Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 1
(ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 1)
01.01.2004
ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
(ДБН В.2.2-17:2006. Дома и сооружения. Доступность домов и сооружений для маломобильных групп населения)
01.01.2007
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок (Україна)
(Правила устраивания электроустановок. (ПУЕ). Раздел 1. Общие правила. Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок (Украина))
01.01.2006
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки (Україна)
(Правила устраивания электроустановок. (ПУЕ). Раздел 1. Общие правила. Глава 1.7. Заземления и защитные мероприятия электробезопасности (Украина))
01.01.2006
ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення
(ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы сигнализации охранительного назначения)
01.01.2003
ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами (Втр. чин. - наказ Мінтопенерго України N3 від 05.01.06)
(ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Устроения воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживаемыми изолированными руководствами (Отм. - приказ Минтопэнерго Украины N3 от 05.01.06))
01.01.2002
СНіП ІІ-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)
(СНиП ІІ-35-76. Рекомендации по проектированию кровельных, встроенных и пристроенных котельных установок и установки бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе. 2-е издание, переделанное и дополнено (Пособие к СНиП ИИ-35-76))
01.01.1998
ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров"я
(ДБН В.2.2-10-2001. Дома и сооружения. Заложи здравоохранения)
01.01.2001
ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. Зміна N 1
(ДБН В.2.6-22-2001. Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей. Изменение N 1)
01.01.2007
ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне устаткування будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд
(ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений)
01.01.2007
ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
(ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.6-30:2006. Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б.В.2.6-30:2006. Конструкции домов и сооружений. Профили из алюминиевых сплавов с термомостками для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия)
01.01.2007
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва. Зміна N1
(ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства. Изменение N1)
01.01.2005
"Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 91 від 27.03.2006р.)
("Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 91 от 27.03.2006р.))
28.02.2005
"Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Переліку виконавчої та ... державній приймальній, робочій комісіям...(Скасовано-наказ N637 від 24.12.08)
("Об утверждение форм актов по принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и ... государственной приемочной, рабочей комиссиям...(отм. - приказ N637 от 24.12.08))
27.01.2005
Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП) (Станом на 01.10.2004)
(Государственный реестр межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда (реестр ДНАОП) (Состоянием на 01.10.2004))
01.01.2004
Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в будівництві на 2005-2011 роки (втр.чин. згідно Пост.КМУ від 25.02.09)
(Об утверждение Программы развития производства ніздрюватобетонних изделий и их использования в строительстве на 2005-2011 года (отм. согласно Пост.КМУ от 25.02.09))
26.05.2004
Про затвердження порядкові здійснення контролеві за дотриманням сторонами зобов"язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об"єктів (втр.чин. згідно Посада. КМУ від 14.01.09.)
(Об утверждение порядка осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнение работ на строительстве объектов (отм. согласно Пост. КМУ от 14.01.09.))
12.05.2004
Рішення НТР Про Зміну N 2 СНіП ІІ-35-76 "Котельные установки"
(Решение НТР Об Изменении N 2 Сноп ІІ-35-76 "Котельные установки")
10.10.2003
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 СНіП ІІ-12-77 "Защита от шума"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 Сноп ІІ-12-77 "Защита вот шума")
17.01.2003
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 1. Руководители, профессионалы, специалисты)
01.01.2000
Інструкція по вогнезахисній обробці деревини і тканин (І 220-005-91). Із змінами N1, 2, 3
(Инструкция по огнезащитной обработке древесины и тканей (И 220-005-91). С изменениями N1, 2, 3)
08.12.1992
(НАПБ 05.012-91). Технологічна інструкція "Порядок пристрою, монтаж засобів системи сповіщення про пожежу" (І 220-008-91)
((НАПБ 05.012-91). Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре" (И 220-008-91))
10.08.2001
(НАПБ Б.01.004-2000). Правила технічного утримування установок пожежної автоматики
((НАПБ Б.01.004-2000). Правила технического удерживания установок пожарной автоматики)
29.07.2000
Про деякі особливості застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.
(О некоторых особенностях применения Кодекса Украины об административных правонарушениях в части ответственности за нарушение законодательства об энергосбережении.)
20.08.2001
Про застосування пільгового режиму оподаткування.
(О применении льготного режима налогообложения.)
03.08.2001
(ДНАОП 0.00-4.12-99).Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці (Скасовано згідно з наказом Держнаглядохоронпраці України N 15 від 26.01.2005 р.)
((ДНАОП 0.00-4.12-99).Про утверждение Типичного положения об обучении по вопросам охраны труда (Упразднено согласно с приказом Госнадзорохрантруд Украины N 15 от 26.01.2005 г.))
17.02.1999
(ДНАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.26-96).Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації парових котлів, водогрійних котлів та водопідігрівачів
((ДНАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.26-96).Про утверждения правил строения и безопасной эксплуатации паровых котлов, водогреющих котлов и водоподогревателей)
23.07.1996
(НПАОП 0.00-1.20-98) Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України
((НПАОП 0.00-1.20-98) Об утверждении Правил безопасности систем газоснабжения Украины)
01.10.1997
(НАПБ Б.06.004-97) Про затвердження переліку однотипних за призначенням об"єктів, що підлягають устаткуванню автоматичними установками пожежогасінні і пожежної сигналізації
((НАПБ Б.06.004-97) Об утверждении перечня однотипных по назначению объектов, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации)
20.11.1997
(НАПБ А.01.001-95) Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні.(Із змінами- Наказ МВС N 217 від 05.03.2002)(Скасовано - наказ МНС України від 19.10.04. N126, наказ МВС від 03.08.04. N866)
((НАПБ А.01.001-95) О введении в действие Правил пожарной безопасности в Украине.(С изменениями - Приказ МВД N 217 от 05.03.2002)(Отменен - приказ МНС Украины от 19.10.04. N126, приказ МВД от 03.08.04. N866))
22.06.1995
(НАПБ Б.07.007-94) Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки.
((НАПБ Б.07.007-94) Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности.)
22.11.1994
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ОКРЕМИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЗВ"ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИХ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИЗ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
17.01.1997
(НПАОП 0.00-5.20-94). Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами
((НПАОП 0.00-5.20-94). Об утверждении Типичных инструкций для лиц, которые осуществляют наблюдение, организуют содержание в исправном состоянии и безопасное проведение работ грузоподъемных кранами)
01.01.1994
(НПАОП 0.00-5.07-94). Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані
((НПАОП 0.00-5.07-94). Типичная инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии)
20.10.1994
(НПАОП 0.00-7.03-94). Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об"єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність
((НПАОП 0.00-7.03-94). Об утверждении Методики проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническую переоснастку) производственных объектов и изготовления средств производства на соответствие)
01.01.1994
Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків (Скасовано-наказ МінЖКГ від 03.02.09р. N21)
(Об утверждение Правил оценки физического сноса жилых домов (отм. - приказ МинЖКГ от 03.02.09г. N21))
02.07.1993
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗ"ЯСНЕНЬ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ"ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
(ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
12.03.1997
Про внесення змін і доповнень в методичні вказівки за визначенням вартості незавершених будівництвом об"єктів, що підлягають приватизації
(О внесении изменений и дополнений в методические указания по определению стоимости незавершенных строительством объектов, подлежащих приватизации)
14.09.1995
"Про склад і визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний і поточний ремонти житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення і впорядкування" (Дія скасована згідно листа Держбуду України N7/8
("О составе и определении стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства" (Отменен согласно письма Держбуду України N7/8)
26.05.1999
"На виконання ухвали КМУ від 05.05.97 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
("На выполнение постановления КМУ от 05.05.97 409 "Об обеспечение надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей")
24.07.1998
"Про застосування "Цінника на ремонтні і налагоджувальні роботи, виконувані підприємствами і організаціями Минжилкомхоза БССР і УРСР" (ЦРН-91)"
("О применении "Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91)")
02.07.1998
"Про уточнення останнього абзацові листа від 06.01.98 6/2"
("Об уточнении последнего абзаца письма от 06.01.98 6/2")
27.02.1998
"Про застосування коефіцієнта до тарифів прейскуранта 13-01-02-89"
("О применении коэффициента к тарифам прейскуранта 13-01-02-89")
18.09.1997
"Про облік підвищувальних коефіцієнтів, установлених доповненнями 1 до Вказівок по застосуванню єдиних розцінок,кошторисних норм і розцінок на монтаж устаткування і до Сб. кошторисних норм і розцінок на експлуатацію машин і механізмів"
("Об учете повышающих коэффициентов, установленных дополнениями 1 к Указаниям по применению единых расценок,сметных норм и расценок на монтаж оборудования и к Сб. сметных норм и расценок на эксплуатацию машин и механизмов")
12.08.1996
"Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України" (Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 17.08.09 N340)
("Об утверждение официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленности строительных материалов Госстроя Украины" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 17.08.09 N340))
08.12.2003
"Про твердження типових форм первинних документів по обліку в будівництві" (Скасований - наказ Минрегионстроя України від 04.12.09 N 553)
("Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N 553))
21.06.2002
"Зміни до Правил та порядкові розподілу території житлового кварталові (мікрорайону) "(Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N146 від 26.08.2005)
("Изменения в Правила и порядок распределения территории жилого квартала (микрорайона) "( отм. - приказ Минрегионстроя Украины N146 от 26.08.2005))
19.03.2001
"Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" (див. - наказ Мінрегіонбуду від 03.11.09 N 470)
("Об утверждение Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ" (см. - приказ Минрегионстроя от 03.11.09 N 470))
05.12.2000
"Про порядок видачі архітектурно-планувального завдання і технічних умов по інженерному забезпеченню об"єкта архітік...(Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 23.07.09 N 300)
(вот "О порядке выдачи архитектурно-планировочного задания и технических условий по инженерному обеспечению объекта архитек.(Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 23.07.09 N 300))
05.01.2000
(НПАОП 0.00-1.16-96, ДНАОП 0.00-1.16-96)."Про затвердження Правил атестації зварників"
((НПАОП 0.00-1.16-96, ДНАОП 0.00-1.16-96)."Про утверждение Правил аттестации сварщиков")
19.04.1996
"Про внесення змін до Порядкові грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (із змінами, внесеними згідно з спільним наказом від 15.04.97 461/131/63/34)"
("О внесении изменений в Порядок денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов (с изменениями, внесенными согласно общему приказу от 15.04.97 461/131/63/34)")
14.09.1999
"Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Законові України "Про ..." (скас.-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08)
("Об утверждение Положения о механизме рассмотрения документов и предоставления выводов относительно целесообразности причин превышения сроков, установленных в статьях 1 и 2 Закона Украины "Про ..." (отм. - приказ Мінрегіонбуду N527 от 21.11.08))
25.05.1999
"Про затвердження зміни N 4 до ГОСТ 310.4-81 "Цементи. Методи визначення міцності при вигині і стисненні"
("Об утверждении изменения N 4 к ГОСТ 310.4-81 "Цемент. Методы определения прочности при изгибе и сжатии")
09.04.1999
"Про затвердження державних нормативних документів та змін до них"
("Об утверждении государственных нормативных документов и изменений к ним")
03.12.1998
"Про затвердження зміни 5 до СНіП 2.08.01-89 "Житлові будівлі"
("Об утверждении изменения 5 к Снип 2.08.01-89 "Жилищных здания")
03.04.1998
"Про затвердження інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Держбюджету України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів..."
("Об утверждении инструкции о проведении проверок определения стоимости строительства объектов, что сооружаются с привлечением средств Госбюджета Украины, бюджета АР Крым, местных бюджетов...")
03.11.1998
"Про заходи щодо виконання ухвали Кабінету Міністрів України від 07.04.98 469 "Про затвердження Положення про атестацію державних науково-дослідних установ"
("О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 07.04.98 469 "Об утверждении Положения об аттестации государственных научно-исследовательских учреждений")
21.04.1998
"Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08)
("Об утверждение Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства ..." (отм. - приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))
16.09.1998
"Про затвердження правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва"(скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N527 від 21.11.08р)
("Об утверждение правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"(отменено - приказ Мінрегіонбуду Украины N527 от 21.11.08р))
09.09.1998
"Про затвердження Порядкові консервації та розконсервації об"єктів будівництва" (Втратив чинність-наказ Мінархітектури та ЖКХ від 21.10.05 N2)
("Об утверждение Порядка консервации и расконсервации объектов строительства" (Утратил действие-приказ Минархитектуры и ЖКХ от 21.10.05 N2))
27.12.1995
"На виконання пунктові 3 ухвали КМУ від 17.08.98 1308 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення їх комплексної державної експертизи"
("На выполнение пункта 3 постановления КМУ от 17.08.98 1308 "О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов и проведения их комплексной государственной экспертизы")
16.11.1998
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних розумів, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва" та "Методичні ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08)
("Об утверждение "Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства" и "Методические ..." (отменено-приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))
18.09.1998
"Про видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва"
("Об издании и распространении нормативных документов в отрасли строительства")
06.08.1997
"Про внесення зміни N 1 до СНІП ІІ-7-81* "Строительство в сейсмических районах"
("О внесении изменения N 1 к СНОП ИИ-7-81* "Строительство в сейсмических районах")
06.08.1997
"Про затвердження Кодифікатора видів робіт у проектуванні та будівництві, виконавці яких підлягають ліцензуванню"
("Об утверждении Кодификатора видов работ в проектировании и строительстве, исполнители которых подлежат лицензированию")
08.07.1997
"Про затвердження ДБН ІV-11-1р "Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування"
("Об утверждении ДБН ІV-11-1р "Правила разработки сметных норм на ремонт оборудования")
05.06.1997
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, що видаються забудовником місцевими органами містобудування та архітектури" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 206 від 16.
("Об утверждении "Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что кажутся застройщиком местными органами градостроения и архитектуры" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 206 от 16.)
22.07.1997
"Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-плану вальних завдань і технічних розумів на проектування об"єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонтові та (див. N527 від 21.11.08)
("Об утверждение Типичного положения о разработке и выдаче архитектурного-плана вальных задач и технических условий на проектирование объектов нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и (см. N527 от 21.11.08))
04.04.1997
"Про безпеку експлуатації житлових будинків і громадських споруд шляхом захисту їх від загазованості аварійними витоками газу"
("О безопасности эксплуатации жилых домов и общественных сооружений путем защиты их от загазованности аварийными истоками газа")
03.07.1996
"Про створення технічного комітету із стандартизації та нормування "Спецмонтаж"
("О создании технического комитета по стандартизации и нормированию "Спецмонтаж")
03.04.1996
"Про зміну строку надання чинності міждержавним стандартам"
("Об изменении срока предоставления действия межгосударственным стандартам")
03.04.1996
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних розумів щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу (втр.чин. - постанова КМУ від 20.05.09 N 489)
(О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определение размера платы за их выдачу (не действ. - Постановление КМУ от 20.05.09 N 489))
20.12.1999
Про затвердження переліку платних послуг екологічного характерові, які можуть надаватися територіальними органами міністерства екології та природних ресурсів (Див. постанову КМ від 01.07.09р. N 724)
(Об утверждении перечня платных услуг экологического характера, которые могут предоставляться территориальными органами министерства экологии и естественных ресурсов (См. постановление КМ от 01.07.09г. N 724))
26.10.2001
Про Порядок затвердження титулів будівництв (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних засобів або засобів підприємств державної власності.
(О Порядке утверждения титулов строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий государственной собственности.)
08.09.1997
 Емкости