Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


"Про затвердження правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва"(скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N527 від 21.11.08р) ( 197 ) ("Об утверждение правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"(отменено - приказ Мінрегіонбуду Украины N527 от 21.11.08р))

Название (рус.) "Об утверждение правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"(отменено - приказ Мінрегіонбуду Украины N527 от 21.11.08р)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 197
Дата принятия 09.09.1998
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Не действительный
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

    ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН
       ТА ЇХ УТОЧНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

        Наказ від 09 вересня 1998 р. N 197
     Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
        30 вересня 1998 р. за N 614/3054

   Виходячи з Положення про Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики, затвердженого Указом Президента
України від 9.12.97 N 1342/97, та Положення про  державну
реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю,
що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.92 N 731, із змінами та доповненнями від
15.06.94 N 420,
   НАКАЗУЮ:

   1. Затвердити Правила формування договірних цін та їх уточ-
нення в процесі будівництва, що додаються.

   2. Управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи
/Губень/ довести інформацію про затвердження Правил формування
договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва до відома
зацікавлених організацій.

                         Голова Комітету
                           В.М.Гусаков


       ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН ТА ЇХ
         УТОЧНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

        Затверджено Наказом Держбуду України
         від 09 вересня 1998 р. N 197
     Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
        30 вересня 1998 р. за N 614/3054

           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Правила формування договірних цін та їх уточнення в про-
цесі будівництва  надалі - Правила) встановлюють порядок визна-
чення вартості підрядних робіт з будівництва, розширення, реконс-
трукції і технічного переоснащення діючих підприємств, будинків і
споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального
призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітек-
тури і містобудування (надалі - будівництво, реставрація та ре-
монт) при підрядному, господарському й змішаному способі їх
здійснення.

   2. Правила призначені для застосування на території України
всіма учасниками інвестиційного процесу, незалежно від форм влас-
ності й відомчої належності.

   3. Правила носять обов'язковий характер при визначенні вар-
тості будов (об єктів , будівництво (реставрація, ремонт) яких
здійснюється із  залученням  бюджетних  коштів  або  коштів
підприємств, установ і організацій державної власності.

   4. Правила  розроблені,  виходячи з умов дії в галузі
дворівневої системи ціноутворення:
   базисної кошторисної вартості будівництва, реставрації та
ремонту, що обчислюється на стадії розробки кошторисної докумен-
тації (розділ А зведеного кошторисного розрахунку);
   розрахункової вартості будівництва, реставрації та ремонту,
яка визначається на стадії укладання контракту і містить в собі
витрати замовника і підрядної організації, включаючи витрати, що
пов'язані з виконанням будівельно-монтажних (реставраційних, ре-
монтно-будівельних) робіт у ринкових умовах (розділ А та Б зведе-
ного кошторисного розрахунку).

   5. Розбіжності, що виникають між учасниками будівництва,
реставрації та ремонту в період формування договірних цін і
взаєморозрахунків за виконані роботи, розглядаються Міжвідомчими
комісіями при обл(міськ)держадміністраціях та Дер-жбудом України.
Остаточне рішення приймається в установленому законодавством Ук-
раїни порядку.

        II. ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН ТА ЇХ
         УТОЧНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

   1. Договірні  ціни  призначені  для формування вартості
будівництва (реставрації, ремонту) (додаток 4), визначення у
внутрішньобудівельних титульних списках будов і окремих об'єктів
витрат підрядника на виконання будівельних, монтажних, рестав-
раційних,  ремонтно-будівельних робіт, прогнозування вартості
підрядних робіт, а також розрахунків між замовниками і підрядни-
ками за виконані роботи.

   2. Договірні ціни на будівництво (реставрацію, ремонт) фор-
муються генпідрядником із залученням субпідрядних організацій при
укладенні або уточненні контрактів на підрядні роботи і подаються
на узгодження замовнику.
   Підготовка матеріалів обгрунтування  договірної  ціни  є
обов'язком підрядної організації.
   У результаті спільного рішення оформляється протокол узгод-
ження договірної ціни на будівельну продукцію, який є невід'ємною
частиною контракту.
   При здійснені будівництва (реставрації, ремонту) двома та
більше генеральними підрядними організаціями договірна ціна вста-
новлюється для кожного генерального підрядника окремо.
   Прийнята замовником і підрядником договірна ціна не може
змінюватись однією стороною без погодження з іншою.

   3. В особливих умовах до контракту обов'язково зазначається
посилання на документ, у відповідності з яким визначається до-
говірна ціна та проводяться взаєморозрахунки.

   4. При формуванні договірної ціни  вказується:  одиниця
виміру, за яку вона встановлюється, грошова одиниця, в якій виз-
начається договірна ціна, спосіб визначення, розмір договірної
ціни, у тому числі базисної кошторисної вартості будівельно-мон-
тажних (реставраційних, ремонтно-будівельних) робіт і базисних
кошторисних інших витрат; форма узгодження договірної ціни.
   Вибір одиниці виміру здійснюється на основі діючих будівель-
них  норм і правил з урахуванням практики, що склалася у
будівництві (реставрації, ремонту).
   Договірна ціна встановлюється в цілому для будови або для
окремих її частин.

   5. В умовах ринкових відносин узгодження договірних цін може
відбуватися як на переговорах між замовниками і підрядниками, так
і в процесі проведення конкурсів (тендерів .
   5.1. Узгодження договірних цін на переговорах між замовника-
ми і підрядниками здійснюється, як правило, традиційним шляхом -
замовник передає генеральній підрядній організації в установлено-
му порядку проектно-кошторисну документацію до виконання робіт,
підрядник підготовлює пропозиції щодо договірної ціни й узгоджує
її із замовником під час проведення переговорів. Складена за ре-
зультатами  переговорів  договірна  ціна  оформлюється  у
відповідності з додатком 1. При здійсненні підрядною організацією
пусконалагоджувальних робіт договірна  ціна  оформлюється  у
відповідності з додатком 2.
   5.2. Узгодження  договірних  цін  на  конкурсних торгах
здійснюється у відповідності з Положенням про проведення кон-
курсів (тендерів) у будівництві, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 1 вересня 1998 року N 1369.

   6. Договірні ціни можуть встановлюватись твердими та ди-
намічними:
   6.1. Тверді (остаточні)  договірні  ціни  встановлюються
незмінними на весь обсяг будівництва (реставрації, ремонту). Виз-
начаються з урахуванням коливання цін, яке очікується, і залиша-
ються без змін у період виконання робіт. У контракті робиться
цінове застереження: "Ціна тверда, зміні не підлягає". Як прави-
ло, такі ціни встановлюються на обсяг робіт, що закінчується про-
тягом одного року.
   У тверді договірні ціни можуть включатися витрати на страху-
вання ризиків. Це забезпечує захист майнової зацікавленості учас-
ників контракту в обгрунтованих і погоджених замовником (інвесто-
ром) розмірах, але не більше двох відсотків.
   6.2. Динамічні неостаточні, відкриті договірні ціни мають,
як правило, незмінну частину витрат -  базисну  кошторисну
вартість, що відноситься до діяльності підрядника, і коригуються
в процесі виконання робіт за фактом застосування до цін надбавок
 знижок , що враховують рівень інфляції і дію економічних важелів
регулювання вартісних показників.
   При встановленні динамічних договірних цін у контракті заз-
начається можливість і терміни їх коригування протягом поточного
року,  а також коригування обсягів робіт, що переходять у
відповідності з обумовленою в контракті тривалістю будівництва
 реставрації, ремонту) на наступні роки.
   У додатках до контракту наводиться узгоджений сторонами ме-
тод уточнення договірної ціни, який має відповідати положенням
Порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів
соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а та-
кож реставрації пам'яток архітектури і містобудування  (ДБН
IV-16-98, частина II) (надалі - Порядок).

   7. Щодо будов і об'єктів соціальної сфери та об'єктів вироб-
ничого та невиробничого призначення, будівництво яких здійснюєть-
ся із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ
і організацій державної власності, на які складається зведена
відомість витрат  додаток 3), крім договірної ціни на будову в
цілому (на її черги, пускові комплекси), визначаються договірні
ціни окремо на будівництво (реставрацію, ремонт) і окремо на ви-
конання пусконалагоджувальних робіт в розрізі кожного об єкта.

   8. Основою для складання договірних цін є затверджені в ус-
тановленому порядку зведені кошторисні розрахунки, розроблені в
складі проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу,
локальні та об'єктні кошториси (ресурсні кошториси), а також кош-
торисні норми на конструктивні елементи і види робіт; вартісні
показники продукції і послуг для будівництва.

   9. До складу договірної ціни включаються;
   9.1. Обчислена в базисних цінах 1997 року базисна кошторисна
вартість будівельномонтажних реставраційних, ремонтно-будівель-
них) робіт, що підлягають виконанню генеральним підрядником у
відповідності з контрактом.
   9.2. інші витрати, які входять у базисну кошторисну вартість
будівництва (реставрації, ремонту) і враховують:
   збільшення прямих, накладних витрат та планових нагромаджень
понад враховані в базисній кошторисній вартості будівельно-мон-
тажних (реставраційних, ремонтнобудівельних) робіт;
   пов'язану з діяльністю підрядної організації решту витрат
 перевезення та відрядження на будову її робітників тощо).
   9.3. Частина врахованого в зведеному кошторисному розрахунку
резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, що включається
в обсяг підрядних робіт, в установлених ДБН IV-16-98, частина 1)
розмірах від базисної кошторисної вартості будівельномонтажних
 реставраційних, ремонтно-будівельних робіт.
   Зазначена частина резерву коштів на непередбачені роботи і
витрати призначається для відшкодування додаткових витрат підряд-
них організацій, що виникають при виконанні робіт у випадках, у
яких підрядник:
   змінює способи виконання робіт;
   замінює машини й механізми;
   замінює в установленому порядку окремі будівельні конс-
трукції, вироби й матеріали його постачання, що передбачені в ро-
бочих кресленнях, які видані для виконання робіт.
   Решта резерву коштів на непередбачені роботи і витрати зали-
шається у розпорядженні замовника.
   9.4. Базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт
 базисна кошторисна вартість основних робіт і базисні кошторисні
інші витрати), які відносяться до діяльності підрядника (по
об'єктах соціальної сфери та об'єктах виробничого та невиробничо-
го призначення, будівництво яких здійснюється із залученням бюд-
жетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій дер-
жавної власності).
   9.5. Витрати, доплати, знижки, що спричинені формуванням
ринкових відносин:
   а) збільшенням зменшенням) вартості матеріалів; основної
заробітної плати робітників: вартості експлуатації будівельних
машин і механізмів, які входять до складу прямих витрат, понад
ті, що враховані в базисній кошторисній вартості і в главі 9 зве-
деного кошторисного розрахунку, - в узгоджених між замовниками і
підрядниками розмірах;
   б) збільшенням зменшенням) маси накладних витрат понад ті,
що враховані в базисній кошторисній вартості і в главі 9 зведено-
го кошторисного розрахунку, - в узгоджених між замовниками й
підрядниками розмірах;
   в) збільшенням зменшенням) маси планових нагромаджень понад
ті, що враховані в базисній кошторисній вартості будівельно-мон-
тажних (реставраційних, ремонтнобудівельних) робіт і в главі 9
зведеного кошторисного розрахунку;
   г) сумою амортизаційних відрахувань за основними фондами й
нематеріальними активами підрядної організації, - в узгоджених
між замовниками й підрядниками розмірах;
   д) земельним податком за користування ділянками, на яких
розміщуються будівлі та споруди, що знаходяться на балансі
підрядних організацій, і витрати на утримання яких передбачено
нормами накладних витрат;
   е) збільшенням (зменшенням базисних кошторисних інших вит-
рат понад ті, що враховані в главі 9 зведеного кошторисного роз-
рахунку, - в узгоджених між замовниками і підрядниками розмірах;
   є) збільшенням  (зменшенням)  обов'язкових  відрахувань,
зборів, платежів, які передбачені чинним законодавством.
   Крім того, в договірних цінах можуть враховуватись збільшен-
ня витрат на покриття збитків житлово-комунального господарства
по об'єктах соціальної сфери, що знаходяться на балансі підрядних
організацій, - в узгоджених між замовниками і підрядниками
розмірах. Зазначене не поширюється на будови, що здійснюються із
залученням коштів Державного бюджету.
   9.6. За підсумком договірної ціни можуть враховуватися до-
даткові витрати на розвиток власної бази підрядних організацій, а
також на поновлення їх парку машин і механізмів, - в окремих ви-
падках, обгрунтованих розрахунками.
   Розрахунок, який обгрунтовує потребу і розміри цих коштів,
складається в залежності від термінів будівництва (реставрації,
ремонту об'єктів, тривалості договірних відносин, питомої ваги
робіт, що виконуються для конкретного замовника, в загальному об-
сязі робіт і інших факторів. Кошти перераховуються замовниками на
окремий рахунок підрядника для фінансування будівництва, а не на
поточний його рахунок, пропорційно обсягу виконаних будівель-
но-монтажних (реставраційних, ремонтно-будівельних) робіт, витра-
чаються цільовим призначенням і не відносяться на балансову
вартість об'єкта (будови). Умови врахування цих коштів та їх вит-
рачання обумовлюється контрактом.
   Кошти на зазначені витрати не передбачаються по будовах, що
здійснюються із  залученням  бюджетних  коштів  або  коштів
підприємств, установ і організацій державної власності, за винят-
ком випадків, коли для конкретної будови є техніко-економічні
розрахунки, а витрати на розвиток бази забезпечують здійснення
будови в економічно обгрунтовані терміни. Рішення з цього питання
приймає інвестор.
   9.7. Зазначені в пунктах 9.5 і 9.6 додаткові витрати, допла-
ти, знижки, що підлягають включенню в договірну ціну, обгрунтову-
ються відповідними розрахунками, виконаними підрядниками в уста-
новленому порядку, і документами, що підтверджують вихідні дані,
на підставі яких виконані розрахунки, без включення в обсяг вико-
наних робіт, без нарахування накладних витрат, планових нагромад-
жень, лімітованих та інших витрат.
   9.8. У разі формування договірних цін ресурсно-аналітичним
методом додаткові прямі витрати (додатки 8, 8а, 86, 8в до Порядку
 ДБН IV-16-98, частина II)) можуть не враховуватися.

   10. Договірні ціни й базисна кошторисна вартість будівництва
та будівельномонтажних робіт не змінюються у випадках, коли
підрядник здійснює погоджені з замовником і генеральним проекту-
вальником заходи щодо зниження вартості будівництва, пов'язані з
заміною конструкцій, виробів і матеріалів, конструктивних та
інших проектних рішень, а також методів виконання робіт, передба-
чених робочими кресленнями, які передані замовником до виконання
робіт і використані при визначенні базисної кошторисної вартості
будівельно-монтажних робіт і договірної ціни об'єкта, якщо ці за-
ходи не зменшують архітектурно-планувальні, міцністні, експлуа-
таційні та інші якісні показники об'єкта (будівлі та споруди), що
будується, і конструкції, вироби, матеріали, на які відбулася
заміна, мають стандарт.
   10.1. При заміні в установленому порядку передбачених робо-
чими кресленнями, що видані замовником до виконання робіт, нап-
риклад, палевих фундаментів на основи і фундаменти більш еко-
номічних технічних рішень і конструкцій, договірна ціна і базисна
кошторисна вартість будівництва та будівельно-монтажних робіт не
змінюються тільки у випадку, якщо робочі креслення розроблені у
відповідності зі СНиП 2.02.03-85.
   10.2. Пропозиції щодо скорочення обсягів гірничих робіт при
будівництві вугільних і гірничо-рудних шахт, рудників, метро-
політенів і тунелів за рахунок більш раціонального компонування
чи розташування гірничих виробіток, зміни в установленому порядку
технологічних схем оснащення проходки, заглиблення вертикальних і
нахилених стволів при виконанні гірничо-капітальних робіт відно-
сяться до заходів щодо зниження вартості будівництва, якщо вони
не зв'язані зі зміною гірничо-геологічних умов, що передбачені в
проекті.
   10.3. Не повинна залишитися в розпорядженні підрядника еко-
номія за його пропозиціями (що пов'язані з застосуванням проект-
них рішень, конструкцій, виробів, матеріалів чи методів виконання
робіт), які раніше передбачались проектно-кошторисною докумен-
тацією до її затвердження і були відхилені підрядником у пись-
мовій формі при узгодженні відповідних розділів проекту, а також
у випадках, коли вони вносяться в робочі креслення і кошториси,
які складені самим підрядником або за його завданням проектною
організацією та за його рахунок.
   10.4. Заходи підрядника щодо зниження вартості будівництва,
які пов'язані з заміною методів виконання робіт, як правило, не
вимагають узгодження із замовником, за винятком:
   а) будівництва будівель і споруд з особливо складними конс-
трукціями та методами виконання робіт, для яких проектні ор-
ганізації у відповідності з ДБН А.3.1-5-96 у складі робочої доку-
ментації розробляють робочі креслення на спеціальні допоміжні
споруди, пристосування, пристрої і установки. Внесення змін у ці
креслення може призвести до зниження міцності, надійності, екс-
плуатаційних якостей споруди чи мати інші небажані наслідки. Тому
зміни, що вносить підрядник у такі креслення і технічні рішення,
повинні спочатку погоджуватися з замовником і проектною ор-
ганізацією, а питання про порядок розрахунків за виконані роботи
у цих випадках вирішується в залежності від характеру змін, що
вносяться;
   б) зміни методів виконання робіт, які створюють перешкоду
для здійснення замовником його функцій або робіт: установлення
баштового крана замість використання передбаченого  проектом
мобільного стрілового: відкопування спільної траншеї для групи
комунікацій, що прокладаються паралельно, чи спільного котловану
для групи очисних чи інших близько розташованих підземних споруд;
прокладка комунікацій на перетині з автомобільними або залізнич-
ними дорогами відкритим способом, замість продавлювання чи гори-
зонтального буріння тощо.

   11. Договірні ціни уточнюються без змінення базисної кошто-
рисної вартості будівництва реставрації, ремонту і будівель-
но-монтажних (реставраційних, ремонтно-будівельних) робіт у разі:
   а) зміни розмірів витрат, доплат, знижок, що пов язані зі
здійсненням будівництва (реставрації, ремонту) в ринкових умовах
і виникають через коливання цін на послуги, ресурси, матеріали,
вироби, конструкції, запасні частини та змінну оснастку будівель-
них машин, тарифів на перевезення, а також рівня заробітної плати
та відрахувань від неї;
   б) заміни, за погодженням замовника, передбачених проектом:
ванн, раковин і мийок із чавуну на стальні;
   у житлово-цивільному  будівництві  (ремонті) - вентилів,
кранів, засувок і санітарнотехнічних приладів арматурою і прила-
дами іншої якості і вартості;
   конструкцій, виробів і матеріалів, постачання підрядника, на
більш ефективні й дорогі, які не погіршують або поліпшують
міцністні та експлуатаційні якості будівель або споруд. Запропо-
нована заміна має бути погоджена із замовником і проектною ор-
ганізацією до початку виконання відповідних робіт. При цьому за-
мовник  до початку виконання робіт повинен видати письмове
підтвердження своєї згоди на таку заміну та оплату подорожчання,
що виникає у зв язку з цим. При оплаті різниця у вартості конс-
трукцій, виробів та матеріалів, включаючи відходи, що передбачені
нормативами, враховується без нарахування на неї накладних вит-
рат, планових нагромаджень, лімітованих та інших витрат. Оплата
здійснюється за рахунок резерву коштів замовника;
   в) застосування для скління вітрин і вітражів вітринного
скла за товщиною і якістю (полірованого, неполірованого, різної
сортності), відмінного від того, яке передбачене проектом;
   г) укладення в діло матеріалів і виробів, які отримані від
розбирання будівель, споруд окремих конструкцій), що належать
замовнику, або від попутного добування при виконанні робіт), які
оприбутковані в складському й бухгалтерському обліку в установле-
ному порядку.

   12. Договірні ціни та базисна кошторисна вартість уточнюють-
ся у випадках зміни в процесі будівництва обсягів і вартості
робіт, що викликані:
   а) причинами, які не залежать від діяльності підрядних та
проектних організацій.
   До таких причин відносяться:
   зміни технічних умов на підключення будови до джерел водо-,
електро-, тепло-, газопостачання, інших джерел забезпечення ре-
сурсами об'єкта, що будується;
   зміни умов здійснення будівництва реставрації, ремонту), що
відбулися за період, що минув після розробки проектно-кошторисної
документації, які не враховані нею (обводнення чи осушення май-
данчика, намивання території, виконані до початку робіт знесення
чи перенесення будівель, споруд, насаджень, що розміщались на
майданчику, чи, навпаки, забудова або інше загромадження майдан-
чика, яке перешкоджає початку будівництва, реставрації та ремонту
тощо);
   зміни умов підключення підприємства, що  будується,  до
магістральних мереж залізничних чи автомобільних доріг;
   зміни умов забудови територій з родовищами корисних копалин
загальнодержавного значення у зв'язку з уточненням даних про ко-
рисні копалини, термінів та засобів їхньої розробки;
   скорочення обсягів та кошторисної вартості гірничих виробок,
які викликані відміною  фактичних  гірничо-геологічних  умов
 міцності породи, параметрів залягання пластів, обводненості, за-
газованості, інше від тих, що прийняті в затвердженому проекті;
   б) зниженням передбачених проектом експлуатаційних чи інших
якісних показників об'єктів (будівель, споруд), які будуються, в
межах, що допускаються будівельними нормами і правилами, у разі
заміни будівельно-монтажною організацією, за згодою замовника та
генеральної проектної організації, матеріалів, виробів, конс-
трукцій на матеріали, вироби та конструкції аналогічного призна-
чення, що мають стандарт, але з більш низькими експлуатаційними
якостями, наприклад, паркетних підлог - дощатими чи дощатих -
лінолеумними; облицювання стін глазурованими плитками -штукатур-
кою з фарбуванням: гранітних бордюрів та східців - залізобетонни-
ми; облицювання цоколю природним камінням - штукатуркою тощо;
   в) внесенням замовником в установленому порядку в раніше ви-
дану будівельномонтажній організації проектно-кошторисну докумен-
тацію корективів, які змінюють вартісні показники об'єкта. Причи-
нами коригування, зокрема, можуть бути зміни:
   технології, потужності, уточнення профілю окремих цехів чи
виробництв, а також окремих технічних рішень, що не потребують
кардинального перегляду всього проекту;
   норм проектування, вимог до охорони навколишнього середови-
ща. Так, наприклад, підлягають обов'язковому перегляду та уточ-
ненню проекти, з часу розробки яких минуло три та більше років;
   умов віднесення будівельного майданчика до майданчиків з
більш складними інженерно-геологічними умовами карсти, зсуви,
тектонічні порушення, виробки, перехід майданчика з 1-го типу
просідання у 2-й тип, інше) та сейсмічними впливами;
   виду палива, сировини чи умов їх доставки для основної
діяльності (виду транспорту тощо.
   При внесенні зміни у проектно-кошторисну документацію в про-
цесі будівництва (реставрації, ремонту) враховується його стан на
час внесення змін і передбачається мінімально потрібний обсяг пе-
реробок.
   Стан будівництва (реставрації, ремонту), міра готовності та
обсяги конструкцій і робіт, що підлягають, у зв'язку з зміною
проекту, заміні чи переробці, визначаються складеним замовником і
підрядником за участю проектної організації актом з додатком до
нього, при потребі, креслень і схем. В акті відображуються: обся-
ги, міра завершеності й вартість конструкцій і робіт, що виявля-
ються викидними; кількість, вартість і порядок реалізації завезе-
них на майданчик матеріалів, виробів і конструкцій, які у зв'язку
з внесеними до проекту змінами на даному об'єкті використовувати-
ся не можуть; інші роботи і витрати, що виявляються викидними
 тимчасові споруди, демонтаж машин тощо).
   У переглянутій базисній кошторисній вартості та договірній
ціні, крім вартості нових робіт, які підлягають виконанню за
зміненим проектом, враховуються й витрати, що пов'язані з вико-
нанням робіт, які виявились викидними;
   г) передачею в установленому порядку замовником підряднику
 субпідряднику) устаткування та матеріалів постачання замовника,
технічні характеристики яких не відповідають передбаченим проек-
том, але мають стандарт, за наявності узгодження такої заміни з
генеральною проектною організацією.
   Якщо у зв'язку з заміною устаткування або матеріалів повинна
бути застосована інша одинична розцінка наприклад, світильники з
лампами розжарювання замінені на люмінесцентні, застосовується
кабель іншої вагової групи тощо) коригування вартісних показників
виконується без зміни витрат на тимчасові будівлі та споруди та
резерву коштів на непередбачені роботи і витрати:
   д) уточненням вартісних показників окремих об'єктів по кош-
торисах, що складені за одиничними розцінками (прямим рахунком)
на основі робочих креслень.
   Виконується в тих випадках, коли базисна кошторисна вартість
і договірна ціна, що зазначені у контракті за даними ТЕО інвес-
тицій або проекту, визначена на основі вартісних показників
об'єктів-аналогів або укрупнених показників;
   е) уточненням у процесі будівництва (реставрації, ремонту)
вартості робіт, характер, обсяги і методи виконання яких не мо-
жуть бути достатньо точно визначені в проекті.
   До таких робіт, як правило, відносяться:
   окремі види та конструктивні елементи підводної частини
гідротехнічних споруд, будівель і споруд  експериментального
будівництва;
   технологічна частина об'єктів з новими видами виробництва;
   спеціальні засоби виконання гірничо-прохідницьких робіт (це-
ментація, хімізація, заморожування, кесон, закладання породою
відпрацьованого простору, хімічне або термічне закріплення фунтів
основ будинків і споруд, ущільнювання їх гідровибухом, регульова-
ним замочуванням тощо);
   будівельні і монтажні роботи, обсяги й  вартість  яких
пов'язана з використанням загальношахтних механізмів і комп-
лексів, а також з перекріпленням, ремонтом і підтриманням гірни-
чих виробок;
   днозаглиблювальні і гірничо-прохідницькі роботи;
   буріння свердловин на воду;
   роботи з реконструкції і ремонту будівель і споруд, у т.ч. в
умовах діючого підприємства;
   водозниження у всіх випадках і відкритий водовідлив з круп-
них виїмок тощо.
   Перелік робіт, вартість яких уточнюється за виконавчими кош-
торисами, уточнюється контрактом.
   На підставі уточнених обсягів робіт і умов іх виконання
складається виконавчий кошторис. При цьому розмір витрат на тим-
часові будівлі і споруди та резерв коштів на непередбачені роботи
і витрати у зв'язку з зазначеним уточненням вартості робіт не ко-
ригується.
   Обсяги, характер і вартість робіт, що передбачені виконавчим
кошторисом, повинні повністю відповідати своєчасно й правильно
оформленій виконавчій документації (журналу робіт по об'єкту, ак-
там на приховані роботи, журналу роботи водовідливних (водознижу-
вальних установок, виконавчим кресленням тощо , а також первин-
ним документам (актам на розбирання конструкцій з зазначенням
кількості і сортності отриманих від розбирання матеріалів, наря-
дам на виплату заробітної плати, змінним рапортам на роботу ма-
шин, товаро-транспортним накладним, звіту про витрачання ма-
теріалів за формою М-29 і інше);
   є) помилками безперечного характеру, що виявлені в проект-
но-вишу-кувальних матеріалах і кошторисній документації, за якою
здійснюється будівництво (реставрація, ремонт).
   До таких помилок, як правило, належать:
   графічні й габаритні помилки в кресленнях;
   помилки в специфікаціях, що наведені в робочих кресленнях;
   невідповідність зведених специфікацій монтажним планам і де-
талізованим кресленням;
   арифметичні помилки в підрахунках по окремих рядках і в
підсумках кошторисів, а також помилки при нарахуванні накладних
витрат, планових нагромаджень, лімітованих і інших витрат;
   пропуски в кошторисах повністю окремих конструкцій чи видів
робіт, необхідність виконання яких передбачена кресленнями, нор-
мами проектування або правилами виконання робіт (наприклад, про-
пуск витрат на улаштування вирівню-вальної стяжки по збірних
залізобетонних плитах до наклеювання рулонного килиму; ущільню-
вання фунту щебенем до улаштування бетонної основи під підлогу;
улаштування горизонтальної гідроізоляції по бетонних фундаментах
тощо);
   інші помилки;
   ж) пропозиціями підрядника щодо зниження потужності або про-
дуктивності його окремих виробництв, споруд чи обладнанння, а та-
кож відмовою від будівництва окремих будов і споруд, що передба-
чені проектом.
   Пропозиції підрядника щодо зниження потужності або продук-
тивності окремих виробництв, споруд або обладнанння, в основному,
пов'язані з відсутністю у підрядника даних про необхідні резерви
потужностей, що призначалися для забезпечення в подальшому розши-
рення підприємства, яке будується, або потреб сусідніх об'єктів,
а також прагненням вирішити завдання щодо забезпечення "свого"
підприємства з найменшими витратами. До числа таких пропозицій
належать пропозиції про відмову від будівництва очисних споруд за
рахунок скидання стоків об єкта, що будується, в очисні споруди
близько розташованого підприємства, яке має резерв потужності;
відмова з тих же міркувань від будівництва насосних станцій, ко-
телень, трансформаторних підстанцій і тому подібних об'єктів.
   В аналогічному порядку розглядаються пропозиції підрядника
про відмову від будівництва окремих титульних тимчасових будівель
і споруд, які не враховані в кошторисних нормах витрат на їх зве-
дення, що виражені у відсотках і передбачаються у відповідності
до ПОБ окремими рядками глави 8 зведеного кошторисного розрахун-
ку, зокрема, за видами будівництва та роботами, для яких норми
витрат на тимчасові будівлі і споруди не встановлені: споруди для
утримання і обслуговування спецконтингенту, подовжтрасові тимча-
сові споруди в лінійному будівництві тощо;
   з) залученням генеральною підрядною організацією за узгод-
женням із замовником до виконання робіт субпідрядної організації,
умови розрахунків з якою (інші норми накладних витрат, доплати за
звання та інші пільги) не були передбачені зведеним кошторисним
розрахунком вартості будівництва (реставрації, ремонту) і до-
говірною ціною;
   и) виконанням за пропозицією замовника додаткових робіт (або
виникненням в процесі будівництва (реставрації, ремонту) додатко-
вих робіт), що не передбачені проектно-кошторисною документацією,
на основі якої сторонами укладено контракт.
   Причинами виникнення додаткових робіт можуть бути:
   виявлення при виконанні земляних робіт пустоти, раніше існу-
ючих вигребів, підвалів, окремих вкраплень пливунів, валунів,
скельних ірунтів тощо, а також вибухових матеріалів, захоронень
або яких-небудь визначних пам'яток, що мають археологічне значен-
ня;
   рішення замовника про часткове введення об'єктів в експлуа-
тацію, що не передбачено документацією, виданою підряднику, яке
потребує виконання ряду додаткових робіт: прокладання тимчасових
комунікацій, улаштування розділюваль-них стін і перегородок,
зміни графіка виконання робіт і пов'язаної з цим зміни складу
робітників і механізмів, що використовуються на будові, графіка
забезпечення матеріалами тощо;
   і) стихійними лихами або іншими нездоланними причинами, які
спричинили знищення чи псування виконаних будівельно-монтажних
 реставраційних та ремонтнобудівельних) робіт.
   Якщо знищення чи псування виконаних робіт є наслідком неп-
рийняття підрядником заходів щодо їх збереження, які залежали від
нього, роботи з відновлення мають бути виконані підрядником за
власний рахунок.
   Витрати та втрати підрядника, які пов'язані зі знищенням або
псуванням в результаті стихійного лиха матеріалів, виробів і
конструкцій, які були заготовлені й не укладені в діло, а також
машин, механізмів і інших матеріальних цінностей, що належали
підряднику, відшкодуванню замовником не підлягають і відносяться
на результати діяльності підрядника в установленому порядку.
   Факт знищення чи псування виконаних підрядником робіт оформ-
ляється актом, складеним підрядником разом з замовником і предс-
тавником проектної організації, в якому встановлюється обсяг і
характер  зруйнувань,  їхній  зв'язок із впливом стихії та
відсутністю в цьому провини підрядника.
   Одночасно складається детальний акт, що визначає фізичні об-
сяги та прямі витрати на виконання додаткових ремонтно-відновлю-
вальних робіт, за формою, що наведена в додатку 15 до Порядку
 ДБН IV-16-98, частина II), на основі якого проектна організація
також складає додатковий кошторис і на його основі підрядником і
замовником установлюється договірна ціна на додаткові роботи з
ліквідації псування і руйнувань.

   13. Якщо у відповідності з чинним Порядком (ДБН IV-16-98,
частина II) вартість окремих об'єктів і видів робіт уточнюється в
процесі будівництва реставрації, ремонту , вартість робіт, що
доручаються підряднику, в контракті визначається як сума (різни-
ця  договірної ціни і вартості вищезазначених обсягів і видів
робіт.

   14. При узгодженні договірної ціни уточнюються зворотні су-
ми.

   15. Відповідальність за обгрунтованість і правильність до-
говірних цін покладається на керівників організацій-замовників і
підрядних організацій.


            Додаток 1 до Правил
         формування договірних цін та їх
         уточнення в процесі будівництва

Замовник ________________________________________________________
  (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади тощо)
Підрядник _______________________________________________________
         (міністерство, організація тощо)
   Складена на основі базисної кошторисної вартості будівництва
 реставрації, ремонту), яка визначена згідно з проектом, затверд-
женим ___________________________________________________________
       (посилання на документ про затвердження)

             ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво (реставрацію, ремонт) ____________________________
                   (найменування будови, її
__________________________________, що здійснюється в 199 __ році
черги, пускового комплексу, об'єкта)

   Складена в базисних цінах 1997 року з урахуванням ринкових
умов здійснення будівництва (реставрації, ремонту)
-----------------------------------------------------------------------
| N |Обгрунту- | Найменування витрат |  Вартість, тис. грн.   |
| п/п |вання   |            |---------------------------|
|   |      |            |Всього | у тому числі:   |
|   |      |            |    |-------------------|
|   |      |            |    |буді-|мон- |інших |
|   |      |            |    |вель-|тажних|витрат|
|   |      |            |    |них |робіт |   |
|   |      |            |    |робіт|   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1 |   2   |     3      |  4  | 5 | 6  |  7 |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1 |Зведений  |Базисна кошторисна   |  +  | + | +  |  - |
|   |кошторисний|вартість будівельних  |    |   |   |   |
|   |розрахунок | ремонтно-будівельних) |    |   |   |   |
|   |вартості  |та монтажних робіт (в |    |   |   |   |
|   |      |базисних цінах 1997 р.)|    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 2 |Зведений  |Частина інших робіт і |  +  | - | -  |  + |
|   |кошторисний|витрат, що входять в  |    |   |   |   |
|   |розрахунок |базисну кошторисну вар-|    |   |   |   |
|   |вартості  |тість і від носяться до|    |   |   |   |
|   |      |діяльності підрядника |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3 |Зведений  |Витрати і доплати, що |  +  | - | -  |  + |
|   |розрахунок |викликані впливом рин- |    |   |   |   |
|   |вартості  |кових відносин     |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|   |      | у тому числі:     |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|   |      |Додаткові прямі витрати|  +  | - | -  |  + |
|   |      |з них:         |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1.1|Розрахунок |вартість матеріалів  |  +  | - | -  |  + |
|   |  N 1  |            |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1.2|Розрахунок |основна заробітна плата|  +  | - | -  |  + |
|   |  N 2  |робітників       |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1.3|Розрахунок |вартість експлуатації |  +  | - | -  |  + |
|   |  N 3  |будівельних машин і ме-|    |   |   |   |
|   |      |ханізмів        |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.2 |Розрахунок |Збільшення зменшення) |  +  | - | -  |  + |
|   |  N 4  |накладних витрат    |    |   |   |   |
|   |      |            |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.3 |Розрахунок |Збільшення зменшення) |  +  | - | -  |  + |
|   |  N 5  |планових нагромаджень |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.4 |      |Додаткові інші витрати |  +  | - | -  |  + |
|   |      |з них:         |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.4.1|Розрахунок |витрати на перевезення |  +  | - | -  |  + |
|   |  N 6  |робітників будівельно- |    |   |   |   |
|   |      |монтажних організацій |    |   |   |   |
|   |      |автомобільним транспор-|    |   |   |   |
|   |      |том          |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.4.2|Розрахунок |витрати, пов'язані з  |  +  | - | -  |  + |
|   |  N 7  |відрядженням робітників|    |   |   |   |
|   |      |підрядних організацій |    |   |   |   |
|   |      |на будови       |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| ... |  ...   |тощо          |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.5 |Розрахунок |Додаткові витрати на  |  +  | - | -  |  + |
|   |  N ...  |покриття збитків жит- |    |   |   |   |
|   |      |лово-комунального гос- |    |   |   |   |
|   |      |подарства по об'єктах |    |   |   |   |
|   |      |соціальної сфери, що  |    |   |   |   |
|   |      |знаходяться на балансі |    |   |   |   |
|   |      |будівельно-монтажних  |    |   |   |   |
|   |      |організацій      |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.6 |За встанов-|Обов'язкові відраху-  |  +  | - | -  |  + |
|   |леними нор-|вання, збори і плате- |    |   |   |   |
|   |мативами і |жі, що передбачені   |    |   |   |   |
|   |порядком  |чинним законодавством |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|   |      |з них:         |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.6.1|      |внески на фінансування |  +  | - | -  |  + |
|   |      |заходів з реалізації  |    |   |   |   |
|   |      |Закону України "Про  |    |   |   |   |
|   |      |статус і соціальний  |    |   |   |   |
|   |      |захист громадян, які  |    |   |   |   |
|   |      |постраждали внаслідок |    |   |   |   |
|   |      |Чорнобильської ката-  |    |   |   |   |
|   |      |строфи"        |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.6.2|      |збори за проїзд авто- |  +  | - | -  |  + |
|   |      |мобільними дорогами  |    |   |   |   |
|   |      |України транспортних  |    |   |   |   |
|   |      |засобів, вагові розмі- |    |   |   |   |
|   |      |ри яких перевищують  |    |   |   |   |
|   |      |нормативні за розра- |    |   |   |   |
|   |      |хунком)        |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.6.3|      |відрахування коштів у |  +  | - | -  |  + |
|   |      |державний інноваційний |    |   |   |   |
|   |      |фонд          |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.6.4|      |відрахування коштів на |  +  | - | -  |  + |
|   |      |виконання робіт і пос- |    |   |   |   |
|   |      |луг з розвитку доріг  |    |   |   |   |
|   |      |загального користуван- |    |   |   |   |
|   |      |ня           |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| А |      |Всього договірна ціна |  +  | + | +  |  + |
|   |      | Д.Ц.)         |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.7 |За встанов-|Податок на додану вар- |    |   |   |   |
|   |леним нор- |тість (ПДВ)      |    |   |   |   |
|   |мативом і |            |    |   |   |   |
|   |порядком  |            |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| Б  |      |Всього договірна ціна з|  +  | + | +  |  + |
|   |      |ПДВ          |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| В  |      |Крім того, в контракті |  +  | + | +  |  + |
|   |      |можуть враховуватися в |    |   |   |   |
|   |      |узгоджених між замовни-|    |   |   |   |
|   |      |ками і підрядниками  |    |   |   |   |
|   |      |розмірах:       |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3.8.|      |Додаткові витрати на  |  +  | - | -  |  + |
|   |      |розвиток власної бази |    |   |   |   |
|   |      |організацій і підприєм-|    |   |   |   |
|   |      |ств будівельної галузі |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|   |      |у тому числі:     |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.8.1|      |додаткові витрати на  |  +  | - | -  |  + |
|   |      |оновлення парку машин |    |   |   |   |
|   |      |і механізмів організа- |    |   |   |   |
|   |      |цій і підприємств бу- |    |   |   |   |
|   |      |дівельної галузі    |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|
| 4 |      |Зворотні суми     |  +  | - | -  |  + |
|   |      |            |    |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------

   Керівник підприємства         Керівник генеральної
  (організації) - замовника       підрядної організації
 __________________________      _________________________
 (підпис, ініціали, прізвище,    (підпис, ініціали, прізвище,
 печатка)              печатка)

   Примітки:
   1. У цьому додатку наведено зразок заповнення форми договір-
ної ціни.
   2. По будовах, що здійснюються із залученням бюджетних кош-
тів або коштів підприємств, установ і організацій державної влас-
ності, витрати, які відображаються в позиціях 3.8 і 3.8.1 цього
додатка, не враховуються, за винятком випадку, зазначеного в пун-
кті 9.6 Правил.


            Додаток 2 до Правил
         формування договірних цін та їх
         уточнення в процесі будівництва

Замовник ________________________________________________________
  (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади тощо)
Підрядник _______________________________________________________
           міністерство, організація тощо 

Складена на основі базисної кошторисної вартості будівництва (ре-
ставрації, ремонту), яка визначена згідно з проектом, затвердже-
ним _____________________________________________________________
        (посилання на документ про затвердження)

             ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво (реставрацію, ремонт) ____________________________
 найменування будови, її черги,
___________________________________, що здійснюється в 199__ році
пускового комплексу, об'єкта)

Складена в базисних цінах 1997 року з урахуванням ринкових умов
здійснення будівництва (реставрації, ремонту)
----------------------------------------------------------------------------
| N |Обгрунту-|Найменування вит-| Вартість, тис. грн. |Вартість пус-   |
| п/п |вання  |рат       |           |коналагоджу-   |
|   |     |         |           |вальних робіт,  |
|   |     |         |           |тис. грн.     |
|   |     |         |           |         |
|   |     |         |----------------------------------------|
|   |     |         |Всьо-| у тому числі |всьо-|у тому числі|
|   |     |         |го  |---------------|го  |------------|
|   |     |         |   |буді-|мон-|ін- |   | ос- |ін- |
|   |     |         |   |вель-|таж-|ших |   | нов- |ших |
|   |     |         |   |них |них |вит-|   | них |вит- |
|   |     |         |   |робіт|ро- |рат |   | ро- |рат |
|   |     |         |   |   |біт |  |   | біт |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 |   2  |    3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|   |     |         |   |   |  |  |   |   |   |
| 1 |Зведений |Базисна кошторис-| + | + |  | - | - |  - | - |
|   |кошторис-|на вартість буді-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |ний роз- |вельних (ремон- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |рахунок |тно-будівельних |   |   |  |  |   |   |   |
|   |вартості |та монтажних ро- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |біт (у базисних |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |цінах 1997 року |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Зведений |Частина інших ро-| + | - | - | + | - |  - | - |
|   |кошторис-|біт і витрат, що |   |   |  |  |   |   |   |
|   |ний роз- |входять в базисну|   |   |  |  |   |   |   |
|   |рахунок |кошторисну вар- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |вартості |тість і віднося- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ться до діяльнос-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ті підрядника  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 3  |Кошторис |Базисна кошторис-| - | - | - | - | + |  + | + |
|   |на пуско-|на вартість інших|   |   |  |  |   |   |   |
|   |налагод- |підрядних робіт |   |   |  |  |   |   |   |
|   |жувальні |         |   |   |  |  |   |   |   |
|   |роботи  |         |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4  |Зведений |Витрати і допла- | + | - | - | + | + |  - | + |
|   |розраху- |ти, викликані  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |нок вит- |впливом ринкових |   |   |  |  |   |   |   |
|   |рат   |відносин     |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|   |     |у тому числі:  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |     |Додаткові прямі | + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |витрати     |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |з них:      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1|Розраху- |вартість матері- | + | - | - | + | - |  - | - |
|   |нок N 1 |алів       |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.1.2|Розраху- |основна заробітна| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |нок N 2 |плата робітників |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.1.3|Розраху- |вартість експлу- | + | - | - | + | - |  - | - |
|   |нок N 3 |атації будівель- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |них машин і меха-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |нізмів      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.2 |Розраху- |Збільшення (змен-| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |нок N 4 |шення накладних |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |витрат      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.3 |Розраху- |Збільшення (змен-| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |нок N 5 |шення планових |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |нагромаджень   |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.4 |     |Додаткові інші  | + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |витрати     |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |з них:      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.4.1|Розраху- |витрати на пере- | + | - | - | + | - |  - | - |
|   |нок N 6 |везення робітни- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ків будівельно- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |монтажних органі-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |зацій автомобіль-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ним транспортом |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.4.2|Розраху- |витрати, пов'яза-| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |нок N 7 |ні з відрядженням|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |робітників під- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |рядних організа- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |цій на будови  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ... | ...  |тощо       |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 |Розраху- |Додаткові витрати| + | - | - | + | - |  - | - |
|   |нок N ...|на покриття збит-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ків житлово-кому-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |нального госпо- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |дарства по об'єк-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |тах соціальної  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |сфери, що знахо- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |дяться на балансі|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |будівельно-монта-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |жних організацій |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 |За вста- |Обов'язкові від- | + | - | - | + | + |  - | + |
|   |новлени- |рахування, збори,|   |   |  |  |   |   |   |
|   |ми нор- |платежі, що пе- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |матива- |редбачені чинним |   |   |  |  |   |   |   |
|   |ми і по- |законодавством  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |рядком  |         |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|   |     |з них:      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.6.1|     |внески на фінан- | + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |сування заходів з|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |реалізації Закону|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |України "Про ста-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |тус і соціальний |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |захист громадян, |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |які постраждали |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |внаслідок Чорно- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |бильської катас- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |трофи"      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.6.2|     |збори за проїзд | + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |автомобільними  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |дорогами України |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |транспортних за- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |собів, вагові  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |розміри яких пе- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ревищують норма- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |тивні (за розра- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |хунком)     |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.6.3|     |відрахування кош-| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |тів у державний |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |інноваційний фонд|   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.6.4|     |відрахування кош-| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |тів на виконання |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |робіт і послуг з |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |розвитку доріг  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |загального кори- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |стування     |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| А |     |Всього договір- | + | + |  | + | + |  + | + |
|   |     |на ціна (Д.Ц.)  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.7 |За уста- |Податок на додану| + | + |  | + | + |  + | + |
|   |новленим |вартість (ПДВ)  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |нормати- |         |   |   |  |  |   |   |   |
|   |вом і по-|         |   |   |  |  |   |   |   |
|   |рядком  |         |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Б |     |Всього договір- | + | + |  | + | + |  + | + |
|   |     |на ціна з ПДВ  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| В |     |Крім того, за уз-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |годженням сторін |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |у контракті мо- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |жуть враховува- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |тись:      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 |     |Додаткові витрати| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |на розвиток влас-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ної бази органі- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |зацій і підприєм-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ств будівельної |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |галузі      |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|   |     |у тому числі:  |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4.8.1|     |додаткові витрати| + | - | - | + | + |  - | + |
|   |     |на оновлення пар-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |ку машин і меха- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |нізмів організа- |   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |цій і підприємств|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |будівельної галу-|   |   |  |  |   |   |   |
|   |     |зі        |   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 |     |Зворотні суми  | + | - | - | + | + |  - | + |
----------------------------------------------------------------------------


  Керівник підприємства         Керівник генеральної
 (організації) - замовника      підрядної організації
_____________________________     __________________________
 підпис, ініціали, прізвище,     (підпис, ініціали, прізвище,
 печатка)               печатка)

   Примітки:

   1. У цьому додатку наведено зразок заповнення форми до-
говірної ціни.
   2. По будовах, що здійснюються із залученням бюджетних
коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної
власності, витрати, які відображаються в позиціях 3.8 і 3.8.1 ць-
ого додатка, не враховуються, за винятком випадку, зазначеного в
пункті 9.6 Правил.


            Додаток 3 до Правил
         формування договірних цін та їх
         уточнення в процесі будівництва

Замовник ________________________________________________________
 (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади тощо 

Головне управління управління) _________________________________

  Затверджено
Зведення витрат у сумі___________________________________тис.грн.
у тому числі зворотних сум_______________________________тис.грн.
_________________________________________________________________
      (посилання на документ про затвердження)
"___" _________ 199__ р.

          ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ
_________________________________________________________________
           (найменування будови 

Складена в базисних цінах 1997 року з урахуванням ринкових умов
здійснення будівництва (реставрації, ремонту)
-----------------------------------------------------------------
| N |    Найменування витрат   |Будів- |Пуско- |Всього |
|п/п |                 |ництво |нала- |    |
|  |                 |будівль |годжу- |    |
|  |                 |і спо- |вальні |    |
|  |                 |руд   |роботи |    |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 |Базисна кошторисна вартість бу- |  +  |  -  |  +  |
|  |дівництва (реставрації, ремонту |    |    |    |
|  |Всього, тис. грн.        |    |    |    |
|  |у тому числі:          |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|
|1.1 |базисна кошторисна вартість бу- |  +  |  -  |  +  |
|  |дівельних (ремонтно-будівельних |    |    |    |
|  |і монтажних робіт, тис. грн.   |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|
|1.2 |базисна кошторисна вартість уста-|  +  |  -  |  +  |
|  |ткування, меблів і інвентарю,  |    |    |    |
|  |тис. грн.            |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|
|1.3 |базисні інші витрати, тис. грн. |  +  |  -  |  +  |
|---------------------------------------------------------------|
|1.4 |із рядка 1 зворотні суми,    |  +  |  -  |  +  |
|  |тис. грн.            |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|
| 2 |Базисна кошторисна вартість ін- |  -  |  +  |  +  |
|  |ших підрядних робіт       |    |    |    |
|  |Всього, тис. грн.,        |    |    |    |
|  |у тому числі:          |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|
|2.1 |базисна кошторисна вартість ос- |  -  |  +  |  +  |
|  |новних робіт, тис. грн.     |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|
|2.2 |базисні інші витрати, тис. грн. |  -  |  +  |  +  |
|---------------------------------------------------------------|
| 3 |Загальна базисна кошторисна вар- |  +  |  +  |  +  |
|  |тість, тис. грн.         |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------

Керівник генеральної проектної організації_______________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)

Головний інженер проекту_________________________________________

Начальник ____________________відділу____________________________
      (найменування)      (підпис, прізвище, ініціали)

Керівник організації - розробника кошторисів на
пусконалагоджувальні роботи______________________________________
              (посада, підпис, прізвище, ініціали 

Начальник____________________відділу_____________________________
      найменування)       (підпис, прізвище, ініціали)

Замовник_________________________________________________________
       (посада, підпис, прізвище, ініціали)

_______________
   Примітка. У цьому додатку наведено зразок заповнення форми
зведеної відомості витрат.


            Додаток 4 до Правил
         формування договірних цін та їх
         уточнення в процесі будівництва

Замовник_________________________________________________________
  (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади тощо)

Головне управління управління)__________________________________

   Затверджено
Вартість будівництва (реставрації, ремонту в сумі_______тис.грн.
у тому числі зворотних сум ______________________________тис.грн.
_________________________________________________________________
      (посилання на документ про затвердження)
"___" ______________ 199__ р.

      ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА (РЕСТАВРАЦІЇ, РЕМОНТУ)
_________________________________________________________________
           (найменування будови 
   Складена в базисних цінах 1997 року з урахуванням ринкових
умов здійснення будівництва (реставрації, ремонту)
--------------------------------------------------------------------------
| N |Обгрун- | Найменування витрат|      Вартість, тис.грн.     |
|п/п|тування |          |--------------------------------------|
|  |    |          |бу- |мон-|ус- |ін- | пусконала- |всьо-|
|  |    |          |ді- |таж-|тат-|ших | годжуваль- |го  |
|  |    |          |вель|них |ку- |вит-| них робіт |   |
|  |    |          |ро- |ро- |ван-|рат |------------|   |
|  |    |          |ро- |біт |ня, |  |основ|інших |   |
|  |    |          |біт |  |меб-|  |них |вит- |   |
|  |    |          |  |  |лів |  |робіт|рат  |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|1 |  2  |     3     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 |
|------------------------------------------------------------------------|
|      I. Витрати, що відносяться до діяльності підрядника     |
|------------------------------------------------------------------------|
|1 |Договір-|Вартість робіт, які | + | + | - | + | + |  + | + |
|  |на ціна |підлягають виконан- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ню генеральним під- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |рядником, і витрати,|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |що відносяться до  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |його діяльності   |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|  |    |у тому числі:    |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|1.1|    |податок на додану  | + | + | - | + | + |  + | + |
|  |    |вартість      |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|2 |Контракт|Додаткові витрати  | - | - | - | + | - |  + | + |
|  |    |на розвиток власної |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |бази організацій і |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |підприємств будіве- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |льної галузі з ура- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |хуванням витрат на |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |оновлення парку ма- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |шин і механізмів  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |(включається у від- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |повідності з пунктом|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |9.6 Правил)     |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|      II. Витрати, що відносяться до діяльності замовника     |
|------------------------------------------------------------------------|
|3 |Зведений|Частина базисної ко-| + | + | + | + | - | -  | + |
|  |которис-|шторисної вартості, |  |  |  |  |   |   |   |
|  |ний роз-|що від носиться до |  |  |  |  |   |   |   |
|  |рахунок |діяльності замовника|  |  |  |  |   |   |   |
|  |вартості|          |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4 |Зведений|Додаткові витрати  | - | - | - | + | - | +  | + |
|  |розраху-|замовника, що по-  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |нок вит-|в'язані зі здійсне- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |рат   |нням будівництва  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |(реставрації, ремон-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ту) в ринкових умо- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |вах, всього,    |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|  |    |у тому числі:    |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.1|Розраху-|додаткові кошти на | - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 1 |придбання устатку- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |вання і матеріалів |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |постачання замовника|  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.2|Розраху-|кошти для надання  | - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 2 |послуг, пов'язаних з|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |підготовкою до вико-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |нання будівельних  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |(ремонтно-будівель- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |них та монтажних  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |робіт, їх здійснен- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ням і введенням   |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |об єктів в експлуа- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |тацію, в частині, що|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |відноситься до капі-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |тальних вкладень  |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.3|Розраху-|витрати на утримання| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 3 |дирекції (технічний |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |нагляд) підприєм-  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ства, що будується |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.4|Розраху-|витрати на підготов-| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 4 |ку експлуатаційних |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |кадрів       |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.5|Розраху-|витрати на виконання| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 5 |проектно-вишукуваль-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |них робіт      |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.6|Розраху-|витрати на здійснен-| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 6 |ня авторського наг- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ляду        |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.7|Розраху-|витрати на проведен-| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 7 |ня вимірювання по- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |тужності експозицій-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ної дози гамма-вип- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ромінювань(ПЕД)   |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.8|Розраху-|витрати на проведен-| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок N 8 |нявимірювання рівня |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |середньорічної екві-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |валентної рівноваж- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ної концентрації  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |(ЕРК) родону-222 в |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |повітрі приміщень  |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|5 |Розраху-|Кошти на дольову  | - | - | - | + | - | +  | + |
|  |нок вит-|участь у розвитку  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |рат   |власної складської |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |бази для єдиного  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |замовника)     |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|...| ...  |тощо        |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|6 |За вста-|Обов'язкові відраху-| - | - | - | + | - | +  | + |
|  |новлени-|вання, збори і пла- |  |  |  |  |   |   |   |
|  |ми нор- |тежі, що передбачені|  |  |  |  |   |   |   |
|  |матива- |чинним законодав-  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |ми і по-|ством        |  |  |  |  |   |   |   |
|  |рядком |          |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|7 |    |Всього вартість бу- | + | + | + | + | + | +  | + |
|  |    |дівництва (реставра-|  |  |  |  |   |   |   |
|  |    |ції, ремонту)    |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|7.1|    |із рядка 7 податок | + | + | + | + | + | +  | + |
|  |    |надодану вартість  |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|
|7.2|    |із рядка 7 зворотні | + | + | + | + | + | +  | + |
|  |    |суми        |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------

   Начальник відділу __________________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)
_________________
   Примітки:
   1. У цьому додатку наведено зразок заповнення вартості бу-
дівництва реставрації, ремонту).
   2. У прикладі заповнення форми наведено випадок будівництва
 реставрації, ремонту), що здійснюється однією генеральною під-
рядною організацією.