Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
22.07.2008
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
16.07.2008
Рішення НТР Про проект ДБН "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки"
(Решение НТР О проекте ДБН "Строительство в условиях плотнящей застройки. Требования безопасности")
04.07.2008
Рішення НТР Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
(Решение НТР О проекте изменений к государственным строительным нормам ДБН 360-92** "Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений")
04.07.2008
Рішення НТР Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Готелі"
(Решение НТР О проекте государственных строительных норм ДБН В.2.2-...:200_ "Дома и сооружения. Гостиницы")
04.07.2008
Рішення НТР Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99
(Решение НТР Об утверждении Изменения N 5 к ДБН Д.2.2-6-99 и ДБН Д.2.2-15-99)
09.07.2008
Склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об"єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіонбуді
(Состав Комитета обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры при Минрегионстрое)
01.01.2008
ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення
(ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системы экологического управления. Общие установки относительно принципов, систем и средств обеспечения)
01.01.2006
ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування
(ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системы экологического управления. Требования и установки относительно применения)
01.01.2006
ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
(ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системы управления качеством. Основные положения и словарь сроков)
01.01.2007
Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002
(Об утверждении Государственных санитарных правил для предприятий, которые производят растительные масла. ДСП 4.4.4.090-2002)
31.05.2002
(НПАОП 0.00-6.07-04) Про затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
((НПАОП 0.00-6.07-04) Об утверждении Порядка ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности)
06.12.2004
(НПАОП 0.00-4.35-04) Про затвердження Типового положення про службу охорони праці
((НПАОП 0.00-4.35-04) Об утверждении Типичного положения о службе охраны труда)
15.11.2004
Інструкцію з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві (НПАОП 0.00-5.24-01)
(Инструкцию из безопасного выполнения сварочных работ в электромонтажном производстве (НПАОП 0.00-5.24-01))
05.06.2001
СП 4416-87. Санітарні правила для підприємств по обробці і розливу питних мінеральних вод
(СП 4416-87. Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод)
01.01.1987
СП 3244-85. Санітарні правила для підприємств пивоварної і безалкогольної промисловості (Замінені на ДСанПіН 4.4.4.-152-2008)
(СП 3244-85. Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности (Заменены на ДСанПиН 4.4.4.-152-2008))
01.01.1985
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці станом на 19.01.2009(НПАОП). Додаток
(Государственный реестр нормативно-правовых актов по охране работы состоянием на 19.01.2009(НПАОП). Прибавление)
01.01.2008
НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
(НАПБ Б.03.002-2007. Нормы определения категорий помещений, домов и внешних установок за взрывопожарной и пожарной опасностью)
01.01.2007
Щодо порядку електрифікації новобудов
(Относительно порядка электрификации новостроек)
07.03.2008
"Про оплату за приєднання об"єктів будівництва до електромереж"
("Об оплате за присоединение объектов строительства к электросетям")
27.05.2008
"Про застосування положень ухвали Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N40"
("О применении положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N40")
24.04.2008
"Індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 липня 2008 року"
("Индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 июль в 2008 году")
22.07.2008
"Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками "
("О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первыми заместителями и заместителями ")
11.08.2008
"Про прийняття національного стандарту України"
("О принятии национального стандарта Украины")
20.08.2008
"Про організацію роботи ДП "Укрдержбудекспертиза" та його філій у період припинення служб Української державної інвестиційної експертизи"
("Об организации работы ДП "Укрдержбудекспертиза" и его филиалов в период прекращения служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы")
25.07.2008
"Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"
("Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения")
23.07.2008
"Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення"
("Система проектной документации для строительства. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи")
27.06.2008
Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04)
(Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (НПАОП 0.00-6.02-04))
25.08.2004
Рішення КМР "Про затвердження нормативів забудови м. Києва"
(Решение КМР "Об утверждении нормативов застройки г. Киева")
03.07.1995
Рішення КМР "Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві"
(Решение КМР "О Порядке общественного обсуждения градостроительной документации в г. Киеве")
16.06.2005
Рішення КМР "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві"
(Решение КМР "Об основных основах градостроительной политики в городе Киеве")
21.04.2005
ВСН-2-80/Киевский міськвиконком. Інструкція по проектуванню будівель і споруд в існуючій забудові р. Києва
(ВСН-2-80/Киевский горисполком. Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева)
01.01.1980
ГОСТ 24986-81 (СТ СЕВ 2438-8О). Листи асбестоцементні хвилясті високого профілю 51/177. Технічні умови
(ГОСТ 24986-81 (СТ СЭВ 2438-8О). Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия)
01.01.1982
ГОСТ 24140-80. Деталі кріплення трубопроводів. Скоби і хомути. Технічні умови
(ГОСТ 24140-80. Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия)
01.01.1981
ГОСТ 21026-75. Сталь гарячекатана. Швелер з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент
(ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент)
01.01.1977
ГОСТ 21026-75. Сталь гарячекатана. Швелер з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент
(ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент)
01.01.1976
ГОСТ 20700-75* (СT СЕВ 1066-78). Болти, шпильки, гайки і шайби для фланцевих і анкерних з"єднань, пробки і хомути з температурою середовища від 0 до 650
(ГОСТ 20700-75* (СT СЭВ 1066-78). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650)
01.01.1976
ГОСТ 20477-86. Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови
(ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия)
01.01.1987
ГОСТ 19487-74. Пігменти і наповнювачі неорганічні. Терміни і визначення
(ГОСТ 19487-74. Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения)
01.01.1975
ГОСТ 18662-83. Профілі гарячекатані СВП для кріпи гірських вироблень. Сортамент
(ГОСТ 18662-83. Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент)
01.01.1984
ГОСТ 17576-97. Профілі пресовані косокутні трапецієвидного отбортованого перетину з алюмінію, алюмінієвих і магнієвих сплавів. Сортамент
(ГОСТ 17576-97. Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент)
01.01.1998
ГОСТ 12434-83 (СТ СЕВ 3560-82). Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови
(ГОСТ 12434-83 (СТ СЭВ 3560-82). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 18051-83. Тара дерев"яна для матеріалів теплоізоляцій і виробів. Технічні умови
(ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 17498-72. Мів. Види, марки і основні технічні вимоги
(ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования)
01.01.1972
ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранні для фланцевих з"єднань на Ру понад 10 до 100 МПа (понад 100 до 1000 кгс/см2). Технічні умови
(ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия)
01.01.1980
ГОСТ 1779-83. Шнури азбестові. Технічні умови
(ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 1508-78. Кабелі контрольні з гумовою і пластмасовою ізоляцією. Технічні умови
(ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия)
01.01.1979
ДСТУ ЕN 622-5:2006 (ЕN 622-5:1997, ІDT). Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (МDF)
(ДСТУ ЕN 622-5:2006 (ЕN 622-5:1997, ІDT). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 5. Требования к плитам, полученным сухим способом (МDF))
01.01.2007
ДСТУ ЕN 13124-2:2006 (ЕN 13124-2:2004, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування
(ДСТУ ЕN 13124-2:2006 (ЕN 13124-2:2004, ІDT). Окна, двери и жалюзи. Стойкость к взрыву. Метод испытания. Часть 2. Диапазон испытания)
01.01.2008
ДСТУ ЕN 13123-2:2006 (ЕN 13123-2:2004, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування
(ДСТУ ЕN 13123-2:2006 (ЕN 13123-2:2004, ІDT). Окна, двери и жалюзи. Стойкость к взрыву. Классификация и технические требования. Часть 2. Диапазон испытания)
01.01.2008
ДСТУ ЕN 622-2:2006 (ЕN 622-2:2004, ІDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит
(ДСТУ ЕN 622-2:2006 (ЕN 622-2:2004, ІDТ). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 2. Требования к твердым плитам)
01.01.2007
ДСТУ ЕN 622-1:2006 (ЕN 622-1:2003, ІDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги
(ДСТУ ЕN 622-1:2006 (ЕN 622-1:2003, ІDТ). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 1. Общие требования)
01.01.2007
Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
(О единственных условных отметках при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы)
01.01.2008
ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів
(ДСТУ 4269:2003. Услуги туристические. Классификация гостиниц)
01.01.2004
ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
(ДСТУ 4281:2004. Заведения ресторанного хозяйства. Классификация)
01.01.2004
Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров"я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність
(Перечень изделий, которые имеют незначительной влияние на здоровье и безопасность людей, но размещение которых на рынке позволяется при наличии сложенной производителем декларации о соответствии)
01.01.2006
ГОСТ 16442-80. Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією. Технічні умови
(ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия)
01.01.1982
ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм
(ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Установка относительно определения стоимости разработки и экспертизы проектов строительных норм)
01.01.2008
ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт
(ДБН В.2.3-20-2008. Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Выполнение и принятие работ)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-140:2007 (ЕN 1451-1:1998, УЛЬТРАСУЧАСНО). Будівельні матеріали. Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-140:2007 (ЕN 1451-1:1998, МОD). Строительные материалы. Трубы из полипропилена и фасонные изделия к ним для внутренней канализации домов и сооружений. Технические условия)
01.01.2008
ВБН В.2.1-1-97. Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових ґрунтах, буроін"єкційними палями
(ВБН В.2.1-1-97. Основы и фундаменты зданий и сооружений. Усиления фундаментов зданий и сооружений, построенных на лессовых грунтах, буроиньекционными сваями)
01.01.1997
ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93 ). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93 ). Профили прессованы из алюминиевых сплавов для оградительных строительных конструкций. Общие технические условия)
01.01.1995
ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 -2001). Будівельні матеріали. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності
(ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 -2001). Строительные материалы. Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным влияниям и оценки долговечности)
01.01.2005
ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажеві, приймання та експлуатації
(ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Тепловые сети и сети горячего водоснабжения с использованием предварительно теплоизолированных трубопроводов. Установка из проектирование, монтажа, прием и эксплуатации)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Строительные материалы. Блоки из ноздреватого бетона стенные мелкие. Технические условия)
01.01.2008
ДБН 298-92. Проектування і виконання ізоляції зовнішніх стиків крупнопанельних будівель
(ДБН 298-92. Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий)
01.01.1992
ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу
(ВБН В.2.3-218-186-2004. Сооружения транспорта. Дорожная одежда нежесткого типа)
01.01.2004
ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей
(ВБН В.2.3-218-175-2002. Сооружения транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий из литых эмульсионно-минеральных и холодных асфальтобетонных смесей)
01.01.2002
ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (ЕN ІSО 15875-2:2003, УЛЬТРАСУЧАСНО). Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (ЕN ІSО 15875-2:2003, МОD). Строительные материалы. Трубы из структурированного полиэтилена для холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.6-15-99. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-15-99. Изменение N1. Конструкции домов и сооружений. Окна и дверь поливинилхлоридные. Общие технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (ЕN 1365-1:1999, УЛЬТРАСУЧАСНО). Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (ЕN 1365-1:1999, МОD). Защита от пожара. Несущие стены. Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2008
ДБН А.2.1-1-2008. Дослідження, проектування і територіальна діяльність. Дослідження. Інженерні дослідження для будівництва
(ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства)
01.01.2008
ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
(ДБН А.2.1-1-2008. Изыск, проектирование и территориальная деятельность. Изыск. Инженерные изыски для строительства)
01.01.2008
Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури
(Методические рекомендации из определения стоимости услуг по проведению лицензионной экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
01.01.2008
Про введення в дію рішення колегії Держархбудінспекції від 14.03.2008 р.N 2 "Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об"єктів промислового призначення"
(О введении в действие решения коллегии Держархбудинспекции от 14.03.2008 р.N 2 "О состоянии нормативного обеспечения контроля за строительством объектов промышленного назначения")
25.03.2008
 Емкости