенклатура продукції будівництва
(Номенклатура продукции строительства)
30.08.2002
СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання
(СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Защита противокоррозионный. Общие требования и методы контролирования)
01.01.2008
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків (Розділ 4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових..)
(СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Жилые дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воспроизведения многоэтажных жилых домов (Раздел 4. Порядок определения стоимости замещения (воспроизведения) и оценочной стоимости многоэтажных жилых..))
01.07.2009
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків
(СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Жилые дома. Правила определения физического сноса жилых домов)
03.02.2009
Рішення конституційного судові України в справі за конституційним поданням Верховної Заради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10...
(Решения конституционного суда Украины в деле по конституционному представлению Верховной Рады Автономной Республики Крым относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 4, 8, 10...)
03.02.2009
РД 25.952-90. Системи автоматичні пожежегасіння, пожежної, охоронної й охоронно-пожежної сигналізації. Порядок розробки завдання на проектування
(РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование)
01.01.1991
Санітарні норми проектування промислових підприємств. СН 245-71 (ДНАОП 0.03.-3.01-71)
(Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71 (ДНАОП 0.03.-3.01-71))
05.11.1971
Санітарні правила і норми розміщення, пристрою й експлуатації малих ферм для змісту тварин (худоби, птаха, звірів) у населених пунктах Української РСР СанПіН N 5.02.12/н
(Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР СанПиН N 5.02.12/н)
30.06.1989
(НПАОП 0.00-1.02-08) Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
((НПАОП 0.00-1.02-08) Об утверждение Правил строения и безопасной эксплуатации лифтов)
01.09.2008
"До врахування в кошторисній документації вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання та придатних для повторного використання на об"єкті будівництва"
("К учету в сметной документации стоимости материальных ресурсов, полученных от разборки и пригодных для повторного использования на объекте строительства")
23.02.2006
"Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фондові станом на 1 січня 2009 року"
("Об утверждение индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2009 года")
05.05.2009
"Щодо заходів з підвищення енергоефективності, методичний-методичного-нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження в будівельному комплексі"
("Относительно мероприятий из повышения енергоефективності, нормативно-методического обеспечения вопросов энергосбережения в строительном комплексе")
21.01.2009
"Стосовно внесенням змін до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" (Відкликаний -лист Мінрегіонбуду України від 20.07.09 N 10/23-1196)
("Относительно внесением изменений в ДБН 360-92** "Градостроительство. Планирования и застройка городских и сельских поселений" (Отозванный -письмо Минрегионстроя Украины от 20.07.09 N 10/23-1196))
10.04.2009
"Стосовно розгляду звернення інвесторів щодо погоджень вимушених відступів від вимог нормативних документів у частині влаштування автономних котелень"
("Относительно рассмотрения обращения инвесторов относительно согласований вынужденных отступлений от требований нормативных документов в части устройства автономных котельных")
30.03.2009
"Щодо надання документів до Мінрегіонбуду для розгляду матеріалів Міжвідомчою робочою групою з питань добудови об"єктів недовершеного житлового будівництва"
("Относительно предоставления документов к Мінрегіонбуду для рассмотрения материалов Межведомственной рабочей группой по вопросам достройки объектов незавершенного жилищного строительства")
17.03.2009
"Про скасування міждержавних стандартів (ДСТ), прийнятих до 1992 року"
("Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года")
12.05.2009
"Про внесення змін до наказові Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186"
("О внесении изменений в приказ Мінрегіонбуду от 24.04.2008 N 186")
01.04.2009
"Про затвердження планові засідань президії Науково-технічної заради Мінрегіонбуду в ІІ кварталі 2009 року"
("Об утверждение плана заседаний президиума Научно-технического совета Мінрегіонбуду в ІІ квартале 2009 года")
31.03.2009
"Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в ІІ кварталі 2009 року"
("Об утверждение перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в ІІ квартале 2009 года")
27.03.2009
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.3-22-2009 "Мости та сурми. Основні вимоги проектування".) / Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН В.2.3-22-2009 "Мосты и трубы. Основные требования проектирования".) / См. -приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
16.03.2009
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.3-6-2009 "Мости та сурми. Обстеження та випробування") / Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН В.2.3-6-2009 "Мосты и трубы. Обследования и испытания") / См. - приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
16.03.2009
"Про прийняття національного стандартові України" (ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 "Настанова з оцінювання і прогноз. технічн. стану автодорожніх мостів")/ Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("О принятии национального стандарта Украины" (ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 "Установка из оценивание и прогноз. Технич. состояния автодорожных мостов")/ См. -приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
16.03.2009
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-15-2009 "Навантаження та впливи. Мости та сурми")/ Див. -наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N484/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН В.1.2-15-2009 "Нагрузка и влияния. Мосты и трубы")/ См. - приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N484/)
16.03.2009
"Про затвердження державних будівельних норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів")
("Об утверждение государственных строительных норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов"))
13.03.2009
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпеку в будівництві. Основні положення") /Див. наказ Мінрегіонбуду України від 14.08.09 N336/
("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартов безопасности труда. Промышленная безопасность в строительстве. Основные положения") /См. приказ Минрегионстроя Украины от 14.08.09 N336/)
27.01.2009
"Про внесення змін до наказові від 30.12.08 N703"
("О внесении изменений в приказ от 30.12.08 N703")
24.01.2009
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDT) "Настанова. Основи проектування конструкцій")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDT) "Установка. Основы проектирования конструкций"))
30.12.2008
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки ...) /див. наказ Мінрегіонбуду України від 22.06.09 N245/
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности ...) /см. приказ Минрегионстроя Украины от 22.06.09 N245/)
30.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)"
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подлоги (Сборник 11)")
29.12.2008
"Про затвердження планові засідань президії Науково-технічної заради Мінрегіонбуду в І кварталі 2009 року"
("Об утверждение плана заседаний президиума Научно-технического совета Мінрегіонбуду в І квартале 2009 года")
29.12.2008
"Про прийняття націон. стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-174:2008 Добавки для бетонів і будів. розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії (ЕN 480-6:1996, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национ. стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-174:2008 Добавки для бетонов и строит. растворов. Методы испытаний. Анализ методом инфракрасной спектроскопии (ЕN 480-6:1996, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
26.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-173:2008 Добавки для бетонів і будів. розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугові в добавках /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-173:2008 Добавки для бетонов и строит. растворов. Методы испытаний. Определение содержимого луга в добавках /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
26.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-172:2008 Добавки для бетонів і будів. розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водороз. хлоридові (ЕN 480-10:1996, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-172:2008 Добавки для бетонов и строит. растворов. Методы испытаний. Определение содержимого водороз. хлорида (ЕN 480-10:1996, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
26.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (ЕN 206-1:2000, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Строительные материалы. Смеси бетонные и бетон. Общие технические условия (ЕN 206-1:2000, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
26.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах") /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Установка относительно применения химических добавок в бетонах и строительных растворах") /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
26.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні тех. умови(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех. условия(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
26.12.2008
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування")
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования"))
19.01.2009
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові територій")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территорий"))
14.01.2009
"Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документа...(Дів- наказ Мінрегіонбуду від 02.07.09р. N265)
("Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможное принятие в эксплуатацию жилых домов, и Перечня исполнительной и другой документа...(См. - приказ Минрегионстроя от 02.07.09г. N265))
24.12.2008
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б ЕN 196-10:2008 Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хромові (VІ) у цементах (ЕN 196-10:2006, ІDT)"
("О принятие национального стандарта ДСТУ БЫ ЕN 196-10:2008 Методы испытания цементов. Часть 10. Определения содержимого водорастворимого хрома (VІ) в цементах (ЕN 196-10:2006, ІDT)")
16.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і сурми. Монтаж прогонових будов (Збірник 30)")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж прогоновых строений (Сборник 30)"))
17.12.2008
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Сурми поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (ЕN 12201-2:2003, МОD)
("О принятие национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Строительные материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия" (ЕN 12201-2:2003, МОD))
16.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Будівельні матеріли. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Строительные материли. Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Общие технические условия"))
10.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/
("О принятие национального стандарта" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Строительные материалы. Материалы герметизуючі полимерные. Классификация. Общие технические требования (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/)
10.12.2008
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев"яні конструкції (Збірник 10)")
("О принятие национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (Сборник 10)"))
10.12.2008
 Емкости