Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > Тип не установлен
Поиск 

Тип не установлен


Список документов в категории

Название
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ( 0.00-1.01-07 )
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпеку в будівництві. Основні положення") /Див. наказ Мінрегіонбуду України від 14.08.09 N336/ ( 45 ) ("Об утверждении государственных строительных норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартов безопасности труда. Промышленная безопасность в строительстве. Основные положения") /См. приказ Минрегионстроя Украины от 14.08.09 N336/)
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці станом на 07.08.2008(НПАОП) (Государственный реестр нормативно-правовых актов из охраны труда состоянием на 07.08.2008(НПАОП))
НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.03.002-2007. Нормы определения категорий помещений, домов и внешних установок за взрывопожарной и пожарной опасностью)
СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг (СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безопасность дорожного движения. Порядок ограждает и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ из строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог)
(НПАОП 0.00-4.35-04). Типове положення про службу охорони праці ((НПАОП 0.00-4.35-04). Типовое положение о службе охраны труда)
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (ЕN 1990:2002, ІDN). СНББ. Установка. Основы проектирования конструкций)
(ДНАОП 0.00-1.28-97; НПАОП 60.2-1.28-97). Правила охорони праці на автомобільному транспорті ((ДНАОП 0.00-1.28-97; НПАОП 60.2-1.28-97). Правила охраны труда на автомобильном транспорте)
НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок встановлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухо небезпечних виробництв. ( 0.00-4.35-90 )
(НПАОП 0.00-1.20-98) Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України ((НПАОП 0.00-1.20-98) Об утверждении Правил безопасности систем газоснабжения Украины)
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції (ДСТУ-Н Б. А.2.2-5:2007. Установка из разработки и составления энергетического паспорта домов при новом строительстве и реконструкции)
Реєстр сертифікованих інженерів технічного нагляду. Станом на 24.11.2009 р. (Реестр сертифицированных инженеров технического надзора. Состоянием на 24.11.2009 г.)
Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок
ВНД 33-5.5-02-97 Якість води для зрошування. Екологічні критерії ( 33-5.5-02-97 ) (ВНД 33-5.5-02-97 Качество воды для орошения. Экологические критерии)
СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів електричних мереж напругою від 0,38 кв до 110 (150) кв (СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов электрических сетей напряжением от 0,38 кв до 110 (150) кв)
Стандарт ЖКГ. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги (Стандарт ЖКГ. Энергосбережения. Служба енергоменеджменту предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Общие требования)
Базові показники вартості проектно-планувальних і інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР (Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР)
ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові території (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территории)
Енергетичний паспорт підприємства
ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений ( В.2.1-10-2009 )
Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства. 2-е издание, дополненное
Часть I. Строительство и ремонт воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей
ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера ( 3013-95 )
ГСанПиН 5.5.2.008-01 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса
Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96 "Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування"
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків (СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Жилые дома. Правила определения физического сноса жилых домов)
ВТЕН 33-2.6-04-99 "Нормативи часу на роботи, які виконуються в експлуатаційних водогосподарських організаціях". Частина II. Ручні роботи. (укр) ( 33-2.6-04-99 ) (ВТЕН 33-2.6-04-99 Нормативы времени на работы, которые выполняются в эксплуатационных водохозяйственных организациях". Часть II. Ручные работы. (укр))
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки ...) /див. наказ Мінрегіонбуду України від 22.06.09 N245/ ( 709 ) ("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности ...) /см. приказ Минрегионстроя Украины от 22.06.09 N245/)
СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Вартість будівництва об"єктів і робіт. Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Стоимость строительства объектов и работ. Нормативы затрат труда для определения стоимости работ по оценке технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений)
Посібник з експлуатації вогнегасників
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ВНД 33-3.4-01-2000 ( 33-3.4-01-2000 )
Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2008 року). Перелік діючих нормативних документів. (Каталог нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на в 01.01.2008 года). Перечень действующих нормативных документов.)
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (ЕN 206-1:2000, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/ ( 681 ) ("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Строительные материалы. Смеси бетонные и бетон. Общие технические условия (ЕN 206-1:2000, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обгрунтуванні безпечних обсягів викидів. Методичні вказівки
ВТЕН 33-2.6-06-99 Норми часу на слюсарні, верстатні, ковальські і електрозварювальні роботи (рус.) ( 33-2.6-06-99 ) (ВТЕН 33-2.6-06-99 Нормы времени на слесарные, станочные, кузнечные и электросварочные работы (рус))
Відомчі кошторисні нормативи, погоджені Минрегионстроем (Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем)
Про основи містобудування. (Об основах градостроительства.)
Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП) (Станом на 01.10.2004) (Государственный реестр межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда (реестр ДНАОП) (Состоянием на 01.10.2004))
НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті. ( 63.21-1.22-07 )
Операционные технологические карты. Изготовление железобетонных предварительно напряженных плит перекрытия по поточно-агрегатной технологии
ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріаль-ними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови ( В.2.6-35:2008 ) (ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкции зданий и сооружений. Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой. Общие технические условия)
Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров"я населення (Государственные санитарные правила и нормы. Гигиенические требования относительно обращения с промышленными отходами и определения их класса опасности для здоровья населения)
Інструкцію з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві (НПАОП 0.00-5.24-01) (Инструкцию из безопасного выполнения сварочных работ в электромонтажном производстве (НПАОП 0.00-5.24-01))
Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте
(ДНАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.07-94) Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском ((ДНАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.07-94) Изменения к Правилам строения и безопасной эксплуатации посудин, что работают под давлением)
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт" ( 7/8-243 ) ("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
ВНД 33-3.3-01-98 Переробка міських стічних вод і використовування їх для зрошування кормових і технічних культур ( 33-3.3-01-98 ) (ВНД 33-3.3-01-98 Переработка городских сточных вод и использование их для орошения кормовых и технических культур)
Европейский стандарт EN 54-14:2002 Системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации. Часть 14: Требования к планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Определение пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. Пособие
ГОСТ 2.610:2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов ( 2.610:2006 )
НАОП 0.00-1-01-07 ПРАВИЛА будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. ( 0.00-1-01-07 )
Часть 4. Защита установок проводной связи и устройств радиотрансляционных сетей от опасных напряжений и токов, возникающих на воздушных линиях связи и радиофикации
Технические условия погрузки и крепления грузов
"Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-плану вальних завдань і технічних розумів на проектування об"єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонтові та (див. N527 від 21.11.08) ( 54 ) ("Об утверждение Типичного положения о разработке и выдаче архитектурного-плана вальных задач и технических условий на проектирование объектов нового строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и (см. N527 от 21.11.08))
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ПОПОВНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД. ПІДЗЕМНІ ВОДОСХОВИЩА Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96 "Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування" ( 46/33-2.5-5-96 )
ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування (ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные временные общие технические условия. Правила применения)
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролеві зварних з"єднань та наплавлень металевих конструкцій (ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управления, организация и технология. Установка из визуального и измерительного контроля сварных соединений и наплавок металлических конструкций)
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці станом на 19.01.2009(НПАОП). Додаток (Государственный реестр нормативно-правовых актов по охране работы состоянием на 19.01.2009(НПАОП). Прибавление)
Типовая технологическая карта. Сборка и установка (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор со стойками длиной 22,6 м ( К-4-13 )
"Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации" ( 369 )
УНТП-АПК-02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) (ВНТП-АПК-02.05. Свиноводческие предприятия (комплексы, фермы, маленькие фермы))
"Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документа...(Дів- наказ Мінрегіонбуду від 02.07.09р. N265) ( 637 ) ("Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможное принятие в эксплуатацию жилых домов, и Перечня исполнительной и другой документа...(См. - приказ Минрегионстроя от 02.07.09г. N265))
"Про затвердження Кодифікатора видів робіт у проектуванні та будівництві, виконавці яких підлягають ліцензуванню" ( 107 ) ("Об утверждении Кодификатора видов работ в проектировании и строительстве, исполнители которых подлежат лицензированию")
(ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безпеки для олійно-жирового виробництва ((ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безопасности для масляно-жирового производства)
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні тех. умови(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /див. наказ Мінрегіонбуду від 30.09.09 N399/ ( 679 ) ("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех. условия(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/)
Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr та 137Cs в харчових продуктах. Методичні вказівки
Рекомендации по применению монолитных бетонных полов с упрочненным верхним слоем
ГНД 34.05.102-2003. Порядок визначеня вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (ГНД 34.05.102-2003. Порядок определения стоимости ремонта и технического обслуживания электрических сетей)
Про пожежну безпеку /НАПБ А.01.001-2004/.( Див. - наказ МНС України від 18.02.08р. N128) (О пожарной безопасности /НАПБ А.01.001-2004/.( См. -приказ МНС Украины от 18.02.08г. N128))
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків (Розділ 4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових..) (СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Жилые дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воспроизведения многоэтажных жилых домов (Раздел 4. Порядок определения стоимости замещения (воспроизведения) и оценочной стоимости многоэтажных жилых..))
Типовая технологическая карта. Установка опор краном К-162 ( К-4-13-4 )
Зміна до глави 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кв" і глави 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кв до 750 кв" ПУЕ:2006 ( 3 ) (Изменение к главе 2.4 "Воздушные линии электропередач напряжением до 1 кв" и главы 2.5 "Воздушные линии электропередач напряжением выше 1 кв до 750 кв" ПУЭ:2006)
Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности
"Щодо нормативного визначення "Об"єкт житлового будівництва" ( 8/2-464 ) ("Относительно нормативного определения "Объект жилищного строительства")
ВНД 33-5.5-04-98 Керівництво по організації і здійсненню моніторингу меліоруємих і прилеглих до них земель (рус.) ( 33-5.5-04-98 ) (ВНД 33-5.5-04-98 Руководство по организации и осуществлению мониторинга мелиорированных и близлежащих к ним земель (рус))